Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (3)
QR Code Business Card

Final Point (3)

Novembre 28th, 2020 Posted in Dacia Iluministă

Final Point (3)
(rom./eng.)

Pune-ţi Masca, Stai în siguranţă,
Păstrează Distanţa Socială, Izolaţi-vă, aveţi Încredere în oamenii de ştiinţă (care? ăia vânduţi sistemului ?), sunt îndemnuri ale lui Morgue&co şi nimeni nu poate nega acest Fapt.
Este acelaşi mesaj pe care ni-l trimite OWO prin organele sale mediatice,
reţelele private de socializare, guvernele a aproape tuturor statelor, Big Pharma şi multimiliardarilor precum Gates şi Soros.
Nu vi se pare nimic SUSPECT în toate astea ???
Am aflat fără a fi surprins că hiperienii au fost infiltraţi de OWO inclusiv FIZIC, nu numai MENTAL.
Nu vă aşteptaţi la aşa ceva? Păi Illuminati ştiu asta de mii de ani!?
Pe profilul meu puteţi accesa informaţii contrarii
şi inedite pentru cei care NU SE INFORMEAZĂ UNDE ŞI CUM TREBUIE, cu semnături ale unor MERITUOŞI în domeniile Medicinei, Psihologiei, Infectologiei, Virusologiei, inclusiv Laureaţi ai Premiului Nobel şi alte COMPETENŢE emerite. Culmea este că aceste personalităţi sunt CENZURATE sistematic de reprezentanţii OWO citaţi mai sus. Nu e de mirare că eu sunt mai cenzurat decât Morgue&co !? CENZURĂ? Păi ăsta nu e FASCISM??? Pentru prima dată în Istorie vom avea un Fascism Liberal. Curând vor fi arse Cărţi, oamenii vor fi internaţi cu forţa pentru că le curge un muc şi aşa mai departe. Unde e DIALECTICA în cazul Gândirii Unice??
„Cazul Suedia” este ignorat cu desăvârşire,
deşi illuminiştii de fb susţin Matematica Ontologică, ignorând însă NUMERELE… ARITMETICA… şi nu e un caz izolat, deoarece în următoarele pagini ale acestei cărţi în progres, voi mai enumera şi altele.
Am din ce în ce mai multe dubii că Illuminati, adevăraţii Illuminati, au vreo legătură cu ceea ce vedem pe FAKEBOOK!?
Puţini iluminişti de fb ştiu că World Economic Forum a descris în amănunt situaţia de azi încă
de acum câţiva ani!?
Puţini văd „mâna” lui Gates, Rockefeller, Soros,
Bezos, Zuckerberg, Dorsey şi alte nume legate de Bilderberg, CFR, Skull and Bones, toţi eminenţi reprezentanţi ai OWO, în actuala situaţie!?
Să fie clar: în cartea ”Corona Tsunami” am detaliat actuala CONSPIRAŢIE, iar în „Cartea Neagră ”(a doua din cele 6) am arătat Viziunea Noastră Asupra Noii Lumi:
În numele SUSTE
NABILITĂŢII (ignorată de marea majoritate a iluminiştilor, inclusiv a autorilor din ultima vreme, dar contemplată azi şi de OWO), sunt total de acord că:
– Suntem Prea mulţi Şi Prea Proşti. (vezi Georgia Guidestones)
– Trebuie să ne schimbăm radical modul de trai.
– Trebuie să reducem MOBILITATEA (în aer, apă şi sol)
Trebuie să reducem astfel POLUAREA Aerului, Apei şi Solului.
– Trebu
ie să punem capăt folosirii Combustibililor Fosili şi să ne axăm pe Energiile Alternative şi pe Economia de Energie prin eliminarea Activităţilor Futile ce reprezintă azi 75% din totalul Activităţilor Omeneşti (Publicitate, Sport Profesionist, Sistemul Financiar-Bancar, Politica, Media, Producţia de Junk, Intermediariatul Comercial şi altele enumerate una câte una în Cartea Neagră scrisă acum 5 ani)
OWO e confuză în această direcţie, motiv pentru care de exemplu ne bombardează încă cu reclame de SUV-uri!?
– Trebuie să punem capăt CONSUMERISMULUI, OBSOLESCENŢEI PLANIFICATE, TURISMULUI SĂLBATIC şi aşa mai departe şi să stimulăm inclusiv Comerţul Electronic, dar nu pentru Bezos&co cum are în vedere OWO, ci prin
implicarea exclusivă a STATULUI PUTERNIC (noi vom Naţionaliza Amazon).
În cărţile amintite se găsesc Detalii în această chestiune.
Multe din aceste Obiective au fost însuşite de OWO, că şi ei trăiesc pe această planetă şi nu le e indiferent dacă suntem în preajma EXTINCŢIEI,
devenind şi ei sensibili la chestiunea SUSTENABILITĂŢII (repet, ignorată de iluminiştii de ultimă oră care neagă Economia Bazată Pe Resurse!?). Diferenţa între Noi şi Ei, e că noi nu mai vrem un sistem bazat pe Prvilegii Individuale Şi De Grup, ci avem ca Obiectiv Cultivarea Interesului General. Altă deosebire importantă, este că noi vrem să facem Trecerea în mod RAŢIONAL, TREPTAT, ci nu prin CONSTRÂNGERE, REGIM POLIŢIENESC, MINCIUNĂ şi MANIPULARE. Noi trebuie să dezvăluim CAUZELE actualei Crize şi să dăm SOLUŢII RAŢIONALE şi asta nu numai la Nivel Local, ci la Nivel Global, impunând ţărilor IRAŢIONALE mâsuri Restrictive Drastice cum ar fi Controlul Natalităţii şi Eliminarea Religiilor Majore. Pe aceste baze se poate acorda asistenţă sau nu, pe întreg cuprinsul globului terestru, în numele unei Libertăţi Pozitive.
Trăim
şi ne vom cufunda tot mai mult într-un scenariu combinat între „1984” şi „Brave New World”, chiar dacă cel care m-a făcut Senil, nu a priceput încă. Un exemplu de ultimă oră din Franţa: dacă faci un video de tipul aceluia cu uciderea lui George Floyd, rişti o amendă de 45.000 euro… şi suntem doar la început. Ne vor Obliga să devenim OGM prin vaccinare obligatorie ce ne modifică permanent ADN-ul, fără a se cunoaşte Efectele Secundare decât după mulţi ani, când totul ar putea fi compromis. Cine stă în spatele acestei măsuri? Big Pharma, Bill Gates, OMS şi… China… din nou China, care va avea anul acesta o creştere economică de 3%, în vreme ce statele occidentale vor avea între 10 şi 20% SCĂDERE. Această SCĂDERE nu va fi ceea ce promovăm noi: DESCREŞTEREA FERICITĂ, ci va fi dureroasă pentru „majoritatea democratică”, nu şi pentru ELITA OCULTĂ a cărei averi cresc imens în aceste zile.
Nu e asta o CONSPIRAŢIE?
Trebuie să fi orb să nu vezi!?
Scopul?
NIVELAREA ÎN JOS a occidentului,
care chiar şi aşa cum este, reprezintă Vârful Civilizaţiei Globale.
Acum, cât timp se face Jocul Sistemului, eşti în cel mai rău caz ignorat de către acesta, dar mâine multe Voci vor fi stinse
(Atenţie Iluminişti!) şi va fi prea târziu pentru a spera într-o Masă Critică Revoluţionară. CONTROLUL va fi TOTAL!!!

https://www.facebook.com/LiberiamoLItalia92/photos/a.111237647454385/127400582504758

Final Point (3)

Put on your Mask, Stay Safe, Keep Social Distance, Isolate Yourself, Trust the Scientists (Who? Those bought by the System?), These are Morgue & co’s exhortations, and no one can deny that.
It is the same message that OWO sends us through its Media, Private Social Networks, the Governments of almost every state, Big Pharma and Billionaires like Gates and Soros.
Doesn’t anything seem SUSPECTIVE in all this ???
I found out without surprise that the hyperians were infiltrated by OWO including PHYSICALLY, not only MENTALLY. Didn’t you expected that? Well, the Illuminati have known this for thousands of years !?
On my profile you can access contrary and unpublished by OWO’s Media, informations with the signatures of WORTHY scientists in the fields of Medicine, Psychology, Infectology, Virology, including Nobel Laureates and other emeritus COMPETENCES. The culmination is that these personalities are systematically CENSORED by the OWO representatives cited above. No wonder I’m more censored than Morgue & co !? CENSORSHIP? Well, isn’t this FASCISM ??? For the first time in history we will have a Liberal Fascism. Books will soon be burned, people will be forcibly hospitalized because a spout is flowing and so on. Where is DIALECTICS in the case of Unique Thinking ??
The “Sweden Case” is completely ignored, although the fb illuminists support Ontological Mathematics, but ignore the NUMBERS … ARITHMETICS … and it is not an isolated case, because in the following pages of this book in progress, I will list others.
I have more and more doubts that the Illuminati, the real Illuminati, have anything to do with what we see on FAKEBOOK !?
Few fb illuminists know that the World Economic Forum has described today’s situation in detail since a few years ago !?
Few see the “hand” of Gates, Rockefeller, Soros, Bezos, Zuckerberg, Dorsey and other names related to Bilderberg, CFR, Skull and Bones, all eminent representatives of the OWO, in the current situation !?
Let it be clear: in the book “Corona Tsunami” we detailed the current CONSPIRACY, and in the “Black Book” (the second of the 6) we showed Our Vision on the New World, based on the Illuminist Principles:
In the name of SUSTAINABILITY (ignored by the vast majority of illuminists, including recent authors, but also contemplated today by the OWO), I fully agree that:

– We’re Too Many And Too Stupid. (see Georgia Guidestones)

– We need to radically change our way of life.

– We need to reduce MOBILITY (in air, water and soil)

– We must thus reduce POLLUTION of Air, Water and Soil.

– We must end the use of Fossil Fuels and focus on Alternative Energies and Energy Saving by eliminating Futile Activities that today represent 75% of all Human Activities (Advertising, Professional Sports, Financial-Banking System, Politics, Media, Junk Production, Commercial Intermediary and others listed one by one in the Black Book written 5 years ago)
OWO is confused in this direction, which is why, for example, it still bombards us with SUV commercials !?

– We need to end or diminish CONSUMERISM, PLANNED OBSOLESCENCE, WILD TOURISM and so on and stimulate e-Commerce, but not for Bezos & co as OWO envisions, but through the exclusive involvement of the POWERFUL STATE (we will Nationalize Amazon).

Details of this issue can be found in the books mentioned.

Many of these Goals have been appropriated by the OWO, that they too live on this planet and they care too if we are on the verge of EXTINCTION, becoming sensitive to the issue of SUSTAINABILITY (I repeat, ignored by the last-minute Illuminists denying the Resource Based Economy !? What about The Zeitgeist Movement and The Venus Project??? There are people more than useful for the Illuminist Cause!!). The difference between Us and Them is that we no longer want a system based on Individual and Group Privileges, but have as Objective the Cultivation of the General Interest. Another important difference is that we want to make the Passage RATIONALLY, Gradually, but not by FORCING, POLICE REGIME, LIE and MANIPULATION. We must reveal the CAUSES of the current Crisis and give RATIONAL SOLUTIONS and this not only at the Local Level, but at the Global Level, imposing on IRRATIONAL countries Drastic Restrictive Measures such as Birth Control and Elimination of Major Religions. On this basis, assistance may or may not be provided throughout the globe in the name of Positive Freedom.
We live and will immerse ourselves more and more in a combined scenario between “1984” and “Brave New World”, even if the one who made me Senile didn’t understand yet. A last-minute example from France: if you make a video like that of George Floyd’s murder, you risk a 45,000 Euro fine … and we’re just getting started. They will force us to become GMOs through mandatory vaccination that permanently changes our DNA, without knowing the side effects until many years later, when everything could be compromised. Who is behind this measure? Big Pharma, Bill Gates, WHO and … China … again China, which will have 3% economic growth this year, while Western states will have between 10 and 20% DECREASE. This DECREASE will not be what we are promoting: HAPPY DEGROWTH, but it will be painful for the “democratic majority”, not for the HIDDEN ELITE whose fortunes are growing immensely these days.

Isn’t this a CONSPIRACY?

You must be blind not to see !?
The goal?
THE DOWN LEVELING of the West, which even as it is, represents the Peak of Global Civilization.
Now, while the System Game is being played, you are at worst ignored by it, but tomorrow many Voices will be extinguished (Attention illuminists !) And it will be too late to hope for a Revolutionary Critical Mass. THE CONTROL WILL BE TOTAL !!!

https://www.facebook.com/LiberiamoLItalia92/photos/a.111237647454385/127400582504758Leave a Reply