Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (6)
QR Code Business Card

Final Point (6)

Novembre 29th, 2020 Posted in Dacia Iluministă
 

Final Point (6)
(rom./eng.)

„Avenit timpul ca Oamenii Raţiunii să preia conducerea Omenirii”
– ILLUMINATI PITAGOREICI


Pornind de la această afirmaţie, să vedem cum NU întotdeauna se conformează illuminiştii de FAKEBOOK şi care ar fi SOLUŢIILE RAŢIONALE pentru punerea acesteia în practică.

Este un ADEVĂR de necontestat că Omenirea este la ora actuală o
SUPRAPOPULAŢIE de IGNAVI… de ZOMBI.
Cum se poate pune în PRACTICĂ o astfel de Răsturnare de Situaţie?
Cu vorba bună, sau
cu FORŢA?
Este absolut imposibil să poţi schimba MENTALITATEA unei Omeniri Grav Bolnave Psihic, altfel decât FORŢAT.
Gândiţi-vă la cum ar putea fi eradicat Islamul, sau altă religie majoră, „cu vorba bună”!? Gândiţi-vă cum s-ar putea ajunge la situaţia ca „majoritatea democratică” să citească şi mai ales să înţeleagă ”God Series”!?
Oricum, răsturnarea de situaţie va fi rodul unei Conspiraţii!
Situaţia actuală este foarte fluidă şi e clar că suntem în plin conflict între OWO şi NOW… cel puţin sper!?
Deja în ”Corona Tsunami” şi ” Chinese Drop”, am contemplat cele două variante de Scenariu Conspiraţionist care au ca punct comun… China. Nu e exclus ca Illuminati să fie deja în China!? Actualul curs al evenimentelor, ar fi destinat
în Scenariul Favorabil să delegitimeze în viitorul apropiat Media, Big Pharma, Politica şi Guvernele Liberale, inducându-se IMPLOZIA SISTEMULUI.
Chiar în ipoteza că sunt Illuminati cei care fac cărţile, asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm între noi despre ADEVĂR. Oricum audienţa noastră e restânsă şi nu putem influenţa cursul evenimentelor astfel.
Ceea ce ne interesează pe noi, este să ajungem la:


A venit timpul ca INTOLERANŢA să nu mai fie TOLERATĂ!
A venit timpul Interzicerii Tuturor Religiilor Majore!
A venit timpul ca IGNORANŢA să fie eradicată prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII!
A venit timpul ca RAŢIUNEA să prevaleze MYTHOSUL!
A venit timpul ca INTERESUL GENERAL al Omenirii să fie pus înaintea INTERESULUI INDIVIDUAL sau de GRUP!
A venit vremea să-l reactualizăm pe LICURGUS, evident adaptat la mileniul al 3-lea!
A venit timpul Generalilor Filosofi!

A venit
timpul ca pe CORABIA NEBUNILOR să fie smulsă CÂRMA din mâinile „reprezentanţilor majorităţii democratice” şi să fie dată celor MERITUOŞI, ALTRUIŞTI, care posedă CUNOAŞTEREA, chiar cu riscul de a arunca peste bord pe cei care s-ar opune violent la această acţiune. Desigur că această opoziţie violentă va fi pusă în act de Liderii OWO, ci nu de „majoritatea democratică” ce final, ca întotdeauna în Istorie, îi va urma pe Învingători, ei nefiind în stare să aibă Opinii, ci doar să Urmeze sau Să Se Dea La O Parte. O mare parte dintre IGNAVI care vor fi ademeniţi de OWO să o apere, se vor afunda odată cu aceasta. Forţele Represive, Politicienii şi alţi Colaboraţionişti se vor regăsi în faţa unui nou Nuremberg, deoarece scuza că „s-au îndeplinit Ordine Superioare” nu a contat după WW2 şi nu va conta cu atât mai mult în viitorul apropiat.
A venit timpul IACOBINILOR!
A venit timpul ca MINTEA/SUFLETUL să fie preocuparea de bază a Omenirii, ci nu CORPUL/MATERIA!
A venit timpul afirmării HiperUmanităţii!
A venit timpul ca „lucrătorii
Peace and Love” să fie marginalizaţi!
A venit timpul dărâmării Cultului Celebrităţilor!A venit timpul Eliminării sau Reducerii Drastice a tuturor Activităţilor Futile, adică Fără Real Aport Social!
A venit timpul eliminării Consumerismului!
A venit timpul Dezvoltării Sustenabile raportate la Resurse!
A venit timpul Descreşterii Fericite!
A venit timpul ca iluminiştii să producă PROIECTE DE ŢARĂ, pentru a prezenta „majorităţii democratice” un Program Soci
o-Politic Practic, care să înglobeze tot ce a fost scris mai sus!

Suntem noi iluminiştii
de fb pregătiţi pentru aşa ispravă?
Deocamdată, NU!?
Niciun grup iluminist şi nici chiar autorii AC nu contemplă în mod integrat, repet, INTEGRAT, toate aceste Obiective, în special pe cele din urmă, sau o fac insuficient!?
Noi am făcut un astfel de Proiect de Ţară, care să ţină cont de TOATE Obiectivele enunţate mai sus. Nu ne-am limitat numai la câteva, aşa cum fac alţi iluminişti, preocupaţi în a combate Efecte Izolate.Duşmanii Omenirii sunt doi: MAMMON şi YHWH&co
Nimeni în afară de noi nu a încercat să-şi imagineze CUM ar arăta Lumea Nouă, pentru a fi în maxima composibilă SINTONIE cu Principiile Iluministe!?
E adevărat că Proiectul nostru e o Creaţie 1.0 şi că desigur poate fi îmbunătăţit, dar asta implică DEZBATERE DIALECTICĂ, pe bază de ARGUMENTE, pe bază de CUNOAŞTERE, iar noi nu avem CU CINE s-o facem, pentru că altele sunt preocupările iluminiştilor de fb.

În schimb, OWO ne-a luat-o înainte şi are deja o AGENDĂ pentru a contracara NESUSTENABILITATEA ACTUALEI PARADIGME şi încet-încet, o pun în practică.
Evident că Saltul de Paradigmă avut în vedere de OWO este conceput în aşa fel ca să le menţină CONTROLUL
şi PRIVILEGIILE.
Culmea ridicolului este că există iluminişti care neagă existenţa unei AGENDE a OWO, ba chiar afirmă că reprezentanţii acesteia s-ar căca pe ei de frică!?!? Subestimarea Adversarului, este prima Cauză a Înfrângerii!!
Acest Adversar dispune de oameni diabolic de Inteligenţi, de excelenţi Psihologi, de Forţe de Control şi Represiune şi nimic din ceea ce se petrece azi nu e întâmplător, ci rod al
actualizării unei AGENDE. Nici măcar guvernanţii pe care-i contestăm azi în Piaţă, nu sunt conştienţi de PĂPUŞARII care-i MANIPULEAZĂ şi de faptul că vor fi cât de curând … Ţapi Ispăşitori!?
Iluminiştii de fb recomandă Masca, Distanţarea Socială, Izolarea, la unison cu Media, Big Pharma, Guvernele Liberale, dar şi cu…Lucrătorii Peace and Love!?
Au devenit foarte Iubitori a miliarde de Ignavi şi promovează Pacea cu Duşmanul!?Final Point (6)
(Rom./eng.)

“The time has come for the People of Reason to take over the leadership of Mankind”
– ILLUMINATI

Starting from this statement, let’s see how FAKEBOOK illuminists do NOT always comply and what would be the RATIONAL SOLUTIONS for putting it into practice.
It is an indisputable TRUTH that Mankind is currently an OVERPOPULATION of IGNAVI … of ZOMBIES.
How can such a reversal be put into practice?
With good words, or with FORCE?
It is absolutely impossible to change the MENTALITY of a Seriously Mentally Ill Humanity, other than FORCED. Think about how Islam, or another major religion, could be eradicated “with good words” !? Think about how the “democratic majority” might read and especially understand the “God Series” !?
Anyway, the upheaval will be the result of a Conspiracy!
The current situation is very fluid and it is clear that we are in a full conflict between OWO and NOW … at least I hope !?
Already in “Corona Tsunami” and “Chinese Drop”, I contemplated the two variants of the Conspiracy Scenario that have in common … China. Is not out of question that the Illuminati are already in China !? The current course of events would be destined in the Favorable Scenario to delegitimize in the near future Media, Big Pharma, Politics and Liberal Governments, inducing the IMPLOSION OF THE SYSTEM.
Even assuming that there are the Illuminati who ”make the cards”, this does not mean that we should not discuss the TRUTH among us. However, our audience is limited and we cannot influence the course of events in this way.
What interests us is to get to:
The time has come for INTOLERANCE not to be TOLERATED anymore!
The time has come for the Prohibition of All Major Religions!
The time has come for IGNORANCE to be eradicated through the SPREAD OF KNOWLEDGE!
The time has come for REASON to prevail MYTHOS!
The time has come for the GENERAL INTEREST of Mankind to be put before the INDIVIDUAL or GROUP INTEREST!
It’s time to update LICURGUS, obviously adapted to the 3rd millennium!
The time has come for the Military Philosophers!
The time has come for the RUDDER of the FOOLS SHIP to be snatched from the hands of the “representatives of the democratic majority” and to be given to the Meritous, Altruistics, who possess Knowledge, even at the risk of throwing overboard those who would violently oppose this action. . Of course, this violent opposition will be put in place by the OWO Leaders, but not by the “democratic majority”, the latter following in the end, as always in History, the Winners, they will not be able to have Opinions, but only to Follow or to Step Aside. Much of the IGNAVI that will be lured by the OWO to defend it will sink with it. Repressive Forces, Politicians and other Collaborators will find themselves in front of a new Nuremberg, because the excuse that “Higher Orders have been fulfilled” did not matter after WW2 and will not matter even more in the near future.
The time of the Jacobins has come!
The time has come for the MIND / SOUL to be the basic concern of Mankind, but not the BODY / MATTER!
The time has come to affirm HyperHumanity!
The time has come for the “Peace and Love workers” to be marginalized!
The time has come to tear down the Celebrity Cult!
The time has come for the Elimination or Drastic Reduction of all Futile Activities, ie Without Real Social Contribution!
The time has come to eliminate Consumerism!
It’s time for Sustainable Development in relation to Resources!
The time of Happy Degrowth has come!
The time has come for the Illuminists to produce COUNTRY PROJECTS, in order to present to the “democratic majority” a Practical Socio-Political Program, which will include EVERYTHING that has been written above!
Are we Illuminists prepared for such a feat?
Not yet!?
No illuminist group or even the authors of the AC, contemplate in an integrated way, I repeat, INTEGRATED, all these Objectives, especially the last ones, or do it insufficiently !?
We have made such a Country Project, which takes into account ALL the Objectives stated above. We have not limited ourselves to a few, as other illuminists do, concerned with combating Isolated Effects.
There are two enemies of Mankind: MAMMON and YHWH & co.
No one but us tried to imagine WHAT the New World would look like, in order to be in maximum composable TUNING with the Pythagorean Illuminism Principles !?
It is true that our Project is a Creation 1.0 and that of course it can be improved, but this involves DIALECTICAL DEBATE, based on ARGUMENTS, based on KNOWLEDGE, and we have NO ONE to do it with, because other are the concerns of fb illuminists.
Instead, OWO has taken the lead and already has an AGENDA to counteract the UNSUSTAINABILITY OF THE CURRENT PARADIGM and is slowly putting it into practice.
Obviously, the OWO Paradigm Shift is designed to keep them in CONTROL and maintain their PRIVILEGES.
The culmination of the ridiculousness is that there are illuminists who deny the existence of an OWO AGENDA, and even claim that its representatives would shit on them for fear!?!?
Underestimation of the Adversary, is the first Cause of Defeat !!
This Adversary has devilishly intelligent people, excellent Psychologists, Control and Repression Forces and nothing that is happening today is accidental, but the result of updating an AGENDA. Not even the rulers we challenge today in the Square are aware of the PUPPETEERS MANIPULATING them and the fact that they will soon be … Scapegoats !?
Fb illuminists recommends Mask, Social Distancing, Isolation, in unison with Media, Big Pharma, Liberal Governments, but also with … Peace and Love Workers !?
They have become Lovers of billions of Ignavi and promote Peace with the Enemy !?
Next, I’ll try to suggest HOW this Change could be made.


 

 
 


Leave a Reply