Dacia Iluministă » Blog Archive » INTERMEZZO (5)

INTERMEZZO (5)

dicembre 4th, 2017 Posted in Mişcarea Dacia

The New Mafia – the Banks
All of a nation’s legal money passes through the nation’s banks. The banking network is the circulatory system of the economy, conveying the lifeblood (money) to every company and every person that comprises the economy, hence its health should be monitored and nurtured by the finest financial “physicians”, not reckless quacks. The senior bankers who oversee this process are employed by private institutions, are unelected and are not publicly accountable. In other words, the health of the economy is in private hands. Should any sensible nation allow its economic health to be outside its own control? 
Because bankers are in charge of the money circulating in the economy, they can simply divert a lot of that money into their own pockets as their “fee” for doing such an important job. They can set pretty much any remuneration they like. Who’s going to stop them? No one is authorised to rein them back.
And if anyone objects then they say that they will leave the country and go somewhere else where they are treated with more respect and less interference. As private institutions and private employees, there is nothing to stop them.
What they are doing is placing a gun against the head of the public and saying, “If you don’t let us do what we want, we’ll leave the country and destroy your banking system and your economy.”
In other words, this is indistinguishable from a mafia protection racket, extorting money with menace. If you don’t pay up, they’ll ruin your life.
Why aren’t these people in jail like any other mobster bosses? They’re legalised gangsters. The “best” bankers are the best at enforcing their protection racket. They get the biggest bonuses, and hence wield the most power.
Of course, there’s an easy way around the problem. A nation should be in charge of its own banks.
Every banker should be a government employee. All of the bosses of banks should be public servants – just like generals and admirals. No one in their right mind would allow a private army to exist. So why is a private banking system tolerated?”
© The Illuminati’s Secret Religion
Page 1510The God Program (part II)


TRADUCERE:
Noua Mafia – Băncile
Toți banii legali ai unei națiuni trec prin băncile națiunii. Rețeaua bancară este sistemul circulator al economiei, transmițând viața (banii) fiecărei companii și fiecărei persoane care cuprinde economia, de aceea sănătatea ei ar trebui monitorizată și cultivată de cei mai buni “medici” financiari, nu de mafioţi. Bancherii care supraveghează acest proces sunt angajaţi de instituții private, nu sunt alese și nu sunt responsabile public. Cu alte cuvinte, sănătatea economiei se află în mâini private. Ar trebui o națiune sensibilă să permită sănătății sale economice să nu se afle sub propriu control?
Deoarece bancherii sunt responsabili cu banii care circulă în economie, ei pot pur și simplu să deturneze mulţi din aceștia în buzunarele lor ca “taxă” pentru a face o astfel de muncă importantă. Aceștia pot stabili aproape orice remunerație le place. Cine îi va opri? Nimeni nu este autorizat să-i rețină.
Și dacă cineva obiectează, ei spun că vor părăsi țara și vor merge în altă parte unde sunt tratați cu mai mult respect și cu mai puțină interferență. În calitate de instituții private și angajați privați, nu există nimic care să îi împiedice.
Ceea ce fac ei este să pună un pistol la tâmpla publicului și să spună: “Dacă nu ne lăsați să facem ceea ce vrem, vom părăsi țara și vom distruge sistemul bancar și economia voastră”.
Cu alte cuvinte, aceasta nu poate fi distinsă de o „taxă de protecție” a mafiei, extorcând banii sub amenințări. Dacă nu plătiți, vă vor distruge viața.
De ce nu sunt acești oameni în închisoare ca orice alt boss mafiot? Sunt gangsteri legalizați. Cei mai buni bancheri sunt cei mai buni la punerea în aplicare a „taxei lor de protecție”. Ei primesc cele mai mari bonusuri și, prin urmare, exercită cea mai mare putere.
Desigur, există o soluţie simplă în această problemă. O națiune ar trebui să se ocupe de propriile bănci.
Fiecare bancher ar trebui să fie un angajat guvernamental. Toți șefii băncilor ar trebui să fie funcționari publici – la fel ca și generalii și amiralii. Nimeni normal în mintea sa nu ar permite să existe o armată privată. 
Deci, de ce este tolerat un sistem bancar privat?
© Religia secretă a Illuminaților
Pag. 1510 din „Programul lui Dumnezeu” (partea a II-a)

… „MIŞCAREA DACIA” dă SOLUŢIA!

Related PostLeave a Reply

Protected by WP Anti Spam


QR Code Business Card