Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (5)
QR Code Business Card

Final Point (5)

Novembre 28th, 2020 Posted in Dacia Iluministă

Final Point (5)
(rom./eng.)

Tuturor illuminiştilor de fb şi chiar şi autorilor AC
pretind că Teoriile Conspiraţioniste ar fi TOATE invenţii ale fanaticilor de extrema dreaptă.
Nimic mai greşit!!!
Este adevărat că unele sunt în această situaţie, dar nu TOATE.
CONSPIRAŢIA este veche de când lumea şi chiar şi noi avem ca punct de referinţă actual ARMAGEDONCONSPIRAC
(AC).
CONSPIRAŢIA este ocupaţia de bază a Societăţilor Secrete dintotdeauna.
Nimeni nu poate nega că JFK sau M.L King au murit în urma unor Conspiraţii.
Că se oferă o interpretare, sau alta, este irelevant.
După părerea multora, chiar în această perioadă suntem victimele unei Conspiraţii Globale a OWO.
MATEMATICA şi MEDICINA
NEALINIATĂ OWO demonstrează cu Argumente şi Voci Autorizate acest ADEVĂR.
Este RIDICOL că iluminiştii adoptă
în legătură cu Teoriile Conspiraţioniste aceeaşi poziţie cu Organele Mediatice ale Sistemului, cu Big Pharma şi guvernele liberale, în ciuda EVIDENŢEI.
Când Illuminati condamnă Teorii ale Conspiraţiei, ei se referă strict la cele care-i privesc pe ei, nicidecum generalizând.
Deocamdată, iluminiştii de fb sunt lăsaţi să se manifeste, dar nu au priceput că REGIMUL AUTORITAR ce se instalează încet-încet, „le va tăia curând macaroana”.
CENZURA se practică sistematic, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE sunt scoase din Arhive, TEROAREA este tot mai puternică, LIPSIREA DE DREPTURI CONSTITUŢIONALE devine tot mai accentuată, LIBERTATEA CUVÂNTULUI este călcată în picioare la fel ca toate Libertăţile cucerite cu mare preţ de sânge şamd.
Cine nu pricepe asta, nu pricepe REALITATEA.
Iluminiştii de fb susţin că Masca, Distanţarea Socială, Izolarea Forţată, închiderea Şcolilor, sunt măsuri necesare pentru protecţia celor din jur, deci în Interesul General!?!?
Nimic nu e mai FALS!!!
Situaţia din acest an nu este cu mult diferită de cea din anii trecuţi, şi asta e demonstrată de NUMERE.
Nimeni nu poate nega faptul că SUEDIA are mai puţini morţi decât ţările care au aplicat aceste „măsuri umanitare”.
Nimeni nu poate nega IMUNITATEA DE TURMĂ ce se studiază în universităţi.
Această IMUNITATE se obţine în două moduri:
1. Prin infectarea a peste 60% din populaţie,
2. Prin Vaccin
Evident că Big Pharma a împiedicat punctul 1 pentru a favoriza punctul 2, deşi au avut grijă să forţeze guvernele a nu-i trage la răspundere dacă vaccinurile lor ar avea EFECTE COLATERALE DEZASTROASE!?
Aceste efecte dezastroase au fost demonstrate ştiinţific de nenumărate ori în trecut. Cu atât mai mult, când se prevede pentru prima dată în istorie Alterarea ADN-ului, ar trebui să fim mai circumspecţi. Se pune problema de a deveni OMG !!!
Este adevărat că anul acesta Gripa este mai periculoasă, dar acest trend se va accelera în lipsa unor adevărate măsuri pentru întărirea Sistemului Imunitar.

Între timp, nimeni nu poate nega faptul că Sinuciderile, Violenţa Domestică, Violenţa Juvenilă, Afecţiunile Psihice, Consumul de Alcool şi Droguri, Lipsirea de Cure pentru Bolnavii Cronici ce nu pot beneficia de asistenţă în spitalele aglomerate de cei cărora le curge un muc, strănută, sau şi-au pierdut ca în fiecare an în acest sezon gustul şi mirosul din cauza GRIPEI STAGIONALE, au produs mai multe victime decât în anii trecuţi!?!?
Chiar crede cineva că OWO e grijulie faţă de pulime şi pizdime???
Dacă ar fi aşa, ar interce utilizarea Combustibililor Fosili, ar acţiona pentru reducerea cantităţii imense de Pulberi Fine şi altor poluanţi chimici, ar stimula Agricultura Biologică şi ar reduce consumul de carne, ar pune limite OGM-urilor şamd. Ce vedem în schimb? Reclame la SUV-uri, Publicitate Mincinoasă Consumeristă, Consum masiv de hârtie produsă din arbori şi alte acţiuni total cotrarii unei Dezvoltări Sustenabile. Se vorbeşte în mod cretin de Revenirea La Normal, când Normal pentru o Omenire Raţională, nu era înainte de „pandemie” absolut NIMIC!?
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite la televizor
sau că citească Jurnalele OWO şi să se lase spălaţi pe creiere???
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite în gura politicienilor liberali???
Chiar au ajuns să suporte MANIPULAREA Big Pharma şi a unor miliardari care şi-au construit prin FURT averea şi care acum au devenit „îngeri ai carităţii” ???
După opinia mea, avem de-a face cu o INFILTRARE din partea OWO, iar dacă această MANIPULARE va
fi demascată şi se va ajunge la REVOLUŢIE, aportul iluminiştilor este deja subminat.
S-a oferit INCONŞTIENT câmp de manifestare Dreptei Extreme şi nu exclud că totul a fost magistral proiectat chiar de ei
pentru delegitimarea Stângii Regresive Liberale!?
Este jenant că iluminiştii stau pe marginea marilor manifestaţii populare!!!
Nu domnilor, nu sunt manifestaţii ale Trumpanzeilor, ci ale unor oameni DEŞTEPTAŢI!!!
„Ne pierdem vremea discutând de sexul îngerilor şi turcii sunt sub ziduri!?”
Ne lăsăm manipulaţi cu Jumătăţi de Adevăr precum BLM, LGTB, Multiculturalism, Ziduri, Corectitudine Politică, Migraţie Necontrolată,
Negarea Suprapopulaţiei şamd. deşi cârţile illuminati sugerează contrariul!?
DA, noi avem tot interesul să vedem o ridicare a maselor, o realizare a unei Mase Critice Anti-Sistem, dar suntem siguri că ne orientăm către Obiectivele Juste şi nu cumva ignorăm tocmai pe aceia care sunt mai aproape de Ideile noastre?
Negăm sau ignorăm „Dezvoltarea Sustenabilă” şi „Descreşterea Fericită”,
deşi MATEMATICA ne-ar induce altfel !?
„Vedem paiul din ochii altora şi nu vedem parul din ochii noştri!?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpgFinal Point (5)

Almost all fb illuminists and even AC authors claim that Conspiracy Theories are ALL inventions of far-right fanatics.
Wrong !!!
It is true that some are in this situation, but not ALL.
THE CONSPIRACY is old since the world and even we have ARMAGEDONCONSPIRACY (AC) as our current reference point.
CONSPIRACY has always been the main occupation of Secret Societies.
No one can deny that JFK or M.L King died as a result of Conspiracies.
That one interpretation or another is offered is irrelevant.
In the opinion of many, even in this period we are the victims of an OWO Global Conspiracy.
It is RIDICULOUS that the illuminists takes the same position in connection with the Conspiracy Theories with the OWO Media, with Big Pharma and liberal governments, despite the EVIDENCE.
When the Illuminati condemn Conspiracy Theories, they refer strictly to those concerning them, by no means generalizing.
For now, the fb illuminists are allowed to show up, but they did not understand that the AUTHORITARIAN REGIME that is slowly being installed, “will soon cut their balls”.
CENSORSHIP is practiced systematically, SCIENTIFIC WORKS are removed from the Archives, TERROR is growing stronger, THE LACK OF CONSTITUTIONAL RIGHTS is becoming more pronounced, FREEDOM OF SPEECH is trampled on like all the hardly conquered Liberties.
Who does not understand this, does not understand REALITY.
The fb illuminists claim that the Mask, Social Distancing, Forced Isolation, Closure of Schools, are necessary measures for the protection of those around, so in the General Interest!?!?
Nothing more FALSE !!!
This year’s situation is not much different from previous years, and this is demonstrated by NUMBERS.
No one can deny that SWEDEN has fewer deaths than the countries that have implemented these “humanitarian measures”.
No one can deny the Herd Immunity that is studied in universities.
This HERD IMMUNITY is obtained in two ways:
1. By infecting over 60% of the population,
2. By Vaccine.
Obviously, Big Pharma is favoring the second, even though they were careful to force governments not to hold them accountable if their vaccines had disastrous SIDE EFFECTS !? These disastrous effects have been scientifically proven countless times in the past. Moreover, when DNA alteration is first predicted in history, we should be more cautious. The problem is to become GMO !!!
It is true that the flu is more dangerous this year, but this trend will accelerate in the absence of real measures to strengthen the Immune System.
Meanwhile, no one can deny that Suicides, Domestic Violence, Juvenile Violence, Mental Illness, Alcohol and Drug Use, Lack of Cure for the Chronically Ill who cannot receive care in crowded hospitals with sneezing people who have lost, as every year this season, the taste and smell due to the SEASONAL FLU, have produced more victims than in previous years!?!?
Does anyone really think that OWO is caring about people ???
If so, it would ban the use of Fossil Fuels, act to reduce the huge amount of Fine Powders and other chemical pollutants, stimulate Organic Agriculture and reduce meat consumption, put limits on GMOs and so on. What do we see instead? Advertisements for SUVs, Liar Consumeristic Advertising and other actions totally against a Sustainable Development. Is it stupid to talk about Returning to Normality, when Normal for a Rational Mankind was absolutely NOTHING before the “pandemic” !?
Did the illuminists realy end up watching TV or read the OWO Journals and be brainwashed ???
Did the illuminists really end up looking into the mouths of liberal politicians ???
Did they even end up supporting the MANIPULATION of Big Pharma and some billionaires who built their fortune through THEFT and who have now become “angels of charity” ???
In my opinion, we are dealing with an OWO INFILTRATION, and if this MANIPULATION is unmasked and a REVOLUTION iwill be, the contribution of the illuminists is already undermined.
An important field of manifestation was offered to the Extreme Right and I do not exclude that everything was masterfully designed by them for the delegitimization of the Liberal Regressive Left!
It is embarrassing that the illuminists stand on the edge of the great popular demonstrations !!!
No,, these are not manifestations of the Trumpanzes, but of some AWAKENED people !!!
“Are we wasting our time talking about the sex of angels and the Ottmans are under the walls !?”
We are manipulated with Halves of Truth such as BLM, LGBT, Multiculturalism, Walls, Political Correctness, Uncontrolled Migration, Denial of Overpopulation and so on. although illuminati books suggest otherwise !?
YES, we have every interest in seeing a rise of the masses, an achievement of an Anti-System Critical Mass, but are we sure that we are moving towards the Right Objectives and not ignoring those who are closer to our Ideas?
We deny or ignore “Sustainable Development” and “Happy Degrowth”, although MATHEMATICS would lead us otherwise !?
“Do we see the little straw in the eyes of others and don’t we see the pillar in our own eyes !?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpgLeave a Reply