Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
”DON’T LOOK UP !”

Dicembre 27th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria
DON’T LOOK UP !”

(rom)

Acest film apărut de Crăciunul acestui an (2021), a stârnit o nouă diviziune între oameni, deşi o să vedem în continuare că nu e vorba de altceva, decât de o departajare deja consacrată între „majoritatea democratică MYTOS” şi „minoritatea
LOGOS”, între cei dominaţi de SIMŢURI şi EMOŢII şi cei RAŢIONALI, între cei ce folosesc predominant Creierul Reptilian şi Limbic şi cei care folosesc (cât de cât) Neocortexul, între LAST MAN şi (cât de cât) SUPERMAN, între cei care sunt predispuşi NARATIVEI şi cei ce pricep SIMBOLISTICA.
Prima categorie este a celor care nu au înţeles că în acest film nu este vorba de o COMETĂ, ci despre IDIOCRAŢIA în care trăim,
demascată pe parcursul a peste 2 ore de vizionare.
Pentru OMUL MYTOS acţiunea filmului este plictisitoare, improbabilă,
absurdă, haotică şi mai ales tragică în final, ceea ce-l nemulţumeşte.
Pentru OMUL LOGOS,
este un film din categoria MATRIX, ce demască ceea ce el deja a priceput : IDIOCRAŢIA în care trăim.
COMETA este SIMBOLUL unui
FACTOR CATASTROFIC, ce poate produce chiar EXTINCŢIA OMENIRII în cazul în care se IGNORĂ măsurile necesare evitării „impactului”.
În zadar se străduiesc RAŢIONALII să DEŞTEPTE liderii societăţii şi „marea majoritate democratică” folosind argumente matematice, căci aceştia sunt „imuni” la aşa ceva, fiind cufundaţi în preocupări specifice actualei Paradigme: Cultul Celebrităţilor, Partidism, Divertisment, Profit cu orice preţ, Narcisism, Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Medicină Alopată, Cronism, Nepotism ş.a.
IDIOCRAŢIA este implementată de ELIT
A OLIGARHICĂ prin mijlocirea MEDIA şi cu sprijinul determinant al BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION şi BISERICILOR.
Cei care se opun acestui SISTEM, ori sunt anihilaţi sub o formă sau alta, ori devin „complici” pentru a rămâne în Zona de Confort. Chiar şi RENDAL (DiCaprio) se complace pentru puţin timp la Zona de Confort, explodând în cele din urmă într-un discurs înfocat Anti-Sistem
ce-l propulsează imediat în afara acesteia.
Filmul demască toate tarele acestui Sistem, iar finalul este deosebit de elocvent. Resturile planetei dezintegrate de Cometă defilează pe ecran: telefoane, maşini, case,
bani, ba chiar şi Taurul de pe Wall Street.
Un personal central al filmului este multimiliardarul PETER, liderul reprezentativ al BIG TECH (compania BASH), care este principalul contribuitor al Preşidenţiei pe care o controlează total. De asemenea rezultă fără umbră de dubii că el are acces la Datele Personale ale întregii populaţii.
Acestuia nu-i place să fie considerat om de afaceri, ci CRONOS, adică… un dumnezeu. El dictează de fapt acţiunile Preşidenţiei, inclusiv în domeniul geopolitic. Bineînţeles că este
preocupat exclusiv de PROFIT, imaginându-şi de a-l obţine chiar şi din Cometa ce ar fi după cunoştinţa sa bogată în RESURSE pe care China le deţine în proporţie de 80% pe planeta noastră. ALGORITMII săi sunt adesea prezentaţi de el ca fiind infailibili, chiar şi în determinarea modului în care certe persoane mor. În final se demonstrează parţial adevărat când e vorba de preşedinta (Meryl Streep) mâncată de Brontroc, dar total greşit în cazul lui Rendal, care nu moare singur, ci înconjurat de prietenii şi familia sa. Mulţi au identificat personajul cu ZUCCABERG, iar alţii cu „binefăcătorul” GATES.
Nici BIG PHARMA şi BIG DISTRIBUTION nu scapă de o critică subliminală în acest film. Sunt denunţate abuzurile de Medicamente, în special psihiatrice (cum altfel pe o Corabie a Nebunilor !?), precum şi Hrana nesănătoasă a Corporaţiilor Alimentare din BIG DISTRIBUTION.
Despre MEDIA ce să mai vorbim: se ocupă cu
Futilităţi, Frivolităţi, Manipularea Opiniei Publice şi ignoră cu desăvârşire Marile şi Adevăratele Probleme ale omenirii.
În preajma coliziunii, se formează în populaţie două tabere : ”Look Up” şi ”Don’t Look Up”. Numai denumirile şi ar trebui priceput Cine le compuneau: cei care privesc spre stele şi Turma ce priveşte în pământ.
MATERIALISMUL este bine reprezentat de Rugăciunea fiului preşedintei pentru … Bunuri, Lucruri şi nicidecum pentru Suflet.
Finalul filmului este dedicat ELITEI care îşi caută salvarea pe altă planetă (vezi
Elon Musk&co), acţiune la fel de ridicolă precum iniţiativele altor miliardari care speră să supravieţuiască în adăposturi subterane.
Oamenii de rând se mulţumesc în schimb cu adăposturi mai modeste care determină creşterea preţului unei cazmale la 99.99$ … unii nu au reuşit nici în ceasul al 12-lea să se descotorosească de mentalitatea ECONOMIEI DE PIAŢĂ !?
Evident că avem de-a face cu o CORABIE A NEBUNILOR.

După zeci de mii de ani,
„fugarii spaţiali”, adică reprezentanţii marilor Companii şi Centre de Putere, ajung pe o altă planetă locuibilă, dar sunt mâncaţi cu toţii de Brontroci … nu au folosit la nimic ALGORITMII liderului BASH.

În concluzie, filmul este o oglindă perfectă a Lumii de azi, când PERICOLUL EXTINCŢIEI este bagatelizat de o societate tot mai IDIOCRATICĂ. Ieşind din domeniul Fanteziei, nu putem să nu facem exemplul zilelor noastre, când Vestul stârneşte zâzania cu marile puteri nucleare Rusia şi China, cu consecinţe potenţial CATASTROFALE pentru întreaga omenire.
IDIOCRAŢII s-au axat pe un GRAND RESET bazat pe COHOAX, fără a pricepe că Rusia şi chiar şi China, nu vor participa la această MASCARADĂ, în ciuda aparenţelor.
Desigur că aceste ţări stau în aşteptarea IMPLOZIEI inevitabile a Vestului. Din păcate asta ar putea însemna şi EXTINCŢIA speciei umane, ţinând cont că suntem în mâna unei ELITE PSIHOPATICE conştientă că GHILOTINA AR FI ROŞIE DIN NOU !?


“DON’T LOOK UP!”

(eng)

This year’s Christmas film (2021) has created a new division among the people, although we will see that it is nothing more than an already established divide between the “MYTOS majority” and the “LOGOS minority”, between those dominated by SENSES and EMOTIONS and the RATIONAL ones, between those who predominantly use the Reptilian and Limbic Brain and those who use (somewhat) the Neocortex, between LAST MAN and (somewhat) SUPERMAN, between those who are prone to NARRATIVE and those understanding SYMBOLISTICS.

The first category is for those who did not understand that this film is not about a COMET, but about the IDIOCRACY in which we live, unmasked during over 2 hours of viewing.

For MYTOS people, the action of the film is boring, improbable, absurd, chaotic and especially tragic in the end, which displeases him.

For the LOGOS people, it’s a movie in the category of MATRIX that unveils what they already knows: the IDIOCRACY we live in.

The COMET is the SYmbol of a Catastrophic Factor, which can even produce the EXTINCTION of humanity if the necessary measures to avoid „Impact” are ignored.

In vain do the RATIONALS strive to AWAKEN the leaders of society and the “great democratic majority” using mathematical arguments, because they are “immune” to such a thing, being immersed in specific concerns of the current Paradigm: Cult of Celebrities, Partisanship, Entertainment, Profit at all costs, Narcissism , Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Allopathic Medicine, Chronism, Nepotism, etc.

IDIOCRACY is implemented by the OLIGARCHIC ELITE through MEDIA and with the decisive support of BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION and CHURCHES.

Those who oppose this SYSTEM are either annihilated in one form or another, or become “accomplices” to remain in the Comfort Zone. Even RENDAL (DiCaprio) indulges for a while in the Comfort Zone, finally exploding into a passionate Anti-System speech that immediately propels him out of it.

The film unveils all the weaknesses of this system, and the ending is particularly eloquent. The wreckage of the planet desintegrated by the Comet scrolls across the screen: phones, cars, houses, money, and even the Wall Street Bull.

A key figure in the film is billionaire PETER, the representative leader of BIG TECH (BASH), who is the main contributor to the presidency, which he controls in full. It is also clear that he has access to the personal data of the entire population.

He doesn’t like to be considered a businessman, but CRONOS, which means … a god. He is in fact dictating the actions of the Presidency, including in the geopolitical field. Of course, he is exclusively concerned with PROFIT, imagining that he can get it even from the Comet, which, according to his knowledge, is rich in RESOURCES that China owns 80% on our planet. His ALGORITHMS are often presented by him as infallible, even in determining how certain people die. In the end, it turns out to be partially true when it comes to the president (Meryl Streep) eaten by Brontroc, but totally wrong in the case of Rendal, who does not die alone, but surrounded by his friends and family. Many identified the character with ZUCCABERG, and others with the “benefactor” GATES.

BIG PHARMA and BIG DISTRIBUTION do not escape subliminal criticism in this film either. Drug abuse, especially psychiatric abuse (how else on a Fool’s Ship !?), as well as unhealthy products of the Food Corporations are reported.

Let’s talk about the MEDIA: it deals with Futility, Frivolity, Manipulation of Public Opinion and completely ignores the Great and True Problems of Mankind.

In the vicinity of the collision, two parties are formed in the population: “Look Up” and “Don’t Look Up”. Only the names and should be understood Who composed them: those who look at the stars and the herd looking down.

MATERIALISM is well represented by the President’s Son’s Prayer for … Goods, Things, and not for the Soul.

The end of the film is dedicated to the ELITE who seek salvation on another planet (see Elon Musk & co), an action as ridiculous as the initiatives of other billionaires who hope to survive in underground shelters.

Ordinary people, on the other hand, are content with more modest shelters that increase the price of a spade to $ 99.99 … some have not managed to get rid of the MARKET ECONOMY mentality in the last hour either !?

Obviously we’re dealing with a FOOL’s SHIP.

After tens of thousands of years, the “space fugitives”, that is, the representatives of the great Companies and Centers of Power, arrive on another habitable planet, but they are all eaten by Brontrocs … the ALGORITHMS of the BASH leader were not good enough.

In conclusion, the film is a perfect mirror of today’s world, when the DANGER OF EXTINCTION is trivialized by an increasingly IDIOCRATIC society. Going out of the realm of Fantasy, we cannot help but follow the example of our day, when the West is breaking the balls to the great nuclear powers Russia and China, with potentially catastrophic consequences for all mankind. IDIOCRACERS focused on a GRAND RESET based on COHOAX, without realizing that Russia and even China would not participate in this MASCARADE, despite appearances.

Of course, these countries are waiting for the inevitable implosion of the West. Unfortunately, this could also mean the EXTINCTION of the human species, considering that we are in the hands of a PSYCHOPATHIC ELITE aware that the GUILLOTINE WOULD BE RED AGAIN !?


MATEMATICA VĂ VA ÎNGROPA ! (rom.) ………… MATHEMATICS WILL BURY THEM ! (eng.)

Dicembre 17th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

  

MATEMATICA VĂ VA ÎNGROPA !
Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi text care spune „"All is number." -Pythagoras Notebook”

Motto: TOTUL ESTE NUMĂR
– PITAGORA


Desigur că în actuala paradigmă materialist empiricistă, MATEMATIC
A este considerată ca fiind o „creaţie a omului”, când în realitate este de natură DIVINĂ, după cum bine a priceput acum peste 2500 de ani, marele Pitagora. Totul este Număr, deci Matematică şi aceasta reprezintă singurul ADEVĂR ABSOLUT, după cum demonstrează şi faptul că 1 plus 1 face întotdeauna 2.
Matematica va îngropa Materialismul Empiricist, inclusiv în cazul DICTATURII SANITARE implementată azi de Veche Ordine Mondială.
În toate transmisiile televizate ale unor ORGANE MEDIATICE aflate în slujba Puterii mai mult sau mai puţin OCULTE,
se dau Numere din care rezultă eficacitatea unui TRATAMENT GENIC EXPERIMENTAL pentru care nimeni nu-şi asumă RESPONSABILITATEA.
Este evident pentru orice om RAŢIONAL că aceste numere sunt manipulate cu neruşinare, fiind luate în consideraţie doar acelea care susţin teza diabolică a Vechii Ordini Mondiale !
Ceea ce nu pricep actualii MANIPULATORI DE NUMERE, este că în Univers, „unei forţe i se opune întotdeauna o forţă egală şi de sens contrar”.
Există deci oameni care prelucrează şi alte NUMERE, ce dau o altă imagine a REALITĂŢII, mult mai cuprinzătoare
decât HIPERREALITATEA impusă de ELITA PSIHOPATICĂ.
De exemplu:

1. Nimeni nu prezintă date despre
creşterea alarmantă a NUMĂRULUI SINUCIDERILOR provocate de STAREA DE TENSIUNE indusă de DICTATURA SANITARĂ.

2. Nimeni nu vorbeşte de
NUMĂRUL BOLNAVILOR CRONICI MORŢI din lipsă de cure, tratamente şi analize, spitalele fiind rezervate exclusiv Răcelii Sezoniere.
Aceasta e cauza principală a creşterii numărului de decese în aceşti ani tulburi !!
În lume, decesurile datorate bolilor cardiovasculare, pulmonare, digestive, precum şi cele datorate Poluării, depăşesc cu mult decesele persoanelor „răcite”, fără ca această situaţie să presupună vreun fel de Măsuri Sanitare !? Demn de remarcat, este că GRIPA ce umplea spitalele până la COHOAX, a dispărut în mod miraculos !?
IPOCRIZIA GUVERNANŢILOR din ţările „civilizate”, atinge apogeul atunci când pe de o parte se manifestă îngrijorată de soarta omenirii, iar pe de alta promovează MILITARISMUL, ce este cel mai mare POLUANT şi consumator de RESURSE !?

3. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat Protocoalelor Medicale Absurde bazate pe „Tachipirină (Paracetamol) şi atentă aşteptare” impuse de ministerele de sănătate. Astfel, bolnavii ajungeau în spitale doar când Infecţiile Bacteriene deveneau mortale pentru cei mai sensibili dpdv imunologic. Tachipirina este doar un antipiretic ce trebuie folosit doar în cazuri de febră foarte mare, insuportabilă de organism. Pe de altă parte, febra este o reacţie de apărare imunologică, deci nu întotdeauna trebuie înlăturată, fiind de cele mai multe ori un semn de vivacitate a Sistemului Imunitar. Oricum, manifestarea virală se produce în primele 1-3 zile, după care bacteriile proliferează pe un teren deja şubrezit de atacul viruşilor. Deci cine moare CU COHOAX după „Tachipirină şi atentă aşteptare”, cu mare probabilitate, nu e omorât de viruşi, ci de bacterii. Pe aceste baze elementare de anamneză trebuie aplicată diferenţiat de la caz la caz, secvenţa de TRATAMENTE adecvate fiecărui pacient în parte. A aplica un PROTOCOL UNIC tuturor, aşa cum au prevăzut guvernanţii şi slugile lor, este deci CRIMINAL, iar asta se studiază la primele lecţii de microbiologie.
Numai o mică parte din „noii eroi sanitari” au îndrăznit să se abată de la acest protocol
absurd şi să trateze oamenii în mod diferenţiat după serioase anamneze, riscându-şi chiar carierele. Restul s-au constituit într-o TURMĂ SUPUSĂ, încălcând Jurământul lui Hipocrate din INTERES PERSONAL, sau şi mai grav, din IGNORANŢĂ. Aceştia au uitat de imperativul „NON NOCERE” chiar şi în prezenţa valului de efecte colaterale grave şi de decese provocate de VIESPE !?

4. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat LIPSEI INTEGRATORILOR şi MEDICAMENTELOR antivirale din spitale şi farmacii. Big Pharma are mare grijă să elimine, prin intermediarii lor bine plătiţi în acest scop, posibilitatea afirmării vreunui integrator sau medicament util pentru a preveni şi cura Răceala Stagională, deoarece asta ar face VIESPEA inutilă.
Nimeni nu vorbeşte de Integratorii dedicaţi întăririi Sistemului Imunitar, ba c
ei care se aventurează s-o facă, sunt desconsideraţi de doctorii care în loc să stea în spitale, au devenit invitaţi permanenţi în Media aservită.
Se ignoră total tot ce ar putea întări SISTEMUL IMUNITAR. Organismul omenesc este de o complexitate extraordinară, este DIVIN, motiv pentru care suntem fiinţele cele mai evoluate pe această planetă. Nimeni şi nimic nu va reuşi să atingă Perfecţiunea Naturii !!!
Cu toate astea, „oamenii de ştiinţă” ne îndoapă cu Organisme Modificate Genetic, cun produse hidroponice, cu radiaţii de tot felul, modificând pas cu pas ADN-ul nostru natural, cu consecinţe imprevizibile.

5. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL CRESCĂTOR AL ANALFABEŢILOR FUNCŢIONALI din rândul copiilor adolescenţilor şi tinerilor lipsiţi practic de Şcoală de mai bine de doi ani de Didactica La Distanţă. Deja Sistemul Educaţional producea pe scară largă ANALFABEŢI FUNCŢIONALI … nu e greu de imaginat ce produce azi !?

6. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat scăderii constante a disponibilităţilor şi a calităţii Asistenţei Sanitare, datorate micşorării alocaţiilor de la buget. Privatizarea în domeniul Sănătăţii şi nu numai, este o constantă pentru toate ţările „civilizate”, că deh, „cine poate, oase roade, cine nu, nici carne moale”. Trebuie abandonată ideea absurdă că „Small is Beautiful”, oriunde, nu numai în Sănătate. Chiar nu se pricepe ce se întâmplă în China ??
S-a ajuns la situaţii paradoxale, când Educatori şi Medici au fost concediaţi tocmai acum când e mai mare nevoie de ei, pentru faptul că au refuzat să se supună unui EXPERIMENT GENIC !? … apoi, PSIHOPAŢII vorbesc de „grija pentru sănătatea comunităţii” !?!?

7. Nimeni nu se gândeşte la NUMĂRUL DISCRIMINAŢILOR din toate domeniile de activitate esenţiale, privaţi de DREPTUL LA MUNCĂ consfinţit în toate Constituţiile ţărilor „civilizate”. Guvernanţilor şi lacheilor lor din diverse ONG-uri li se umple gura de DREPTURILE unor minorităţi, dar nu mişcă un deget când milioanelor de persoane li se reprimă DREPTUL la o VIAŢĂ DEMNĂ, ba chiar şi la VIAŢĂ !?
Lockdown-urile şi Paşapoartele Verzi naziste au produs deja adevărate tragedii familiare: sinucideri, violenţe domestice, tensiuni intrafamiliale, ură şi instalarea aproape generalizată a unei PSIHOZE COLECTIVE.

8. Niciun guvernant nu se gândeşte la NUMERELE DATORIEI SUVERANE (deja matematic nesustenabilă) sărită la stele pentru achiziţia VIESPILOR, care aduc profituri astronomice pentru Big Pharma şi coborârea simultană a Standardului de Viaţă al propriilor cetăţeni, care o vor plăti concret sub o formă sau alta !?

9.
Creşte NUMĂRUL IGNORANŢILOR cărora li se umple gura de ŞTIINŢĂ, fără a ştii ce zicea MAX PLANCK: „Ştiinţa este un lung şir de funeralii”… deci ceea ce azi e acceptat ca ADEVĂR, mâine poate deveni MINCIUNĂ.
Oare aceste SLUGI COVIDIOTE  îţi imaginează soarta lor dacă se va demonstra în final că au GREŞIT ??? CANALUL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ar fi o joacă de copii.
S
a ajuns până acolo că „oameni de ştiinţă” servili Sistemului să introducă CENZURA opiniilor divergente ale altor oameni de ştiinţă, transformând ŞTIINŢA într-o RELIGIE în care ei sunt DUMNEZEUL în care trebuie să CREDEM !?
ADEVĂRAŢI PSIHOPAŢI, dar şi IGNORANŢI ai Metodei Ştiinţifice ce se bazează fundamental pe DIALECTICĂ !!!
Trebuie
să fi IDIOT să-i crezi, de dată ce azi susţin una, iar a doua zi alta !?
E suficient să rememorăm afirmaţiile lor „ştiinţifice” de-a lungul timpului, care mai decare mai diferite, ca să ne dăm seama de „ştiinţa” lor.
Variaţia NARATIVEI lor e semn de MYTOS şi nicidecum de LOGOS-ul adevăratei Ştiinţe.
Nu se ţine cont de NATURA DIVINĂ a Omului, existând „oameni de ştiinţă” care cred că pot face pe Dumnezeu. Tot „oameni de ştiinţă” erau şi cei care au produs Bomba Atomică sau Zyklon B, printre alte „minuni ştiinţifice” de acest gen.
Greşeala fundamentală a Ştiinţei Medicale Materialist Empiriciste, şi nu numai a celei medicale, este că nu se ţine cont de faptul că MINTEA e cea care determină CORPUL, şi nu invers. A căuta remedii pentru CORP ignorând MINTEA, este o abatere de la Legile Naturii, iar strămoşii noştri ştiau asta. Aşa cum am mai spus, e greşit a susţine MENS SANA IN CORPORE SANO, corect fiind CORPUS SANO CUM MENTE SANA.
Acţiunile Vechii Ordini Mondiale şi ale acoliţilor lor, sunt îndreptate exact împotriva MENTALULUI COLECTIV: Distanţarea Socială, Masca, Lockdown-ul, Înţepătura de Viespe, Paşaportul Verde, nu sunt altceva, decât ARME PSIHOLOGICE folosite pentru CONTROL, cu grave consecinţe pentru SISTEMUL IMUNITAR.

10. Se ignoră total NUMĂRUL INFECTĂRILOR ŞI DECESELOR din ţări unde VIESPEA nu a avut succes, numere care nu sunt substanţial diferite de ale noastre.
Avem oare de a face cu super oameni acolo, sau
cu IDIOŢI la noi ??

11. Se ştie cu certitudine că
ABUZUL DE ANTIBIOTICE duce la întărirea/mutarea patogenilor. Cât de CRETIN trebuie să fi să nu pricepi că şi ABUZUL DE VIESPI poate produce acelaşi EFECT COLATERAL ??
Sunt muţi oameni de ştiinţă care au avertizat de acest lucru, printre care şi laureatul NOBEL pentru Infecţiologie Luc Montagnier. S-a găsit bineînţeles o haită de VÂNDUŢI şi IGNORANŢI televizivi să-l declare RAMOLIT, deşi ei înşişi aveau aparenţele unor astfel de patologii.

12. Nimeni nu ia în consideraţie NUMĂRUL PROTESTANŢILOR ANTI-COHOAX. Asistăm la o altă MANIPULARE de numere din partea guvernanţilor şi a slugilor lor, care de astă dată ne prezintă rezultatele unei numărări din doi în doi, sau chiar mai rară. La manifestaţiile de protest participă tot mai mulţi oameni, inclusiv ÎNŢEPAŢII DE VIESPE, deoarece au priceput în sfârşit că au intrat într-un cerc vicios, care nu are nimic de-a face cu Sănătatea, ci cu CONTROLUL.

13. Se ignoră (cu bună ştiinţă ?) NUMERELE ECONOMIEI care indică un viitor dezastru pentru multe activităţi economice actuale. Desigur că există o legătură între această perspectivă şi direcţiile indicate de WORLD ECONOMIC FORUM cu al său BIG RESET. Rămân de văzut EFECTELE acestei AGENDE, în condiţiile când „totul se opreşte în occident”, dar nu şi în restul lumii, mai ales în China şi Rusia, care mai sunt şi întărâtate cu tot soiul de sancţiuni din categoria MASOCHISMULUI !?
Părerea mea este că Schwab, prinţul Charles
şi acoliţii lor, au deschis Cutia Pandorei şi au început ceva cu anumite idei în minte, dar vor fi copleşiţi curând de o altă AGENDĂ în care vor fi victime, ci nu beneficiari. Ei au prevăzut YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy”, dar vor avea parte de un „WE’ll own nothing and WE’ll be happy”. Evident că Schwab, prinţul Charles şi compania lor de PRIVILEGIAŢI care au elaborat această AGENDĂ, nu vor fi mulţumiţi de înlocuirea lui YOU cu WE !? … dar în viaţă e ca în proverbul românesc ce zice că „cine sapă groapa cuiva, poate cădea el însuşi în ea”

CONCLUZIE

Din parcurgerea acestor rânduri, rezultă clar că Vechia Ordine Mondială foloseşte
NUMERELE în mod selectiv în funcţie de INTERESUL lor, creând de fapt o SIMULARE DE REALITATE, o HIPERREALITATE.
O analiză complexivă a NUMERELOR,
aşa cum succint am prezentat până aici, ne pune în faţa unei REALITĂŢI total diferite, care să sperăm că va conduce drept spre un NUREMBERG 2.0, care ar conduce fără îndoială la un adevărat SALT DE PARADIGMĂ.
DA, va fi un GREAT RESET, dar nu ca cel imaginat de Vechea Ordine Mondială !!MATHEMATICS WILL BURY THEM!

Motto: EVERYTHING IS NUMBER

– PYTHAGORA

Of course, in the current materialist empiricist paradigm, MATHEMATICS is considered a “creation of man”, when in reality it is of a DIVINE nature, as the great Pythagoras well understood over 2,500 years ago. Everything is Number, so Mathematics, and this is the only ABSOLUTE TRUTH, as evidenced by the fact that 1 plus 1 always makes 2.

Mathematics will bury Empiricist Materialism, including in the case of the SANITARY DICTATORSHIP implemented today by the Old World Order.

In all the televised transmissions of some MEDIA in the service of the more or less HIDDEN Power, Numbers are given from which results the effectiveness of an EXPERIMENTAL GENIC TREATMENT for which no one assumes RESPONSIBILITY.

It is obvious to any RATIONAL man that these numbers are shamelessly manipulated, being considered only those that support the diabolical thesis of the Old World Order!

What current NUMBER MANIPULATORS do not understand is that in the Universe, “for every force there is always an equal and opposite force.”

So there are people who process other NUMBERS, which give a different image of REALITY, much more comprehensive than the HYPERREALITY imposed by the PSYCHOPATHIC ELITE.

E.g:

1. No one presents data on the alarming increase in the NUMBER of suicides caused by the STATE OF TENSION induced by the SANITARY DICTATORSHIP.

2. Nobody talks about the NUMBER OF DEATH OF CHRONICLY PATIENTS due to lack of cures, treatments and analyzes, the hospitals being reserved exclusively for ”Seasonal Colds”.

This is the main cause of the increase of the number of deaths in these troubled years !!

In the world, the deaths due to cardiovascular, lung, digestive diseases, as well as those due to Pollution, far exceed the deaths of “cold”, without this situation implying any Sanitary Measures !? It is noteworthy that the FLU that filled the hospitals up to COHOAX, has miraculously disappeared !?

THE HYPOCRISY OF GOVERNORS in “civilized” countries, reaches its peak when on the one hand it is concerned about the fate of humanity, and on the other hand it promotes MILITARISM, that is the biggest POLLUTANT and Resource consumer !?

3. No one is talking about the NUMBER OF DEATHS due to the Absurd Medical Protocols based on “Tachypyrin (Paracetamol) and careful waiting” imposed by the ministries of health. Thus, patients arrived in hospitals only when bacterial infections became deadly for the immunologically most deficient. Tachypyrin is just an antipyretic that should be used only in cases of very high fever, unbearable for the body. On the other hand, fever is an immune defense reaction, so it should not always be removed, often being a sign of vivacity of the immune system. However, the viral manifestation occurs in the first 1-3 days, after which the bacteria proliferate on a field already weakened by the attack of viruses. So whoever dies with COHOAX after “Tachypyrin and careful waiting” is most likely not killed by viruses, but by bacteria. On these basic bases of anamnesis must be applied differentiated from case to case, the sequence of TREATMENTS appropriate to each patient. Applying a UNIQUE PROTOCOL to all, as provided by the rulers and their servants, is therefore CRIMINAL, and this is studied in the first lessons of microbiology.

Only a small part of the “new health heroes” dared to deviate from this absurd protocol and treat people differently after serious anamnesis, even risking their careers. The rest constituted a SUBJECT HERD, violating the Hippocratic Oath in PERSONAL INTEREST, or worse, by IGNORANCE. They forgot about the imperative “NON NOCERE” even in the presence of the wave of serious side effects and deaths caused by the ”WASP” !?

4. Nobody talks about the NUMBER OF DEATHS due to LACK of INTEGRATORS and antiviral MEDICINES from hospitals and pharmacies. Big Pharma is very careful to eliminate, through their well-paid intermediaries, the possibility of claiming any supplement or medicine useful to prevent and cure Seasonal Cold, as this would make WASP useless.

No one is talking about Integrators dedicated to strengthening the Immune System, but those who venture to do so are disregarded by doctors who, instead of staying in hospitals, have become permanent guests in the enslaved Media.

Everything that could strengthen the IMMUNE SYSTEM is completely ignored. The human body is of extraordinary complexity, it is DIVINE, which is why we are the most evolved beings on this planet. No one and nothing will succeed in reaching the Perfection of Nature !!!

However, “scientists” are infusing us with Genetically Modified Organisms, hydroponic products, radiation of all kinds, step by step modifying our natural DNA, with unpredictable consequences.

5. Nobody talks about the INCREASING NUMBER OF FUNCTIONAL ILLITERATES among the children, adolescents and young people who have been practically absent from school for more than two years by Distance Teaching. The Education System was already producing FUNCTIONAL ILLITERATES on a large scale … isn’t it hard to imagine what it produces today !?

6. No one is talking about the NUMBER OF DEATHS due to the steady decline in the availability and quality of health care due to declining budget allocations. Privatization in the field of health and not only, is a constant for all “civilized” countries, because, “who can, eat bones, who does not, nor soft flesh”. The absurd idea that “Small is Beautiful” must be abandoned everywhere, not just in Health. Doesn’t we really understand what’s going on in China?

There were paradoxical situations when Educators and Doctors were fired right now when they are most needed, for refusing to undergo a GENIC EXPERIMENT !? … then, PSYCHOPATHS talk about “caring for the health of the community”!?!?

7. No one thinks of the NUMBER OF DISCRIMINATED in all the essential fields of activity, deprived of the RIGHT TO WORK enshrined in all the Constitutions of “civilized” countries. Governors and their lackeys from various NGOs fill their mouths with the RIGHTS of minorities, but don’t they move a finger when millions of people are deprived of the RIGHT to a LIFE in DIGNITY , even the RIGHT to LIFE !?

Lockdowns and „NAZI” Green Passports have already produced real family tragedies: suicides, domestic violence, domestic tensions, hatred and the almost widespread installation of a COLLECTIVE PSYCHOSIS.

8. No ruler thinks of the Sovereign Debt NUMBERS (already mathematically unsustainable) jumped to the stars for the acquisition of WASPS, which bring astronomical profits for Big Pharma and the simultaneous lowering of the Standard of Living of its own citizens, who will actually pay it in some form or another !?

9. The NUMBER of IGNORANTS whose mouths are filled with SCIENCE is growing, without knowing what MAX PLANCK said: “Science is a long line of funerals” … so what is accepted today as TRUTH, tomorrow can become a LIE.
Can these COVIDIOT SERVANTS imagine their fate if it is finally proven that they were WRONG ??? THE DANUBE – BLACK SEA CHANNEL would be child’s play.

It has come so far that the “scientists” servile to the System have introduced CENSORSHIP to the divergent views of other scientists, turning SCIENCE into a RELIGION in which they are the GOD in whom we must TRUST !?

They are true PSYCHOPATHS, but also IGNORANTS of the Scientific Method that is fundamentally based on DIALECTICS !!!

You must be an IDIOT to believe them, since today they support one idea, and the next day another !?

It is enough to remember their “scientific” statements over time, which are more and more different, to realize their “science”.

The variation of their NARRATIVE is a sign of MYTOS and not of the LOGOS of true Science.

The DIVINE NATURE of Man is not taken into account, as there are “scientists” who believe they can make God. Also “scientists” were those who produced the Atomic Bomb or Zyklon B, among other “scientific wonders” of this kind.

The fundamental mistake of Empirical Materialist Medical Science, and not only medical science, is that it is not taken into account that the MIND is what determines the BODY, and not the other way around. Seeking remedies for the BODY by ignoring the MIND is a violation of the Laws of Nature, and our ancestors knew it. As I said before, it is wrong to claim MENS SANA IN CORPORE SANO, CORPUS SANO CUM MENTE SANA is correct.

The actions of the Old World Order and their acolytes are directed exactly against the COLLECTIVE MIND: Social Distancing, Mask, Lockdown, Wasp Sting, Green Passport, are nothing but PSYCHOLOGICAL WEAPONS used for CONTROL, with serious consequences for the IMMUNE SYSTEM.

10. The NUMBER OF INFECTIONS and DEATHS in countries where the “WASP” has not been successful, are completely ignored, being numbers that are not substantially different from ours.

Are we dealing with super people there, or idiots in our country?

11. It is well known that ANTIBIOTIC ABUSE leads to the strengthening / mutation of pathogens. How stupid you must be to not understand that the ABUSE OF “WASPS” can produce the same SIDE EFFECT ??

There are many scientists who have warned of this, including NOBEL laureate in Infectious Diseases Luc Montagnier. Of course, a pack of IGNORANTS was found to declare him DECREPIT, although they themselves had the appearance of such pathologies.

12. No one considers the real NUMBER OF ANTI-COHOAX PROTESTANTS. We are witnessing another MANIPULATION of numbers by the rulers and their servants, which this time presents us with the results of a two-by-two count, or even rarer. More and more people are taking part in the protests, including vaccinated, because they have finally realized that they have entered a vicious circle, which has nothing to do with Health, but with CONTROL.

13. Ignoring (knowingly?) ECONOMY NUMBERS that indicate a future disaster for many current economic activities. Of course, there is a connection between this perspective and the directions indicated by the WORLD ECONOMIC FORUM with its BIG RESET. The EFFECTS of this AGENDA remain to be seen, given that “everything stops in the West”, but not in the rest of the world, especially in China and Russia, which are also hardened by all sorts of sanctions in the category of MASOCHISM !?

My opinion is that Schwab, Prince Charles and their acolytes, have opened the Pandora’s Box and started something with certain ideas in mind, but they will soon be overwhelmed by another AGENDA in which they will be victims, not beneficiaries. They said, “YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy,” but they’ll have a “WE’ll own nothing and WE’ll be happy.” Obviously, Schwab, Prince Charles and their PRIVILEGED company who drafted this AGENDA will not be happy to replace YOU with WE !? … but in life it’s like in the Romanian proverb that says “whoever digs someone’s pit, he can fall into it himself”

CONCLUSION

From these lines, it is clear that the Old World Order uses NUMBERS selectively according to their INTEREST, in fact creating a SIMULATION OF REALITY, a HYPERALITY.

A comprehensive analysis of the NUMBERS, as we have briefly presented so far, puts us in front of a totally different REALITY, which we hope will lead straight to a NUREMBERG 2.0, which would undoubtedly lead to a true PARADIGM SHIFT.

YES, it will be a GREAT RESET, but not like the one imagined by the Old World Order !!


”CHANGE ALL VALUES !”

Dicembre 2nd, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă


”SCHIMBAŢI TOATE VALORILE !”
(română)

Despre mentalitatea de turmă… -

Un lucru e sigur : NIMIC nu va mai fi de acum încolo, aşa cum a fost până acum.
În zadar mai speră unii că ne vom întoarce la NORMALITATE, după cum era definită până azi.
Criteriul de SUSTENABILITATE se va aplica în practică, cu sau
fără voia noastră.
Vechea Ordine Mondială (OWO) are o AGENDĂ în această direcţie şi vedem azi primele acţiuni în vederea implementării acesteia prin FORŢĂ.
Evident că fiind PSIHOPATICĂ, Elita Globalistă ce a dictat această AGENDĂ, nu putea concepe altceva decât o PARADIGMĂ PSIHOPATICĂ.
Mai mult decât oricând în Istoria Cunoscută a Omenirii, azi putem spune că suntem pe o CORABIE A NEBUNILOR în care orice OM
care cultivă EMPATIA, RAŢIIUNEA şi LOGICA, este aruncat peste bord.
Ceea ce trebuie menţionat, este că, da, în „cabina de comandă” sunt nişte NEBUNI, dar nici „echipajul” nu e sănătos. Dacă ar fi, ar arunca peste bord acea mână de PSIHOPAŢI care poartă „corabia” spre scufundare, ci nu pe cei care avertizează că ne îndreptăm spre FURTUNA PERFECTĂ ce poate mătura puntea, ba chiar scufunda nava. Bineînţeles că cei de pe puntea de comandă, au pregătite bărcile de salvare doar pentru ei, că proşti nu sunt. Ei conduc nava în ape tulburi, agitate, deoarece astfel echipajul stă ferit sperând că totul va trece şi se va ajunge în ape calme. Ei sunt IGNAVI care nu au o OPINIE, sunt IGNORANŢI şi se încred în Puntea de Comandă. Ei nu au LIBERUL ARBITRU, nu au WILL TO POWER, sunt OI cărora le e frică de LUP, dar se lasă mâncaţi de PĂSTOR. În acest timp „megafoanele” PSIHOPAŢILOR transmit mesaje confortante cum că „Totul Va Fi Bine” şi DRONELE chiar cred, fiind ei în CAVERNA LUI PLATON şi afectaţi grav de SINDROMUL STOCHOLM.
DISONANŢA COGNITIVĂ loveşte chiar şi unii intelectuali, care speră în zadar să aibă şi ei un loc pe bărcile de salvare, mulţi dintre ei nepricepând că vor fi primele Victime Sacrificale.
Multe SLUGI actuale ale Sistemului nu pricep că într-o societate globalizată aflată sub control total HI-TECH, nu va mai fi nevoie de poliţişti, militari, avocaţi, magistraţi, publicitari, politicieni, jurnalişti şamd. Acum aceştia apără Sistemul, fără să priceapă ce-i aşteaptă !?

Lăsând la o parte metaforele, să analizăm desfăşurarea Evenimentelor în actualul context.
Vechea Ordine Mondială a început o campanie intensă în chestiunea SUSTENABILITĂŢII, „SCHIMBĂRILOR CLIMATICE” şi NOILOR TEHNOLOGII, aburind Mintea Oamenilor cu MINCIUNI după cum le este obiceiul, pentru a masca în realitate încercarea de menţinere a CONTROLULUI chiar şi în perspectiva unor Schimbări Majore de Paradigmă.
DRONELE, IGNAVII, IGNORANŢII, cei care utilizează numai Creierul Reptilian şi cel Limbic, chiar cred că „cineva acolo sus îi iubeşte” şi se încred tocmai în aceia care au condus la DEZASTRUL actual şi viitor.
În contextul COHOAX-ului, asistăm la Manifestaţii de Protest în toată „lumea civilizată” şi mulţi sunt convinşi că asta e calea pentru a demola SISTEMUL, fără a avea însă o VIZIUNE UNITARĂ şi RAŢIONALĂ asupra unei eventuale NOI LUMI !?
Cum poţi învinge un DUŞMAN, dacă nu-l recunoşti şi dacă nu ai o TACTICĂ şi STRATEGIE conform unui PROIECT ÎMPĂRTĂŞIT de o MASĂ CRITICĂ ?
Este un grav semnal de alarmă că la aceste manifestaţii participă un număr nesemnificativ de Intelectuali. E drept că aceste manifestaţii nu mişcă un fir din capul Sistemului, dar au singurul merit că sunt loc de întâlnire pentru diverşi oameni anti-sistem care-şi pot schimba opinii şi se pot informa între ei. Intelectualii şi oamenii de cultură ar trebui să participe în număr mare pentru că mulţi participanţi manifestează din motive greşite.
Unii manifestează ca să poată merge la restaurant, în excursii exotice, la biserică şi la pelerinaje,
la discoteci, cinema, sau la Mall-uri.
Tuturor le spun că ACESTE ACTIVITĂŢI vor fi drastic redimensionate, sau chiar eliminate, indiferent de CINE va prelua conducerea „corabiei” !!!
SUSTENABILITATEA va dicta cursul irevocabil, sau Mama Natura se va ocupa de Omenirea ce ignoră a fi CONTINGENTĂ !? UNIVERSUL poate evolua bine mersi şi fără noi, dacă nu ştim să ne adaptăm Legii sale Fundamentale: EVOLUŢIA.
A SCHIMBA TOATE VALORILE, înseamnă implicit, schimbarea radicală a MODULUI DE VIAŢĂ.
Câţi sunt pregătiţi pentru aşa ceva ?
Câţi sunt dispuşi să iasă din ZONA DE CONFORT ?
Câţi sunt capabili să priceapă că ORI SCHIMBĂM PARADIGMA, ori DISPĂREM, cel puţin parţial ?

MIŞCAREA DACIA a proiectat o astfel de Schimbare de Paradigmă:

Dacă azi primează INTERESUL INDIVIDUAL, mâine va prima
în viziunea noastră, INTERESUL GENERAL.

Dacă va prima INTERESUL GENERAL, va trebui eliminată ELITA INDIVIDUALISTĂ
care să fie înlocuită de o ELITĂ ALTRUISTĂ, desemnată conform Principiilor Idealist Raţionaliste ale MERITOCRAŢIEI ILUMINISTE, de exemplu.

Dacă azi Omul se consideră Stăpânul Planetei, mâine va trebui să pricepem că suntem
PARTE din Planetă, Univers şi … Dumnezeu.

Dacă azi promovăm CONSUMERISMUL, mâine va trebui să promovăm o ECONOMIE BAZATĂ PE RESURSE, ci nu pe PROFIT, că nu ne putem permite să consumăm mai mult decât Planeta poate regenera, cum IRAŢIONAL facem în prezent.


Dacă azi promovăm ŞTIINŢA MATERIALIST EMPIRICISTĂ, mâine va trebui să studiem
MATEMATICA ONTOLOGICĂ şi IDEALISMUL RAŢIONALIST.

Dacă azi omenirea se sprijină pe TREI OBELISCURI (Roma, Londra şi Washington), mâine vor trebui „demolate”.
1. Dacă azi omenirea este sclava unor RELIGII FUNDAMENTALISTE, mâine va trebui eliberată.
Toate Religiile au sâmburi de Adevăr, deci trebuiesc studiate toate şi selecţionat ceea ce e Raţional, pentru afirmarea eventuală a unei Noi Religii. De-a lungul Istoriei, „mulţi dumnezei au murit” … a venit vremea să moară şi cei încă slăviţi azi, în frunte cu YHWH, dumnezeul „poporului ales” !
2. Dacă azi omenirea se supune ECONOMIEI DE PIAŢĂ dedicată PROFITULUI INDIVIDUAL ŞI DE GRUP PRIVILEGIAT, mâine va trebui să trecem la o ECONOMIE CIRCULARĂ care să fie maxim composibil LA ZERO KILOMETRI, să răspundă cerinţelor de MAXIMĂ AUTONOMIE COMUNITARĂ, să aibă ca principal obiectiv RESPECTAREA AMBIENTULUI şi să fie subiectul unei PLANIFICĂRI CENTRALIZATE STATALE.
COMERŢUL INTERNAŢIONAL se va face prioritar MARFĂ CONTRA MARFĂ, fără intervenţia vreunei MONEDE ETALON.
3. PUTEREA MILITARĂ va trebui transferată din afara ţării în interiorul acesteia, ceea ce implică desfiinţarea tuturor ALIANŢELOR MILITARE INTERSTATALE.
Măsurile de Apărare se vor menţine atâta timp cât vor exista conflicte între state, dar vor fi axate pe APĂRAREA INTERNĂ, iar intervenţiile militare în afara teritoriului naţional vor fi interzise prin Legea Supremă. Apărarea Naţională se va defini în
sintonie cu LARGILE AUTONOMII LOCALE şi va îngloba toate activităţile militare, dar şi cele de protecţie a teritoriului şi ambientului.

CONCLUZIE

Pe calea DEVENIRII a venit vremea să decideţi de care parte sunteţi: a TURMEI, sau a EROILOR ? … a STĂPÂNILOR sau a SCLAVILOR ? … a IRAŢIONALILOR, sau a RAŢIONALILOR ? … a PSIHOPAŢILOR, sau a ILUMINAŢILOR PITAGOREICI ? … a INDIVIDUALIŞTILOR, sau a ALTRUIŞTILOR ? … a MATERIALISMULUI EMPIRICIST, sau a IDEALISMULUI RAŢIONALIST ? … a ÎNTUNERICULUI, sau a LUMINII ?


Efectul de turma - Adrian Tocaci


“CHANGE ALL VALUES!”
(english)

One thing is for sure: NOTHING will be the way it is from now on.

In vain some still hope that we will return to NORMALITY, as it was defined until today.

The SUSTAINABILITY criterion will be applied in practice, with or without our will.

The Old World Order (OWO) has an AGENDA in this direction and today we see the first actions to implement it by FORCE.

Obviously, being PSYCHOPATHIC, the Globalist Elite that dictated this AGENDA could not conceive of anything but a PSYCHOPATHIC PARADIGM.

More than ever in the Known History of Mankind, today we can say that we are on a FOOLS’ SHIP in which anyone who cultivates EMPATHY, REASON, and LOGIC, is thrown overboard.

What should be mentioned is that there are some CRAZY people on the command deck, but the “crew” is not healthy either. If it were, it would throw overboard that hand of PSYCHOPATHS carrying the “ship” for sinking, but not those who warn that we are heading to the PERFECT STORM that can sweep the deck, even sink the ship. Of course, those on the command deck prepared the lifeboats just for them, because they are not so stupids. They lead the ship in turbulent, choppy waters, as the crew stays safe, hoping that everything will pass and reach calm waters. They are IGNAVI who have no OPINION, are IGNORANT and trust the Bridge of Command. They do not have FREE WILL, they do not have WILL TO POWER, they are sheeps who are afraid of the WOLF, but they let themselves be eaten by the SHEPHERD. During this time, the “megaphones” of the PSYCHOPATHS send comforting messages that “Everything will be fine” and the DRONES really believe, because they are in PLATO’S CAVERN and severely affected by STOCHOLM SYNDROME.

COGNITIVE DISSONANCE strikes even some intellectuals, who hope in vain to have a place on lifeboats, many of them unaware that they will be the first Sacrificial Victims. Many current collaborators of the System do not understand that in a globalized society under total HI-TECH control, there will be no need for police, military, lawyers, magistrates, advertisers, politicians, journalists and so on. Now they are defending the System, without understanding what awaits them !?
Leaving aside the metaphors, let’s analyze the unfolding of the Events in the current context.

The Old World Order has launched an intense campaign on the issue of SUSTAINABILITY, “CLIMATE CHANGE” and NEW TECHNOLOGIES, steaming the minds of people with LIES as usual, to mask in reality the attempt to maintain CONTROL even in the perspective of a Maggior Paradigm Shift.

DRONES, IGNAVI, IGNORANTS, those who use only the Reptilian and Limbic Brain, really believe that “someone up there loves them” and trust those who led to the present and future DISASTER.

In the context of COHOAX, we are witnessing Protests in all the “civilized world” and many are convinced that this is the way to demolish the SYSTEM, without having a UNITARY and RATIONAL VISION on a possible NEW WORLD !?

How can you defeat an ENEMY if you do not recognize him and do not have a TACTICS and STRATEGY according to a PROJECT SHARED BY A CRITICAL MASS?

It is a serious alarm that an insignificant number of Intellectuals are participating in these events. It is true that these demonstrations do not move a thread in the head of the System, but they have the only merit that they are a meeting place for various anti-system people who can exchange opinions and inform each other. Intellectuals and people of culture should participate in large numbers because many participants manifest for the wrong reasons.

Some manifest to go to restaurants, exotic trips, church and pilgrimages, nightclubs, movies, or malls.

I tell everyone that THESE ACTIVITIES will be drastically resized, or even eliminated, regardless of WHO will take over the management of the “ship” !!!

SUSTAINABILITY will dictate the irrevocable course, or will Mother Nature take care of Humanity that ignores being CONTINGENT !? The UNIVERSE can evolve without us, if we do not know how to adapt to its Fundamental Law: EVOLUTION.

CHANGING ALL VALUES implicitly means a radical change in the WAY OF LIFE.

How many are ready for that?

How many are willing to leave the COMFORT ZONE?

How many are able to understand that we have to CHANGE the PARADIGM, or we shall DISAPPEAR, at least partially?

The DACIA MOVEMENT has designed such a Paradigm Shift:

If today the INDIVIDUAL INTEREST takes precedence, tomorrow it will take precedence in our vision, the GENERAL INTEREST.

If the GENERAL INTEREST is to prevail, the INDIVIDUALIST ELITE must be eliminated and replaced by an ALTRUIST ELITE, appointed according to the Rationalist Idealist Principles of the ILLUMINIST MERITOCRACY, for example.

If today Man considers himself the Master of the Planet, tomorrow we will have to understand that we are PART of the Planet, the Universe and … God.

If today we promote CONSUMERISM, tomorrow we will have to promote a RESOURCE-BASED ECONOMY, but not on PROFIT, because we cannot afford to consume more than the Planet can regenerate, as we are IRRATIONALLY doing now.

If today we promote EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE, tomorrow we will have to study ONTOLOGICAL MATHEMATICS and RATIONALIST IDEALISM.

If humanity today relies on THREE OBELISKS (Rome, London and Washington), tomorrow all three will have to be “demolished”.

1. If today humanity is the slave of FUNDAMENTALIST RELIGIONS, tomorrow it will have to be liberated.

All Religions have seeds of Truth, so all must be studied and what is Rational must be selected, for the eventual affirmation of a New Religion. Throughout history, “many gods have died” … the time has come for those who are still glorified to die today, led by YHWH, the god of the “chosen people”!

2. If today humanity submits to the MARKET ECONOMY dedicated to INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP PROFIT, tomorrow we will have to move to a CIRCULAR ECONOMY that is maximally composable AT ZERO KILOMETERS, to meet the requirements of MAXIMUM COMMUNITARIAN AUTONOMY, to respect the ENVIRONMENT and be the subject of a STATE CENTRALIZED PLANNING.

INTERNATIONAL TRADE will prioritize GOODS for GOODS, without the intervention of any STANDARD CURRENCY.

3. MILITARY POWER will have to be transferred from outside the country within it, which implies the abolition of all INTERSTATE MILITARY ALLIANCES.

Defense measures will be maintained as long as there are conflicts between states, but will be focused on INTERNAL DEFENSE, and military interventions outside the national territory will be prohibited by the Supreme Law. The National Defense will be defined in line with the LARGE LOCAL AUTONOMY and will include all military activities, but also those of protection of the territory and the environment.

CONCLUSION

On the way to BECOMING the time has come to decide which side you are on: of the HERD, or of the HEROES? … of MASTERS or SLAVES? … of the IRRATIONALS, or of the RATIONALS? … of PSYCHOPATHS, or PYTHAGOREAN ILLUMINISTS? … of INDIVIDUALS, or of ALTRUISTS? … of EMPIRICALIST MATERIALISM, or of RATIONALIST IDEALISM? … of DARKNESS, or of LIGHT?


ARMAGEDDON ?

Novembre 29th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

ARMAGEDDON ?

(română)

Trăim vremuri foarte fluide datorită faptului că Vechea Ordine Mondială
(OWO) intenţionează să se reformeze în condiţiile în care actuala paradigmă nu mai e SUSTENABILĂ… astfel a conceput THE BIG RESET, care are ca punct de plecare „PANDEMIA” în curs, după cum au afirmat în mod explicit reprezentanţii OWO la WORLD ECONOMIC FORUM.
Aşa cum am mai scris, deviza WEF este „TU nu o să ai nimic şi TU o să fi fericit”.
Dacă ar fi fost „NOI nu o să avem nimic şi NOI vom fi fericiţi”, am fi putut avea un punct comun de vedere. Dar cum îşi poate imagina cineva că S
CHWAB şi PRINŢUL CHARLES ar putea subscrie aşa ceva ???
Încă din 1992 s-au pus bazele acestei schimbări de paradigmă cu AGENDA 21.
După aceea, au simulat prin EVENT 201 exact măsurile de luat în cazul unei pandemii de coronavirus transmis de la lilieci la om, care să vezi minune minunată, chiar s-a produs imediat după SIMULARE !?
Reamintesc tuturor că nu e vorba de o TEORIE A CONSPIRAŢIILOR, ci de ACŢIUNI CONCRETE ce pot fi cunoscute în detaliu din aceste trei legături:

https://www.weforum.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html


Este tot mai evidentă încercarea lor disperată de a-şi menţine PRIVILEGIILE, OWO vrând, în puţine cuvinte, să instaureze în OCCIDENT un AUTORITARISM de tip chinezesc, fără să ţină cont de diferenţele abisale dintre MENTALITĂŢILE populaţiilor şi FORŢA STATELOR în chestiune.
Putem noi compara chinezii care până acum 30 de ani abia aveau asigurată o masă pe zi şi care azi sunt unde sunt, cu occidentalii care în aceiaşi 30 de ani cad tot mai jos din toate punctele de vedere???
Pricepe OWO că chinezii au toate motivele să fie mulţumiţi de STATUL lor, pe când occidentalii, nu ??? Priviţi ce se petrece în Pieţele occidentului zilele acestea,
ca să pricepeţi starea de spirit a popoarelor occidentale... şi aici e vorba de cei mai DEŞTEPTAŢI, ci nu de TURMA COVIDIOATĂ.
Putem noi compara un
STAT PUTERNIC MONOCULTURAL precum China cu STATELE practic INEXISTENTE occidentale, fragmentate de Feminism, Rasism, Multiculturalism, Migraţia Sălbatică, LGTB, BLM, Religii, Partidism, Politically Correctness ???
Este de domeniu public faptul că MINORITĂŢILE nu prezintă importanţă pentru Partidul Comunist Chinez, atenţia lor concentrându-se pe MAJORITATEA care-i asigură FORŢA.
În zadar se străduie occidentul să semene zâzanie în China pe aceste teme !!!
China a învăţat din experienţele fostelor state comuniste din Europa şi s-a dotat de Măsuri de Protecţie ce în viitor pot fi decisive în evoluţia globală.
Părerea mea este că dacă aceste atacuri hibride asupra Chinei vor continua, o
SCHIMBARE MAJORĂ DE TACTICĂ ŞI STRATEGIE a Chinei va fi foarte uşor de actuat rapid. Noi ca iluminişti pitagoreici ne dorim ca această Schimbare să netezească drumul spre MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ, ca Sinteză Superioară a Tezei Capitalism şi a Antitezei Comunism. După cum ştiu cei care au citit cărţile ILLUMINATI, aceştia nu au exclus transferarea Cartierului lor General în noul Centru De Putere Globală, aşa cum au procedat de milenii.
Occidentul încă mai jubilează căderea comunismului în lume, uitând că în China există şi e prosper, chiar dacă e hibriddeocamdată!?
Poate cineva să-şi imagineze sprijinul populaţiei celor două tabere în caz de război ?
Aşa cum am mai scris, puţini înţeleg
DIALECTICA MASTER-SLAVE a lui Hegel:
Sclavul care PRODUCE, devine conştient că e superior Stăpânului şi în final îl deposedează de PUTERE… acum spuneţi voi cine e ce, între Occident şi China !?
Aşa cum am ipotizat în cartea CORONA TSUNAMI şi drafturile ulterioare, China „a stat la jocul Occidentului” în prima fază de COHOAX, profitând pentru a-şi extinde propriul AUTORITARISM.
Acum, asistăm la un asalt al Occidentului împotriva Chinei cu intenţia evidentă de a-i frâna CREŞTEREA ECONOMICĂ.
Asta a împins imediat China la semnarea unui Acord de Prietenie cu RUSIA, altă ţară ţintă a atacurilor hibride ale Occidentului care uită dependenţa sa de gazele naturale ruseşti. Asistăm fără îndoială la reactivarea RĂZBOIULUI RECE între Occident şi noua alianţă ruso-chineză. În ciuda sancţiunilor de tot felul impuse de Occident RUSIEI sub pretexte ridicole, aceasta stă încă în expectativă, dar între timp se pregăteşte de război.
Occidentul greşeşte grav dacă scoate din amorţeală URSUL şi mai ales DRAGONUL.
Un alt fenomen tot mai evident este încrederea tot mai mică a fostelor ţări comuniste în Uniunea Europeană.
Acestea au înţeles că CEDAREA DE SUVERANITATE către Bruxelles nu le poate aduce decât un CONTROL, ci nu AVANTAJE concrete. Tot mai mult, Opinia Publică din aceste ţări a ajuns la concluzia că „Era Mai Bine Când Era Mai Rău !?”
În acest context, o să încerc să prospectez SCENARII POSIBILE pentru următorii ani,
pornind de la un ELEMENT DECLANŞATOR tot mai contemplat în lume: un BLACKOUT de câteva zile, poate săptămâni, după cum se poate verifica cu o căutare Google cu „blackout europe”.
https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Ce poate declanşa o aşa CATASTROFĂ ?
– În primul rând
lipsa gazelor naturale ruseşti din diferite motive posibile, cea mai probabilă fiind retorsiunea Rusiei faţă de politica agresivă a NATO, în special în zona Mării Negre şi Ucrainei.
– în al doilea rând, o foarte probabilă şi vehiculată DEZOBEDIENŢĂ CIVILĂ în condiţiile menţinerii DICTATURII SANITARE actuate de
către guvernele occidentale. Nu este exclusă un fel de GREVĂ GENERALĂ care să blocheze TOATE ACTIVITĂŢILE. Cu cât mai multe cicluri de vaccinare se vor perpetua, cu atât NESUFERINŢA MASELOR va creşte, inclusiv în rândul TURMEI COVIDIOATE. Pe de altă parte, nici promotorii acestei MASCARADE nu pot să bată în retragere, deoarece nu e greu de intuit ce i-ar aştepta în acea situaţie. Ghinionul lor final, va fi că aşa-zisul vaccin, care de fapt nu este un vaccin, ci o terapie genică experimentală, îşi va demonstra INEFICIENŢA, deja denunţată de tot mai mulţi în „reţelele alternative Mediei Oficiale”. În eventualitatea TOXICITĂŢII acestuia, după cum avertizează tot mai mulţi oameni de ştiinţă, instinctul primar al TURMEI va face restul. Puţini au studiat Revoluţia Bolşevică, pentru a şti că aceasta a fost declanşată de Trupele care au întors armele dinspre duşmanii externi, către cei interni… şi a curs mult sânge !!!
În al treilea rând, escaladarea tensiunii în Asia, poate conduce la declanşarea unor acţiuni militare cu grave consecinţe globale, inclusiv energetice.
– În al
patrulea rând, Mama Natura poate lua măsuri împotriva „viruşilor umani”, care îşi bat joc de Ea.

Care sunt urmările ?
Ţinând cont de încăpăţânarea Vechii Ordini Mondiale şi a lacheilor săi, conştienţi că pierderea Puterii îi va transforma în VICTIME SACRIFICALE, dar şi de disperarea maselor puse în situaţii limită de SUPRAVIEŢUIRE, nu sunt greu de dedus CONSECINŢELE GRAVE pentru întreaga omenire.
Singura speranţă de a nu se ajunge la ARMAGEDDON, este ca ţările din afara sferei de influenţă a Occidentului, să nu cadă în capcana acestuia. Chiar şi aşa, perspectivele nu sunt deloc roze, deoarece un HOLOCAUST NUCLEAR ne pândeşte în orice caz, şi asta deoarece TURMA este incapabilă să RAŢIONEZE şi să priceapă că Vechea Ordine Mondială o MANIPULEAZĂ cu toate mijloacele posibile, cultivând FRICA, DIVIZAREA, STRATEGIA TENSIUNII, DEZINFORMAREA, SUBCULTURA, SUBMINAREA PROCESULUI EDUCATIV şi a celui SANITAR.
Cât de PRO
ASTĂ trebuie să fie TURMA să nu sesizeze CARACTERUL DEMONIC AL OWO în toate astea ?
Cât de PROŞTI pot fi reprezentanţii OWO să nu priceapă CONSECINŢELE NEFASTE PE TERMEN LUNG ale acestei STRATEGII ?? Popoarele care nu se DEŞTEAPTĂ vor fi destinate
DECLINULUI din toate punctele de vedere şi atunci SCHIMBAREA va veni din altă parte, fiind NATURAL ca PROCESUL DIALECTIC AL EVOLUŢIEI să nu se oprească !!!
IMPERII au fost şi vor mai fi, iar cauza dispariţiei lor a fost şi va fi IMPLOZIA. Azi avem create deja toate condiţiile pentru DECLINUL OCCIDENTULUI şi e un mare păcat, deoarece acesta a fost LEAGĂNUL CIVILIZAŢIEI ACTUALE, statut pe cale de a fi CEDAT !?
Chiar trebuie să-i aşteptăm pe chinezi sau pe ruşi (sau împreună), pe post de SALVATORI ???
În zadar s-au ridicat Voci de Avertizare de-a lungul anilor, deoarece DECLINUL nu s-a oprit, ba chiar s-a accentuat !?
În zadar se zbat unii DEŞTEPTAŢI să lumineze TURMA.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am făcut partea noastră şi am produs chiar şi un PROIECT DE ŢARĂ pentru O NOUĂ LUME, dar TURMA IGNORANŢĂ nu mai citeşte, că asta ar presupune activarea NEOCORTEXULUI, în vreme ce ea foloseşte doar CREIERUL REPTILIAN şi cel LIMBIC !?
Noi la MIŞCAREA DACIA am anticipat în cărţile noastre chiar şi PANDEMIA ca ELEMENT DECLANŞATOR al unei MARI SCHIMBĂRI, deoarece suntem capabili să ne punem cât de cât în Mintea OWO.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am propus după puterile noastre o UTOPIE în contrast cu DISTOPIA actuală, lăsând spaţiu de contribuţie pozitivă şi altora, dar nu s-a prezentat nimeni !?

BUN ARMAGEDDON TUTUROR !

……………………….


ARMAGEDDON ?
(english)

We live in very fluid times due to the fact that the Old World Order (OWO) intends to reform in the conditions in which the current paradigm is no longer SUSTAINABLE … this is how THE BIG RESET conceived, which has as a starting point the “PANDEMIC” in progress, as OWO representatives at the WORLD ECONOMIC FORUM explicitly stated.

As I wrote before, the motto of WEF is “YOU will have nothing and YOU will be happy”.

If it had been “WE will have nothing and WE will be happy”, we could have a common point of view. But how can anyone imagine that SCHWAB and PRINCE CHARLES could subscribe to such a thing ???

Since 1992, the foundations of this paradigm shift with AGENDA 21 have been laid.

After that, they simulated with EVENT 201 exactly the measures to be taken in case of a coronavirus pandemic transmitted from bats to humans, which you can see a wonderful miracle, it even happened immediately after the SIMULATION !?

I remind everyone that this is not a THEORY OF CONSPIRACIES, but CONCRETE ACTIONS that can be known in detail from these three links:

https://www.weforum.org/

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

Their desperate attempt to maintain their PRIVILEGES is becoming increasingly evident, with the OWO wanting, in a nutshell, to establish a Chinese-type AUTHORITY in the WEST, regardless of the abysmal differences between the MENTALITIES of the people and the STRENGTH of the STATES in question.

Can we compare the Chinese who until 30 years ago barely had a meal a day and who are where they are today, with Westerners who in the same 30 years are falling lower in all domains ???

The OWO understands that the Chinese have every reason to be satisfied with their STATE, while the Westerners don’t ??? Look at what is happening in the West these days, to understand the mood of the western peoples … and this is about the smartest, but not the COVIDIOT HERD.

Can we compare a STRONG MONOCULTURAL STATE like China with practically non-existent western STATES, fragmented by Feminism, Racism, Multiculturalism, Wild Migration, LGBT, BLM, Religions, Partisanship, Politically Correctness ???

It is in the public domain that MINORITIES are of no importance to the Chinese Communist Party, with their attention focused on the MAJORITY that provides them with STRENGTH.

In vain the West strives to sow confusion in China on these issues !!!

China has learned from the experiences of former communist states in Europe and has provided protection measures that may be decisive in the future in global developments.

My view is that if these hybrid attacks on China continue, a MAJOR CHANGE OF TACTICS AND STRATEGY of China will be very easy to act quickly.
We, as Pythagorean Illuminists, want this Change to pave the way for the ILLUMINIST MERITOCRACY, as the Superior Synthesis of the Thesis of Capitalism and the Antithesis of Communism. As those who have read the ILLUMINATI books, they have not ruled out the transfer of their Headquarters to the new Center of Global Power, as they have done for millennia.

The West is still rejoicing at the fall of communism in the world, forgetting that it exists and is prosperous in China, even if it is a hybrid … for now !?

Can anyone imagine the support of the population of the two camps in case of war?

As I have written before, few understand Hegel’s MASTER-SLAVE DIALECTICS:

The slave who PRODUCES, becomes aware that he is superior to the Master and finally deprives him of POWER … now you say who is what, between the West and China !?

As we hypothesized in the book “CORONA TSUNAMI” and subsequent drafts, China “stood by the game of the West” in the first phase of COHOAX, taking advantage to expand its own AUTHORITY.

We are now witnessing an assault by the West on China with the obvious intention of halting its ECONOMIC GROWTH. This immediately prompted China to sign a Friendship Agreement with RUSSIA, another target country of hybrid Western attacks, that forget its dependence on Russian natural gas. We are undoubtedly witnessing the reactivation of the COLD WAR between the West and the new Russian-Chinese alliance.
Despite all sorts of sanctions imposed by the West under ridiculous pretexts, Russia is still waiting, but in the meantime it is preparing for war.

The West is seriously wrong to wake the BEAR and especially the DRAGON.

Another increasingly obvious phenomenon is the declining confidence of former communist countries in the European Union. They understood that the CESSION OF SOVEREIGNTY to Brussels can only bring them CONTROL, not concrete ADVANTAGES. Increasingly, Public Opinion in these countries has come to the conclusion that “Was It Better When It Was Worse !?”

In this context, I will try to prospect POSSIBLE SCENARIOS for the coming years, starting from a TRIGGERING ELEMENT increasingly contemplated in the world: a BLACKOUT of a few days, maybe weeks, as can be verified with a Google search with “blackout europe” .

https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

What can trigger such a DISASTER?
– First of all, the lack of Russian natural gas for various possible reasons, the most probable being Russia’s retaliation against NATO’s aggressive policy, especially in the Black Sea area and Ukraine.

Secondly, a very probable and circulated CIVIL DISOBEDIENCE under the conditions of maintaining the SANITARY DICTATORSHIP acted by the western governments. A type of GENERAL STRIKE that blocks ALL ACTIVITIES is not excluded. The more vaccination cycles are perpetuated, the greater the MASS SUFFERING will be, including among the COVIDIOT HERD. On the other hand, even the promoters of this MASCARADE cannot beat in retreat, because it is not difficult to intuit what would await them in that situation. Their final misfortune will be that the so-called vaccine, which is not really a vaccine, but an experimental gene therapy, will prove its INEFFICIENCY, already denounced by more and more people in the “alternative networks of the Official Media”. In the event of its TOXICITY, as more and more scientists warn, the HEARD’s primary instinct will do the rest. Few have studied the Bolshevik Revolution, to know that it was triggered by the Troops who turned their weapons from external enemies to internal ones … and a lot of blood flowed !!!

– Thirdly, escalating tensions in Asia could lead to military action with serious global consequences, including energy.

– Fourth, Mother Nature can take action against “human viruses” that make fun of her.

What are the consequences?
Given the stubbornness of the Old World Order and its lackeys, aware that the loss of power will turn them into SACRIFICE VICTIMS, but also the despair of the masses put on the brink of SURVIVAL, it is not difficult to deduce the SERIOUS CONSEQUENCES for all mankind. The only hope of not reaching ARMAGEDDON is that countries outside the sphere of influence of the West will not fall into its trap. Even so, the prospects are not rosy at all, because a NUCLEAR HOLOCAUST lurks in any case, and this is because the HERD is unable to REASON and understand that the Old World Order MANIPULATES it by all possible means, cultivating FEAR, DIVISION, TENSION STRATEGY, DISINFORMATION, SUBCULTURE, IMPAIRMENT OF THE EDUCATIONAL AND SANITARY SYSTEMS.

How FOOLISH must the HERD be to not notice the DEMONIC CHARACTER OF OWO in all this?

How FOOLISH the OWO representatives can be, not to understand the LONG-TERM CONSEQUENCES OF THIS STRATEGY? The peoples who do not WAKE UP will be destined for DECLINE from all points of view and then the CHANGE will come from elsewhere, being NATURAL that the DIALECTICAL PROCESS OF EVOLUTION will not stop !!!

EMPIRES have been and will be, and the cause of their disappearance has been and will be … IMPLOSION. Today we have already created all the conditions for the DECLINE OF THE WEST and it is a great sin, because this was the CRADLE OF CURRENT CIVILIZATION, a status about to be GIVEN !?

Do we really have to wait for the Chinese or the Russians (or together) as SAVIORS ???

Warning Voices have been raised in vain over the years, because the DECLINE has not stopped, it has even intensified !?

In vain some AWAKENED are struggling to enlighten the HERD.

We at the DACIA MOVEMENT did our part and even produced a COUNTRY PROJECT for A NEW WORLD, but the IGNORANT HERD no longer reads, that this would imply the activation of NEOCORTEX, while it uses only the REPTILIAN and LIMBIC BRAIN !?

We at the DACIA MOVEMENT have anticipated in our books even the PANDEMIC as a TRIGGERING ELEMENT of a GREAT CHANGE, because we are able to put ourselves in the OWO’s Mind.

We at the DACIA MOVEMENT proposed according to our powers an UTOPIA in contrast to the current DYSTOPIA, leaving room for positive contribution to others, but no one showed up !?

HAVE A GOOD ARMAGEDDON !


FABIAN SOCIETY

Novembre 27th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

FABIAN SOCIETY

(română)

În această perioadă se vorbeşte deschis despre TEHNOCRAŢIE, când în mod concret, cu a Patra Revoluţie Industrială, se urmăreşte de fapt instaurarea unei PLUTOCRAŢII TEHNOCRATE.
Noile Tehnologii vor fi puse în slujba aceleiaşi Elite Individualiste şi de Grup Privilegiat, care ar urma să instaureze CONTROLUL TOTAL AL MASELOR.
Se poate spune fără îndoială că am intrat în
EPOCA FABIANĂ.
Puţini cunosc detalii despre
FABIAN SOCIETY care „acţionează azi la lumina zilei” şi care promovează SOCIALISMUL LIBERAL.
Numele societăţii vine de la generalul roman Quintus Fabius Maximus Verrucosus, care a luptat cu succes cu Hannibal în sec. al III-lea î.e.n. Acesta e renumit pentru Tactica de Gherilă, de Hărţuială, pe care a aplicat-o în acele vremuri, devenind în cele din urmă … DICTATOR. Tot aşa şi Fabienii vor să se impună, ocupând rând pe rând Centrele De Putere, pentru „a lovi necruţător duşmanii” în cele din urmă. Se pare că azi au reuşit.
Nu degeaba aveau la începuturi ca simbol un Lup învelit cu o piele de Oaie.
Vechea Ordine Mondială se află azi „pe cai mari”, ştiindu-se că jubilează când MĂSURI NEPOPULARE sunt luate de … STÂNGA. Istoria „socialiştilor” nazişti şi fascişti se repetă, iar omenirea nu pricepe !?
Ideile fabiene se regăsesc îîn parte în societatea ezoterică THULE, care a avut o mare influenţă în afirmarea Nazismului. Nu sunt puţini istoricii care susţin „frăţia” dintre aceste societăţi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
„Şcoala De Cadre” a acestei Societăţi este LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, prin care au trecut într-un mod sau altul, toţi liderii actuali ai Occidentului… şi nu numai.
De exemplu, GEORGE SOROS a trecut pe la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, imediat după WW2.
În continuare
o să punctez pe scurt cele mai importante idei de pe Agenda lor şi poziţia noastră faţă de chestiune:

ELIMINAREA PROPRIETĂŢII PRIVATE PENTRU MASE.
Ei spun „TU nu o să posezi nimic şi o să fi fericit”
(vezi primul punct din Agenda OWO expimată la WORLD ECONOMIC FORUM) şi nu folosesc nicidecum cuvântul „NOI”.
De aici se deduce că nu se are în vedere INTERESUL GENERAL pe care-l promovăm noi Iluminiştii Pitagoreici, ci INTERESUL INDIVIDUAL ŞI DE GRUP al actualei elite definite de POSESIUNEA aproape totală a RESURSELOR PLANETARE.
Şi noi milităm pentru eliminarea Proprietăţii Private sub orice formă de manifestare, inclusiv Intelectuală, dar avem în vedere PROPRIETATEA OBŞTEASCĂ (COMUNITARĂ).
TAXA DE SUCCESIUNE DE 100% pe care o avem în vedere este primul pas către Proprietatea Obştească (Comunitară), aceasta asigurând fără îndoială Dispariţia actualei Elite Individualiste.

Cultivă DISPREŢUL PENTRU MASE şi promovează în acest context IDEI EUGENETICE RADICALE, FASCISTOIDE.
În prezent, datorită Robotizării, Internetizării şi altor Noi Tehnologii, necesarul de Forţă De Muncă Umană s-a redus considerabil şi va scădea în continuare accelerat, transformând o mare parte a Omenirii într-un BALAST ce trebuie redus ţinând cont de
SUSTENABILITATE, de Deficitul Resurselor Naturale (Natural Resources Scarcity), tot mai evident.
Şi noi ţinem cont de SUSTENABILITATE şi de EXCESUL DE OAMENI pe Planeta noastră, dar propunem o Reducere Conştientă şi Treptată, Netraumatică, a acestui exces. Trebuie să punem CALITATEA mai presus de CANTITATE, dar în limitele combinate ale Raţiunii şi Empatiei.
În acest context, DEMOCRAŢIA este considerată TOXICĂ atât de Fabieni, cât şi de noi, cu diferenţa că noi avem în vedere o ADEVĂRATĂ DEMOCRAŢIE, de dată ce vrem să instaurăm o adevărată COMUNITATE DE ZEI ŞI ZEIŢE.
Din punct de veder RELIGIOS, spre deosebire de Fabienii care vor o Omenire Sclavizată, Ignorantă şi Bolnavă, în sintonie cu Preceptele Avraamice, noi vrem o Lume bazată pe Libertatea Pozitivă, care să acceseze CUNOAŞTEREA şi să fie SĂNĂTOASĂ atât Material, cât mai ales MENTAL. Noi pornim de la Ideea că Dumnezeu ne vrea Deştepţi, de dată ce noi înşine suntem PARTE DIN DUMNEZEU, ca toate cele. Noi suntem Noii Gnostici şi nu ne raportăm la un Dumnezeu Exterior, Antopomorfizat, ideat în pustiuri, ci unuia Interior pe care să-l actualizăm până la Punctul Omega, când vom trece „de-a dreapta Tatălui”.
Părerea noastră, bazată pe REÎNCARNARE, este că în zilele noastre se reîncarnează MINŢI INFERIOARE tot mai multe şi că trebuie să „lăsăm loc” unora cât mai Evoluate.
„Decât Mult şi Prost, mai bine Puţin şi Bun!”, dar asta în limitele Raţiunii şi Empatiei.

Din punct de vedere Social, putem afirma că până în zilele noastre, EUGENETICA era aplicată în special prin RĂZBOAIE în care erau decimate generaţii întregi, ceea ce azi nu poate fi acceptat datorită apariţiei ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ şi a MULTIPOLARISMULUI MILITAR. Se apelează deci la RĂZBOAIE LOCALE încă posibile fără implicaţii nefaste pentru promotori şi mai ales la RĂZBOAIE HIBRIDE : Pandemii Provocate sau Imaginare, Fragmentarea Socială pentru împiedicarea creării unei Mase Critice Revoluţionare (vezi Feminismul, Rasismul, BLM, LGTB, Multiculturalismul, Corectitudinea Politică, Gândirea Unică), Slăbirea Sistemelor Sanitare şi alte Metode Subtile care conduc tot mai evident la scăderea FORŢATĂ a Speranţei de Viaţă şi mai ales, a Natalităţii la nivel global. De exemplu, în Italia cea recunoscută pentru longivitatea locuitorilor săi, Speranţa de Viaţă a scăzut în ultimul an cu 1,2 ani, ceea ce este enorm… şi această situaţie nu priveşte doar Italia !?

Din punct de vedere PSIHOLOGIC, trăim timpuri în care Sistemul „excită” numai Creierul Reptilian şi cel Limbic al oamenilor, nelăsând spaţiu Neocortexului (vezi TRIUNE BRAIN în cărţile noastre).
Prin Politica Violentă
şi Emoţională pe care o duc, Socialiştii Liberali duc la apogeu excitarea acestor Straturi Inferioare ale Creierului Uman.
Dacă ne referim la BICAMERALISM (vezi detalii în cărţile noastre), Veche Ordine Mondială (OWO) are ca Obiectiv activarea tot mai mult a Emisferei Celebrale Drepte a oamenilor, cea care e responsabilă de RECEPŢIONAREA ORDINELOR LUI DUMNEZEU… Dumnezeu fiind evident EI. Ordinele sunt transmise direct sau subliminal prin Media, Reţele Sociale, Guverne, Organizaţii Globaliste Suprastatale, Organizaţii Non Guvernative (ONG).
Vechea Ordine Mondială duce azi un RĂZBOI PSIHOLOGIC împotriva omenirii de o intensitate niciodată atinsă în trecut, având ei azi la dispoziţie TEHNOLOGIA şi MEDIA.
Ei încă nu realizează că tocmai TEHNOLOGIA îi va învinge,
deoarece aceasta este apanajul Minţilor cel mai Iluminate, care mai devreme sau mai târziu, se vor DEŞTEPTA.
Nu este o afirmaţie hazardată, ci una bazată pe DIALECTICA MASTER-SLAVE… când Sclavul ajunge să facă totul pentru Stăpân, acesta va Conştientiza asta şi se va debarasa de el (Hegel).
IDIOCRAŢIA pe care OWO o are în AGENDĂ se va întoarce împotriva lor
.

Din punct de vedere POLITIC, deşi se declară DE STÂNGA, cele mai multe şi fundamentate critici le vin tocmai de acolo, ci nu de la Dreapta !?
Fapt este, că se pot defini
azi ca fiind în realitate de … DREAPTA.
Să nu uităm că fascismul şi nazismul au avut rădăcini de … STÂNGA.

De exemplu, Tony Blayr a fost un Fabian şi nu am dubii că şi
Massimo D’Alema cu care a bombardat Belgradul, s-a adăpat pe la Fabieni. Roberto Speranza, în prezent ministrul Sănătăţii în Italia, a trecut şi el pe la London School Of Economics şi se vede: a instaurat o DICTATURĂ SANITARĂ alături de un altul ce se defineşte ca fiind SOCIALIST LIBERAL : Mario Draghi, primul ministru al Italiei şi „prezidenţiabil” cu sprijinul larg al Dreptei Italiene.
De unde D’Alema şi Speranza erau comunişti, „au deviat” evident către Dreapta, ca şi FABIAN SOCIETY…
mai ştim noi foşti comunişti „deviaţi” şi pe la „periferia Imperiului”.
Aşa se face că azi nu mai există practic o adevărată şi substanţială Forţă Politică De Stânga, nicăieri în lume. Am rămas noi, dar nu suntem „substanţiali”:
Dacă la începuturile Fabianismului existau personaje de talia lui G.B.Shaw şi George
Orwell, azi avem nişte „mici burghezi”, care au deviat puternic spre Dreapta. Nu întâmplător George Orwell s-a delimitat în ultima perioadă a vieţii de fabieni şi a scris ceea ce azi este un simbol al Luptei Împotriva Autoritarismului : „1984”.
Este deci evident că azi FABIAN SOCIETY este membră activă a Vechii Ordini Mondiale !


………………..

FABIAN SOCIETY

(english)

During this period, there is open talk about TECHNOCRACY, when concretely, with the Fourth Industrial Revolution, the aim is to establish a TECHNOCRATED PLUTOCRACY.

The new Technologies will be put at the service of the same Individualist and Privileged Elite, which would establish TOTAL CONTROL OF THE MASSES.

It can be said without a doubt that we have entered the FABIAN AGE.

Few know details about FABIAN SOCIETY which “acts in the light of day” and which promotes LIBERAL SOCIALISM.

The name of the company comes from the Roman general Quintus Fabius Maximus Verrucosus, who successfully fought with Hannibal in the third century BC. He is famous for the Guerrilla Tactics, of Harassment, which he applied in those times, finally becoming … DICTATOR. In the same way, the Fabians want to impose themselves, occupying the Power Centers one by one, in order to “hit the enemies relentlessly” in the end. Looks like they succeeded today.

It was not for nothing that in the beginning they had as a symbol a Wolf wrapped in a sheepskin.

The Old World Order is “on the big track” today, knowing that it rejoices when UNPOPULAR MEASURES are taken by … THE LEFT. The history of the Nazi and fascist “socialists” repeats itself, and humanity does not understand !?

Fabian ideas are found in part in the esoteric THULE society, which had a great influence on the assertion of Nazism. There are many historians who support the “brotherhood” between these societies.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

The “Executive School” of this Society is the LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, through which all the current leaders of the West have passed in one way or another.
For example, GEORGE SOROS is one who went to LONDON SCHOOL OF ECONOMICS immediately after WW2.

Below I will briefly point out the most important ideas on their Agenda and our position on the issue:

– ELIMINATION OF PRIVATE PROPERTY FOR MASSES.

They say “YOU will own nothing and YOU will be happy” (see the first item on the OWO Agenda expressed at the WORLD ECONOMIC FORUM) and do not use the word “WE” at all.

It follows that they do not take into account the GENERAL INTEREST that we Pythagorean Enlightenment promote, but the INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP INTEREST of the current elite defined by the almost total POSSESSION of PLANETARY RESOURCES.

We also militate for the elimination of Private Property in any form of manifestation, including Intellectual, but we have in mind the COMMUNITARIAN PROPERTY.

THE 100% SUCCESSION TAX we have in mind is the first step towards Public (Communitarian) Property, which undoubtedly ensures the disappearance of the current Individualist Elite.

– Cultivates CONTEMPT FOR THE MASS and promotes in this context the RADICAL EUGENETIC FASCISTOID IDEA.

Currently, due to Robotization, Internetization and other New Technologies, the need for Human Labor has decreased considerably and will continue to decrease rapidly, turning a large part of Humanity into a BALLAST that must be reduced taking into account SUSTAINABILITY, Natural Resources Deficit (Natural Resources Scarcity), more and more obvious.

We also take into account SUSTAINABILITY and the EXCESS OF PEOPLE on our Planet, but we propose a Conscious and Gradual Reduction, Non-Traumatic, of this excess. We must put QUALITY above QUANTITY, but within the combined limits of Reason and Empathy.

In this context, DEMOCRACY is considered TOXIC by both Fabians and us, with the difference that we have in mind a TRUE DEMOCRACY, since we want to establish a true COMMUNITY OF GODS AND GODDESSES.

From a RELIGIOUS point of view, unlike the Fabians who want a Slavery, Ignorant and Sick Mankind, in tune with the Abrahamic Precepts, we want a World based on Positive Freedom, which can access KNOWLEDGE and be HEALTHY both Material and especially MENTAL . We start from the idea that God wants us to be Smart, since we ourselves are PART OF GOD, like all things. We are the New Gnostics and we are not referring to an Outer, Anthropomorphized God, conceived in the wilderness, but to an Inner God to be updated to the Omega Point, when we pass “at the right hand of the Father.”

Our opinion, based on REINCARNATION, is that in our days INFERIOR MINDS are reincarnated more and more and that we must “leave room” for some as Evolved as possible.

“Better fewer and Intelligent than many and stupid “, but this is within the bounds of Reason and Empathy.

From a SOCIAL point of view, we can say that until today, EUGENETICS was applied especially through WARS in which whole generations were decimated, which today cannot be accepted due to the appearance of WEAPONS OF MASS DESTRUCTION and MILITARY MULTIPOLARISM. Thev OWO therefore resort to LOCAL WARS still possible without harmful implications for promoters and especially to HYBRID WARS: Provoked or Imaginated Pandemics, Social Fragmentation to prevent the creation of a Revolutionary Critical Mass (see Feminism, Racism, BLM, LGBT, Multiculturalism, Unique Thought, Politically Corectness), weakening of Sanitary Systems and other Subtle Methods that lead more and more obviously to the FORCED decrease of the Life Expectancy and especially, of the Birth rate globally. For example, in Italy, which is known for the longevity of its inhabitants, Life Expectancy has decreased by 1.2 years in the last year, which is enormous … and this situation does not concern only Italy !?

From a PSYCHOLOGICAL point of view, we live in times when the System “excites” only the Reptilian and Limbic Brain of humans, leaving no room for the Neocortex (see TRIUNE BRAIN in our books).

Through their Violent and Emotional Politics, the Liberal Socialists are at the height of the excitement of these Inferior Layers of the Human Brain.

If we refer to BICAMERALISM (see details in our books), the Old World Order (OWO) aims to activate more and more the Right Celebral Hemisphere of people, which is responsible for RECEIVING GOD’S ORDERS … God being obviously THEM. Orders are transmitted directly or subliminally through the Media, Social Networks, Governments, Superstate Globalist Organizations, Non-Governmental Organizations (NGOs).

Today, the Old World Order is waging a PSYCHOLOGICAL WAR against humanity of an intensity never reached in the past, with TECHNOLOGY and MEDIA at its disposal.

They still do not realize that it is precisely TECHNOLOGY that will defeat them, because this is the prerogative of the most Enlightened Minds, who will sooner or later wake up.

It is not a risky statement, but one based on the MASTER-SLAVE DIALECTICS … when the Slave gets to do everything for the Master, he will become aware of this and get rid of him (Hegel).

The IDIOCRACY that OWO has on the AGENDA will turn against them.

From a POLITICAL point of view, although they declare themselves LEFTISTS, most and well-founded criticisms come from there, but not from the Right !?

The fact is that they can be defined by the Center-Left.

For example, Tony BlaIr was a Fabian and I have no doubt that Massimo D’Alema, with whom he bombed Belgrade, also learned from Fabians. Roberto Speranza, currently the Minister of Health in Italy, also visited the London School Of Economics and it can be seen: he established a HEALTH DICTATORSHIP alongside another who defines himself as a LIBERAL SOCIALIST: Mario Draghi, Prime Minister of Italy and future president, with the broad support of Italian Right Wingers.

The fact is, they can be defined today as actually being … RIGHT.

Let’s not forget that fascism and Nazism had roots in … LEFT.
From where D’Alema and Speranza were communists, they “deviated” obviously to the Right, like FABIAN SOCIETY … we also know former communists “deviated” and on the “periphery of the Empire”.

This is why today there is practically no real and substantial Left Political Force, anywhere in the world. We are, but we are not “substantial”:

If at the beginning of Fabianism there were characters like G.B.Shaw and George Orwell, today we have some “petty bourgeois” who deviated strongly to the Right. It is no coincidence that the fabian George Orwell delimited himself in the last period of his life and wrote what is today a symbol of the Fight Against Authoritarianism: “1984”.

It is therefore obvious that today FABIAN SOCIETY is an active member of the Old World Order!