QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
AVERTISMENT PENTRU SLUGI

Gennaio 8th, 2022 No Comments   Posted in Senza categoria
AVERTISMENT PENTRU SLUGI

Începutul anului 2022 ne găseşte în plină desfăşurare a AGENDEI 21, a punerii în practică a EVENT 201 şi a implementării tot mai evidente a ”THE GRAND RESET” demarat de WORLD ECONOMIC FORUM.
Aşa cum am mai spus, un GRANDE RESET era necesar, pornind de la NESUSTENABILITATEA Sistemului. Vechea Ordine Mondială (OWO) a trecut făţiş la o SCHIMBARE DE PARADIGMĂ, bineînţeles asigurându-şi CONTROLUL.
Până în acest moment din păcate, nu s-a afirmat nicio Forţă de Contrast a acestei AGENDE, nicio încercare de formare a unei MASE CRITICE ILUMINISTE IACOBINE, animată de singura Ideologie care ar putea contrasta eficient ELITA OCULTĂ PSIHOPATICĂ ce conduce azi lumea.
Numai MIŞCAREA DACIA atrage de ani de zile atenţia asupra Pericolului Instaurării Sclaviei Instituţionalizate în Spaţiul Carpato – Dunărean, fără a fi luată în seamă. Iată că această SCLAVIE INSTITUŢIONALIZATĂ prinde tot mai multă consistenţă, beneficiind de contribuţia unor anumite categorii sociale aflate (deocamdată) în Piramida Puterii, deasupra „bazei”.
Astăzi o să mă ocup de SLUGILE OWO care pun în practică AGENDA, fără să bănuie că în curând Piramida Puterii se va simplifica în aşa fel că şi ele se vor contopi cu baza, cu „marea majoritate democratică”.
Să presupunem că OWO va instaura aşa după cum intenţionează, O Nouă Ordine Mondială. Să vedem care va fi viitorul actualelor SLUGI ce activează azi în diverse Sectoare ale Piramidei Puterii:
Ar putea fi o imagine cu text care spune „Le Capitalisme CAPITALISM Nous vous gouvernons WE RULE YOU Nous vous trompons WE FOOL YOU WESHYO WE TYOU Nous vous usillons メタの粒え WE EAT FOR YOU Nous mangenons pour vous FOR ALL Nous travaillons pour ISSUED KUHARICH. ous PYRAMID OF CAPITALIST SYSTEM La Pyramide du systeme capitaliste Nous vous nourissons”
– „MAREA MAJORITATE DEMOCRATICĂ” se află la baza Piramidei şi acolo va rămâne în veci, dacă nu răstoarnă situaţia prin REVOLUŢIE.
Revoluţii au fost şi vor mai fi deoarece aşa dictează DIALECTICA ce stă la baza EVOLUŢIEI.
Evident că pentru aşa ceva e nevoie de LIDERI care să aibă o IDEOLOGIE NOUĂ şi un PROIECT DE ŢARĂ / LUME alternativ, ce pot fi susţinute de o MASĂ CRITICĂ capabilă să răstoarne SISTEMUL.
Deocamdată nu sunt condiţii pentru o REVOLUŢIE, dar totul este numai o chestiune de timp. Până atunci, poate „marea majoritatea democratică” va pricepe că este pe rol REDUCEREA DRASTICĂ A POPULAŢIEI GLOBALE prin VIOLENŢE de toate felurile şi va reacţiona !?
– CLASA MICILOR BURGHEZI
Aceasta este pe a doua treaptă a Puterii şi este alcătuită din micii întreprinzători din toate domeniile de activitate, magistratură, politicieni, jurnalişti, medici, profesori, în general, ceea ce se numeşte Clasa Medie.
Pornind de la faptul că RESURSELE vor fi drămuite în viitor, primii care vor fi declasaţi vor fi tocmai aceştia.
– Într-o lume ROBOTIZATĂ, micile intreprinderi vor dispare în mod evident, neputând face ceea ce Marile Intreprinderi Robotizate pot face.
– Într-o lume CONTROLATĂ uşor cu contribuţia majoră a BIG TECH, BIG PHARMA şi BIG FINANCE, precum şi în lipsa PROPRIETĂŢII PRIVATE anunţate de World Economic Forum, magistratura nu-şi mai are locul, fiind înlocuită cu Algoritmi ad-hoc. Ca dovadă a acestui curs, e suficient să remarcăm ÎNCĂLCĂRILE GRAVE ALE CONSTITUŢIILOR, adică a LEGILOR FUNDAMENTALE, în toate ţările ”civilizate”.
– Într-o lume SCLAVIZATĂ nu mai este nevoie de POLITICIENI şi JURNALIŞTI pentru a MANIPULA masele. Vom avea ca şi în „1984” un singur Partid şi o singură sursă de informaţii Media.
– ROBOTICA şi INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ vor disponibiliza majoritatea Medicilor şi Profesorilor.
Cine mai mult decât Clasa Medie ar trebui să se preocupe de primul Obiectiv al OWO enunţat la World Economic Forum : „Nu O Să Ai Nicio Proprietate Şi O Să Fi Fericit” ??
– CLASA FORŢELOR DE ORDINE ŞI MILITARE
Aceste categorii se vor dovedi de maximă importanţă pentru OWO în viitorul apropiat, dar în momentul când CONTROLUL POPULAŢIEI va fi total şi Noua Ordine va fi instaurată la nivel global, aceştia vor deveni inutili. Puţini dintre aparţinătorii acestor categorii pricep că vor fi înlocuiţi curând de Poliţii şi Armate suprastatale, ca în cazul Europei Occidentale. Desigur că mulţi dintre ei vor trebui recalificaţi, deoarece ceea ce ştiu să facă şi o fac în marea lor majoritate, o vor face alţii şi împotriva lor şi a familiilor lor. !?
– CLERUL
Toate Religiile vor fi eliminate şi cu ele şi Clerul.
Obeliscul de la Roma îşi va încheia cariera, Noua Religie devenind SCIENTISMUL MATERIALIST EMPIRICIST.
– GUVERNANŢII
În lipsa unui Stat Suveran, aceştia vor dispare fiind înlocuiţi de o Elită Ocultă Mondială „invizibilă” maselor largi.
CONCLUZII
Am prezentat pe scurt ceea ce se poate întâmpla în viitor, în cazul că OWO îşi va implementa AGENDA.
Pe la noi,se zice „Cine Sapă Groapa Unora, Pot Cădea Ei Înşişi În Ea”.
Deci există unii (ELITA GLOBALISTĂ) care pun pe alţii (SLUGI) să sape gropi pentru ceilalţii (POPORUL).
Trageţi voi ÎNVĂŢĂMINTELE !!!
……………………………………………………
WARNING FOR THE SERVANTS (eng)
The beginning of 2022 finds us in full swing of AGENDA 21, the implementation of EVENT 201 and the increasingly obvious implementation of “THE GRAND RESET” started by WORLD ECONOMIC FORUM.
As I said before, a BIG RESET was needed, starting from the UNSUSTAINABILITY of the System. The Old World Order (OWO) has openly undergone a PARADIGM CHANGE, of course securing CONTROL.
So far, unfortunately, no Contrasting Force of this AGENDA has been asserted, no attempt to form a ILLUMINIST JACOBINE CRITICAL MASS animated by the only Ideology that could effectively contrast the OCCULT PSYCHOPATHIC ELITE that leads the world today.
Only the DACIA MOVEMENT has been drawing attention for years to the Danger of Institutionalized Slavery, which has been ignored. Here is that this INSTITUTIONALIZED SLAVERY is gaining more and more consistency, benefiting from the contribution of certain social categories (for the time being) in the Pyramid of Power, above the “base”.
Today I will deal with the OWO SERVANTS who put the AGENDA into practice, without suspecting that soon the Pyramid of Power will be simplified in such a way that they too will merge with the base, with the “great democratic majority”.
Suppose the OWO is to establish, as it intends, a New World Order. Let’s see what will be the future of the current SERVANTS who work today in various Sectors of the Power Pyramid:
– The “GREAT DEMOCRATIC MAJORITY” is at the base of the Pyramid and will remain there forever, if it does not turn the situation around by REVOLUTION.
Revolutions have been and will continue to be so because so dictates the DIALECTICS that underlie EVOLUTION.
Obviously, such a thing requires LEADERS who have a NEW IDEOLOGY and an alternative COUNTRY / WORLD PROJECT, which can be supported by a CRITICAL MASS capable of overturning the SYSTEM.
For now, there are no conditions for a REVOLUTION, but it’s all a matter of time. Until then, maybe the “great democratic majority” will understand that the DRASTIC REDUCTION OF THE GLOBAL POPULATION by VIOLENCE of all kinds is in place and will react !?
– THE CLASS OF THE SMALL BOURGEOIS
This is the second stage of the Power and is made up of small entrepreneurs in all fields of activity, the judiciary, politicians, journalists, doctors, teachers, in general, what is called the Middle Class.
Starting from the fact that the RESOURCES will be saved in the future, the first to be downgraded will be these.
– In a ROBOTIC WORLD, small businesses will obviously disappear, unable to do what large robotic businesses can do.
– In an easily CONTROLLED world with the major contribution of BIG TECH, BIG PHARMA and BIG FINANCE, as well as in the absence of PRIVATE PROPERTY announced by the World Economic Forum, the judiciary no longer has its place, being replaced by ad-hoc Algorithms. As proof of this course, it is enough to note the SERIOUS VIOLATIONS OF THE CONSTITUTIONS, that is, of the FUNDAMENTAL LAWS, in all “civilized” countries.
– In a SLAVERY world, POLITICIANS and JOURNALISTS are no longer needed to MANIPULATE the masses. As in ”1984”, we will have a single Party and a single Source of Media information.
– Robotics and Artificial Intelligence will make useless most of the Doctors and Teachers available.
Who more than the Middle Class should care about the first OWO Goal stated at the World Economic Forum: “You Will Have Nothing And You’ll Be Happy” ??
– CLASS OF POLICE AND MILITARY FORCES
These categories will prove to be of the utmost importance to the OWO in the near future, but once the POPULATION CONTROL is complete and the New Order is established globally, they will become useless. Few members of these categories understand that they will soon be replaced by the supranational police and armies, as in the case of Western Europe. Of course, many of them will have to be retrained, because the vast majority of what they know how to do will be done against them and their families. !?
– THE CLERGY
All Religions will be eliminated and with them, the Clergy.
The obelisk in Rome will end its career, the New Religion becoming EMPIRICIST MATERIALIST SCIENTISM.
– GOVERNORS
In the absence of a Sovereign State, they will disappear and be replaced by a “invisible” World Occult Elite “invisible” to the broad masses.
CONCLUSION
We briefly outline what may happen in the future if OWO implements its AGENDA.
In our country, it is said, “Whoever digs a pit for some, can fall into it themselves.”
So there are some (GLOBALIST ELITE) who make others (SERVANTS) dig pits for THE PEOPLE.
WAKE UP !!!

ASTANA

Gennaio 8th, 2022 No Comments   Posted in Senza categoria

An Architectural Review of Astana, Kazakhstan - RTF | Rethinking The Future

https://www.google.com/search?q=astana+wikipedia&sxsrf=AOaemvJrTT3eJR9zeWYGUYrp4D2Lh6yTxA:1641626866911&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4IXS0KH1AhXThf0HHagyAloQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=636&dpr=1#imgrc=zjR_X4J9t3SFYM

ASTANA (rom)

Zilele acestea a făcut vâlvă situaţia din KAZAHSTAN.
Prezint în continuare câteva detalii legate de respectiva zonă geo
politică, pentru ca apoi să dăm frâu imaginaţiei în a descifra semnificaţiile posibile.

1. Istorie

Orașul a fost fondat în anul 1830 ca un avanpost cazac, în urma unui ordin, sub denumirea de Akmolinsk. Fondatorul a fost colonelul Feodor Kuzimici Șubin al doilea, participant la bătălia de la Borodino. Pentru meritele sale în dezvoltarea relațiilor ruso-kazahe, Șubin a fost decorat cu ordinul „Sfânta Ana” gr. II.

În anul 1961, orașul a fost redenumit în Țelinograd, ca un centru a exploatării solului virgin din Kazahstanul de Nord și de Sud.

În anul 1992, orașului i s-a redat denumirea istorică Akmola. Cuvântul „Akmoea”, în traducere din limba kazahă, înseamnă „Altarul Alb” (sau „Mormântul Alb”). Acest lucru se explică prin faptul că la 20 km de oraș se află tractul cu același nume, în partea de sus a unui deal de calcar alb, unde este înmormântat veneratul Abîlai hanoi kipceakc Niaz bi.

Pe 6 Iulie 1994, a fost adoptată de către Sovietul Suprem al Kazahstanului mutarea capitalei de la Almatî la Akmola.

La 10 Decembrie 1997 Nursultan Nazarbaev a luat decizia finală de a muta capitala. Cu toate acestea, reprezentarea internațională a orașului Akmola în calitate de noua capitală a Kazahstanului a avut loc pe 10 Iunie 1998 sub numele de ASTANA.
În 23 martie 2019, Astana, a primit numele Nursultan, în onoarea președintelui Nursultan Nazarbaev.

Sursă wikipedia

2. NURSULTAN

Revolta din Ianuarie 2022:
Totuși, aceste liberalizări au afectat prețul, iar acesta s-a dublat peste noapte, fapt care i-a afectat foarte mult pe cetățenii obișnuiți. În majoritatea cazurilor ei folosesc GPL. Peste 50% din mașinile din Kazahstan merg pe GPL. Prin urmare, oamenii au fost nemulțumiți și au ieșit în stradă. Foarte interesant, aceștia au ieșit să protesteze în Almatî, foarte aproape de granița cu Republica Populară Chineză, iar pe acolo circulă și petrolul din Kazahstan care se întoarce sub formă de kerosen sau benzină din China. E vorba de un acord între cele două țări. Din acest punct de vedere, reprezintă o problemă destul de mare.

Chiar dacă vedem faptul că Guvernul a fost demis și creșterea prețurilor a fost stopată, în continuare avem mișcări de stradă care încep deja să aibă niște cereri de-a dreptul politice. Toată lumea spune că la ora actuală poporul kazah este pur și simplu sătul de „domnia“ lui Nursultan Nazarbaev. Deși s-a retras oficial din poziția de președinte al Kazahstanului, toată lumea știe că el conduce din umbră. Inclusiv capitala au denumit-o Nursultan.

Sursă :
https://www.dcnews.ro/kazahstan-proteste-masive-din-cauza-cresterii-pretului-la-energie-vlasceanu-s-a-dublat-peste-noapte-e-foarte-interesant-unde-au-loc-manifestatiile_852231.html

3. ALMATY

Almaty, cunoscut și sub denumirea veche sovietică Alma-Ata (Алма-Ата) sau Vernîi (Верный) este cel mai mare oraș din Kazahstan și are o populație 1.472.866 de locuitori (la 1 decembrie 2012).

A fost capitala Kazahstanului (și a predecesorului său, RSS Kazahă) între 1929 și 1998. În ciuda faptului că a pierdut statutul de capitală în favoarea orașului Astana în 1997, Almaty rămâne principalul centru economic al Kazahstanului. Orașul este situat în zona montană din sudul Kazahstanului, în apropiere de frontiera cu Kârgâzstan.” … şi CHINA !!!


Sursă wikipedia

4. Alte detalii

Există un master plan ( pentru Astana) conceput de japonezul Kisho Kurokawa (el s-a ocupat şi de aeroport), care este urmat ca sfintele moaşte (ar trebui terminat prin 2030), iar principalele edificii ale oraşului, adevărate cladiri-simbol, au fost proiectate de arhitecţi de nivel planetar, precum italianul Manfredi Nicoletti şi britanicul Lord Norman Foster, care s-au implicat în mai multe proiecte.
… simbolul de netăgăduit al Astanei – turnul Baiterek „Plopul inalt” – este un turn de 105 metri, care simbolizează un pom al vieţii in vârful căruia o pasăre a lăsat un ou de aur (de aceea, in vârful turnului alb se află o sferă aurie).
…………….
Una dintre clădirile cele mai interesante este o piramidă imensă (facută tot de Lord Foster), numită Palatul Păcii.
………………
Punctul central al Expo 2017 este o sferă imensă (cea mai mare clădire sferica din lume), unde este găzduit futuristul Muzeu al Energiei (tema Expo 2017 a fost „Energia Viitorului”)… la fiecare etaj, găseşti tipurile de energie pe care trebuie să le întrebuintăm (de la energia solară la cea eoliană)

Sursa :
Astana – OZN-ul din stepele kazahe(unde există şi numeroase fotografii) : https://www.imperatortravel.ro/2018/08/astana-ozn-ul-din-stepele-kazahe.html

BAZĂ DE SPECULAŢII

– Populaţia Astanei este de cca. 60% kazahi şi numai de 17% ruşi, deşi cu 22 de ani în urmă, raportul era invers.
Trebuie menţionată diversitatea etnică a întregului Kazahstan.
– B
ritanicul Lord Norman Foster, pare să fi proiectat multe simboluri iluministe… deşi nici cu ceilalţi arhitecţi nu e de glumit !? Desigur că Simbolistica Iluminaţilor Pitagoreici nu este întâmplătoare. Nu lipseşte nici PASĂREA PHOENIX din peisaj !? Să fie un semn al deplasării Centrului de Putere Globală prevăzută de Illuminati Pitagoreici ?
– O anagramă pentru ASTANA poate fi SATANA,
deşi în limba kazahă Astana înseamnă Capitală.
– Kazahstanul se află între Rusia, China şi … SUA ce se extinde tot mai aproape de Rusia cu bazele sale militare.
Revolta a izbucnit la Almaty, în apropiere de China şi Kârgâzstan.
– Ruşii par să revină după ceva timp în Kazahstanul devenit între timp foarte important dpdv strategic.
– Evident că Revolta trebuie înţeleasă prin prisma CUI BONO !?


……………………………………………

Oliver Wainwright on the glitzy starchitecture of Astana: "Like a teenager  trying to show off" | News | Archinect

ASTANA (eng)The situation in Kazakhstan has been raging these days.
I present below some details related to the respective geopolitical area, in order to then let our imagination run wild in deciphering the possible meanings.

1. “History

The city was founded in 1830 as a Cossack outpost, following an order under the name of Akmolinsk. The founder was Colonel Feodor Kuzimici Șubin II, participating in the battle of Borodino. For his merits in the development of Russian-Kazakh relations, Shubin was decorated with the order “Saint Anne” gr. II.
In 1961, the city was renamed Zelinograd as a center for the exploitation of virgin land in northern and southern Kazakhstan.
In 1992, the city was renamed Akmola. The word “Akmoea”, translated from Kazakh, means “White Altar” (or “White Tomb”). This is explained by the fact that 20 km from the city is the tract of the same name, at the top of a white limestone hill, where the revered Abîlai hanoi kipceakc Niaz bi is buried.
On July 6, 1994, the Supreme Soviet of Kazakhstan adopted the relocation of the capital from Almaty to Akmola.
On December 10, 1997, Nursultan Nazarbayev made the final decision to move the capital. However, the international representation of the city of Akmola as the new capital of Kazakhstan took place on 10 June 1998 under the name ASTANA.
On March 23, 2019, Astana was named Nursultan in honor of President Nursultan Nazarbayev.” – Wikipedia

2. NURSULTAN

The January 2022 riot:

“However, these liberalizations have affected the price, and it has doubled overnight, which has greatly affected ordinary citizens. In most cases they use LPG. Over 50% of cars in Kazakhstan run on LPG. As a result, people were dissatisfied and took to the streets. Interestingly, they went out to protest in Almaty, very close to the border with the People’s Republic of China, and there is also circulating oil from Kazakhstan that returns in the form of kerosene or gasoline from China. It is an agreement between the two countries. From this point of view, it is quite a problem.
Even if we see that the Government has been dismissed and the rise in prices has been stopped, we still have street movements that are already beginning to have some real political demands. Everyone says that today the Kazakh people are simply fed up with the “rule” of Nursultan Nazarbayev. Although he has officially retired from the presidency of Kazakhstan, everyone knows that he is leading from the shadows. Even the capital was called Nursultan. “

Source: https://www.dcnews.ro/kazahstan-proteste-masive-din-causa-clarii-pretului-la-energie-vlasceanu-sa-dublat-peste-noapte-e-very-interesting-where place-manifestations_852231.html

3. ALMATY

“Almaty, also known as the Old Soviet Alma-Ata (Алма-Ата) or Vernîi (Верный) is the largest city in Kazakhstan and has a population of 1,472,866 (as of December 1, 2012).
It was the capital of Kazakhstan (and its predecessor, the Kazakh SSR) between 1929 and 1998. Despite losing its status as the capital to Astana in 1997, Almaty remains Kazakhstan’s main economic center. The city is located in the mountainous area of ​​southern Kazakhstan, near the border with Kyrgyzstan. ” … and CHINA !!!

– Wikipedia

4. Other details

“There is a master plan (for Astana) designed by the Japanese Kisho Kurokawa (he also took care of the airport), which is followed as holy relics (should be completed by 2030), and the main buildings of the city, true symbol buildings, were designed by world-class architects such as the Italian Manfredi Nicoletti and the British Lord Norman Foster, who have been involved in several projects.

… the undeniable symbol of Astana – the Baiterek tower “High Poplar” – is a 105 meter tower, which symbolizes a tree of life on top of which a bird laid a golden egg (therefore, at the top of the white tower there is a golden sphere).

…………….

One of the most interesting buildings is a huge pyramid (also made by Lord Foster), called the Palace of Peace.

………………

The focal point of Expo 2017 is a huge sphere (the largest spherical building in the world), where the futuristic Energy Museum is housed (Expo 2017 theme was “Energy of the Future”)… on each floor, you find the types of energy you need to use (from solar to wind energy) “

Source: “Astana – the UFO from the Kazakh steppes” (where there are many photos): https://www.imperatortravel.ro/2018/08/astana-ozn-ul-din-stepele-kazahe.htmlBASIS OF SPECULATIONS

– The population of Astana is approx. 60% Kazakhs and only 17% Russians, although 22 years ago the ratio was the opposite. The ethnic diversity of the whole of Kazakhstan must be mentioned.

– The British Lord Norman Foster, seems to have designed many Illuminist symbols … although it’s not a joke with the other architects either !? Of course, the symbolism of the Pythagorean Illuminism is not accidental. PHOENIX BIRD is not missing from the landscape either !? Is it a sign of the move of the Center of Global Power provided by the Pythagorean Illuminati?

– An anagram for ASTANA can be SATANA, although in Kazakh Astana means Capital.

– Kazakhstan is between Russia, China and … the US, which is getting closer and closer to Russia with its military bases.

– The riot broke out in Almaty, near China and Kyrgyzstan.

– The Russians seem to be returning to Kazakhstan after a while, which has since become very important strategically.

– Obviously the Revolt must be understood through the prism of CUI BONO !?