Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (8)
QR Code Business Card

Final Point (8)

Dicembre 10th, 2020 Posted in Dacia Iluministă

Final Point (8)
(rom.)

Puţini iluminişti de fb
tratează corespunzător problema SUSTENABILITĂŢII, ba chiar o consideră ca o manifestare ANARHICĂ (vezi autorul recent AC semnat Mike Hockney)!?
Realitatea este că SUSTENABILITATEA poate fi
integrată dialectic cu ILUMINISMUL şi pot afirma fără îndoială că sunt singurul iluminist pitagoreic ce contemplă această Sinteză de mulţi ani. A doua carte a noastră („Cartea Neagră), sprijină pe deplin această afirmaţie.
În puţine cuvinte, noi am integrat Iluminismul Pitagoreic şi idei din The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, dar şi cu Tradiţii specific româneşti sau de pe alte meleaguri (ex. Kibbutz). Pe aceste baze am introdus pentru prima oară conceptul de COMMUNITARIANISM ILUMINIST. Aşa cum am mai spus, am luat ce-i BUN de oriunde, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici şi voi elimina tot ce e RĂU, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici… pentru că există şi aşa ceva din păcate.
De exemplu, în ultimul timp preocuparea de bază a iluminiştilor este exclusiv Trump, dar se ignoră în mod paradoxal Alegerile din Venezuela câştigate confortabil de Chaviştii Socialişti!?… şi nu e un eveniment singular, deoarece niciunde nu am citit despre Cuba lui
Castro, Bolivia lui Morales, africanul Thomas Sankara şi mulţi alţi Socialişti!?
Oh ragazzi, chiar sunteţi IACOBINI???
Eu sunt şi mă delimitez de toţi cei care NU SUNT!!!

În continuare voi rememora
câteva din SOLUŢIILE noastre pentru O Nouă Lume, ca Alternativă la actuala REALITATE, totul având la bază Principiile Iluministe Fundamentale.
Nu am pretenţia unui Plan Definitiv, ci doar a unui pionierat în domeniu…
o TEZĂ.
Teza pe care o propun va fi urmată desigur de Antiteze, pentru realizarea unor Sinteze Superioare… apoi totul o va lua de la capăt, noua Sinteză devenind Teză.
Deci, invit pe cei interesaţi să „facă mai bine” decât am făcut noi, făcând Sinteze mai bune, fără a ne asuma niciun „drept de prorpietate intelectuală”, fiind noi adepţii Spiritului FREE SOURCE.

În continuare, prezint principalele situaţii pe care le avem azi şi alternativele pe care le propunem, urmând ca cei interesaţi să citească DETALIILE din cărţile noastre:

1.
Azi avem PROPRIETATEA PRIVATĂ, iar noi propunem PROPRIETATEA COMUNITARĂ.
Azi avem PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, iar noi avem SPIRITUL FREE SOURCE.
2. Azi avem CAPITALISMUL PRĂDĂTOR, iar noi propunem MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ… respingem ideea de Capitalism Social, care este „aceeaşi Mărie cu altă pălărie” de dată ce se menţin Capitalul şi Proprietatea Privată şi se preconizează de către toţi iluminiştii cunoscuţi, un Raport de Redistribuire a Resurselor exagerat după părerea noastră şi anume de 1:20. Noi milităm pentru maxim 1:10 pentru început, ca apoi să tindem spre egalizare, deoarece şi cei care strâng căcatul sau cultivă hrana, au un rol în afirmarea Geniilor!!! Nu se poate concepe o viitoare Comunitate de Dumnezei în care unii Dumnezei să fie mai Dumnezei ca ceilalţi, mai ales că nu suntem altceva decât AVATARURI cu acelaşi POTENŢIAL!!!
3. Azi avem STATUL SLAB iar noi vrem un STAT PUTERNIC, condus de o MASĂ ROTUNDĂ a celor mai MERITUOŞI, în stare să se ocupe de TOATE problemele cetăţenilor, fără intervenţia PRIVAŢILOR. Ţara va fi organizată în COMUNITĂŢII maxim composibil AUTONOME, aflate cocncomitent şi armonic sub o conducere iluminată ce va PLANIFICA CENTRALIZAT evoluţia socio-economică.
4. Azi avem state Tolerante cu Religii Intolerante, iar noi nu acceptăm aşa ceva. Religiile vor fi scoase din Spaţiul Public, rămânând o Chestiune De Interes Individual, evident că Autogestionată de către adepţi.
5. Azi avem o SUPRAPOPULAŢIE, în mare parte IGNORANTĂ, iar noi vrem o Politică Pe Termen Lung De Conştientizare a PRINCIPIILOR SUSTENABILITĂŢII, care comportă o reducere drastică în această direcţie: avem doar o planetă la dispoziţie, nu 5, deci trebuie să ne întoarcem la Respectul pentru Mama Terra, din toate punctele de vedere. Suntem azi ca nişte Viruşi, ADEVĂRAŢI VIRUŞI, pentru această planetă, iar dacă nu se CONŞTIENTIZĂ asta, vom dispare ca specie!! A se vedea ultimile cuvinte de pe Pietrele Ghid din Georgia.
6. Azi avem o Ştiinţă Pusă În Slujba Profitului Individual Şi De Grup, şi mai ales, condiţionată de MATERIALISMUL EMPIRICIST. Noi vom schimba macazul spre IDEALISMUL RAŢIONALIST, începând de la primii ani de Şcoală. Toată Cercetarea Ştiinţifică va fi atribuţia exclusivă a STATULUI PUTERNIC MERITOCRATIC ILUMINIST (SPMI). Avem în minte comunități de Oameni de Ştiință, de Studenți, Industrie, Agricultură, Servicii Sănătate și așa mai departe.
7. Azi avem Educaţia şi Sănătatea diferenţiate în funcţie de Statutul Economic şi Social, iar noi vom asigura Egalitate de Oportunităţi tuturor şi GRATUITATEA acestor domenii gestionate exclusiv de SPMI.
8. Azi avem Activităţi Economice şi Sociale FUTILE în proporţie de cca. 75%, iar noi le vom elimina sau reduce drastic în numele DEZVOLTĂRII SUSTENABILE. Cuvântul de ordine va fi HAPPY DEGROWTH şi AUTONOMIA MAXIM COMPOSIBILĂ în toate domeniile.
Azi primează CANTITATEA, iar noi vom pune pe primul plan CALITATEA în toate domeniile.
9. Azi avem un Sistem Partidic ce va fi înlocuit de Masa Rotundă, deci vom trece practic de la DIVIZIUNE la UNITATE.
10. Azi avem GLOBALISMUL, iar noi vrem POPOARE SUVERANE pe o planetă în care să se conformeze Principiului UNITATE ÎN DIVERSITATE… popoarele care vor adera la aceste Principii enunţate până aici, vor putea lua în consideraţie o Masă Rotundă a celor mai Merituoşi exponenţi ai acestora, ca formă de Guvernare Globală.

Repet:
Nu vă place?
Faceţi ceva mai bun!!!


Final Point (8)
(eng.)

Few fb illuminists properly treat the issue of SUSTAINABILITY, some of them considering it an ANARCHIC manifestation (see the recent AC author signed Mike Hockney) !?
The reality is that SUSTAINABILITY can be dialectically integrated with the Pythagorean Illuminism and I can say without a doubt that I am the only one working at this Synthesis for many years. Our second book (the Black Book) fully supports this statement.
In short, we have integrated the Pythagorean Illuminism and ideas from The Zeitgeist Movement and The Venus Project, but also with specifically Romanian Traditions or from other countries (eg Kibbutz). On this basis I introduced for the first time the concept of ILLUMINIST COMMUNITARIANISM. As I said before, I have taken the GOOD from everywhere, including from the Pythagorean Illuminati, and I will eliminate all that is EVIL, including few ideas from the Pythagorean Illuminati’s books … because there are such things, unfortunately.
For example, lately the main concern of the fb illuminists is exclusively Trump, but paradoxically ignoring the Venezuelan elections comfortably won by the Socialist Chavistas!? … and it is not a singular event, because nowhere have I read about Castro’s Cuba , Morales’ Bolivia, the african Thomas Sankara and many other Socialists !?
Oh guys, are you really Jacobins ???
I am and I delimit myself from all those who ARE NOT !!!
In the following I will recall some of our SOLUTIONS for a New World, as an Alternative to the current REALITY, all based on the Fundamental Pythagorean Illuminism Principles.
I do not claim a Definitive Plan, but only a Seed in the field … a THESIS.
The thesis I propose will of course be followed by Antitheses, for the realization of some Superior Syntheses … then everything will start from the beginning, the new Synthesis becoming Thesis.
So, I invite those interested to “do better” than we did, making better Syntheses, without assuming any “intellectual property rights”, being we followers of the FREE SOURCE Spirit.
Below, I present the main situations we have today and the alternatives we propose. Those interested to have more DETAILS I recommend our books:

1. Today we have PRIVATE PROPERTY, and we propose COMMUNITARIAN PROPERTY.
Today we have INTELLECTUAL PROPERTY, and we have the FREE SOURCE SPIRIT.

2. Today we have PREDATORY CAPITALISM, and we propose the ILLUMINIST MERITOCRACY … we reject the idea of ​​Social Capitalism, which is “the same Mary with another hat” since Capital and Private Property are maintained and is expected by all known illuminists, a Report of Redistribution of Resources exaggerated in our opinion, namely 1:20. We militate for a maximum of 1:10 for the beginning, and then we tend to equalize, because even those who collect shit or cultivate food, have a role in asserting the Geniuses !!! One cannot conceive of a future Community of Gods in which some Gods are more Gods than others, especially since we are nothing but AVATARS with the same POTENTIAL !!!

3. Today we have the WEAK STATE and we want a STRONG STATE, led by a ROUND TABLE of the MOST WORTHY, able to deal with ALL the problems of the citizens, without the intervention of the PRIVATE. The country will be organized in the maximum compossible AUTONOMOUS COMMUNITIES, being concomitantly and harmoniously under an enlightened leadership that will CENTRALLY PLAN the socio-economic evolution.

4. Today we have Tolerant States with Intolerant Religions, and we do not accept such a thing. Religions will be removed from the Public Space, remaining a Matter of Individual Interest, obviously Self-managed by the followers.

5. Today we have an Overpopulation, largely IGNORANT, and we want a Long-Term Policy of Awareness of the PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY, which involves a drastic reduction in this direction: we have only one planet at our disposal, not five, so we must return to Respect for Mother Earth, from all points of view (see the double Final Point at Georgia Guidestones). Today we are like Viruses, TRUE VIRUSES, for this planet, and if this is not understood, we will disappear as a species !!

6. Today we have a Science put at the Service of Individual and Group Profit, and especially, conditioned by EMPIRICIST MATERIALISM. We will change the turn towards RATIONALIST IDEALISM, starting from the first years of School. All Scientific Research will be the exclusive attribution of the POWERFUL MERITOCRATIC ILUMINIST STATE (SPMI). We have în mind communities of scientist, aș well aș of students, industry, agriculture, services, health care and so on.

7. Today we have Education and Health
Care differentiated according to the Economic and Social Status, and we will ensure Equal Opportunities for all and FREE of charge in these areas managed exclusively by the State.

8. Today we have FUTILE Economic and Social Activities in a proportion of approx. 75%, and we will eliminate or drastically reduce them in the name of SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The watchword will be HAPPY DEGROWTH and MAXIMUM COMPOSSIBLE AUTONOMY in all areas.
Today, QUANTITY prevails, and we will put QUALITY first in all areas.

9. Today we have a Party System that will be replaced by the Round Table, so we will practically move from DIVISION to UNITY.

10. Today we have GLOBALISM, and we want SOVEREIGN COUNTRIES on a planet to conform to the UNITY IN DIVERSITY Principle … the countries adhering to these Principles enunciated so far, will be able to consider a Round Table of the Most Meritorious Exponents, as a form of Global Governance.

I repeat:
You do not like it?
Do something better !!!

A New Spin on Kibbutz Volunteering · Giving CompassLeave a Reply