Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
ÎNTREBĂRI PENTRU OCCIDENTALI (rom./eng./ita.)

Ottobre 2nd, 2022 No Comments   Posted in Senza categoria

CIUPERCA ATOMIC – NewsMakerÎNTREBĂRI PENTRU OCCIDENTALI ( rom./eng./ita.)
(română)

Occidentul este fără îndoială solidar cu Ucraina, chiar dacă aceasta nu este membră a NATO și nici a UE. Campania RUSOFOBĂ a devenit generalizată în Occident, devenind o formă inechivocabilă de RASISM: este invocată MOARTEA tuturor rușilor, interzicerea CULTURII ruse, interzicerea participării rușilor la competiții SPORTIVE, interzicerea cooperării economice și financiare cu Rusia, într-un cuvânt, IZOLAREA acesteia în toate domeniile. Remarc faptul că nici NAZISMUL nu ajunsese la astfel de manifestări.
În acest context, adresez câteva întrebări VECTORILOR acestor inițiative din Italia de exemplu (jurnaliști, politicieni, militari, ONG-uri, cler), aplicabile însă oricărei țări occidentale în care se regăsesc diferite Minorități Rasiale, Religioase, Lingvistice și Culturale.
Fiind sigur că nimeni nu-mi va răspunde, o să răspund tot eu:
Î.1. Ce ar face locuitorii minoritari din Alto Adige, Tirol, Gorizia sau Val d’Aosta dacă li s-ar interzice folosirea Limbii Materne, a Tradițiilor, a propriilor Culturi și li s-ar interzice partidele etnice ?
R: Locuitorii minoritari, deși în procente mult mai mici decât ale rusofonilor din Ucraina, s-ar răzvrăti pe bună dreptate împotriva acestei DISCRIMINĂRI și s-ar organiza pentru a o combate. Este exact ceea ce fac rusofonii din Ucraina.
Î. 2. Care ar fi reacția acestor minorități dacă ar fi categorisite ca INFERIOARE și destinate MORȚII ?
R: Ar aduce argumente istorice, culturale, religioase, economice și sociale că nu este justificată această caracterizare. Este exact ceea ce fac rușii în Ucraina și în Lume. Naziștii au avut astfel de concepții și am văzut cum s-a terminat: cu o Rusie învingătoare și capabilă azi să înfrunte orice amenințare externă.
Î. 3. În cazul că aceste minorități își vor exprima Respingerea Discriminării, Italia le va bombarda și ucide ?
R: Bineînțeles că nu !
Ucraina a făcut asta timp de 8 ani, producând mii de morți și refugiați printre proprii cetățeni.
Î. 4. Care ar fi reacția Austriei, Franței și Sloveniei la aceste Discriminări și Atrocități ?
R: Aceste țări ar Protesta, ar începe Tratative, ar stabili Acorduri și ar interveni militar în cele din urmă în caz de nerespectare a acestora.
Este exact ce a făcut Rusia !
A protestat, a cerut Tratative și a încheiat două Acorduri la Minsk, care au fost semnate inclusiv de Franța și Germania.
Urmarea ?
Ucraina nu a respectat aceste Acorduri care prevedeau Autonomia regiunilor rusofone și a dezlănțuit un Război Fratricid cu mii de victime. Rusofobia a devenit atât de virulentă, că zeci de rusofoni au fost arși de vii la Odessa de exemplu, fără ca occidentul să scoată o vorbă !?
Astfel, s-a ajuns la ajutorul militar al Rusiei pentru proprii etnici și apoi la Intervenția Militară Deschisă. Nu același lucru l-au făcut România, Ungaria, Slovacia și Polonia aflate sub „umbrela” NATO și UE, pentru proprii etnici Discriminați asemenea rusofonilor.
Menționez că în tot acest timp Rusia s-a declarat favorabilă Tratativelor în vreme ce Ucraina le-a respins regulat, având cretina convingere de a putea învinge cea mai mare Putere Nucleară. Putin a declarat răspicat că „nu va exista o Lume fără Rusia și că vor muri ca martiri în vreme ce toți ceilalți vor muri ca proștii”. Occidentul ar trebui să deschidă bine urechile când se tratează de un popor care a avut 20 de milioane de victime în WW2 !
Astăzi se demolează monumentele ce amintesc de WW2 care a consfințit ÎNFRÂNGEREA NAZIȘTILOR !? Oare NAZISMUL se întoarce în Occident ???
Î. 5. Care ar fi reacția Musulmanilor din Italia și din întreaga lume dacă RELIGIA lor ar fi interzisă, sau pusă sub controlul statal ?
R: Este evident că musulmanii nu ar accepta așa ceva și ținând cont de Numărul acestora și Fundamentalismul lor, nu sunt greu de priceput Consecințele.
Interzicerea Limbii Ruse în Ucraina (și nu numai ruse, deoarece sunt și minorități române, maghiare, poloneze, slovace), înseamnă și interzicerea Tradițiilor Religioase ale acestora. Să nu uităm că Ucraina are în Vest puternice centre catolice, spre deosebire de Estul Ortodox. Această diviziune religioasă este similară celei dintre sârbi și croați, care deși sunt același popor, sunt atât de divizați de Satana Occidentală, că au ajuns și la un Război Fratricid. Un exemplu clasic de TOXICITATE A RELIGIILOR AVRAAMICE.
Î. 6. Care ar fi reacția Italiei în cazul renașterii NAZI-FASCISMULUI ?
R: Desigur că Istoria a condamnat Nazi-Fascismul odată cu WW2, dar mulți uită acest lucru și ignoră să învețe din Lecțiile Istoriei.
În Ucraina s-a extins fără îndoială Nazismul, criminalul Bandera a devenit erou național, Curățeniile Etnice au devenit tot mai dese și violente, iar occidentul ignoră această realitate !?
Să ne mai mirăm oare că un partid cu rădăcini fasciste a câștigat ultimele alegeri în Italia și că în tot Vestul Europei, mișcări politice de acest fel sunt în creștere de popularitate și consens electoral ?
Reamintesc celor ce ignoră sau uită Lecțiile Istoriei, că și Fascismul și Nazismul au „rădăcini” socialiste dar „coroană” de dreapta extremă. Este exact ce se petrece azi în Europa, unde partide de stânga favorizează ascensiunea extremei drepte. Este exact ce cultivă de exemplu FABIAN SOCIETY asupra căreia nu mai revin aici. Menționez doar că doctrina acestei Mișcări al cărui Simbol este LUPUL ÎMBRĂCAT ÎN BLANĂ DE OAIE, este ca „Stânga să facă Munca Murdară pentru instaurarea Controlului Populației”.
Î. 7. Care ar fi reacția Italiei la un Plan Extern de Dezmembrare a țării ?
R: Desigur că reacția ar fi categorică.
Circulă pe Net o hartă a Rusiei Dezmembrate și diverși politicieni occidentali afirmă că trebuie acționat în acest sens. Pentru Occident, nu a fost deci suficientă dezmembrarea URSS.
Este adevărat că URSS a fost ca și actuala Rusie un stat multietnic clădit pe bazele unui Imperiu. Dar acest imperiu are o Istorie de sute de ani, e cu mult mai vechi decât alte imperii care au fost construite ulterior prin Forță Militară, Economică și Religioasă de alte națiuni occidentale. Inclusiv actuala SUA s-a construit și lărgit prin deposedarea forțată și decimarea populației autohtone și prin războaie cu țări învecinate.
Într-un lung interval de timp, pe teritoriul actualei Rusii s-a instaurat o adevărată Cultură Națională, ce nu poate fi ușor dezrădăcinată.
Este ridicolă pretenția unui stat care nu exista până în 1922 de a dezmembra un stat milenar precum Rusia ! Este tot atât de ridicol faptul că acest stat promovează sonor DECOMUNIZAREA, când este de fapt „invenția” bolșevicilor !?
Ucraina a fost creată de comuniști din teritorii locuite și în prezent de multe milioane de ruși, români, maghiari, slovaci și polonezi.
Este ridicol, dacă nu chiar hilar, să crezi că rușii vor accepta așa dezmembrare, fără a produce un ARMAGEDDON la nivel global, lucru deja anunțat în diverse ocazii de Putin și alți politicieni, jurnaliști și strategi militari.
Acest eveniment catastrofic este din păcate foarte probabil, atât datorită dârzeniei rușilor, cât și disperării Occidentului aflat în plină IMPLOZIE datorită NESUSTENABILITĂȚII ACTUALEI PARADIGME.
Elita Occidentală are de ales azi între „Ghilotină” și „Moartea Atomică”, iar aceasta din urmă pare varianta cea mai favorabilă, sprijinită de Speranța Idioată că Adăposturile Antiatomice construite recent îi vor salva. Numai eliminarea acestei Elite ar putea schimba soarta omenirii, dar masele populare ignorante (99%) nu au această capacitate deoarece Sistemul a pus bazele unei adevărate IDIOCRAȚII, așa că pregătiți-vă de ARMAGEDDON !!!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
QUESTIONS FOR WESTERNERS
(english)

The West is undoubtedly in solidarity with Ukraine, even though it is not a member of NATO or the EU. The RUSSOPHOBIC campaign has become widespread in the West, becoming an unequivocal form of RACISM: it calls for the DEATH of all Russians, the banning of Russian CULTURE, the banning of Russian participation in SPORTS competitions, the banning of economic and financial cooperation with Russia, in a word, its ISOLATION in all areas . I note that even NAZISM had not reached such manifestations.
In this context, I address some questions to the VECTORS of these initiatives in Italy for example (journalists, politicians, military, NGOs, clergy), but applicable to any Western country where there are different Racial, Religious, Linguistic and Cultural Minorities.
Being sure that no one will answer me, I will answer myself:
Q. 1. What would the minority inhabitants of Alto Adige, Tyrol, Gorizia or Val d’Aosta do if they were forbidden to use their Mother Tongue, their Traditions, their own Cultures and their ethnic parties were forbidden?
A: Minority residents, although in much smaller percentages than Russian-speaking Ukraine, would rightly rebel against this DISCRIMINATION and organize to fight it. This is exactly what Russian speakers in Ukraine do.
Q. 2. What would be the reaction of these minorities if they were categorized as INFERIOR and destined for DEATH?
A: They would bring historical, cultural, religious, economic and social arguments that this characterization is not justified. This is exactly what the Russians are doing in Ukraine and in the World. The Nazis had such conceptions and we saw how it ended: with a victorious Russia, today able to face any external threat.
Q. 3. If these minorities express their Rejection of Discrimination, will Italy bomb and kill them?
A: Of course not!
Ukraine did this for 8 years, producing thousands of dead and refugees among its own citizens.
Q. 4. What would be the reaction of Austria, France and Slovenia to these Discriminations and Atrocities?
A: These countries would Protest, start Negotiations, establish Agreements and eventually intervene militarily in case of non-compliance.
This is exactly what Russia did!
They protested, demanded Treaties and concluded two Agreements in Minsk, which were also signed by France and Germany.
The Result?
Ukraine did not respect these Agreements that provided for the Autonomy of Russian-speaking regions and unleashed a Fratricidal War with thousands of victims. Russophobia has become so virulent, that dozens of Russophones were burned alive in Odessa, for example, without the West saying a word!?
Thus, it came to Russia’s military aid for its own ethnic groups and then to Open Military Intervention. The same thing was not done by Romania, Hungary, Slovakia and Poland under the “umbrella” of NATO and the EU, for their own ethnic groups Discriminated like Russophones.
I mention that all this time Russia declared itself favorable to the Treaties while Ukraine regularly rejected them, having the cretinous belief that it could defeat the biggest Nuclear Power. Putin bluntly stated that “there will be no World without Russia and they will die as martyrs while everyone else will die as fools.” The West should open its ears well when dealing with a people that had 20 million victims in WW2!
Today the monuments commemorating the WW2 that consecrated the DEFEAT OF THE NAZIS are being demolished!? Is NAZISM returning in the West???
Q. 5. What would be the reaction of Muslims in Italy and around the world if their RELIGION were banned, or put under state control?
A: It is obvious that Muslims would not accept such a thing, and considering their Numbers and their Fundamentalism, the Consequences are not hard to see.
Banning the Russian Language in Ukraine (and not only Russian, as there are also Romanian, Hungarian, Polish, Slovak minorities), also means banning their Religious Traditions. Let’s not forget that Ukraine has strong Catholic centers in the West, unlike the Orthodox East. This religious division is similar to that between the Serbs and the Croats, who, although they are the same people, are so divided by Western Satan that they have even reached a Fratricidal War. A classic example of TOXICITY OF THE ABRAMIC RELIGIONS.
Q. 6. What would be Italy’s reaction in the event of the revival of NAZI-FASCISM?
A: Of course History condemned Nazi-Fascism with WW2, but many forget this and ignore to learn the Lessons of History.
Nazism has undoubtedly spread in Ukraine, the criminal Bandera has become a national hero, Ethnic Cleansing has become more frequent and violent, and the West ignores this reality!?
Should we be surprised that a party with fascist roots won the last elections in Italy and that throughout Western Europe, political movements of this kind are growing in popularity and electoral consensus?
I remind those who ignore or forget the Lessons of History, that Fascism and Nazism also have socialist “roots” but an extreme right “crown”. This is exactly what is happening in Europe today, where Left-wing Woke parties favor the rise of the Extreme Right. It is exactly what the FABIAN SOCIETY cultivates for example, which I will not return on. I only mention that the doctrine of this Movement, whose Symbol is the WOLF IN SHEEP’S WEAR, is that “The Left will do the Dirty Work for the establishment of Population Control”.
Q. 7. What would be Italy’s reaction to an External Dismemberment Plan of the country?
A: Of course the reaction would be categorical.
A map of Dismembered Russia is circulating on the Net, and various western politicians are saying that action must be taken. For the West, the dismemberment of the USSR was therefore not enough.
It is true that the USSR was, like today’s Russia, a multi-ethnic state built on the foundations of an Empire. But this empire has a History of hundreds of years, it is much older than other empires that were later built by Military, Economic and Religious Force by other western nations. Including the present USA, it was built and expanded through forced dispossession and decimation of the native population and through wars with neighboring countries.
In a long period of time, a true National Culture was established on the territory of present-day Russia, which cannot be easily uprooted.
It is ridiculous the claim of a state that did not exist until 1922, as Ukraine, to dismantle a millennial state like Russia! Is it also ridiculous that this state loudly promotes DECOMMUNIZATION, when in fact it is the “invention” of the Bolsheviks!?
Ukraine was created by communists from territories still inhabited by many millions of Russians, Romanians, Hungarians, Slovaks and Poles.
It is ludicrous, if not hilarious, to think that the Russians will accept such dismemberment without producing a global ARMAGEDDON, something already announced on various occasions by Putin and other politicians, journalists and military strategists.
This catastrophic event is unfortunately very likely, both due to the boldness of the Russians and the desperation of the West in full implosion due to the UNSUSTAINABILITY OF THE CURRENT PARADIGM.
The Western Elite today has a choice between “Guillotine” and “Atomic Death”, and the latter seems the most favorable option, supported by the Foolish Hope that the recently built Fallout Shelters will save them. Only the elimination of this Elite could change the fate of mankind, but the ignorant masses (99%) do not have this ability because the System has laid the foundations for true IDIOCRACY, so prepare for ARMAGEDDON !!!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DOMANDE PER OCCIDENTALI
(italiano)

L’Occidente è indubbiamente solidale con l’Ucraina, anche se non è membro della NATO o dell’UE. La campagna RUSSOPHOBICA si è diffusa in Occidente, diventando una forma inequivocabile di RAZZISMO: si chiede la MORTE di tutti i russi, il bando della CULTURA russa, il divieto della partecipazione russa alle competizioni SPORTIVE, il divieto della cooperazione economica e finanziaria con la Russia , in una parola, il suo ISOLAMENTO in tutte le aree. Noto che neanche il NAZISMO non aveva raggiunto tali manifestazioni.
In questo contesto, rivolgo alcune domande ai VETTORI di queste iniziative in Italia ad esempio (giornalisti, politici, militari, ONG, clero), ma applicabili a qualsiasi Paese occidentale dove ci sono diverse minoranze razziali, religiose, linguistiche e culturali.
Essendo sicuro che nessuno mi risponderà, risponderò io stesso:
D. 1. Cosa farebbero le minoranze altoatesine, tirolesi, goriziane o valdostane se fosse loro vietato l’uso della propria Lingua Madre, delle proprie Tradizioni, delle proprie Culture e dei propri partiti etnici?
R: I residenti delle minoranze, anche se in percentuali molto inferiori rispetto all’Ucraina di lingua russa, si ribellerebbero giustamente a questa DISCRIMINAZIONE e si organizzerebbero per combatterla. Questo è esattamente ciò che fanno i russofoni in Ucraina.
D. 2. Quale sarebbe la reazione di queste minoranze se fossero classificate come INFERIORI e destinate alla MORTE?
R: Porterebbero argomenti storici, culturali, religiosi, economici e sociali che questa caratterizzazione non è giustificata. Questo è esattamente ciò che stanno facendo i russi in Ucraina e nel mondo. I nazisti avevano tali concezioni e abbiamo visto come andò a finire: con una Russia vittoriosa, oggi in grado di far fronte a qualsiasi minaccia esterna.
D. 3. Se queste minoranze esprimono il loro Rifiuto della Discriminazione, l’Italia le bombarderà e le ucciderà?
R: Certo che no!
L’Ucraina ha fatto questo per 8 anni, producendo migliaia di morti e rifugiati tra i suoi stessi cittadini.
D. 4. Quale sarebbe la reazione di Austria, Francia e Slovenia a queste discriminazioni e atrocità?
R: Questi paesi protesterebbero, avvieranno Negoziati, stabiliranno Accordi ed eventualmente interverrebbero militarmente in caso di non conformità.
Questo è esattamente ciò che ha fatto la Russia!
Hanno protestato, chiesto trattati e concluso due accordi a Minsk, firmati anche da Francia e Germania.
Il risultato?
L’Ucraina non ha rispettato questi accordi che prevedevano l’autonomia delle regioni di lingua russa e scatenato una guerra fratricida con migliaia di vittime. La russofobia è diventata così virulenta che decine di russofoni sono stati bruciati vivi a Odessa, per esempio, senza che l’Occidente dicesse una parola!?
Quindi, si è trattato dell’aiuto militare russo ai propri gruppi etnici e poi dell’intervento militare aperto. La stessa cosa non è stata fatta da Romania, Ungheria, Slovacchia e Polonia sotto l'”ombrello” della NATO e dell’UE, per le proprie etnie discriminate come i russofoni.
Dico che per tutto questo tempo la Russia si è dichiarata favorevole ai Trattati mentre l’Ucraina li ha regolarmente respinti, credendo stupidamente di poter sconfiggere la più grande potenza nucleare. Putin ha affermato senza mezzi termini che “non ci sarà un mondo senza la Russia e loro moriranno da martiri mentre tutti gli altri moriranno da sciocchi”. L’Occidente dovrebbe aprire bene le orecchie quando ha a che fare con un popolo che ha avuto 20 milioni di vittime nella seconda guerra mondiale!
Oggi vengono demoliti i monumenti commemorativi della seconda guerra mondiale che hanno consacrato la SCONFITTA DEI NAZISTI!? Il NAZISMO sta tornando in Occidente???
D. 5. Quale sarebbe la reazione dei musulmani in Italia e nel mondo se la loro RELIGIONE fosse bandita o posta sotto il controllo statale?
R: È ovvio che i musulmani non accetterebbero una cosa del genere, e considerando i loro Numeri e il loro Fondamentalismo, le Conseguenze non sono difficili da vedere.
Mettere al bando la lingua russa in Ucraina (e non solo il russo, poiché esistono anche minoranze rumene, ungheresi, polacche, slovacche), significa anche bandire le loro tradizioni religiose. Non dimentichiamo che l’Ucraina ha forti centri cattolici in Ovest, a differenza dell’Oriente ortodosso. Questa divisione religiosa è simile a quella tra serbi e croati, i quali, sebbene siano lo stesso popolo, sono così divisi da Satana occidentale da essere persino giunti a una guerra fratricida. Un classico esempio di TOSSICITÀ DELLE RELIGIONI ABRAMICHE.
D. 6. Quale sarebbe la reazione dell’Italia in caso di rilancio del nazifascismo?
R: Naturalmente la Storia ha condannato il nazifascismo con la seconda guerra mondiale, ma molti lo dimenticano e ignorano di imparare le lezioni della storia.
Il nazismo si è indubbiamente diffuso in Ucraina, il criminale nazista Bandera è diventato un eroe nazionale, la pulizia etnica è diventata più frequente e violenta e l’Occidente ignora questa realtà!?
Dovremmo sorprenderci che un partito con radici fasciste abbia vinto le ultime elezioni in Italia e che in tutta l’Europa occidentale movimenti politici di questo tipo stiano crescendo in popolarità e consenso elettorale?
Ricordo a coloro che ignorano o dimenticano le Lezioni della Storia, che anche il Fascismo e il Nazismo hanno “radici” socialiste ma una “corona” di estrema destra. Questo è esattamente ciò che sta accadendo oggi in Europa, dove i partiti di Sinistra Woke favoriscono l’ascesa dell’Estrema Destra. È esattamente ciò che coltiva, ad esempio, la FABIAN SOCIETY, su cui non tornerò. Dico solo che la dottrina di questo Movimento, il cui Simbolo è il LUPO TRAVESTITO DA PECORA, è che “La Sinistra farà il Lavoro Sporco per l’instaurazione del Controllo della Popolazione”.
D. 7. Quale sarebbe la reazione dell’Italia a un Piano esterno di smembramento del Paese?
R: Ovviamente la reazione sarebbe categorica.
In Rete sta circolando una mappa della Russia smembrata e vari politici occidentali affermano che bisogna agire. Per l’Occidente, quindi, lo smembramento dell’URSS non è stato sufficiente.
È vero che l’URSS era, come la Russia di oggi, uno stato multietnico costruito sulle fondamenta di un impero. Ma questo impero ha una storia di centinaia di anni, è molto più antico di altri imperi che furono poi costruiti da forze militari, economiche e religiose da altre nazioni occidentali, compresi gli attuali Stati Uniti, che fu costruito e ampliato attraverso l’espropriazione forzata e la decimazione della popolazione nativa e attraverso guerre con i paesi vicini.
In un lungo periodo di tempo si è affermata sul territorio dell’attuale Russia una vera Cultura Nazionale, che non può essere facilmente sradicata.
È ridicola la pretesa di uno stato che non esisteva fino al 1922, come l’Ucraina, di smantellare uno stato millenario come la Russia! È anche ridicolo che questo Stato promuova a gran voce la DECOMUNIZZAZIONE, quando in realtà è “l’invenzione” dei bolscevichi!?
L’Ucraina è stata creata dai comunisti da territori ancora oggi abitati da molti milioni di russi, rumeni, ungheresi, slovacchi e polacchi.
È ridicolo, se non esilarante, pensare che i russi accetteranno tale smembramento senza produrre un ARMAGEDDON globale, qualcosa già annunciato in varie occasioni da Putin e da altri politici, giornalisti e strateghi militari.
Questo evento catastrofico è purtroppo molto probabile, sia per l’audacia dei russi che per la disperazione dell’Occidente in piena implosione per l’INSOSTENIBILITÀ DEL PARADIGMA ATTUALE.
L’Elite occidentale oggi ha una scelta tra “Guillotine” e “Atomic Death”, e quest’ultima sembra l’opzione più favorevole, supportata dalla idiota speranza che i rifugi antiatomici di recente costruzione li salveranno. Solo l’eliminazione di questa élite potrebbe cambiare il destino dell’umanità, ma le masse ignoranti (99%) non hanno questa capacità perché il Sistema ha gettato le basi per la vera Idiocrazia, quindi preparati per ARMAGEDDON !!!