Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
What If ?

Dicembre 17th, 2020 No Comments   Posted in Senza categoria

Ce-ar fi dacă?

(rom.)

O să propun în continuare o ANTITEZĂ la ceea ce este azi acceptat ca ADEVĂR. Va stârni desigur reacţii diverse. Ceea ce e sigur, este că cei interesaţi pot coborî dacă vor, mai adânc In The Rabbit Hole.
Menţionez că acest Raţionament este o sinteză a mai multor materiale culese în internet, multe din acestea fiind postate pe profilul meu fb, sau direct indicate în continuare. Desigur că multe afirmaţii pe care le fac, se pot demonstra false şi sunt gata să accept Contraargumente valabile.

Ce-ar fi dacă Universul ar fi un TORUS INFINIT?

În imagine apare ca Finit, deci imaginaţi-l ca Infinit, în continuă MIŞCARE şi având „în centru” Omul, dar poate avea şi Pământul, sau orice este VIU.


Să vedem cum se acomodează acest MODEL GEOMETRIC FUNDAMENTAL cu alte Concepte:

Găuri Negre şi Găuri Albe

Dacă „tăiem” la „ecuator” torul, ne putem imagina o Gaură Albă la un
pol şi o Gaură Neagră la celălalt. Ele formează deci un TOT UNITAR. Mişcarea Fundamentală s-ar produce deci dinspre Gaura Albă spre Gaura Neagră pe exteriorul torului şi invers în interior. Punctul Central al Torului Universului este ZERO … Domeniul Frecvenţelor … Domeniul Luminii Pure … Universul Adimensional … sediul lui Abraxas … Domeniul Echilibrului Perfect … Pleroma … Nous.
Torul Universal este ETERN şi în continu
ă DEVENIRE: undele sinusoidale şi cele cosinusoidale ce rezultă din Spargerea Luminii Pure, se combină în timp până reajung în stare de ortogonalitate şi fază la terminarea Ciclului Materiei (Naştere, Dezvoltare şi Moarte), altfel spus Big Crunch, ciclu ce se va relua apoi pentru noi Experienţe în Domeniul Spaţiu-Timp, în condiţiile Teleologiei şi Entelehiei (Reîncarnare).
Din Torul Universal se „reîncarnează” prin Gaura Albă o infinitate de toruri individuale ce-şi vor continua DEVENIREA într-un nou ciclu, în strânsă legătură cu Torul Universal şi celelalte toruri individuale, prin Noi Experienţe … prin noi Conştientizări … prin Noi Rezolvări De Ecuaţii Complexe.
Noutatea pe care o propun prin acest Model, este că Big Bang începe din Gaura Albă şi Big Crunch se petrece în Gaura Neagră. Ambele Găuri precum şi Big Bang cât şi Big Crunch se situează în Centrul Torului, sau torurilor, adică în ZERO. Deci ZERO este ORIGINEA şi FINALUL.
O legătură interesantă apropos (şi) de Tor şi Gaura Neagră este aici:
( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Tot legat la Tor, se poate merge In The Rabbit Hole până la OURUBOROS
( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )Monada (M şi m)

Torul secţionat
la ecuator are imaginea în plan a Monadei lui Leibniz. Se poate imagina o Monadă Infinită formată dintr-o infinitate de monade, care au „la centru” Singularitatea Zero cu energie infinită. (vezi Infinitul Mic şi cel Mare în funcţie de monade, sau Monadă).
Aparenţa incongruenţă dintre Tor şi Sferă se rezolvă prin Certitudinea Matematică a Decăderii Torului în Sferă.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Torus )


Big Bang şi Big Crunch

G
aura Albă genereazăa Big Bang-ul, iar Gaura Neagră e locul Big Crunch-ului.
Deci, avem un continuum de o infinitate de B
ig Bang -uri şi Big Crunch-uri corespondente pentru fiecare Tor.
Materia formată la B
ig Bang-ul Universal se organizează instantaneu în alte Big Bang-uri Individuale şi toate se termină în Big Crunch-uri corespondente.

Universul Adimensional şi Universul Dimensional

Universul Adimensional ar fi „centrul” toroidului, iar ceea ce e cuprins între Singularity Horizons ale Găurilor Negre şi Găurilor Albe la exterioul Torului Universal, ar reprezenta Universul Dimensional.

Sufletul / Mintea (S)

Sufletul ar avea forma toroidală, deci nu ar fi numai G
aură Neagră, ci şi o Gaură Albă corespondentă. Aici se intră în parţial conflict cu „Black Holes are Souls” de Mike Hockney. Am zis „parţial”, deoarece în cărţile Illuminati se explorează şi Teoria Continuum-ului Big Bang – Big Crunch.

Reîncarnarea

Sufletul ar trece prin diverse Cicluri Big Bang – Big Crunch
(BECOMING), cu fiecare Nouă Experienţă ( BEING), conştientizându-se tot mai multe şi complexe Frecvenţe / Numere / Ecuaţii , conform procesului TELEOLOGIC ŞI ENTELEHIC de DEVENIRE. Aceste „voiaje în Domeniul Spaţiu-Timp” sunt diverse pentru fiecare Monadă / Suflet în parte.

Holos şi Nous

Nous ar avea sediul între Big Bang şi Big Crunch la „interiorulTorului Universal adică în ZERO, iar Holos la „exteriorulTorului Universal.

Hyperboreea

nimeni, nici pe pământ nici pe mare nu putea descoperi calea minunata care duce către jocurile hiperboreenilor” – Pindar

Mulţi au căutat Hyperboreea în Holos, când de fapt se găseşte în Nous.
Pământul este VIU şi conform „Aşa precum Sus, tot aşa şi Dedesubt”, se deduce că şi Pământul are un Nous şi produsul scestuia, Holos.
Atât Omul, cât şi Pământul au un Suflet / Monadă, ca rezultantă a Interacţiunii puternice a tuturor Sufletelor ce proiectează HOLOMOVEMENT-ul respectiv.

Chakras

În cazul particular OM, aceste Domenii de Frecvenţe ce generează „Iluzia” Materiei şi o diferenţiază, nu pot fi imaginate decât în Nous.
În cazul altor Monade / Entităţi, nu e imposibil să existe mai multe Centre Energetice, sau mai puţine, care sunt proiectate pe diverse Frecvenţe în Avatarele corespondente, diferenţiat în Spaţiu şi Timp („depinde de ce Lup este hrănit”)Psihicul Uman după Jung

Şi Psihicului i se poate asocia un Model Toroidal.
NeConştienţa este colocată în Nous, iar Conştienţa se manifestă în Holos.
Cu fiecare Reîncarnare, Sufletul / Mintea / Psihicul rezolvă ecuaţii tot mai complexe corespunzătoare unor Frecvenţe tot mai înalte, conştientizând tot mai mult din NeConştienţă (Horizon tot mai aproape de Sursă), urmând ca la Punctul Omega să devină Lumină Pură.
Luând în consideraţie Tipurile De Personalitate Myers – Briggs, se poate spune că accesarea şi conştientizarea NeConştientului se face diferenţiat în funcţie de Capacitatea de a accesa Frecvenţe tot mai înalte, de a rezolva ecuaţii tot mai complexe.

Lucifer, Satana şi Abraxas

Domeniul lui Lucifer este Nous, sediul Luminii Pure, „Ordinii”, iar domeniul lui Satana este Holos, care este „rău” prin definiţie şi asociat Materiei, Întunericului. „Haosului”.
Abraxas este
Sinteza lor.

Logos şi Mythos

Logos este
legat de Nous, iar Mythos este legat de Holos.
Lobul Drept al creierului uman e legat de Logos, iar cel stâng de Mythos.

Materialismul Empiricist şi Idealismul Raţionalist

Materialismul Empiricist este ancorat în Holos, iar Idealismul Raţionalist în Nous.
Tot aşa Ştiinţa Empiricistă, respectiv Matematica Ontologică.

Rai şi Iad

Raiul se atinge în Nous, iar Iadul este în Holos.
Se poate spune că Raiul se atinge numai după multe treceri prin Iad (Devenirea).

Dumnezeire

Dumnezeirea se atinge când singularitatea monada individuală se identifică cu Singularitatea Monada Universală.
În Creştinismul Ortodox se spune că „s-a trecut de-a dreapta Tatălui”.
Personal, mă frământă o idee cu multe implicaţii, şi anume că monadele individuale ar fi TRANSCENDENTALE (datorită constantei transcendentale PI), pe când Monada Universală („Dumnezeu”) ca Sumă a infinităţii de monade individuale, NU (vezi Infinitul Mic şi Infinitul Mare).


Atomul

Deşi ne poate conduce la acceptarea PANTEISMULUI în final, chiar şi ATOMUL poate fi
încadrat în acest Model Toroidal, componentele sale putând fi considerate VII, individual sau în grup, chiar dacă în Grade de Conştientizare Rudimentale. Entanglement-ul nu poate să excludă Atomul şi toate formele superioare de grupare a acestora. Atomul poate fi creat, se poate Transforma şi poate muri prin diverse Interacţiuni Energetice (vezi Fuziunea, Fisiunea, sau Decăderea masei de exemplu).

Cuvânt Final

Desigur că se poate continua sau dezvolta în continuare această ipoteză
din alte puncte de observaţie. Eu am pus doar o Sămânţă, urmând să vedem dacă e o floare sau o buruiană!?

………………………………………………………………………………………………


What if?

(eng.)

I will further propose an ANTITHESIS to what is accepted today as TRUTH. It will of course provoke various reactions. What is certain is that those interested can go down if they want, deeper into The Rabbit Hole.

I mention that this Reasoning is a synthesis of several materials collected on the internet, many of them being posted on my fb profile, or directly indicated below. Of course, many of the statements I make can be false and I am ready to accept valid counter-arguments.

What if the Universe were an INFINITE TORUS?

He appears as Finite in the image, so imagine him as Infinite, in continuous MOVEMENT and with Man “in the center”, but he can also have the Earth, or whatever is ALIVE.

 Let’s see how this FUNDAMENTAL GEOMETRIC PATTERN adapts to other Concepts:

Black Holes and White Holes

If we “cut” the torus at the “equator”, we can imagine a White Hole at one pole and a Black Hole at the other. They therefore form a UNITARY TOTAL. The Fundamental Movement would therefore occur from the White Hole to the Black Hole on the outside of the torus and vice versa on the inside. The Central Point of the Universal Torus is ZERO … The Domain of Frequencies … The Domain of Pure Light … The Adimensional Universe … the seat of Abraxas … The Domain of Perfect Balance … Pleroma … Nous.
The Universal Torus is ETERNAL and in continuous BECOMING: the sinusoidal and cosinusoidal waves resulting from the Breaking of Pure Light, combine in time until they reach a state of orthogonality and phase at the end of the Cycle of Matter (Birth, Development and Death), in other words Big Crunch, cycle that will then resume for new Experiences in the Space-Time Domain, in the conditions of Teleology and Entelechy (Reincarnation).
From the Universal Torus, an infinity of individual torus is “reincarnated” through the White Hole, which will continue to BECOME in a new cycle, in close connection with the Universal Torus and the other individual torus, through New Experiences … through new Awareness … through New Solutions of Complex Equations.
The novelty I propose through this Pattern is that the Big Bang starts from the White Hole and the Big Crunch takes place in the Black Hole. Both the Holes as well as the Big Bang and the Big Crunch are located in the Center of the Torus, or torus, meaning ZERO. So ZERO is the ORIGIN and the END.
An interesting link about Torus and the Black Hole is here:

( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Also connected to Torus, you can go In The Rabbit Hole to OURUBOROS

( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )

Monad (M and m)

The torus sectioned at the equator has the plan image of Leibniz’s Monad. One can imagine an Infinite Monad consisting of an infinity of monads, which have “at the center” the Zero Singularity with infinite energy. (see the Small Infinity and the Large one, according to monads, or Monad).
The apparent incongruity between the Torus and the Sphere is solved by the Mathematical Certainty of the Decay of the Torus in the Sphere.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Torus)

Big Bang and Big Crunch

The White Hole generated the Big Bang, and the Black Hole is the site of the Big Crunch.
So we have a continuum of an infinity of Big Bangs and corresponding Big Crunch for each Torus.
The Matter formed at the Universal Big Bang is instantly organized into other Individual Big Bangs and all ends in the corresponding Big Crunch.

The Dimensionless Universe and the Dimensional Universe

The Dimensionless Universe would be the “center” of the toroid, and what is between the Singularity Horizons of the Black Holes and the White Holes outside the Universal Torus would represent the Dimensional Universe.

Soul / Mind

The soul would have a toroidal shape, so it would be not only a Black Hole, but also a corresponding White Hole. This is partly in conflict with Mike Hockney’s “Black Holes are Souls.” I said “in part” because the Illuminati books also explore the Big Bang Continuum Theory.

Reincarnation

The Soul would go through various Big Bang – Big Crunch Cycles (BECOMING), with each New Experience (BEING), becoming aware of more and more complex Frequencies / Numbers / Equations, according to the TELEOLOGICAL and ENTHELLECHIC process of BECOMING. These “space-time journeys” are diverse for each Monad / Soul.

Holos and Nous

Nous would have its headquarters between the Big Bang and the Big Crunch at the “inside” of the Universal Torus, ie in ZERO, and Holos at the “outside” of the Universal Torus.

Hyperborea

No one, neither on land nor at sea, could discover the wonderful path that leads to the games of the Hyperboreans” – Pindar

Many have been looking for Hyperborea in Holos, when in fact it is found in Nous.
The Earth is ALIVE and according to “As Above, So Below”, it follows that the Earth has a Nous and its product, Holos.
Both Man and Earth have a Soul / Monad, as a result of the strong Interaction of all the Souls that project the respective HOLOMOVEMENT.

Chakras

In the particular case of humans, these Frequency Domains that generate the “Illusion” of Matter and differentiate it, can only be imagined in Nous.
In the case of other Monads / Entities, it is not impossible to have more or less Energy Centers, which are projected on different Frequencies in the corresponding Avatars, differentiated in Space and Time (“it depends on what Wolf is fed”)The Human Psyche after Jung

A Toroidal Model can also be associated with the Psyche.
Unconsciousness is placed in Nous, and Consciousness is manifested in Holos.
With each Reincarnation, the Soul / Mind / Psyche solves more and more complex equations corresponding to higher and higher Frequencies, becoming more and more aware of Unconsciousness (Horizon closer to the Source), becoming pure Light at the Omega Point.
Considering the Myers-Briggs Personality Types, it can be said that accessing and becoming aware of the Unconscious is differentiated according to the ability to access higher and higher frequencies, to solve more and more complex equations.


Lucifer, Satan and Abraxas

The realm of Lucifer is Nous, the realm of Pure Light, the “Order,” and the realm of Satan is Holos, which is “evil” by definition and associated with Matter, Darkness, “Chaos”.
Abraxas is the Synthesis of them.

Logos and Mythos

Logos is related to Nous, and Mythos is related to Holos.
The right lobe of the human brain is connected to the Logos, and the left to the Mythos.

Empiricist Materialism and Rationalist Idealism

Empiricist Materialism is anchored in Holos, and Rationalist Idealism in Nous.
Likewise Empiricist Science, respectively Ontological Mathematics.

Heaven and hell

Heaven is reached in Nous, and Hell is in Holos.
It can be said that Heaven is reached only after many passages through Hell (Becoming).

Godhead

Deity is reached when the singularity of the individual monad is identified with the Singularity of the Universal Monad.
In Orthodox Christianity it is said that “he/she has passed to the right hand of the Father.”
Personally, I am troubled by an idea with many implications, namely that individual monads would be TRANSCENDENT (due to the transcendental constant PI), while the Universal Monad (“God”) as the Sum of the infinity of individual monads, NO (see Small Infinity and Large Infinity ).


Atom

Although it may lead us to accept PANTHEISM in the end, even the ATOM can be included in this Toroidal Model, its components can be considered ALIVE, individually or in groups, even if in Rudimentary Awareness. Entanglement cannot exclude the Atom and all its higher forms of grouping. The atom can be created, transformed, and die through various Energy Interactions (see Fusion, Fission, or Mass Loss, for example).

Final word

Of course, this hypothesis can be continued or further developed from other points of view. I just put a Seed, let’s see if it’s a flower or a weed !?


Final Point (9)

Dicembre 14th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (9)
(rom.)

Chestiunea SUSTENABILITĂŢII a ajuns şi pe AGENDA OWO după cum se poate deduce din acţiunile acestor timpuri. Detalii despre această AGENDĂ, care există în ciuda ignorării ei inclusiv de iluminiştii care neagă aşa ceva, se regăsesc în cărţile noastre „Corona Tsunami” şi „Picătura Chinezească”, dar şi în primele 4 cărţi scrise începând din 2015.
Puţini ştiu detalii ale actualei AGENDE, deşi mijloacele de informare vorbesc de exemplu despre Obiectivul Reducerii Amprentei de CO2
cu 55% până în 2030, despre Schimbarea Modului De Trai în diverse Conferinţe Internaţionale. OWO a scos-o în faţă pe Greta Thunberg, au inventat Lockdown-ul şi Distanţarea Socială, au redus drastic Activităţi Neesenţiale, au stimulat Home-Working ul, au luat diverse măsuri pentru REDUCEREA MOBILITĂŢII pe sol, aer şi apă.
Ceea ce nu veţi găsi în mijloacele de informaţie, este chestiunea SUPRAPOPULAŢIEI, deoarece fiind toţi politicienii şi slugile lor Mediatice Corecţi Politic şi Toleranţi cu Intoleranţii sau pur şi simplu IGNORANŢI, nu se vrea atingerea „sensibilităţii”Religiilor Majore, că doar deh, suntem în Democraţie şi pierdem sprijinul pulimii şi pizdimii globale.

Din capul locului, precizez că aceste MĂSURI sunt NECESARE dacă vrem să mai existăm ca Specie şi că toate, ba chiar şi unele măsuri necontemplate încă, sunt descrise cu ani de anticipaţie în cărţile noastre, ca fiind inevitabile indiferent de cine e şi va fi la cârma Omenirii. Punctul de plecare este NESUSTENABILITATEA SISTEMULUI actual. În episoadele următoare voi prezenta pe scurt SCENARIUL posibil pentru depăşirea actualei Crize, deşi în cărţile noastre deja am făcut-o şi deja avem semnale că s-a trecut la actualizarea a multe dintre ele.

Iluminiştii de fb nu contemplă deloc această evoluţie viitoare, ba chiar cad în CAPCANE ale OWO cum ar fi BLM, LGTB, Migraţie Necontrolată, DMT, Vise Lucide, Sexul Îngerilor, ONG-ism Soroşist, Globalism, Multiculturalism, Dezinformare Mediatică cu MANIPULAREA de rigoare, Încrederea în Oamenii de Ştiinţă ai OWO, Încrederea în „Răul Minor” şamd.
De curând, Lo
cust Party m-a bannat, pentru că am denunţat toate astea. Deci, nu admite Opinii Antitetice ie refuză DIALECTICA în ciuda ARGUMENTELOR MATEMATICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE aduse de mine!? Evident că persoana care se află în spatele acestei pagini, unul care scrie postări aşa de lungi şi repetitive, este un IGNORANT în aceste domenii, aflat deci sub Efectul Dunning Kruger.
El pretinde că Supunerea la Regimul Terorist Mediatic,
„Ştiinţific”, şi Politic implementat de STATUL CAPITALIST PRĂDĂTOR LIBERAL, este o LIBERTATE NEGATIVĂ!?!? Adică, noi trebuie să ne supunem acestui stat, în numele Libertăţii Pozitive!?!?
Locust
Party, când fundamentaliştii Libertăţii Negative invocă o Libertate Pozitivă, „produsul” lor este o Libertate Negativă!!!
Pentru mine, este evident că deşi spune şi lucruri juste,
cel care se prezintă ca Locust Party nu are niciun fel de COMPETENŢĂ în alte domenii ce trebuiesc cunoscute pentru a avea o viziune cât mai completă, făcând în final JOCUL OWO, intenţionat, sau din IGNORANŢĂ!? Ei produc un INCOMPLET şi URÂT JOC AL MĂRGELELOR DE STICLĂ.
Dacă Locust
Party crede că Entităţile enumerate mai sus acţionează în INTERESUL GENERAL, ori e Prost, ori INFILTRAT!?
Tot ceea ce de BUN face, este astfel DEMOLAT aducând grave daune pe termen lung CAUZEI
ILUMINISMULUI PITAGOREIC… este mai periculos decât reprezentanţii OWO, deoarece tulbură Minţile celor care le au Deschise în mare măsură!!!
Nu Locust
Party, MASCARADA e o MANIPULARE ordinară iar NUMERELE arată deja clar că anul acesta nu au murit mai mulţi oameni ca în anii trecuţi. Vor muri sigur mai mulţi anii viitori, datorită EFECTELOR NEGATIVE ale DICTATURII SANITARE a OWO:
Bolnavi Cronici lipsiţi de Cure şi Analize, Fonduri Financiare imense aruncate aiurea pentru Big Pharma, Grave Afecţiuni Psihiatrice triplicate într-o Lume deja grav afectată şi în trecut, Educaţia Tinerilor pusă pe butuci şi aşa mai departe, totul bazându-se pe Teste PCR Înşelătoare în proporţie impresionantă, deoarece Factorul De Multiplicare de 37-40% relevă Pozitivitate şi în Coca-Cola, Papaia şi alte fructe, ca să nu mai vorbim de apele pluviale din Milano, sau Biberoanele chinezeşti!? De asemenea este sigur că ASIMPTOMATICII nu sunt INFECŢIOŞI. Numai un IGNORANT nu pricepe ceea ce însuşi inventatorul acestui test a specificat: Testul PCR nu este de DIAGNOZĂ, ci de PREZENŢĂ. În statisticile OMS nu mai apare GRIPA SEZONIERĂ, ci COVID, care este acelaşi lucru. Cine nu vede cele 35 de miliarde de euro de Profit ale componentelor Big Pharma în urma acestor vaccinuri, care se vor dovedi INUTILE şi care vor fi refuzate de mare parte din populaţia INFORMATĂ, nu merită altceva decât DISPREŢ!!!
Cine nu vede MANIPULAREA OWO intenţionată a instaura CONTROLUL TOTAL („1984”) al populaţiei ţărilor cât de cât civilizate, este ORB!!!
Cine ia de BUN ceea ce ORGANELE MEDIATICE
şi OAMENII DE ŞTIINŢĂ VÂNDUŢI în întregime OWO, este total afară din rândul IACOBINILOR!!!
Cine nu pricepe că TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ şi că trebuiesc SCHIMBATE TOATE VALORILE ce ni se propun de Sistem, e afară din ILUMINISMUL PITAGOREIC!!!
Cine „vorbeşte” ca Media, Big Pharma, Politicienii OWO şi Wall Street nu are ce căuta în construcţia unei NOI LUMI!!!
Cine e în această categorie este ceea ce a fost Restauraţia pentru Revoluţia Iacobină!!!
Cine IGNORĂ milioanele de oameni ieşiţi în Piaţa Publică pentru a denunţa MASCARADA, ignoră mare parte din omenirea CONŞTIENTĂ. E adevărat totuşi şi mulţi Conservatori ies în Piaţă şi o fac pentru Motive Iraţionale. Cu toate astea, ei au avut vizibilitate iar NUMERELE le vor da dreptate curând, ceea ce le va consolida Poziţiile tocmai în Dauna noastră!?
Nu spun toate astea ca să delegitimez ILUMINISMUL, ci iluminiştii de fb IGNORANŢI, care fac Jocul Conservatorilor.
Cine a citit şi înţeles
cât de cât „The Illuminati’s Secret Religion” nu poate fi MANIPULAT!!!
Atenţionez că Hiperienii NU SUNT ILLUMINATI, ci doar acceptaţi de aceştia în măsura în care transmit mesaje juste. În ultimul timp iluminiştii de fb transmit şi mesaje aiurea şi sper ca în curând să apară luări de poziţie mai profunde ale adevăraţilor Illuminati pentru a se evita un alt 2009!?
Sper ca în rândul societăţii secrete să fie şi MEDICI care să ILUMINEZE minţile tulburate de PROPAGANDA OWO!?
Curând mă voi retrage de pe FAKEBOOK deoarece am tot mai puţini prieteni cu care să fiu în Sintonie de Idei. Acelora puţini în această situaţie, le mulţumesc pentru atenţie.Final Point (9)
(eng.)


The issue of SUSTAINABILITY has also reached the OWO AGENDA, as can be deduced from the actions of these times. Details about this AGENDA, which exist despite the ignorance of the fb illuminists who deny such a thing, can be found in our books “Corona Tsunami” and “Chinese Drop”, but also in the first 4 books written since 2015.
Few know the details of the current AGENDA, although the media talk for example about the CO2 Reduction Target by 55% by 2030, about Changing the Way of Life in various International Conferences. OWO brought Greta Thunberg to the fore, invented Lockdown and Social Distancing, drastically reduced Non-Essential Activities, stimulated Home-Working, took various measures to REDUCE MOBILITY on land, air and water, but introduced too the CENSOSHIP.
What you will not find in the Media, is the issue of OVERPOPULATION, because being all politicians and their servant Media, Politically Correct and Tolerant with Intolerance, or simply IGNORANT, they do not want to touch the “sensitivity” of Major Religions, because we are in Democracy isn’t it, and they should loose the support of the IGNAVI.
From the outset, I specify that these MEASURES are NECESSARY if we want to exist as a Species and that all, even some measures not yet contemplated, are described years of anticipation in our books, as inevitable no matter who is and will be the rudder of Mankind. The starting point is the UNSUSTAINABILITY of the current SYSTEM. In the following episodes I will briefly present the possible SCENARIO for overcoming the current Crisis, although in our books we have already done so and we already have signals that many of them have been already implemented..
Fb illuminists does not contemplate this Future Evolution at all, they even fall into the traps of OWO such as BLM, LGBT, Uncontrolled Migration, DMT, Lucid Dreams, Sex of Angels, Sorosist NGO -ism, Globalism, Multiculturalism, , Trust in OWO Scientists, Trust in “Minor Evil” and so on.
Recently, the Locust Party banned me because I denounced all this.
So, don’t you admit Antithetical Opinions and refuse DIALECTICS despite the MATHEMATICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ARGUMENTS I brought !?Obviously, the person behind this page,
a person writing such long and repetitive posts, is an IGNORANT in these area, and under the Dunning Kruger Effect. On my fb profile I posted dozens of SCIENTIFIC ARGUMENTS, many of them CENSORED by chronic ignorant people everywhere, including the gang of Zuckerberg.
The Locust Party claims that NOT Submiting to the Terrorist Regime of the Media , “Scientists”, and Politicians implemented by the LIBERAL PREDATOR CAPITALIST STATE, is a NEGATIVE LIBERTY!?!? You mean that we have to obey this Zombie State, in the name of Positive Liberty!?!?
Locust Party, when the fundamentalists of Negative Liberty invoke a Positive Liberty, their “product” is a Negative Liberty !!!
For me, it is obvious that even if he says the right things, the one who presents himself as a Locust Party has no COMPETENCE in other areas that must be known in order to have a complete vision, finally making the OWO’s GAME, intentionally, or by IGNORANCE!?
If the Locust Party believes that the Entities listed above act in the GENERAL INTEREST, is it either Stupid or INFILTRATED !?
Everything that is GOOD is thus DEMOLISHED, bringing serious long-term damage to THE CAUSE OF THE PYTHAGOREIC ILLUMINISM … it is more dangerous than the representatives of OWO, because it disturbs the Open Minds.

No, Locust Party, the MASKARADE is an ordinary MANIPULATION and the NUMBERS already show clearly that this year no more people died than in previous years. They will surely die for years to come due to the NEGATIVE EFFECTS of the OWO’s HEALTH DICTATORSHIP:
Chronic Patients Lacking Cure and Analysis, Huge Financial Funds Tossed for Big Pharma, Serious Psychiatric Disorders Tripled in an Already Severely Affected World, Youth Education Stuck and so on, all Based on Misleading PCR Tests in an impressive proportion, because the Multiplication Factor of 37-40% reveals Positivity in Coca-Cola, Papaya and other fruits, not to mention the pluvial waters of Milan !? Only an IGNORANT does not understand what the inventor of this test himself specified: The PCR test is not for DIAGNOSIS, but for PRESENCE. Also, those without simthoms are not infective. The WHO statistics no longer show the SEASONAL FLU, but COVID, which is the same thing. Who does not see the 35 billion Euros of Profit of the Big Pharma components as a result of these vaccines, which will prove USELESS and which will be rejected by most of the INFORMED population, deserves nothing but contempt !!!

Who does not see the OWO MANIPULATION intended to establish TOTAL CONTROL of the population of somewhat civilized countries, is BLIND !!!

Who takes for granted what the MEDIA and OWO’s “SCIENTISTS” say, is totally out of the ranks of the JACOBINES !!!

Whoever does not understand that WE LIVE IN A LIE and that ALL THE VALUES proposed to us by the System must be CHANGED, is out of the PYTHAGOREIC ILLUMINISM !!!

Whoever “talks” like Media, Big Pharma, OWO Politicians and Wall Street has nothing to look for in building a NEW WORLD !!!

Who is in this category is what was the Restoration for the Jacobin Revolution !!!

Whoever IGNORES the millions of people who go out in the Public Square to denounce the MASKARADE, ignores much of the CONSCIOUS humanity. It is true, however, that many Conservatives also are going there and do so for Irrational Reasons. However, they had visibility and the NUMBERS will soon prove them right, which will strengthen their positions precisely to our detriment !?

I am not saying all this to delegitimize the ILLUMINISM, but the IGNORANT fb illuminists, who are playing the Conservatives’ Game.
They are producing an INCOMPLETE and BAD GLASS BEAD GAME.

Whoever has read and understood “The Illuminati’s Secret Religion” cannot be MANIPULATED !!!

I warn that the Hyperians are NOT ILLUMINATI, but only accepted by them insofar as they send fair messages. Lately, the fb illuminists are also sending nonsensical messages and I hope that deeper positions of the real Illuminati will appear soon in order to avoid another 2009 !?

I hope that among the secret society there will also be DOCTORS who ENLIGHTEN the minds disturbed by the OWO PROPAGANDA !?

I’ll be retiring from FAKEBOOK soon anyway, because I have fewer and fewer interlocutors. whom I thank for their attention.
Next
and last posts will be UTOPIA… my vision of the FUTURE.
Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „World Hypocrisy Organization The" philanthropic' gaslighting operation of the criminal Big pHARMa Cartel. It's NOT about health, it's about MONEY, POWER, & CONTROL!”


Final Point (8)

Dicembre 10th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (8)
(rom.)

Puţini iluminişti de fb
tratează corespunzător problema SUSTENABILITĂŢII, ba chiar o consideră ca o manifestare ANARHICĂ (vezi autorul recent AC semnat Mike Hockney)!?
Realitatea este că SUSTENABILITATEA poate fi
integrată dialectic cu ILUMINISMUL şi pot afirma fără îndoială că sunt singurul iluminist pitagoreic ce contemplă această Sinteză de mulţi ani. A doua carte a noastră („Cartea Neagră), sprijină pe deplin această afirmaţie.
În puţine cuvinte, noi am integrat Iluminismul Pitagoreic şi idei din The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, dar şi cu Tradiţii specific româneşti sau de pe alte meleaguri (ex. Kibbutz). Pe aceste baze am introdus pentru prima oară conceptul de COMMUNITARIANISM ILUMINIST. Aşa cum am mai spus, am luat ce-i BUN de oriunde, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici şi voi elimina tot ce e RĂU, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici… pentru că există şi aşa ceva din păcate.
De exemplu, în ultimul timp preocuparea de bază a iluminiştilor este exclusiv Trump, dar se ignoră în mod paradoxal Alegerile din Venezuela câştigate confortabil de Chaviştii Socialişti!?… şi nu e un eveniment singular, deoarece niciunde nu am citit despre Cuba lui
Castro, Bolivia lui Morales, africanul Thomas Sankara şi mulţi alţi Socialişti!?
Oh ragazzi, chiar sunteţi IACOBINI???
Eu sunt şi mă delimitez de toţi cei care NU SUNT!!!

În continuare voi rememora
câteva din SOLUŢIILE noastre pentru O Nouă Lume, ca Alternativă la actuala REALITATE, totul având la bază Principiile Iluministe Fundamentale.
Nu am pretenţia unui Plan Definitiv, ci doar a unui pionierat în domeniu…
o TEZĂ.
Teza pe care o propun va fi urmată desigur de Antiteze, pentru realizarea unor Sinteze Superioare… apoi totul o va lua de la capăt, noua Sinteză devenind Teză.
Deci, invit pe cei interesaţi să „facă mai bine” decât am făcut noi, făcând Sinteze mai bune, fără a ne asuma niciun „drept de prorpietate intelectuală”, fiind noi adepţii Spiritului FREE SOURCE.

În continuare, prezint principalele situaţii pe care le avem azi şi alternativele pe care le propunem, urmând ca cei interesaţi să citească DETALIILE din cărţile noastre:

1.
Azi avem PROPRIETATEA PRIVATĂ, iar noi propunem PROPRIETATEA COMUNITARĂ.
Azi avem PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, iar noi avem SPIRITUL FREE SOURCE.
2. Azi avem CAPITALISMUL PRĂDĂTOR, iar noi propunem MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ… respingem ideea de Capitalism Social, care este „aceeaşi Mărie cu altă pălărie” de dată ce se menţin Capitalul şi Proprietatea Privată şi se preconizează de către toţi iluminiştii cunoscuţi, un Raport de Redistribuire a Resurselor exagerat după părerea noastră şi anume de 1:20. Noi milităm pentru maxim 1:10 pentru început, ca apoi să tindem spre egalizare, deoarece şi cei care strâng căcatul sau cultivă hrana, au un rol în afirmarea Geniilor!!! Nu se poate concepe o viitoare Comunitate de Dumnezei în care unii Dumnezei să fie mai Dumnezei ca ceilalţi, mai ales că nu suntem altceva decât AVATARURI cu acelaşi POTENŢIAL!!!
3. Azi avem STATUL SLAB iar noi vrem un STAT PUTERNIC, condus de o MASĂ ROTUNDĂ a celor mai MERITUOŞI, în stare să se ocupe de TOATE problemele cetăţenilor, fără intervenţia PRIVAŢILOR. Ţara va fi organizată în COMUNITĂŢII maxim composibil AUTONOME, aflate cocncomitent şi armonic sub o conducere iluminată ce va PLANIFICA CENTRALIZAT evoluţia socio-economică.
4. Azi avem state Tolerante cu Religii Intolerante, iar noi nu acceptăm aşa ceva. Religiile vor fi scoase din Spaţiul Public, rămânând o Chestiune De Interes Individual, evident că Autogestionată de către adepţi.
5. Azi avem o SUPRAPOPULAŢIE, în mare parte IGNORANTĂ, iar noi vrem o Politică Pe Termen Lung De Conştientizare a PRINCIPIILOR SUSTENABILITĂŢII, care comportă o reducere drastică în această direcţie: avem doar o planetă la dispoziţie, nu 5, deci trebuie să ne întoarcem la Respectul pentru Mama Terra, din toate punctele de vedere. Suntem azi ca nişte Viruşi, ADEVĂRAŢI VIRUŞI, pentru această planetă, iar dacă nu se CONŞTIENTIZĂ asta, vom dispare ca specie!! A se vedea ultimile cuvinte de pe Pietrele Ghid din Georgia.
6. Azi avem o Ştiinţă Pusă În Slujba Profitului Individual Şi De Grup, şi mai ales, condiţionată de MATERIALISMUL EMPIRICIST. Noi vom schimba macazul spre IDEALISMUL RAŢIONALIST, începând de la primii ani de Şcoală. Toată Cercetarea Ştiinţifică va fi atribuţia exclusivă a STATULUI PUTERNIC MERITOCRATIC ILUMINIST (SPMI). Avem în minte comunități de Oameni de Ştiință, de Studenți, Industrie, Agricultură, Servicii Sănătate și așa mai departe.
7. Azi avem Educaţia şi Sănătatea diferenţiate în funcţie de Statutul Economic şi Social, iar noi vom asigura Egalitate de Oportunităţi tuturor şi GRATUITATEA acestor domenii gestionate exclusiv de SPMI.
8. Azi avem Activităţi Economice şi Sociale FUTILE în proporţie de cca. 75%, iar noi le vom elimina sau reduce drastic în numele DEZVOLTĂRII SUSTENABILE. Cuvântul de ordine va fi HAPPY DEGROWTH şi AUTONOMIA MAXIM COMPOSIBILĂ în toate domeniile.
Azi primează CANTITATEA, iar noi vom pune pe primul plan CALITATEA în toate domeniile.
9. Azi avem un Sistem Partidic ce va fi înlocuit de Masa Rotundă, deci vom trece practic de la DIVIZIUNE la UNITATE.
10. Azi avem GLOBALISMUL, iar noi vrem POPOARE SUVERANE pe o planetă în care să se conformeze Principiului UNITATE ÎN DIVERSITATE… popoarele care vor adera la aceste Principii enunţate până aici, vor putea lua în consideraţie o Masă Rotundă a celor mai Merituoşi exponenţi ai acestora, ca formă de Guvernare Globală.

Repet:
Nu vă place?
Faceţi ceva mai bun!!!


Final Point (8)
(eng.)

Few fb illuminists properly treat the issue of SUSTAINABILITY, some of them considering it an ANARCHIC manifestation (see the recent AC author signed Mike Hockney) !?
The reality is that SUSTAINABILITY can be dialectically integrated with the Pythagorean Illuminism and I can say without a doubt that I am the only one working at this Synthesis for many years. Our second book (the Black Book) fully supports this statement.
In short, we have integrated the Pythagorean Illuminism and ideas from The Zeitgeist Movement and The Venus Project, but also with specifically Romanian Traditions or from other countries (eg Kibbutz). On this basis I introduced for the first time the concept of ILLUMINIST COMMUNITARIANISM. As I said before, I have taken the GOOD from everywhere, including from the Pythagorean Illuminati, and I will eliminate all that is EVIL, including few ideas from the Pythagorean Illuminati’s books … because there are such things, unfortunately.
For example, lately the main concern of the fb illuminists is exclusively Trump, but paradoxically ignoring the Venezuelan elections comfortably won by the Socialist Chavistas!? … and it is not a singular event, because nowhere have I read about Castro’s Cuba , Morales’ Bolivia, the african Thomas Sankara and many other Socialists !?
Oh guys, are you really Jacobins ???
I am and I delimit myself from all those who ARE NOT !!!
In the following I will recall some of our SOLUTIONS for a New World, as an Alternative to the current REALITY, all based on the Fundamental Pythagorean Illuminism Principles.
I do not claim a Definitive Plan, but only a Seed in the field … a THESIS.
The thesis I propose will of course be followed by Antitheses, for the realization of some Superior Syntheses … then everything will start from the beginning, the new Synthesis becoming Thesis.
So, I invite those interested to “do better” than we did, making better Syntheses, without assuming any “intellectual property rights”, being we followers of the FREE SOURCE Spirit.
Below, I present the main situations we have today and the alternatives we propose. Those interested to have more DETAILS I recommend our books:

1. Today we have PRIVATE PROPERTY, and we propose COMMUNITARIAN PROPERTY.
Today we have INTELLECTUAL PROPERTY, and we have the FREE SOURCE SPIRIT.

2. Today we have PREDATORY CAPITALISM, and we propose the ILLUMINIST MERITOCRACY … we reject the idea of ​​Social Capitalism, which is “the same Mary with another hat” since Capital and Private Property are maintained and is expected by all known illuminists, a Report of Redistribution of Resources exaggerated in our opinion, namely 1:20. We militate for a maximum of 1:10 for the beginning, and then we tend to equalize, because even those who collect shit or cultivate food, have a role in asserting the Geniuses !!! One cannot conceive of a future Community of Gods in which some Gods are more Gods than others, especially since we are nothing but AVATARS with the same POTENTIAL !!!

3. Today we have the WEAK STATE and we want a STRONG STATE, led by a ROUND TABLE of the MOST WORTHY, able to deal with ALL the problems of the citizens, without the intervention of the PRIVATE. The country will be organized in the maximum compossible AUTONOMOUS COMMUNITIES, being concomitantly and harmoniously under an enlightened leadership that will CENTRALLY PLAN the socio-economic evolution.

4. Today we have Tolerant States with Intolerant Religions, and we do not accept such a thing. Religions will be removed from the Public Space, remaining a Matter of Individual Interest, obviously Self-managed by the followers.

5. Today we have an Overpopulation, largely IGNORANT, and we want a Long-Term Policy of Awareness of the PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY, which involves a drastic reduction in this direction: we have only one planet at our disposal, not five, so we must return to Respect for Mother Earth, from all points of view (see the double Final Point at Georgia Guidestones). Today we are like Viruses, TRUE VIRUSES, for this planet, and if this is not understood, we will disappear as a species !!

6. Today we have a Science put at the Service of Individual and Group Profit, and especially, conditioned by EMPIRICIST MATERIALISM. We will change the turn towards RATIONALIST IDEALISM, starting from the first years of School. All Scientific Research will be the exclusive attribution of the POWERFUL MERITOCRATIC ILUMINIST STATE (SPMI). We have în mind communities of scientist, aș well aș of students, industry, agriculture, services, health care and so on.

7. Today we have Education and Health
Care differentiated according to the Economic and Social Status, and we will ensure Equal Opportunities for all and FREE of charge in these areas managed exclusively by the State.

8. Today we have FUTILE Economic and Social Activities in a proportion of approx. 75%, and we will eliminate or drastically reduce them in the name of SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The watchword will be HAPPY DEGROWTH and MAXIMUM COMPOSSIBLE AUTONOMY in all areas.
Today, QUANTITY prevails, and we will put QUALITY first in all areas.

9. Today we have a Party System that will be replaced by the Round Table, so we will practically move from DIVISION to UNITY.

10. Today we have GLOBALISM, and we want SOVEREIGN COUNTRIES on a planet to conform to the UNITY IN DIVERSITY Principle … the countries adhering to these Principles enunciated so far, will be able to consider a Round Table of the Most Meritorious Exponents, as a form of Global Governance.

I repeat:
You do not like it?
Do something better !!!

A New Spin on Kibbutz Volunteering · Giving Compass


Final Point (7)

Dicembre 4th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (7)
(rom. / eng.)

De multe ori putem nota contradicţii importante, chiar şi în cărţile autorilor AC şi asta este normal dacă luăm în consideraţie Punctul de Vedere. Ceea ce este acceptabil prin prisma Principiilor Iluministe dintr-un Punct de Vedere, poate fi inacceptabil dintr-un altul. Este precum un Proces Dialectic. Important este să faci Sinteza justă şi să nu cazi în greşeala de a emite judecăţi unilaterale şi să accepţi
integral sau în mare parte doar Teza, sau Antiteza.
O să dau câteva exemple:

Pe de-o parte, negăm Tradition Directedness, iar pe de alta
promovăm Statul Puternic, Monocultural, acesta din urmă fiind strâns legat de Tradiţia Culturală, Filosofică, Ştiinţifică şamd. Nu poţi avea deci un Stat Puternic, fără a fi ancorat în Tradiţiile proprii, evident cele Pozitive, conforme Principiilor Iluministe. A renunţa la propriile Tradiţii în numele Multiculturalismului şi a Corectitudinii Politice, este un act Masochist. În cazul Europei Liberale, se riscă Islamizarea continentului, islamicii fiind puternic Tradition Directed, găsesc aici o Balegă Moale. Acţionând EMOŢIONAL, zeci de „Binefăcători” (ONG-uri, Filantropi miliardari) fac în realitate un Trafic de Emigranţi Economici spre coastele europene cu consecinţe economice, sociale şi culturale importante. Migranţii sunt destinaţi a forma o adevărată Armată Proletară De Rezervă de noi Sclavi, care să ducă inexorabil la o Nivelare În Jos a societăţii din toate punctele de vedere.
Logic ar fi ca
„ONG-urile Soroşiste” şi miliardarii filantropi să folosească Resursele Financiare pe care le au la dispoziţie şi altele ce trebuiesc furnizate de statele occidentale, inclusiv ca Răscumpărare a Greşelilor Trecute, ca să-i ajute pe aceşti emigranţi acasă la ei. Să protesteze „binefăcătorii” împotriva Războaielor Neocoloniale, împotriva Capitalismului Prădător, împotriva Monopolulilor care fură Resurse din aceste ţări de emigraţie, Împotriva Privilegiaţilor de tip Gates, Bezos, Soros, Rotschild şamd.
Ar trebui să se priceapă RAŢIONAL că golirea acestor ţări de Forţa de Muncă Tânără şi Şcolarizată, va avea efecte grave pentru cei rămaşi, şi pe termen lung, chiar şi pentru Occident. Acelaşi Raţionament e valabil şi în celelalte regiuni ale planetei.
Ceea ce fac aceste ONG-uri, este asemenea Pomenii la semafoare, sau din faţa Bisericilor Avraamice.
Cineva spunea:
„nu trebuie să dai Peşti unui sărman, ci să-l ajuţi să Pescuiască!”
Asta e o formă RAŢIONALĂ a SOLIDARITĂŢII.
Conform acestei Logici, sunt contrar şi
Venitului de Bază Universal (UBI): prefer că să „muncească toţi şi mai puţin”, numai astfel se poate împiedica apariţia Armatei Proletare De Rezervă!!!

Am scris despre Tradition Directedness, dar aş putea să scriu şi despre Inner Directedness în acelaşi mod, dar vă las pe voi să Gândiţi asupra Dualităţii caracteristicilor psihologice.

O altă Contradicţie des întâlnită inclusiv în cărţile AC este preponderenţa Tezei Capitalism în raport cu Antiteza Comunism.
Se promovează Capitalismul Social şi se contemplă prea puţin Comunismul ca Antiteză pentru o Sinteză Superioară, insistându-se pe „înfrângerea definitivă a Comunismului”.


Să ne gândim la Testele de Personalitate Myers-Briggs.

Introversion (I) vs. Extraversion (E)
Intuiti
on (N) vs. Sensing (S)
Thinking (T) vs. Feeling (F)
Jud
ging (J) vs. Perceiving (P)

Fiecare din noi are o Amprentă
Psihică Unică datorată procentelor diferenţiate în cele 4 dihotomii. O Minte Abraxiană, este o Minte care atinge Echilibrul Perfect în toate dihotomiile. Omenirea se află sub imperiul „părţii drepte” şi că e imperios necesară o evoluţie spre stânga pentru realizarea HOMEOSTAZEI PSIHICE a Omenirii.

În acest context, promovarea Capitalismului Social, cu menţinerea Proprietăţii şi Iniţiativei Private, inclusiv a Proprietăţii Intelectuale, şi cu un raport exagerat de redistribuire a Resurselor de 1:20, este după opinia mea o „deplasare spre stânga” insuficientă pentru o stare de Echilibru. Mult mai RAŢIONAL ar fi Spiritul Free Source şi înlocuirea Proprietăţii Private cu Proprietatea Comună (Comunitarianism Iluminist) ce ar garanta afirmarea unui adevărat Stat Puternic.
În Cărţile noastre sunt prezentate „profetic” încă dinaintea crizei Corona Hoax, CUM ar arăta un astfel de stat bazat pe Prorpietatea Comunitariană. Mai mult, am anticipat actualul curs de DESCREŞTERE aflat pe Agenda OWO. Deosebirea dintre scenariul OWO şi cel promovat de noi este că OWO are în vedere o DESCREŞTERE NEFERICITĂ, pe când noi prefigurăm o DESCREŞTERE FERICITĂ. Ambele scenarii au în comun NESUSTENABILITATEA actualei Paradigme socio-economice.
În
capitolele ce vor urma, voi detalia această diferenţă substanţială.
Repet cu regret că SUSTENABILITATEA este ignorată de iluminiştii de fb şi de autorii AC.

Revenind la tema Echilibrului, trebuie remarcat că toţi iluminiştii de fb elogiază China, uitând că e un stat condus de un Partid Unic Comunist!? Păi atunci de ce să nu numim Noua Paradigmă pentru O Nouă Lume, Comunism Meritocratic Iluminist??? Eu vă vorbesc de pe poziţia unuia care Comunismul l-a trăit, ci nu l-a cunoscut din Media, sau de pe băncile şcolilor capitaliste. Eu ŞTIU ce nu era Bun în Comunism şi vă asigur că era mult mai mult decât se poate „împrumuta” din Capitalism. Cu toate astea, o Sinteză Superioară trebuie să abandoneze definitiv ŞI referirea la Comunism: pur şi simplu, propun conceptul de Meritocraţie Iluministă, care ar fi mult mai probabil acceptat de China, decât cel de Capitalism Social. E adevărat că azi China este un stat ce promovează „forme de Capitalsm”, dar este numai o „inducere în eroare a OWO”, ce se va termina odată cu eliminarea Globalizării din Ecuaţie. Chinezii îl vor „ucide” şi pe Mammon cât de curând, YHWH fiind deja „mort”. Primul pas va fi desfiinţarea Unicului Partid şi „înlocuirea” sa cu NICIUN PARTID şi cu o Masă Rotundă Meritocratică, punând astfel de-o parte IDEOLOGIA COMUNISTĂ şi DIVIZIUNEA hrănită de Democraţie şi evoluând spre UNITATEA în jurul unor Valori Iluministe Meritocratice… cel puţin, sper asta!?
Se vehiculează ideea parţial greşită că dispariţia Comunismului ar fi datorată exclusiv lipsei de cointeresare a populaţiei pe fondul unei Ideologii egalitaliste. Ţin să precizez că România se declara ca şi celelalte ţări est europene ca fiind SOCIALISTĂ pe CALEA COMUNISMULUI. Decăderea ţărilor socialiste s-a datorat Greşelii de a se încadra într-o Economie De Piaţă!!! Dacă aceste ţări s-ar fi detaşat de aceasta, ar fi putut coexista cu ţările dezvoltate, ca Grup Autonom, ba chiar le-ar fi depăşit în timp datorită Educaţiei superioare şi gratuite, Disciplinei, Anti-Avraamismului, Sănătăţii garantate gratis pentru toţi şamd.
România era Suverană, deţinea TOATE RESURSELE materiale şi umane şi le administra RAŢIONAL, nu avea DATORII EXTERNE, era independentă de Rusia încă din 1969, avea o Industrie şi Agricultură performanțe şi suficiente pentru a-şi susţine AUTONOMIA, YHWH şi MAMMON fuseseră „omorâţi”şamd.
Azi am pierdut TOT de când Capitalismul a fost reinstaurat.
Desigur că nu totul era Perfect, dar era cu siguranţă o situaţie mult mai apropiată de MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ!!

Ceea ce a minat cu succes aceste ţări
socialiste au fost Propaganda OWO şi Trădarea Nomenclaturii ce nu se mai mulţumea cu o rată de distribuţie a Resurselor de 1:6, ci voia mai mult, aşa cum le oferea Capitalismul.
Aşa cum spune un proverb românesc, „Tot Răul Spre Bine!”
Azi cunoaştem li Capitalismul,
vedem China de azi, deci suntem cei mai indicaţi pentru a face o Sinteză Superioară.


Why Homeostasis Is Important? | Examples of Homeostasis


Final Point (7)
(rom. / eng.)

We can often note important contradictions, even in the books of AC authors, and this is normal if we consider the Point of View. What is acceptable in the light of the Illuminist Principles from one point of view may be unacceptable from another. It’s like a dialectical process. It is important to make a Superior Synthesis and not to make the mistake of issuing unilateral judgments and to accept in whole or in great part only the Thesis, or the Antithesis.
I will give some examples:

On the one hand, we deny Tradition Directedness, and on the other hand we promote the Strong, Monocultural State, the latter being closely linked to the Cultural, Philosophical, Scientific Tradition and so on. So you cannot have a Powerful State without being anchored in your own Traditions, obviously the Positive ones, according to the Illuminist Principles. Giving up one’s own Traditions in the name of Multiculturalism and Political Correctness is a Masochistic act. In the case of the Liberal Europe, there is a risk of Islamization of the continent, the Islamists being strongly Tradition Directed, they find here a Soft Manure. Acting EMOTIONALLY, dozens of “Benefactors” (NGOs, billionaire philanthropists) are actually trafficking Economic Emigrants to European coasts with important economic, social and cultural consequences. The migrants are destined to form a true Proletarian Reserve Army of new Slaves, which will inexorably lead to a Downward Leveling of society from all points of view.
It would be logical for “Sorosist NGOs” and philanthropic billionaires to use the financial resources they have at their disposal, and others that need to be provided by Western states, including as a ransom for past mistakes, to help the potential emigrants în their own countries. They should protest against the Neocolonial Wars, against Predatory Capitalism, against the Monopolies that steal Resources from these countries of emigration, against the Privileged like Gates, Bezos, Soros, Rothschild and so on. They should rationally understand that emptying these countries of the Young and Educated Labor Force will have serious effects for those who remain, and in the long run, even for the West. The same reasoning applies to other parts of the world.
What these NGOs do is like alms at traffic lights, or in front of the Abrahamic Churches.
Someone was saying, “You don’t have to give Pisces to a poor man, but you have to help him fish!”
This is a RATIONAL form of SOLIDARITY.

According to this Logic, I am also opposed to the Universal Basic Income (UBI): I prefer that “everyone works less”, only in this way can the emergence of the Proletarian Reserve Army be prevented !!!

I wrote about Tradition Directedness, but I could write about Inner Directedness in the same way, but I leave it to you to Think about the Duality of Psychological Characteristics.

Another contradiction often encountered even in AC books is the preponderance of the Thesis Capitalism in relation to the Antithesis of Communism.
Social Capitalism is promoted and Communism is too little contemplated as Antithesis for a Superior Synthesis, insisting on the “final defeat of Communism.”

Consider the Myers-Briggs Personality Tests.
Introversion (I) vs. Extraversion (E)
Intuition (N) vs. Sensing (S)
Thinking (T) vs. Feeling (F)
Judging (J) vs. Perceiving (P)

Each of us has a Unique Psychic Fingerprint due to the differentiated percentages in the 4 dichotomies. An Abraxian Mind is a Mind that achieves Perfect Balance in all dichotomies. Humanity is under the rule of the “right side” and that it is imperative to evolve to the left to achieve the PSYCHOLOGICAL HOMEOSTASIS of Humanity.

In this context, the promotion of Social Capitalism, with the maintenance of Private Property and Initiative, including Intellectual Property, and with an exaggerated ratio of redistribution of Resources of 1:20, is in my opinion an insufficient “shift to the left” for a state of Equilibrium. . Much RATIONAL would be the Spirit of Free Source and the replacement of Private Property with Common Property (Illuminist Communitarianism) which would guarantee the assertion of a true Powerful State.
In our books are presented “prophetically” even before the Corona Hoax crisis, HOW such a state based on Communitarian Property would look like. Moreover, we anticipated the current DEGROWTH course on the OWO Agenda. The difference between the OWO scenario and the one we promoted is that OWO is considering an UNHAPPY DEGROWTH, while we foreshadow a HAPPY DEGROWTH. Both scenarios have in common the UNSUSTAINABILITY of the current socio-economic paradigm.
In the following chapters, I will detail this substantial difference.

Returning to the theme of Equilibrium, it should be noted that all fb illuminists praise China, forgetting that it is a state led by a Single Communist Party !? Well then why not call the New Paradigm for a New World, Illuminist Meritocratic Communism ??? I am speaking to you from the position of one who lived Communism, who did not know it from the Media, or from the benches of capitalist schools. I KNOW what was not Good in Communism and I assure you that it was much more than can be “borrowed” from Capitalism. However, a Higher Synthesis must also abandon the reference to Communism: I simply propose the concept of Illuminist Meritocracy, which would be more likely to be accepted by China than that of Social Capitalism. It is true that today China is a state that promotes “forms of capitalism,” but it is only a “misleading of the OWO,” which will end with the elimination of globalization from the equation. The Chinese will “kill” Mammon soon, as YHWH is already “dead.” The first step will be the abolition of the One Party and its “replacement” with NO PARTY and a Meritocratic Round Table, thus setting aside COMMUNIST IDEOLOGY and DIVISION fueled by Democracy and evolving towards UNITY around Meritocratic Illuministt Values ​​… at least , I hope so!?
The partially wrong idea is circulating that the disappearance of Communism in the Eastern Europe would be due exclusively to the lack of interest of the population on the background of an egalitarian ideology. I would like to mention that Romania declared itself, like the other Eastern European countries, as a SOCIALIST on the Path of COMMUNISM. The decline of the socialist countries was due to the mistake of being part of a Market Economy !!! If these countries had detached themselves from it, they could have coexisted with the developed countries, as an Autonomous Group, and even surpassed them in time due to higher and free Education, Discipline, Anti-Abrahamism, Free Guaranteed Health for all and so on.
Romania was Sovereign, owned ALL material and human RESOURCES and administered them RATIONALLY, had no EXTERNAL DEBTS, was independent of Russia since 1969, had an enaugh performant Industry and Agriculture sufficient to support its AUTONOMY, YHWH and MAMMON had been “killed” and so on.

Today we have lost EVERYTHING since Capitalism was restored.

Of course, not everything was Perfect, but it was certainly a situation much closer to the ILLUMINIST MERITOCRACY !!
What successfully undermined these
socialist countries were OWO Propaganda and the Betrayal of Nomenclature, which was no longer content with a 1: 6 resource distribution rate, but wanted more, as Capitalism offered them.
As a Romanian proverb says, “All Evil is For Good” …
today we know Capitalism too, we see today’s China, so we are best placed to make a Superior Synthesis.