Dacia Iluministă » Blog Archive » ASTANA
QR Code Business Card

ASTANA

Gennaio 8th, 2022 Posted in Senza categoria

An Architectural Review of Astana, Kazakhstan - RTF | Rethinking The Future

https://www.google.com/search?q=astana+wikipedia&sxsrf=AOaemvJrTT3eJR9zeWYGUYrp4D2Lh6yTxA:1641626866911&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiz4IXS0KH1AhXThf0HHagyAloQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=636&dpr=1#imgrc=zjR_X4J9t3SFYM

ASTANA (rom)

Zilele acestea a făcut vâlvă situaţia din KAZAHSTAN.
Prezint în continuare câteva detalii legate de respectiva zonă geo
politică, pentru ca apoi să dăm frâu imaginaţiei în a descifra semnificaţiile posibile.

1. Istorie

Orașul a fost fondat în anul 1830 ca un avanpost cazac, în urma unui ordin, sub denumirea de Akmolinsk. Fondatorul a fost colonelul Feodor Kuzimici Șubin al doilea, participant la bătălia de la Borodino. Pentru meritele sale în dezvoltarea relațiilor ruso-kazahe, Șubin a fost decorat cu ordinul „Sfânta Ana” gr. II.

În anul 1961, orașul a fost redenumit în Țelinograd, ca un centru a exploatării solului virgin din Kazahstanul de Nord și de Sud.

În anul 1992, orașului i s-a redat denumirea istorică Akmola. Cuvântul „Akmoea”, în traducere din limba kazahă, înseamnă „Altarul Alb” (sau „Mormântul Alb”). Acest lucru se explică prin faptul că la 20 km de oraș se află tractul cu același nume, în partea de sus a unui deal de calcar alb, unde este înmormântat veneratul Abîlai hanoi kipceakc Niaz bi.

Pe 6 Iulie 1994, a fost adoptată de către Sovietul Suprem al Kazahstanului mutarea capitalei de la Almatî la Akmola.

La 10 Decembrie 1997 Nursultan Nazarbaev a luat decizia finală de a muta capitala. Cu toate acestea, reprezentarea internațională a orașului Akmola în calitate de noua capitală a Kazahstanului a avut loc pe 10 Iunie 1998 sub numele de ASTANA.
În 23 martie 2019, Astana, a primit numele Nursultan, în onoarea președintelui Nursultan Nazarbaev.

Sursă wikipedia

2. NURSULTAN

Revolta din Ianuarie 2022:
Totuși, aceste liberalizări au afectat prețul, iar acesta s-a dublat peste noapte, fapt care i-a afectat foarte mult pe cetățenii obișnuiți. În majoritatea cazurilor ei folosesc GPL. Peste 50% din mașinile din Kazahstan merg pe GPL. Prin urmare, oamenii au fost nemulțumiți și au ieșit în stradă. Foarte interesant, aceștia au ieșit să protesteze în Almatî, foarte aproape de granița cu Republica Populară Chineză, iar pe acolo circulă și petrolul din Kazahstan care se întoarce sub formă de kerosen sau benzină din China. E vorba de un acord între cele două țări. Din acest punct de vedere, reprezintă o problemă destul de mare.

Chiar dacă vedem faptul că Guvernul a fost demis și creșterea prețurilor a fost stopată, în continuare avem mișcări de stradă care încep deja să aibă niște cereri de-a dreptul politice. Toată lumea spune că la ora actuală poporul kazah este pur și simplu sătul de „domnia“ lui Nursultan Nazarbaev. Deși s-a retras oficial din poziția de președinte al Kazahstanului, toată lumea știe că el conduce din umbră. Inclusiv capitala au denumit-o Nursultan.

Sursă :
https://www.dcnews.ro/kazahstan-proteste-masive-din-cauza-cresterii-pretului-la-energie-vlasceanu-s-a-dublat-peste-noapte-e-foarte-interesant-unde-au-loc-manifestatiile_852231.html

3. ALMATY

Almaty, cunoscut și sub denumirea veche sovietică Alma-Ata (Алма-Ата) sau Vernîi (Верный) este cel mai mare oraș din Kazahstan și are o populație 1.472.866 de locuitori (la 1 decembrie 2012).

A fost capitala Kazahstanului (și a predecesorului său, RSS Kazahă) între 1929 și 1998. În ciuda faptului că a pierdut statutul de capitală în favoarea orașului Astana în 1997, Almaty rămâne principalul centru economic al Kazahstanului. Orașul este situat în zona montană din sudul Kazahstanului, în apropiere de frontiera cu Kârgâzstan.” … şi CHINA !!!


Sursă wikipedia

4. Alte detalii

Există un master plan ( pentru Astana) conceput de japonezul Kisho Kurokawa (el s-a ocupat şi de aeroport), care este urmat ca sfintele moaşte (ar trebui terminat prin 2030), iar principalele edificii ale oraşului, adevărate cladiri-simbol, au fost proiectate de arhitecţi de nivel planetar, precum italianul Manfredi Nicoletti şi britanicul Lord Norman Foster, care s-au implicat în mai multe proiecte.
… simbolul de netăgăduit al Astanei – turnul Baiterek „Plopul inalt” – este un turn de 105 metri, care simbolizează un pom al vieţii in vârful căruia o pasăre a lăsat un ou de aur (de aceea, in vârful turnului alb se află o sferă aurie).
…………….
Una dintre clădirile cele mai interesante este o piramidă imensă (facută tot de Lord Foster), numită Palatul Păcii.
………………
Punctul central al Expo 2017 este o sferă imensă (cea mai mare clădire sferica din lume), unde este găzduit futuristul Muzeu al Energiei (tema Expo 2017 a fost „Energia Viitorului”)… la fiecare etaj, găseşti tipurile de energie pe care trebuie să le întrebuintăm (de la energia solară la cea eoliană)

Sursa :
Astana – OZN-ul din stepele kazahe(unde există şi numeroase fotografii) : https://www.imperatortravel.ro/2018/08/astana-ozn-ul-din-stepele-kazahe.html

BAZĂ DE SPECULAŢII

– Populaţia Astanei este de cca. 60% kazahi şi numai de 17% ruşi, deşi cu 22 de ani în urmă, raportul era invers.
Trebuie menţionată diversitatea etnică a întregului Kazahstan.
– B
ritanicul Lord Norman Foster, pare să fi proiectat multe simboluri iluministe… deşi nici cu ceilalţi arhitecţi nu e de glumit !? Desigur că Simbolistica Iluminaţilor Pitagoreici nu este întâmplătoare. Nu lipseşte nici PASĂREA PHOENIX din peisaj !? Să fie un semn al deplasării Centrului de Putere Globală prevăzută de Illuminati Pitagoreici ?
– O anagramă pentru ASTANA poate fi SATANA,
deşi în limba kazahă Astana înseamnă Capitală.
– Kazahstanul se află între Rusia, China şi … SUA ce se extinde tot mai aproape de Rusia cu bazele sale militare.
Revolta a izbucnit la Almaty, în apropiere de China şi Kârgâzstan.
– Ruşii par să revină după ceva timp în Kazahstanul devenit între timp foarte important dpdv strategic.
– Evident că Revolta trebuie înţeleasă prin prisma CUI BONO !?


……………………………………………

Oliver Wainwright on the glitzy starchitecture of Astana: "Like a teenager  trying to show off" | News | Archinect

ASTANA (eng)The situation in Kazakhstan has been raging these days.
I present below some details related to the respective geopolitical area, in order to then let our imagination run wild in deciphering the possible meanings.

1. “History

The city was founded in 1830 as a Cossack outpost, following an order under the name of Akmolinsk. The founder was Colonel Feodor Kuzimici Șubin II, participating in the battle of Borodino. For his merits in the development of Russian-Kazakh relations, Shubin was decorated with the order “Saint Anne” gr. II.
In 1961, the city was renamed Zelinograd as a center for the exploitation of virgin land in northern and southern Kazakhstan.
In 1992, the city was renamed Akmola. The word “Akmoea”, translated from Kazakh, means “White Altar” (or “White Tomb”). This is explained by the fact that 20 km from the city is the tract of the same name, at the top of a white limestone hill, where the revered Abîlai hanoi kipceakc Niaz bi is buried.
On July 6, 1994, the Supreme Soviet of Kazakhstan adopted the relocation of the capital from Almaty to Akmola.
On December 10, 1997, Nursultan Nazarbayev made the final decision to move the capital. However, the international representation of the city of Akmola as the new capital of Kazakhstan took place on 10 June 1998 under the name ASTANA.
On March 23, 2019, Astana was named Nursultan in honor of President Nursultan Nazarbayev.” – Wikipedia

2. NURSULTAN

The January 2022 riot:

“However, these liberalizations have affected the price, and it has doubled overnight, which has greatly affected ordinary citizens. In most cases they use LPG. Over 50% of cars in Kazakhstan run on LPG. As a result, people were dissatisfied and took to the streets. Interestingly, they went out to protest in Almaty, very close to the border with the People’s Republic of China, and there is also circulating oil from Kazakhstan that returns in the form of kerosene or gasoline from China. It is an agreement between the two countries. From this point of view, it is quite a problem.
Even if we see that the Government has been dismissed and the rise in prices has been stopped, we still have street movements that are already beginning to have some real political demands. Everyone says that today the Kazakh people are simply fed up with the “rule” of Nursultan Nazarbayev. Although he has officially retired from the presidency of Kazakhstan, everyone knows that he is leading from the shadows. Even the capital was called Nursultan. “

Source: https://www.dcnews.ro/kazahstan-proteste-masive-din-causa-clarii-pretului-la-energie-vlasceanu-sa-dublat-peste-noapte-e-very-interesting-where place-manifestations_852231.html

3. ALMATY

“Almaty, also known as the Old Soviet Alma-Ata (Алма-Ата) or Vernîi (Верный) is the largest city in Kazakhstan and has a population of 1,472,866 (as of December 1, 2012).
It was the capital of Kazakhstan (and its predecessor, the Kazakh SSR) between 1929 and 1998. Despite losing its status as the capital to Astana in 1997, Almaty remains Kazakhstan’s main economic center. The city is located in the mountainous area of ​​southern Kazakhstan, near the border with Kyrgyzstan. ” … and CHINA !!!

– Wikipedia

4. Other details

“There is a master plan (for Astana) designed by the Japanese Kisho Kurokawa (he also took care of the airport), which is followed as holy relics (should be completed by 2030), and the main buildings of the city, true symbol buildings, were designed by world-class architects such as the Italian Manfredi Nicoletti and the British Lord Norman Foster, who have been involved in several projects.

… the undeniable symbol of Astana – the Baiterek tower “High Poplar” – is a 105 meter tower, which symbolizes a tree of life on top of which a bird laid a golden egg (therefore, at the top of the white tower there is a golden sphere).

…………….

One of the most interesting buildings is a huge pyramid (also made by Lord Foster), called the Palace of Peace.

………………

The focal point of Expo 2017 is a huge sphere (the largest spherical building in the world), where the futuristic Energy Museum is housed (Expo 2017 theme was “Energy of the Future”)… on each floor, you find the types of energy you need to use (from solar to wind energy) “

Source: “Astana – the UFO from the Kazakh steppes” (where there are many photos): https://www.imperatortravel.ro/2018/08/astana-ozn-ul-din-stepele-kazahe.htmlBASIS OF SPECULATIONS

– The population of Astana is approx. 60% Kazakhs and only 17% Russians, although 22 years ago the ratio was the opposite. The ethnic diversity of the whole of Kazakhstan must be mentioned.

– The British Lord Norman Foster, seems to have designed many Illuminist symbols … although it’s not a joke with the other architects either !? Of course, the symbolism of the Pythagorean Illuminism is not accidental. PHOENIX BIRD is not missing from the landscape either !? Is it a sign of the move of the Center of Global Power provided by the Pythagorean Illuminati?

– An anagram for ASTANA can be SATANA, although in Kazakh Astana means Capital.

– Kazakhstan is between Russia, China and … the US, which is getting closer and closer to Russia with its military bases.

– The riot broke out in Almaty, near China and Kyrgyzstan.

– The Russians seem to be returning to Kazakhstan after a while, which has since become very important strategically.

– Obviously the Revolt must be understood through the prism of CUI BONO !?
Leave a Reply