Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
RED PILL

Maggio 12th, 2023 No Comments   Posted in Senza categoria


RED PILL


(română – english)

PILULA ROȘIEfolosită pentru a se referi la un proces prin care perspectiva unei persoane este transformată dramatic, producând o înțelegere nouă și de obicei tulburătoare a adevăratei naturi a unei anumite situații.)


A TREIA DENSITATE A EXISTENȚEI

Se spune că Omenirea se află pe a treia treaptă din 7 pe Scara Evoluției spre Dumnezeire.
Pe prima ar fi Plantele, pe a doua Animalele.
De la a patra treaptă în sus s-ar afla Entități tot mai Evoluate, tot mai aproape de Dumnezeire.
Cum ”As Above So Below”, RAȚIUNEA și LOGICA ne spun că așa cum noi Cultivăm Densitățile inferioare, tot așa Entități superioare nouă ne pot cultiva pentru a-și asigura Existența. Așa cum există o gamă largă de plante și animale „Bune” sau „Rele”, tot așa vom avea și la Entitățile superioare, inclusiv la Oameni.
Cum Percepția noastră Senzorială este limitată, nu putem vedea, auzi, pipăi, tot ce ne înconjoară.
În momentul de față, Omenirea începe să se „altereze” în mod evident, semn că „ne-am copt”, sau că am devenit „inutilizabili”, și nu este exclus ca vreo Entitate Superioară să treacă la „Cules”, sau „Selecție”!? Totul depinde de tipul de „hrană” pe care-l reprezentăm, Materială, sau Mentală. Prima variantă este mai puțin probabilă, dar nu imposibilă. Poveștile cu Zmei sau Divinități ce solicită Sacrificii Umane, pot avea un sâmbure de Adevăr. Mult mai probabil este să fim la cheremul unor Entități ce se hrănesc cu Energia noastră Mentală pe care o cultivă conform propriilor interese.
Illuminati Pitagoreici susțin că există și Oameni Fără Suflet, iar de curând am luat cunoștință de o Teorie ce susține că Entități Superioare Fără Suflet ar încerca să se încrucișeze cu Oamenii, pentru a-L dobândi. Dacă există Oameni Fără Suflet ce se pot multiplica, tot așa pot exista Entități Superioare nouă ce se găsesc pe o „Linie Moartă” pe Calea Dumnezeirii. Conform Modelului Planetar al Psihicului Uman imaginat de Carl Gustav Jung, am putea vorbi de MANA, ce pot fi „Buni” sau „Răi”, și care ne influențează Evoluția. Aceste Entități nu sunt percepute de noi și pot fi asimilate Îngerilor Păzitori. Ele sunt Minți Superioare ce probabil pot crea HOLOMOVEMENT-uri percepibile de către noi.
Acum câteva minute am luat cunoștință despre ZETAS, care ar fi o civilizație mult superioară nouă ce ne „cultivă” chiar din planul nostru existențial. Ar fi în posesia unor tehnologii miraculoase pentru noi și ar fi pe punctul de a ne elimina, dacă nu vor reuși să-și mențină Controlul. Evident că toate frâiele Puterii s-ar afla în mâinile lor, ceea ce ar putea explica tendințele suicide tot mai manifeste în plan geopolitic.
Eu nu mă pronunț asupra chestiunii, ci doar transmit o informație, urmând ca cititorul să-și facă propriile opinii.
Cert este că trăim practic într-un PANOPTICON, într-o CRESCĂTORIE, care are un SUPRAVEGHETOR ce vrea să profite de noi sub o formă sau alta.
Nu vreau să se creadă că am devenit paranoic, deoarece nu scriu toate astea sub imperiul FRICII, ci aproape amuzat de MICIMEA noastră în această fază a EXISTENȚEI ETERNE, consolat de Principiile Iluminismului Pitagoreic.
TENEBRELE nu sunt caracteristice doar vremurilor noastre, ci se întind pe durata a multor Eoni, așa că trebuie să parcurgem cu seninătate și această Fază a Evoluției spre Dumnezeire.
Dacă aș fi un materialist empiricist, aș tăia cu drujba un CEO Pfizer al cărui gât are mișcări nenaturale, pentru a vedea ce e dedesubt, dar eu sunt idealist-raționalist și nu dau doi bani pe Materia ce nu există ca atare. Mi-e suficient să pricep că Mintea acestuia este Diabolică, pentru a-l încadra fără umbră de dubiu… și nu e un caz izolat, ci generalizat.
Cei 144 de ARHONS își fac de cap pe această planetă, iar cei aflați sub influența celor doar 36 de PHOSTERS, nu au nicio șansă de a-i răsturna, ci doar de a nu se mai încarna în acest IAD.
Cum să nu crezi așa ceva, de dată ce toată NARATIVA OFICIALĂ e bazată pe MINCIUNI și MANIPULARE GROSOLANĂ ?
„Marea Majoritate Democratică” este ORBITĂ, HIPNOTIZATĂ, o masă de DRONE ce este infectată, înfometată, decimată, dezinformată, mințită, manipulată, exploatată și îi este îngrădită CUNOAȘTEREA, fără a reacționa RAȚIONAL, chiar și când EXTINCȚIA a devenit foarte probabilă !?

RED PILL

(used to refer to a process by which a person’s perspective is dramatically transformed, producing a new and usually unsettling understanding of the true nature of a given situation.)

THIRD DENSITY OF EXISTENCE

It is said that Mankind is on the third step out of 7 on the Ladder of Evolution towards Godhead.

Plants would be on the first step, Animals on the second.

From the fourth step up there would be more and more Evolved Entities, closer and closer to Godhead.

As “As Above So Below”, REASON and LOGIC tell us that as we Cultivate the lower Densities, so can Entities superior to us cultivate us to ensure their Existence. Just as there is a wide range of “Good” or “Bad” plants and animals, so we will have in the higher Entities, including Humans.

As our Sensory Perception is limited, we cannot see, hear, touch, everything that surrounds us.

At the moment, Humanity is starting to “alter” obviously, a sign that we have “matured”, or that we have become “unusable”, and it is not excluded that some Higher Entity will switch to “Reap”, or “Selection”!? It all depends on the type of “food” we represent, Material or Mental. The first option is less likely, but not impossible. Stories of Deities requiring Human Sacrifices may have a kernel of Truth. It is much more likely that we are at the mercy of Entities that feed on our Mental Energy that they cultivate according to their own interests.

The Pythagorean Illuminati claim that Soulless Humans also exist, and I recently became aware of a Theory that claims that Higher Soulless Entities would try to interbreed with Humans in order to acquire It. If there are Soulless Humans who can multiply, so too can there be Higher Entities who find themselves on a “Dead Line” on the Path of Godhead. According to the Planetary Model of the Human Psyche imagined by Carl Gustav Jung, we could speak of MANA, which can be “Good” or “Evil”, and which influences our Evolution. These Entities are not perceived by us and can be assimilated to Guardian Angels. They are Higher Minds that can probably create HOLOMOVEMENTS perceptible by us.

A few minutes ago I learned about ZETAS, which would be a civilization far superior to ours that “cultivates” us from our very existential plane. They would possess miraculous technologies for us and would be on the verge of eliminating us if they fail to maintain their Control. Obviously, all the reins of Power would be in their hands, which could explain the increasingly manifest suicidal tendencies in geopolitical terms.

I’m not making an opinion on the matter, I’m just passing on information, leaving the reader to form their own opinions.

What is certain is that we practically live in a PANOPTICON, in a FARM, which has a SUPERVISOR who wants to take advantage of us in one form or another.

I do not want it to be thought that I have become paranoid, as I do not write all this under the reign of FEAR, but almost amused by our SMALLNESS in this phase of ETERNAL EXISTENCE, comforted by the Principles of Pythagorean Illuminism.

DARKNESS is not only characteristic of our times, but extends over many Aeons, so we must go through this Phase of Evolution towards Godhood with serenity.

If I were an empiricist materialist, I’d cut a Pfizer CEO’s neck with unnatural movements with a chainsaw to see what’s underneath, but I’m an idealist-rationalist and I don’t give a damn about Matter that doesn’t exist as such. It is enough for me to understand that his Mind is Diabolical, to frame him without a shadow of a doubt… and it is not an isolated case, but a generalized one.

The 144 ARHONS are messing around on this planet, and those under the influence of only 36 PHOSTERS, have no chance to overthrow them, only to stop incarnating in this HELL.

How can you not believe something like that, since the entire OFFICIAL NARRATIVE is based on LIES and GROSS MANIPULATION?

The “Democratic Great Majority” is BLINDED, HYPNOTIZED, a mass of DRONES that are infected, starved, decimated, misinformed, lied to, manipulated, exploited, and have their KNOWLEDGE blocked, not reacting RATIONALLY, even when EXTINCTION has become very likely!?
https://www.academia.edu/101664826/A_TREIA_DENSITATE_A_EXISTEN%C8%9AEI