Dacia Iluministă » Blog Archive » AVERTISMENT PENTRU SLUGI
QR Code Business Card

AVERTISMENT PENTRU SLUGI

Gennaio 8th, 2022 Posted in Senza categoria
AVERTISMENT PENTRU SLUGI

Începutul anului 2022 ne găseşte în plină desfăşurare a AGENDEI 21, a punerii în practică a EVENT 201 şi a implementării tot mai evidente a ”THE GRAND RESET” demarat de WORLD ECONOMIC FORUM.
Aşa cum am mai spus, un GRANDE RESET era necesar, pornind de la NESUSTENABILITATEA Sistemului. Vechea Ordine Mondială (OWO) a trecut făţiş la o SCHIMBARE DE PARADIGMĂ, bineînţeles asigurându-şi CONTROLUL.
Până în acest moment din păcate, nu s-a afirmat nicio Forţă de Contrast a acestei AGENDE, nicio încercare de formare a unei MASE CRITICE ILUMINISTE IACOBINE, animată de singura Ideologie care ar putea contrasta eficient ELITA OCULTĂ PSIHOPATICĂ ce conduce azi lumea.
Numai MIŞCAREA DACIA atrage de ani de zile atenţia asupra Pericolului Instaurării Sclaviei Instituţionalizate în Spaţiul Carpato – Dunărean, fără a fi luată în seamă. Iată că această SCLAVIE INSTITUŢIONALIZATĂ prinde tot mai multă consistenţă, beneficiind de contribuţia unor anumite categorii sociale aflate (deocamdată) în Piramida Puterii, deasupra „bazei”.
Astăzi o să mă ocup de SLUGILE OWO care pun în practică AGENDA, fără să bănuie că în curând Piramida Puterii se va simplifica în aşa fel că şi ele se vor contopi cu baza, cu „marea majoritate democratică”.
Să presupunem că OWO va instaura aşa după cum intenţionează, O Nouă Ordine Mondială. Să vedem care va fi viitorul actualelor SLUGI ce activează azi în diverse Sectoare ale Piramidei Puterii:
Ar putea fi o imagine cu text care spune „Le Capitalisme CAPITALISM Nous vous gouvernons WE RULE YOU Nous vous trompons WE FOOL YOU WESHYO WE TYOU Nous vous usillons メタの粒え WE EAT FOR YOU Nous mangenons pour vous FOR ALL Nous travaillons pour ISSUED KUHARICH. ous PYRAMID OF CAPITALIST SYSTEM La Pyramide du systeme capitaliste Nous vous nourissons”
– „MAREA MAJORITATE DEMOCRATICĂ” se află la baza Piramidei şi acolo va rămâne în veci, dacă nu răstoarnă situaţia prin REVOLUŢIE.
Revoluţii au fost şi vor mai fi deoarece aşa dictează DIALECTICA ce stă la baza EVOLUŢIEI.
Evident că pentru aşa ceva e nevoie de LIDERI care să aibă o IDEOLOGIE NOUĂ şi un PROIECT DE ŢARĂ / LUME alternativ, ce pot fi susţinute de o MASĂ CRITICĂ capabilă să răstoarne SISTEMUL.
Deocamdată nu sunt condiţii pentru o REVOLUŢIE, dar totul este numai o chestiune de timp. Până atunci, poate „marea majoritatea democratică” va pricepe că este pe rol REDUCEREA DRASTICĂ A POPULAŢIEI GLOBALE prin VIOLENŢE de toate felurile şi va reacţiona !?
– CLASA MICILOR BURGHEZI
Aceasta este pe a doua treaptă a Puterii şi este alcătuită din micii întreprinzători din toate domeniile de activitate, magistratură, politicieni, jurnalişti, medici, profesori, în general, ceea ce se numeşte Clasa Medie.
Pornind de la faptul că RESURSELE vor fi drămuite în viitor, primii care vor fi declasaţi vor fi tocmai aceştia.
– Într-o lume ROBOTIZATĂ, micile intreprinderi vor dispare în mod evident, neputând face ceea ce Marile Intreprinderi Robotizate pot face.
– Într-o lume CONTROLATĂ uşor cu contribuţia majoră a BIG TECH, BIG PHARMA şi BIG FINANCE, precum şi în lipsa PROPRIETĂŢII PRIVATE anunţate de World Economic Forum, magistratura nu-şi mai are locul, fiind înlocuită cu Algoritmi ad-hoc. Ca dovadă a acestui curs, e suficient să remarcăm ÎNCĂLCĂRILE GRAVE ALE CONSTITUŢIILOR, adică a LEGILOR FUNDAMENTALE, în toate ţările ”civilizate”.
– Într-o lume SCLAVIZATĂ nu mai este nevoie de POLITICIENI şi JURNALIŞTI pentru a MANIPULA masele. Vom avea ca şi în „1984” un singur Partid şi o singură sursă de informaţii Media.
– ROBOTICA şi INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ vor disponibiliza majoritatea Medicilor şi Profesorilor.
Cine mai mult decât Clasa Medie ar trebui să se preocupe de primul Obiectiv al OWO enunţat la World Economic Forum : „Nu O Să Ai Nicio Proprietate Şi O Să Fi Fericit” ??
– CLASA FORŢELOR DE ORDINE ŞI MILITARE
Aceste categorii se vor dovedi de maximă importanţă pentru OWO în viitorul apropiat, dar în momentul când CONTROLUL POPULAŢIEI va fi total şi Noua Ordine va fi instaurată la nivel global, aceştia vor deveni inutili. Puţini dintre aparţinătorii acestor categorii pricep că vor fi înlocuiţi curând de Poliţii şi Armate suprastatale, ca în cazul Europei Occidentale. Desigur că mulţi dintre ei vor trebui recalificaţi, deoarece ceea ce ştiu să facă şi o fac în marea lor majoritate, o vor face alţii şi împotriva lor şi a familiilor lor. !?
– CLERUL
Toate Religiile vor fi eliminate şi cu ele şi Clerul.
Obeliscul de la Roma îşi va încheia cariera, Noua Religie devenind SCIENTISMUL MATERIALIST EMPIRICIST.
– GUVERNANŢII
În lipsa unui Stat Suveran, aceştia vor dispare fiind înlocuiţi de o Elită Ocultă Mondială „invizibilă” maselor largi.
CONCLUZII
Am prezentat pe scurt ceea ce se poate întâmpla în viitor, în cazul că OWO îşi va implementa AGENDA.
Pe la noi,se zice „Cine Sapă Groapa Unora, Pot Cădea Ei Înşişi În Ea”.
Deci există unii (ELITA GLOBALISTĂ) care pun pe alţii (SLUGI) să sape gropi pentru ceilalţii (POPORUL).
Trageţi voi ÎNVĂŢĂMINTELE !!!
……………………………………………………
WARNING FOR THE SERVANTS (eng)
The beginning of 2022 finds us in full swing of AGENDA 21, the implementation of EVENT 201 and the increasingly obvious implementation of “THE GRAND RESET” started by WORLD ECONOMIC FORUM.
As I said before, a BIG RESET was needed, starting from the UNSUSTAINABILITY of the System. The Old World Order (OWO) has openly undergone a PARADIGM CHANGE, of course securing CONTROL.
So far, unfortunately, no Contrasting Force of this AGENDA has been asserted, no attempt to form a ILLUMINIST JACOBINE CRITICAL MASS animated by the only Ideology that could effectively contrast the OCCULT PSYCHOPATHIC ELITE that leads the world today.
Only the DACIA MOVEMENT has been drawing attention for years to the Danger of Institutionalized Slavery, which has been ignored. Here is that this INSTITUTIONALIZED SLAVERY is gaining more and more consistency, benefiting from the contribution of certain social categories (for the time being) in the Pyramid of Power, above the “base”.
Today I will deal with the OWO SERVANTS who put the AGENDA into practice, without suspecting that soon the Pyramid of Power will be simplified in such a way that they too will merge with the base, with the “great democratic majority”.
Suppose the OWO is to establish, as it intends, a New World Order. Let’s see what will be the future of the current SERVANTS who work today in various Sectors of the Power Pyramid:
– The “GREAT DEMOCRATIC MAJORITY” is at the base of the Pyramid and will remain there forever, if it does not turn the situation around by REVOLUTION.
Revolutions have been and will continue to be so because so dictates the DIALECTICS that underlie EVOLUTION.
Obviously, such a thing requires LEADERS who have a NEW IDEOLOGY and an alternative COUNTRY / WORLD PROJECT, which can be supported by a CRITICAL MASS capable of overturning the SYSTEM.
For now, there are no conditions for a REVOLUTION, but it’s all a matter of time. Until then, maybe the “great democratic majority” will understand that the DRASTIC REDUCTION OF THE GLOBAL POPULATION by VIOLENCE of all kinds is in place and will react !?
– THE CLASS OF THE SMALL BOURGEOIS
This is the second stage of the Power and is made up of small entrepreneurs in all fields of activity, the judiciary, politicians, journalists, doctors, teachers, in general, what is called the Middle Class.
Starting from the fact that the RESOURCES will be saved in the future, the first to be downgraded will be these.
– In a ROBOTIC WORLD, small businesses will obviously disappear, unable to do what large robotic businesses can do.
– In an easily CONTROLLED world with the major contribution of BIG TECH, BIG PHARMA and BIG FINANCE, as well as in the absence of PRIVATE PROPERTY announced by the World Economic Forum, the judiciary no longer has its place, being replaced by ad-hoc Algorithms. As proof of this course, it is enough to note the SERIOUS VIOLATIONS OF THE CONSTITUTIONS, that is, of the FUNDAMENTAL LAWS, in all “civilized” countries.
– In a SLAVERY world, POLITICIANS and JOURNALISTS are no longer needed to MANIPULATE the masses. As in ”1984”, we will have a single Party and a single Source of Media information.
– Robotics and Artificial Intelligence will make useless most of the Doctors and Teachers available.
Who more than the Middle Class should care about the first OWO Goal stated at the World Economic Forum: “You Will Have Nothing And You’ll Be Happy” ??
– CLASS OF POLICE AND MILITARY FORCES
These categories will prove to be of the utmost importance to the OWO in the near future, but once the POPULATION CONTROL is complete and the New Order is established globally, they will become useless. Few members of these categories understand that they will soon be replaced by the supranational police and armies, as in the case of Western Europe. Of course, many of them will have to be retrained, because the vast majority of what they know how to do will be done against them and their families. !?
– THE CLERGY
All Religions will be eliminated and with them, the Clergy.
The obelisk in Rome will end its career, the New Religion becoming EMPIRICIST MATERIALIST SCIENTISM.
– GOVERNORS
In the absence of a Sovereign State, they will disappear and be replaced by a “invisible” World Occult Elite “invisible” to the broad masses.
CONCLUSION
We briefly outline what may happen in the future if OWO implements its AGENDA.
In our country, it is said, “Whoever digs a pit for some, can fall into it themselves.”
So there are some (GLOBALIST ELITE) who make others (SERVANTS) dig pits for THE PEOPLE.
WAKE UP !!!


Leave a Reply