Dacia Iluministă » Blog Archive » ”CHANGE ALL VALUES !”
QR Code Business Card

”CHANGE ALL VALUES !”

Dicembre 2nd, 2021 Posted in Dacia Iluministă


”SCHIMBAŢI TOATE VALORILE !”
(română)

Despre mentalitatea de turmă… -

Un lucru e sigur : NIMIC nu va mai fi de acum încolo, aşa cum a fost până acum.
În zadar mai speră unii că ne vom întoarce la NORMALITATE, după cum era definită până azi.
Criteriul de SUSTENABILITATE se va aplica în practică, cu sau
fără voia noastră.
Vechea Ordine Mondială (OWO) are o AGENDĂ în această direcţie şi vedem azi primele acţiuni în vederea implementării acesteia prin FORŢĂ.
Evident că fiind PSIHOPATICĂ, Elita Globalistă ce a dictat această AGENDĂ, nu putea concepe altceva decât o PARADIGMĂ PSIHOPATICĂ.
Mai mult decât oricând în Istoria Cunoscută a Omenirii, azi putem spune că suntem pe o CORABIE A NEBUNILOR în care orice OM
care cultivă EMPATIA, RAŢIIUNEA şi LOGICA, este aruncat peste bord.
Ceea ce trebuie menţionat, este că, da, în „cabina de comandă” sunt nişte NEBUNI, dar nici „echipajul” nu e sănătos. Dacă ar fi, ar arunca peste bord acea mână de PSIHOPAŢI care poartă „corabia” spre scufundare, ci nu pe cei care avertizează că ne îndreptăm spre FURTUNA PERFECTĂ ce poate mătura puntea, ba chiar scufunda nava. Bineînţeles că cei de pe puntea de comandă, au pregătite bărcile de salvare doar pentru ei, că proşti nu sunt. Ei conduc nava în ape tulburi, agitate, deoarece astfel echipajul stă ferit sperând că totul va trece şi se va ajunge în ape calme. Ei sunt IGNAVI care nu au o OPINIE, sunt IGNORANŢI şi se încred în Puntea de Comandă. Ei nu au LIBERUL ARBITRU, nu au WILL TO POWER, sunt OI cărora le e frică de LUP, dar se lasă mâncaţi de PĂSTOR. În acest timp „megafoanele” PSIHOPAŢILOR transmit mesaje confortante cum că „Totul Va Fi Bine” şi DRONELE chiar cred, fiind ei în CAVERNA LUI PLATON şi afectaţi grav de SINDROMUL STOCHOLM.
DISONANŢA COGNITIVĂ loveşte chiar şi unii intelectuali, care speră în zadar să aibă şi ei un loc pe bărcile de salvare, mulţi dintre ei nepricepând că vor fi primele Victime Sacrificale.
Multe SLUGI actuale ale Sistemului nu pricep că într-o societate globalizată aflată sub control total HI-TECH, nu va mai fi nevoie de poliţişti, militari, avocaţi, magistraţi, publicitari, politicieni, jurnalişti şamd. Acum aceştia apără Sistemul, fără să priceapă ce-i aşteaptă !?

Lăsând la o parte metaforele, să analizăm desfăşurarea Evenimentelor în actualul context.
Vechea Ordine Mondială a început o campanie intensă în chestiunea SUSTENABILITĂŢII, „SCHIMBĂRILOR CLIMATICE” şi NOILOR TEHNOLOGII, aburind Mintea Oamenilor cu MINCIUNI după cum le este obiceiul, pentru a masca în realitate încercarea de menţinere a CONTROLULUI chiar şi în perspectiva unor Schimbări Majore de Paradigmă.
DRONELE, IGNAVII, IGNORANŢII, cei care utilizează numai Creierul Reptilian şi cel Limbic, chiar cred că „cineva acolo sus îi iubeşte” şi se încred tocmai în aceia care au condus la DEZASTRUL actual şi viitor.
În contextul COHOAX-ului, asistăm la Manifestaţii de Protest în toată „lumea civilizată” şi mulţi sunt convinşi că asta e calea pentru a demola SISTEMUL, fără a avea însă o VIZIUNE UNITARĂ şi RAŢIONALĂ asupra unei eventuale NOI LUMI !?
Cum poţi învinge un DUŞMAN, dacă nu-l recunoşti şi dacă nu ai o TACTICĂ şi STRATEGIE conform unui PROIECT ÎMPĂRTĂŞIT de o MASĂ CRITICĂ ?
Este un grav semnal de alarmă că la aceste manifestaţii participă un număr nesemnificativ de Intelectuali. E drept că aceste manifestaţii nu mişcă un fir din capul Sistemului, dar au singurul merit că sunt loc de întâlnire pentru diverşi oameni anti-sistem care-şi pot schimba opinii şi se pot informa între ei. Intelectualii şi oamenii de cultură ar trebui să participe în număr mare pentru că mulţi participanţi manifestează din motive greşite.
Unii manifestează ca să poată merge la restaurant, în excursii exotice, la biserică şi la pelerinaje,
la discoteci, cinema, sau la Mall-uri.
Tuturor le spun că ACESTE ACTIVITĂŢI vor fi drastic redimensionate, sau chiar eliminate, indiferent de CINE va prelua conducerea „corabiei” !!!
SUSTENABILITATEA va dicta cursul irevocabil, sau Mama Natura se va ocupa de Omenirea ce ignoră a fi CONTINGENTĂ !? UNIVERSUL poate evolua bine mersi şi fără noi, dacă nu ştim să ne adaptăm Legii sale Fundamentale: EVOLUŢIA.
A SCHIMBA TOATE VALORILE, înseamnă implicit, schimbarea radicală a MODULUI DE VIAŢĂ.
Câţi sunt pregătiţi pentru aşa ceva ?
Câţi sunt dispuşi să iasă din ZONA DE CONFORT ?
Câţi sunt capabili să priceapă că ORI SCHIMBĂM PARADIGMA, ori DISPĂREM, cel puţin parţial ?

MIŞCAREA DACIA a proiectat o astfel de Schimbare de Paradigmă:

Dacă azi primează INTERESUL INDIVIDUAL, mâine va prima
în viziunea noastră, INTERESUL GENERAL.

Dacă va prima INTERESUL GENERAL, va trebui eliminată ELITA INDIVIDUALISTĂ
care să fie înlocuită de o ELITĂ ALTRUISTĂ, desemnată conform Principiilor Idealist Raţionaliste ale MERITOCRAŢIEI ILUMINISTE, de exemplu.

Dacă azi Omul se consideră Stăpânul Planetei, mâine va trebui să pricepem că suntem
PARTE din Planetă, Univers şi … Dumnezeu.

Dacă azi promovăm CONSUMERISMUL, mâine va trebui să promovăm o ECONOMIE BAZATĂ PE RESURSE, ci nu pe PROFIT, că nu ne putem permite să consumăm mai mult decât Planeta poate regenera, cum IRAŢIONAL facem în prezent.


Dacă azi promovăm ŞTIINŢA MATERIALIST EMPIRICISTĂ, mâine va trebui să studiem
MATEMATICA ONTOLOGICĂ şi IDEALISMUL RAŢIONALIST.

Dacă azi omenirea se sprijină pe TREI OBELISCURI (Roma, Londra şi Washington), mâine vor trebui „demolate”.
1. Dacă azi omenirea este sclava unor RELIGII FUNDAMENTALISTE, mâine va trebui eliberată.
Toate Religiile au sâmburi de Adevăr, deci trebuiesc studiate toate şi selecţionat ceea ce e Raţional, pentru afirmarea eventuală a unei Noi Religii. De-a lungul Istoriei, „mulţi dumnezei au murit” … a venit vremea să moară şi cei încă slăviţi azi, în frunte cu YHWH, dumnezeul „poporului ales” !
2. Dacă azi omenirea se supune ECONOMIEI DE PIAŢĂ dedicată PROFITULUI INDIVIDUAL ŞI DE GRUP PRIVILEGIAT, mâine va trebui să trecem la o ECONOMIE CIRCULARĂ care să fie maxim composibil LA ZERO KILOMETRI, să răspundă cerinţelor de MAXIMĂ AUTONOMIE COMUNITARĂ, să aibă ca principal obiectiv RESPECTAREA AMBIENTULUI şi să fie subiectul unei PLANIFICĂRI CENTRALIZATE STATALE.
COMERŢUL INTERNAŢIONAL se va face prioritar MARFĂ CONTRA MARFĂ, fără intervenţia vreunei MONEDE ETALON.
3. PUTEREA MILITARĂ va trebui transferată din afara ţării în interiorul acesteia, ceea ce implică desfiinţarea tuturor ALIANŢELOR MILITARE INTERSTATALE.
Măsurile de Apărare se vor menţine atâta timp cât vor exista conflicte între state, dar vor fi axate pe APĂRAREA INTERNĂ, iar intervenţiile militare în afara teritoriului naţional vor fi interzise prin Legea Supremă. Apărarea Naţională se va defini în
sintonie cu LARGILE AUTONOMII LOCALE şi va îngloba toate activităţile militare, dar şi cele de protecţie a teritoriului şi ambientului.

CONCLUZIE

Pe calea DEVENIRII a venit vremea să decideţi de care parte sunteţi: a TURMEI, sau a EROILOR ? … a STĂPÂNILOR sau a SCLAVILOR ? … a IRAŢIONALILOR, sau a RAŢIONALILOR ? … a PSIHOPAŢILOR, sau a ILUMINAŢILOR PITAGOREICI ? … a INDIVIDUALIŞTILOR, sau a ALTRUIŞTILOR ? … a MATERIALISMULUI EMPIRICIST, sau a IDEALISMULUI RAŢIONALIST ? … a ÎNTUNERICULUI, sau a LUMINII ?


Efectul de turma - Adrian Tocaci


“CHANGE ALL VALUES!”
(english)

One thing is for sure: NOTHING will be the way it is from now on.

In vain some still hope that we will return to NORMALITY, as it was defined until today.

The SUSTAINABILITY criterion will be applied in practice, with or without our will.

The Old World Order (OWO) has an AGENDA in this direction and today we see the first actions to implement it by FORCE.

Obviously, being PSYCHOPATHIC, the Globalist Elite that dictated this AGENDA could not conceive of anything but a PSYCHOPATHIC PARADIGM.

More than ever in the Known History of Mankind, today we can say that we are on a FOOLS’ SHIP in which anyone who cultivates EMPATHY, REASON, and LOGIC, is thrown overboard.

What should be mentioned is that there are some CRAZY people on the command deck, but the “crew” is not healthy either. If it were, it would throw overboard that hand of PSYCHOPATHS carrying the “ship” for sinking, but not those who warn that we are heading to the PERFECT STORM that can sweep the deck, even sink the ship. Of course, those on the command deck prepared the lifeboats just for them, because they are not so stupids. They lead the ship in turbulent, choppy waters, as the crew stays safe, hoping that everything will pass and reach calm waters. They are IGNAVI who have no OPINION, are IGNORANT and trust the Bridge of Command. They do not have FREE WILL, they do not have WILL TO POWER, they are sheeps who are afraid of the WOLF, but they let themselves be eaten by the SHEPHERD. During this time, the “megaphones” of the PSYCHOPATHS send comforting messages that “Everything will be fine” and the DRONES really believe, because they are in PLATO’S CAVERN and severely affected by STOCHOLM SYNDROME.

COGNITIVE DISSONANCE strikes even some intellectuals, who hope in vain to have a place on lifeboats, many of them unaware that they will be the first Sacrificial Victims. Many current collaborators of the System do not understand that in a globalized society under total HI-TECH control, there will be no need for police, military, lawyers, magistrates, advertisers, politicians, journalists and so on. Now they are defending the System, without understanding what awaits them !?
Leaving aside the metaphors, let’s analyze the unfolding of the Events in the current context.

The Old World Order has launched an intense campaign on the issue of SUSTAINABILITY, “CLIMATE CHANGE” and NEW TECHNOLOGIES, steaming the minds of people with LIES as usual, to mask in reality the attempt to maintain CONTROL even in the perspective of a Maggior Paradigm Shift.

DRONES, IGNAVI, IGNORANTS, those who use only the Reptilian and Limbic Brain, really believe that “someone up there loves them” and trust those who led to the present and future DISASTER.

In the context of COHOAX, we are witnessing Protests in all the “civilized world” and many are convinced that this is the way to demolish the SYSTEM, without having a UNITARY and RATIONAL VISION on a possible NEW WORLD !?

How can you defeat an ENEMY if you do not recognize him and do not have a TACTICS and STRATEGY according to a PROJECT SHARED BY A CRITICAL MASS?

It is a serious alarm that an insignificant number of Intellectuals are participating in these events. It is true that these demonstrations do not move a thread in the head of the System, but they have the only merit that they are a meeting place for various anti-system people who can exchange opinions and inform each other. Intellectuals and people of culture should participate in large numbers because many participants manifest for the wrong reasons.

Some manifest to go to restaurants, exotic trips, church and pilgrimages, nightclubs, movies, or malls.

I tell everyone that THESE ACTIVITIES will be drastically resized, or even eliminated, regardless of WHO will take over the management of the “ship” !!!

SUSTAINABILITY will dictate the irrevocable course, or will Mother Nature take care of Humanity that ignores being CONTINGENT !? The UNIVERSE can evolve without us, if we do not know how to adapt to its Fundamental Law: EVOLUTION.

CHANGING ALL VALUES implicitly means a radical change in the WAY OF LIFE.

How many are ready for that?

How many are willing to leave the COMFORT ZONE?

How many are able to understand that we have to CHANGE the PARADIGM, or we shall DISAPPEAR, at least partially?

The DACIA MOVEMENT has designed such a Paradigm Shift:

If today the INDIVIDUAL INTEREST takes precedence, tomorrow it will take precedence in our vision, the GENERAL INTEREST.

If the GENERAL INTEREST is to prevail, the INDIVIDUALIST ELITE must be eliminated and replaced by an ALTRUIST ELITE, appointed according to the Rationalist Idealist Principles of the ILLUMINIST MERITOCRACY, for example.

If today Man considers himself the Master of the Planet, tomorrow we will have to understand that we are PART of the Planet, the Universe and … God.

If today we promote CONSUMERISM, tomorrow we will have to promote a RESOURCE-BASED ECONOMY, but not on PROFIT, because we cannot afford to consume more than the Planet can regenerate, as we are IRRATIONALLY doing now.

If today we promote EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE, tomorrow we will have to study ONTOLOGICAL MATHEMATICS and RATIONALIST IDEALISM.

If humanity today relies on THREE OBELISKS (Rome, London and Washington), tomorrow all three will have to be “demolished”.

1. If today humanity is the slave of FUNDAMENTALIST RELIGIONS, tomorrow it will have to be liberated.

All Religions have seeds of Truth, so all must be studied and what is Rational must be selected, for the eventual affirmation of a New Religion. Throughout history, “many gods have died” … the time has come for those who are still glorified to die today, led by YHWH, the god of the “chosen people”!

2. If today humanity submits to the MARKET ECONOMY dedicated to INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP PROFIT, tomorrow we will have to move to a CIRCULAR ECONOMY that is maximally composable AT ZERO KILOMETERS, to meet the requirements of MAXIMUM COMMUNITARIAN AUTONOMY, to respect the ENVIRONMENT and be the subject of a STATE CENTRALIZED PLANNING.

INTERNATIONAL TRADE will prioritize GOODS for GOODS, without the intervention of any STANDARD CURRENCY.

3. MILITARY POWER will have to be transferred from outside the country within it, which implies the abolition of all INTERSTATE MILITARY ALLIANCES.

Defense measures will be maintained as long as there are conflicts between states, but will be focused on INTERNAL DEFENSE, and military interventions outside the national territory will be prohibited by the Supreme Law. The National Defense will be defined in line with the LARGE LOCAL AUTONOMY and will include all military activities, but also those of protection of the territory and the environment.

CONCLUSION

On the way to BECOMING the time has come to decide which side you are on: of the HERD, or of the HEROES? … of MASTERS or SLAVES? … of the IRRATIONALS, or of the RATIONALS? … of PSYCHOPATHS, or PYTHAGOREAN ILLUMINISTS? … of INDIVIDUALS, or of ALTRUISTS? … of EMPIRICALIST MATERIALISM, or of RATIONALIST IDEALISM? … of DARKNESS, or of LIGHT?Leave a Reply