Dacia Iluministă » Blog Archive » PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII
QR Code Business Card

PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII

Novembre 25th, 2021 Posted in Dacia Iluministă


PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII


(english)
PROFILE OF PARENTS WHO VACCINATE THEIR CHILDREN

Adults who get vaccinated for COHOAX are, in my opinion, either IGNORANT or EASY TO MANIPULATE by a System proven BROKEN today, but that does not make me hate them, but to pity them. When you do not understand that BIG PHARMA, MEDIA and GOVERNMENTS do not aim at the GENERAL INTEREST, maybe it is good to undergo a Genetic Experiment, because we are already too Many and too Stupid !?

If you don’t understand that VACCINE ABUSE is as harmful as ANTIBIOTIC ABUSE, maybe it’s better for Mother Nature to intervene to make a little SELECTION !?

The data of the problem are much more serious when the PARENTS decide that their own children should be vaccinated, although it is known for sure that COHOAX does not affect them at all. The question for them is this:

“WHY DO THEY DO IT?”

The LOGIC answer is:

“FEAR FOR THEIR HEALTH”

Doesn’t that seem like an EXACERBATE INDIVIDUALISM?

Don’t you think they are DISTORTED PARENTS?

Of course, it is not surprising that such PSYCHOPATHIC BEHAVIOR of 90% of the population (“Democratic Majority”). It is known that they are IGNORANT, ZOMBIES, DRONES, IGNAVI.

What about the SYSTEM? Give children the FREEDOM (???) to choose their GENDER, but not to be vaccinated or not !?

The Press in Service of the System immediately brought to our attention the case of a child who obtained in court the right to be vaccinated despite the opposition of his parents. But this is the EXCEPTION, not the RULE!

Does a child have the KNOWLEDGE needed to decide on very complex issues?

NO !!!

It is true that in general “The chip does not jump far from the Trunk”, so maybe it’s better this way !?

………………………………….

(romanian)

PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII

Adulţii care se vaccinează pentru COHOAX sunt după părerea mea ori IGNORANŢI, ori UŞOR MANIPULABILI de un Sistem demonstrat azi FALIMENTAR, dar asta nu mă determină să-i urâsc, ci să-i compătimesc. Atunci când nu pricepi că BIG PHARMA , MEDIA şi GUVERNANŢII nu au ca obiectiv INTERESUL GENERAL, poate e bine să te supui unui Experiment Genetic, pentru că deja suntem prea Mulţi şi prea Proşti !?

Dacă nu pricepi că ABUZUL DE VACCINURI este la fel de dăunător ca şi ABUZUL DE ANTIBIOTICE, poate e mai bine să intervină Mama Natura să facă un pic de SELECŢIE !?

Datele problemei sunt mult mai grave când PĂRINŢII decid ca proprii fii să fie vaccinaţi, deşi se ştie cu siguranţă că COHOAX-ul nu-i afectează deloc. Întrebarea este în cazul acestora următoarea:

DE CE O FAC ?”

Răspunsul LOGIC este:

DE FRICĂ PENTRU PROPRIA SĂNĂTATE”

Nu vi se pare un INDIVIDUALISM EXACERBAT ?

Nu vi se pare că sunt nişte PĂRINŢI DENATURAŢI ?

Desigur că nu e de mirare un astfel de COMPORTAMENT PSIHOPATIC de dată de 90% din populaţie („Majoritatea Democratică”) e IGNORANTĂ, ZOMBI, DRONE, IGNAVI

De SISTEM ce să mai vorbim ? Lasă copiilor LIBERTATEA (???) de a-şi alege GENUL, dar nu şi pe aceea de a se vaccina sau nu !?

Presa Aservită Sistemului ne-a adus imediat la cunoştinţă cazul unui copil care a obţinut în instanţă dreptul de a se vaccina în pofida opoziţiei părinţilor. Dar asta este EXCEPŢIA, ci nu REGULA!

Are un copil CUNOAŞTEREA necesară pentru a decide în chestiuni foarte complexe ?

NICIDECUM !!!

Este adevărat că în general „Aşchia nu sare departe de Trunchi”, aşa că poate e mai bine aşa !?Leave a Reply