Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (4)
QR Code Business Card

Final Point (4)

Novembre 28th, 2020 Posted in Dacia Iluministă

Final Point (4)
(rom./eng.)

Aşa cum am mai spus, „nimeni nu e perfect” şi că „trebuie luat ce-i Bun şi eliminat ce este Rău, de oriunde, Destructurând şi Recompunând Idei şi Fapte”. Asta, pentru a stimula Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.
De exemplu, Platon era convins de Geocentrism, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ignorăm în totalitate azi!?

Iată ce scrie Mike Hockney în a 12-a carte ”All the Rest is Propaganda”:


Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air.

E adevărat că anarhiştii greşesc în chestiunea Statului şi chiar şi a Religiilor, deşi asta din urmă mă lasă efectiv rece… noi trebuie să ne apropiem Ateii şi Agnosticii, că tot ni se umple gura de Nietzsche, nu!?
Este greşit a se spune că Economia Bazată Pe Resurse ar fi extrasă din
„Aer Subţire”.
NU, acest tip de economie, care este luat în consideraţie de mulţi economişti şi sociologi eminenţi, şi care este fundamental pentru The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, are BAZE MATEMATICE!!
Economia
Bazată Pe Bani se bazează deja pe Aer Subţire!
Azi am putea spune că se bazează pe Tastele Computerelor
Elitei Vechii Ordini Mondiale!!
Evident că acest curs va înlesni o Economie Bazată pe Resurse, fie că e vorba de a fi implementată de OWO, fie de NWO. Diferenţele dintre cele două alternative rezultă din Principiile fundamental diferite asupra cărora nu mai revin.
Ce este mai LOGIC? O Economie Bazată pe Bani de Tastieră, sau una bazată pe Resurse concrete???
Care poate fi legătura Economiei Bazate Pe Resurse cu Anarhia??? ZERO!!
Faptul că anarhicii împărtăşesc ideea unei astfel de Economii, nu înseamnă automat că Meritocraţia Iluministă nu poate face integrarea acestei tipologii!!

Este demonstrat MATEMATIC (mai bine zis ARITMETIC) faptul că în condiţiile actualului Sistem Economico-Financiar, avem nevoie de RESURSELE a 5 planete
pentru SUPRAVIEŢUIREA SPECIEI OMENEŞTI … 1+1=2. Deja Daunele Ecosistemului sunt atât de grave, că mulţi specialişti susţin că am trecut deja de Punctul De Neîntoarcere (Point Of No Return).
Trebuie deci, ca noi iluminiştii să luăm în consideraţie în mod serios SUSTENABILITATEA şi DESCREŞTEREA FERICITĂ, total IGNORATE chiar şi de Autorii Iluminişti, ca să nu mai vorbim de iluminiştii de FAKEBOOK, căzuţi în toate Capcanele Elitei Vechii Ordini Mondiale devenită azi LIBERAL GLOBALISTĂ (Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on):
Manipulare Mediatică, Corectitudine Politică, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Scientismul aservit, Vot, Emigraţie Sălbatică şi aşa mai departe).
Mulţi iluminişti de FAKEBOOK sar de pe scaune când eu vorbesc de SUPRAPOPULAŢIE, deşi în primul filmuleţ produs de Illuminati, Georgia Guidestones sunt pe fundal!?
Se ignoră faptul că „marea majoritate” a populaţiei globale este formată de IGNAVI care nu vor renunţa de bună voie la IGNORANŢA lor???
Illuminati fac referire clară la necesitatea ca Oamenii Raţionali să preia Puterea de la Oamenii Iraţionali!! Să elimine conceptul de Democraţie.
Mulţi aprobă Multiculturalismul, deşi Illuminati au o părere contrară.
Mulţi cad în capcana Oamenilor De Ştiinţă Colaboraţionişti cu OWO. Mulţi cad în capcana Organelor Mediatice Aservite. Mulţi cad în capcana Big Pharma şi aşa mai departe!?
A12-a carte a lui Mike Hockney e scrisă înainte de 2013, dar azi, în condiţiile actualei Crize, vedem că BANII vor dispare şi vor fi înlocuiţi cu BANII ELECTRONICI produşi de tastierele exclusive ale Elitei OWO… e ca şi cum NU AR MAI FI aceşti bani! OWO a implementat deja o Schimbare de Paradigmă în aşa fel ca să-şi menţină Puterea şi Privilegiile, pornind de la NESUSTENABILITATEA vech
ii paradigme. Se pare că din nou ne-au luat-o înainte în ÎNŢELEGEREA REALITĂŢII!?
În cart
ţile mele ”Corona Tsunami” şi ”Picătura Chinezească”, este detaliată probabila evoluţie a lumii în următorii puţini ani. Viitorul Apropiat va demonstra sau nu, valabilitatea viziunii mele.
Pe scurt, vor fi 4 Etape:

1. Controlul Populaţiei de către OWO pentru a produce „în linişte” un nou sistem economic, social şi politic.
Etapă în curs.

2. Asigurarea unui Venit Minim Garantat pentru SUPRAVIEŢUIRE. Vor dispare o grămadă de Activităţi Futile, astfel că o mare parte a populaţiei nu va mai fi activă socio-economic. Pe de altă parte Internetizarea, Robotizarea şi alte Noi Tehnologii vor concura deasemenea la disponibilizarea unei mari mase de oameni. Pentru a fi „ţinuţi calmi”, li se va da acest UBI, bineînţeles cu condiţia primă de a se lăsa Controlaţi. UBI va finaliza dispariţia Clasei Medii.
Etapă în proximă actuare.

3. Se tr
ece la REDUCEREA DRASTICĂ A POPULAŢIEI GLOBALE prin diverse metode, pentru a subţia numărul celor susţinuţi cu UBI… e o chestiune de ARITMETICĂ şi LOGICĂ.
Dacă această măsură va produce
Mişcări de Mase, se va alimenta Anarhia, care va accelera procesul prin efectele sale . Etapă prefigurată.

4 Cel mai probabil China va restabili Ordinea, fiind percepută de supravieţuitori ca Salvatorii Omenirii. Întrebarea la care nu pot răspunde încă, este dacă vor institui un scenariu „1984”, sau Meritocraţia Iluministă!? China l-a omorât pe YHWH&co, dar nu şi pe MAMMON, iar cum „Puterea Corupe”, nu aş fi aşa de optimist!?

Dacă vă place, puteţi lua aceste Previziuni ca Ficţiune, sau Teorie a Conspiraţiilor, că mie mi-e indiferent.


Aşa cum am mai spus, se pare că autorii iluminişti sunt foarte pricepuţi la Matematică, e drept esenţială în Cunoaştere, dar prea puţin în Medicină, Sociologie, Economie şi Geopolitică. Raportul este inversat atunci când vorbim de The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, iar noi va trebui să facem o Sinteză Superioară cu aceste mişcări, cu cele mai multe Puncte De Vedere Comune cu noi Iluminiştii.
De curând am combătut SOLARPUNK-ul promovat la The Zeitgeist Movement datorită Derivei Anarhiste a acestui Curent, dar nimeni nu m-a dat afară pentru asta. Nu acelaşi lucru pot să-l spun despre Hyperians când am propus Antiteze. Repet, Antitezele şi Gândirea Critică sunt esenţiale pentru Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpg

Final Point (4)

As I said before, “no one is perfect” and that “what is Good must be taken and what is Evil eliminated, from anywhere, Destructuring and Recomposing Ideas and Facts.” This is to stimulate the Dialectic Process that underlies Becoming.
For example, Plato was convinced of Geocentrism, but doesn’t that mean we have to ignore him completely today !?

Here is what Mike Hockney writes in the 12th book “All the Rest is Propaganda”:

Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air. ”

It is true that anarchists are wrong in the matter of the State and even of Religions, although the latter actually leaves me cold … we must approach Atheists and Agnostics, that our mouths are still filling with Nietzsche, right !?
It is wrong to say that the Resource-Based Economy is extracted from “Thin Air”.
NO, this type of economy, which is considered by many eminent economists and sociologists, and which is fundamental to The Zeitgeist Movement and The Venus Project, has MATHEMATICAL BASICS !!
The Money Based Economy is already based on Thin Air!
Today we could say that it is based on the Computer Keys of the Elite of the Old World Order !!
Obviously, this course will facilitate a Resource Based Economy, whether it is implemented by the OWO or the NWO. The differences between the two alternatives result from the fundamentally different Principles.
What is more LOGICAL? An Economy Based on Keyboard Money, or one based on Concrete Resources ???
What can be the connection of the Resource Economy with Anarchy ??? ZERO!!
The fact that the anarchists share the idea of ​​such an Economy does not automatically mean that the Illuminist Meritocracy cannot integrate this typology !!
It is demonstrated MATHEMATICALLY (better said ARITHMETIC) that in the conditions of the current Economic-Financial System, we need the RESOURCES of 5 planets for the SURVIVAL OF THE HUMAN SPECIES … 1 + 1 = 2. The damage to the ecosystem is already so severe that many experts say we have already passed the Point Of No Return.
So we illuminists must seriously consider SUSTAINABILITY and HAPPY DEGROWTH, totally IGNORED even by the illuminist Authors, not to mention the FAKEBOOK illuminists, who fell into all the traps of the Old World Order ( Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on): Media Manipulation, Political Correctness, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Slave Scientism, Voting, Emigration and so on).
Many FAKEBOOK illuminists jump out of their seats when I talk about OVERPOPULATION, although in the first Illuminati video, Georgia Guidestones are in the background !?
Is it ignored that the “democratic majority” of the global population is made up of IGNAVI who will not voluntarily give up their IGNORANCE ???
The Illuminati make clear reference to the need for Rational People to take over Power from Irrational People, to eliminate the concept of Dumbocracy.
Many support Multiculturalism, although the Illuminati disagree. Many fall into the trap of OWO Collaborative Scientists. Many fall into the trap of enslaved Media. Many fall into the Big Pharma trap and so on !?
Mike Hockney’s 12th book was written before 2013, but today, in the current crisis, we see that MONEY will disappear and be replaced by ELECTRONIC MONEY produced by the exclusive keyboards of the OWO Elite … it’s as if there is no MONEY at all!!
OWO has already implemented a Paradigm Shift in such a way as to maintain its Power and Privileges, starting from the UNSUSTAINABILITY of the old paradigm. It seems that they took us before us again in the UNDERSTANDING OF REALITY !?
In my books “CoronaTsunami” and “Chinese Drop”, the probable evolution of the world in the next few years is detailed. The Near Future will or will not prove the validity of my vision.

In short, there will be 4 Steps:

1. Population control by the OWO to produce “quietly” a new economic, social and political system. Stage in progress.

2. Ensuring a Universal Basic Income (UBI) for SURVIVAL. A lot of futile activities will disappear, so that a large part of the population will no longer be socio-economically active. On the other hand, Internet, Robotization and other New Technologies will also compete to make a large mass of people available. In order to be “kept calm”, they will be given this UBI, of course with the first condition of letting themselves be Controlled and Submissive. UBI will complete the disappearance of the Middle Class. Stage in the next actuation.

3. We move to the DRASTIC REDUCTION OF THE GLOBAL POPULATION by various methods, to thin the number of those subjects of UBI … it’s a matter of ARITHMETIC and LOGIC.

If this measure produces Mass Movements, Anarchy will be fed, which will accelerate the process through its effects. Prefigured stage.

4 Most likely China will restore Order, being perceived by survivors as the Saviors of Mankind. The question I can’t answer yet is whether they will set up a “1984” scenario, or the Illuminist Meritocracy !? China killed YHWH & co, but not MAMMON, and knowing that “Power Corrupts” I’m not so optimistic !?

If you like, you can take these Predictions as Fiction, or Conspiracy Theory, because I don’t care.
As I said, it seems that illuminist authors are very good at Mathematics, that is essential for Enlightment, but too little in Medicine, Sociology, Economics and Geopolitics. The relationship is reversed when we talk about The Zeitgeist Movement and The Venus Project, and we will have to make a Superior Synthesis with these movements, with the most Common Views with us Illuminists.
I recently fought the SOLARPUNK promoted at The Zeitgeist Movement due to the Anarchist Drift of this Current, but no one fired me for it. I can’t say the same about Hyperians when I proposed Antitheses. I repeat, Antitheses and Critical Thinking are essential to the Dialectic Process that underlies BECOMING.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpgLeave a Reply