Dacia Iluministă » Blog Archive » ”INDEPENDENT” FACT CHECKERS
QR Code Business Card

”INDEPENDENT” FACT CHECKERS

Novembre 25th, 2021 Posted in Dacia Iluministă

INDEPENDENT FACT CHECKERS
(română)
Motto:
„Proştii au numai Certitudini, iar Deştepţii o grămadă de Dubii”

În aceste vremuri de COHOAX, a apărut o nouă meserie:
FACT CHECKING.
Bineînţeles că au apărut şi „lucrătorii” şi „întreprinzătorii” de rigoare.
Deci există CINEVA care plăteşte „lucrătorii” şi are un PROFIT de pe urma lor.
Cine sunt „întreprinzătorii” ?
FOLLOW THE MONEY ! … şi noi ştim că numai ELITA PRIVILEGIATĂ are aceşti Bani.
Gates, Soros, Bezos, Zuckerberg şi alţi „binefăcători” sunt desigur printre „întreprinzători”.
Noi susţinem că această ELITĂ este PSIHOPATICĂ, deci
nu mai este cazul să ne exprimăm opiniile despre ea şi acţiunile sale.
La prima vedere este ceva pozitiv când se intenţionează a deschide calea Adevărului şi a se combate Minciuna.
La o abordare mai atentă
însă, ştiind noi DEŞTEPTAŢII că azi TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ cultivată de o ELITĂ PSIHOPATICĂ, ne vin în Minte nişte DUBII PUTERNICE.
Nu cumva cei care şi-au asumat această misiune de FACT CHECKING au altă menire decât cea reclamată ? Nu de alta, dar pretenţia lor de a fi deţinători exclusivi ai ADEVĂRULUI, îmi aduce în minte motto-ul acestui text:
„PROŞTII au numai Certitudini, iar DEŞTEPŢII o grămadă de DUBII”
Pretenţia de a fi deţinători absoluţi ai ADEVĂRULUI şi negarea
şi chiar CENZURAREA oricărei alte Opinii, este deci o dovadă de PROSTIE. Iată cum de fapt FACT CHECKERS sunt de fapt nişte PROŞTI, aflaţi evident sub EFECTUL DUNNING KRUGER ca şi Stăpânii lor şi eu o să argumentez în continuare această afirmaţie.
„Lucrătorii” din acest sector nu trebuie să ignore o întrebare ce poate fi adresată tuturor lacheilor Sistemului (Media, Politică,Poliţie, Armată, Justiţie, Economie, Educaţie, Sănătate) : „dacă în final se va demonstra că sunt în eroare, au în vedere CONSECINŢELE ?”
Le reamintesc
tuturor faptul că la Nuremberg, argumentul respectării ordinelor nu i-a scutit pe unii de Ştreang ! Azi asistăm cu stupoare la ignorarea crasă a NUREMBERG-ului !?
Ceea ce este diferit faţă de Trecut, este că azi suntem în pragul unei REVOLUŢII ce are în vedere SISTEMUL în totatalitatea sa, ci nu numai părţi ale acestuia. Se poate deduce că URMĂRILE vor fi mult mai TRAUMATICE pentru Vechea Ordine Mondială şi susţinătorii acesteia, dar din păcate, şi pentru noi.
Un lucru e sigur :
„Cine seamănă vânt, culege furtună” – proverb românesc
„Cu cât o Revoluţie e mai întârziată, cu atât va fi mai violentă” – JFK
Încercarea Sistemului de a frâna
Procesul Dialectic este contro-natura.
Violenţa Sistemului împotriva omenirii este
„o Forţă de Acţiune căreia i se va opune în mod natural o Forţă de Reacţiune, Egală şi de Sens Contrar”.
FACT CHECKERS, FIŢI ATENŢI, CĂ VĂ STRICAŢI CV !!!
O să Argumentez în continuare pe scurt aberaţia FACT CHECKING-ului cultivat în ultima vreme:
ŞTIINŢA ste invocată adesea de Fact Checkers, la unison cu Media, Guvernanţi, Big Pharma şi Big Tech.
Toţi cei care
NU se aliniază GÂNDIRII UNICE sunt categorisiţi ca fiind ANTI-ŞTIINŢĂ !?
Vreau să reamintesc
în acest context vorbele lui Max Planck : “Science progresses one funeral at a time”. Adică, ceea ce azi e acceptat ca Adevăr, mâine se poate demonstra Fals.
Noi iluminiştii pitagoreici negăm printre multe altele, până şi Interpretarea Copenhagen asupra Mecanicii Cuantice, aşa că nu ne sfiim să combatem argumentat ORICE, inclusiv GÂNDIREA UNICĂ (PENSIERO UNICO / SINGLE THOUGHT) propăvăduită de fact checkers.
Când nu mai avansează ŞTIINŢA, sau când este frânată ?
Când PROCESUL DIALECTIC este întrerupt.
Cum altfel poate fi definită CENZURAREA Antitezelor de către Fact Checkers, decât ceea ce este: ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DIALECTIC.
Procesul Dialectic este la baza EVOLUŢIEI.
Frânarea EVOLUŢIEI poate duce la INVOLUŢIE şi chiar EXTINCŢIE în cazul Omenirii,în caz de perpetuare a Frânării.
Noi ca iluminişti pitagoreici ar trebui să avem ideile clare despre
ŞTIINŢA EMPIRICIST MATERIALISTĂ pusă în slujba Vechii Ordini Mondiale (OWO) şi de aceea mă miră şi mă supără apelurile recente ale unor „iluminişti de fakebook” de a purta mască, de a se distanţa social, de a se vaccina împotriva RĂCELII, susţinând Tezele alarmiste ale OWO !? În opinia mea, e vorba de o INFILTRARE A ILUMINIŞTILOR PITAGOREICI !!! RUŞINE !!!
Cum poţi tu iluminist pitagoreic să vorbeşti precum Media, Guvernanţi şi Big Pharma ?
Cum poţi fi tu iluminist pitagoreic şi să propagi Narativa unui Gates, Soros, S
chwab (World Economic Forum), Charles (the prince of my balls), Bilderbergs şamd. ?
Aceştia finanţează inclusiv FACT CHECKING-ul, ca şi FALSE FLAGS-urile cu care destabilizează geo-politic întreaga planetă. Ambele au ca scop DIVIDE ET IMPERA !
Cum poţi tu să crezi că cei care au creat şi susţinut Sistemul sunt capabili să-l schimbe ?
Cum poţi fi tu iluminist pitagoreic şi să condamni
SPIRITUL FREE SOURCE şi să aperi astfel PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ce stă la baza PROFITULUI MULTINAŢIONALELOR ?
Ori eşti INFILTRAT, ori IGNORANT şi departe de a deveni GOD !?

Despre „oamenii de ştiinţă” ce proliferează pe ecranele TEMBELIZOARELOR, ce să mai vorbim !? Sunt toţi SLUGI CUMPĂRATE ALE SISTEMULUI !
ŞTIINŢA a devenit prin contribuţia lor şi a Fact Checkers-ilor, o NOUĂ RELIGIE, care asemenea celei Avraamice, propăvăduieşte CREDE ŞI NU CERCETA !?
La fel ca şi Religiile Majore, induc FRICA în Omenire.
Oamenii de ştiinţă empiricişti materialişti habar nu au CE suntem,
UNDE suntem şi DE CE suntem aici. Numai IDEALIŞTII RAŢIONALIŞTI ca noi, iluminiştii pitagoreici, pot răspunde de pe poziţii RAŢIONALE la aceste întrebări.
Cei care nu se aliniază GÂNDIRII UNICE, chiar dacă sunt eminenţe în domeniile lor de cercetare, sunt marginali
zaţi, batjocoriţi, şi chiar eliminaţi fizic !?
În schimb, jurnalişti, influenţeri, p
seudo oameni de ştiinţă, politicieni şi artişti IGNORANŢI umplu ecranele televizoarelor cu Mesajele OWO !? Ăsta e un semn clar de IDIOCRAŢIE !!!
„Spune-mi cu cine te însoţeşti şi-ţi voi spune cine eşti ” se zice pe la noi.
Puţini iluminişti sunt capabili să înţeleagă Mesajele Iluminaţilor Pitagoreici în favoarea Medicinei
Homeopate. Toţi au căzut în plasa Medicinii Alopate.
Mare parte din Publicitatea Mincinoasă din Media este ocupată (printre alte tâmpenii) de promovarea MEDICAMENTELOR, când „Natura oferă Leacuri pentru totalitatea bolilor”.
Nimeni nu vorbeşte de ADEVĂRATELE CAUZE ale bolilor:
Suprapopulaţia, Ignoranţa, Poluarea Aerului, Apei şi Solului, Medicina Empiricist Materialistă Alopată, Hrana Nesănătoasă Modificată Genetic în fuga după PROFIT fără studii aprofundate, Stresul provocat Omenirii de un Sistem Capitalist în care totul, inclusiv oamenii, este MARFĂ. Totul se supune Economiei de Piaţă, unde Economia este (după spusele lui DAVID SUZUKI) o formă de PSIHOPATIE. Cum poate fi categorisită altfel, de dată de peste 75% din Activităţile Economice actuale sunt FUTILE, fără REAL APORT SOCIAL, ci doar CONSUMATOARE DE RESURSE şi SURSĂ DE PROFIT pentru o ELITĂ PSIHOPATICĂ!?
Mulţi oameni de ştiinţă care ar avea potenţialul de a înţelege argumentaţia ştiinţifică a unor alţi oameni de ştiinţă integrii, dau dovadă de DISONANŢĂ COGNITIVĂ, din Comoditate şi dorinţa de a nu ieşi din Zona De Confort.
Intelighenţia a fost aproape în totalitate CUMPĂRATĂ de Sistem !!!
Omul de Ştiinţă VÂNDUT SISTEMULUI este un Mr. Hyde capabil să producă arme chimice biologice şi nucleare, fertilizanţi şi erbicide dăunătoare Ambientului şi Omului, tehnologii de control în slujba regimurilor totalitare, organisme modificate genetic fără studii aprofundate asupra nocivităţii lor, medicamente ce fac mai mult rău decât bine, că doar Big Pharma nu are nevoie de oameni sănătoşi şamd.

Cu toate astea, închei într-o notă optimistă.
„O mână de oameni determinaţi şi cărora le pasă, pot schimba lumea. Ei au făcut-o întotdeauna” spunea antropologa Margaret Mead.
Nu „majoritatea democratică” va forma MASA CRITICĂ ce va da bobârnacul final Sistemului aflat în plin proces de IMPLOZIE.

EROII sunt puţini la număr şi rămân în Istorie, pe când IGNAVI vor bântui pe vecie în LIMBO. Ei nu vor trece prin celelalte Cercuri ale Infernului şi nu vor ajunge în veci la LUMINĂ !!!


…………………………..

“INDEPENDENT” FACT CHECKERS

(english)

Motto:

“Stupids have only Certainties, and the Intelligents a lot of Doubts”

In these times of COHOAX, a new profession has emerged: FACT CHECKING.

Of course, the necessary “workers” and “entrepreneurs” have also appeared.

So there is SOMEONE who pays the “workers” and has a PROFIT from them.

Who are the “entrepreneurs”?

FOLLOW THE MONEY! … and we know that only the PRIVILEGED ELITE has this Money.

Gates, Soros, Bezos, Zuckerberg and other “benefactors” are of course among the “entrepreneurs.”

We claim that this ELITE is PSYCHOPATHIC, so it is no longer necessary to express our opinions about them and their actions.

At first glance it is a positive thing when it is intended to open the way to the Truth and to fight the Lie.

On a more careful approach, however, knowing that we are living in a LIE cultivated by a psychopathic elite, some POWERFUL DOUBTS come to mind.

Don’t those who have taken on this FACT CHECKING mission have a different purpose than the one claimed? Not for nothing, but their claim to be exclusive holders of the TRUTH, reminds me of the motto of this text:

“STUPIDS have only Certainties, and THE iNTELLIGENTS a lot of DOUBTS”

The claim to be absolute holders of the TRUTH and the denial and even CENSORSHIP of any other Opinion, is therefore a proof of STUPIDITY. This is how FACT CHECKERS are actually STUPIDS, obviously under the DUNNING KRUGER EFFECT like their Masters, and I will continue to argue this statement.

Workers” in this sector must not ignore a question that can be asked of all the lackeys of the System (Media, Politics, Police, Army, Justice, Economy, Education, Health): “if in the end it is proved that they are in error, are you CONSIDERING THE CONSEQUENCES? ”

I remind everyone that in Nuremberg trial, the argument of obedience to orders did not exempt some from Death Penalty! Today we are witnessing with amazement the gross ignorance of NUREMBERG !?

What is different from the Past is that today we are on the threshold of a REVOLUTION that considers the SYSTEM in its entirety, but not only parts of it. It can be deduced that the CONSEQUENCES will be much more TRAUMATIC for the Old World Order and its supporters, but unfortunately, for us as well.

One thing is for sure:

“He who sows the wind reaps the storm” – Romanian proverb

“The later a Revolution, the more violent it will be” – JFK

The System’s attempt to slow down the Dialectic Process is counter-nature.

The violence of the System against humanity is “a Force of Action which will naturally be opposed by a Force of Reaction, Equal and Opposite.”

FACT CHECKERS, BE CAREFUL, YOU’RE BREAKING YOUR CV !!!

I will further briefly argue the aberration of FACT CHECKING cultivated lately:
SCIENCE is often invoked by Fact Checkers, in unison with Media, Governors, Big Pharma and Big Tech.

All those who do NOT align with SINGLE THOUGHT are categorized as ANTI-SCIENCE !?

In this context, I want to recall Max Planck’s words: “Science progresses one funeral at a time.” That is, what is accepted today as Truth, tomorrow can be proven False.

We Pythagorean Illuminists deny, among other things, even the Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics, so we are not afraid to argue ANYTHING, including the SINGLE THOUGHT (PENSIERO UNICO) preached by fact checkers.

When does SCIENCE no longer advance, or when is it slowed down?

When the DIALECTIC PROCESS is interrupted.

How else can the Censorship of Antitheses by Fact Checkers be defined, other than what it is: INTERRUPTION OF THE DIALECTICAL PROCESS.

The Dialectic Process is the basis of EVOLUTION.

The braking of EVOLUTION can lead to INVOLUTION and even EXTINCTION in the case of Humanity, in case of perpetuation of Braking.

We as Pythagorean Illuminists should have clear ideas about the EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE put in the service of the Old World Order (OWO) and that is why I am surprised and upset by the recent calls of some “fakebook illuminists” to wear a mask, to distance themselves socially. , to be vaccinated against COLD, supporting the alarmist theses of the OWO !? In my opinion, this is an INFILTRATION OF THE PYTHAGOREAN ILLUMINISTS !!! SHAME ON YOU !!!

How can you Pythagorean Illuminist speak like the Media, Governors and Big Pharma?

How can you be a Pythagorean Illuminist and propagate the Narrative of a Gates, Soros, Schwab (World Economic Forum), Charles (the prince of my balls), Bilderbergs and so on ?

They also fund FACT CHECKING, as well as FALSE FLAGS that geo-politically destabilize the entire planet. Both aim to DIVIDE AND EMPIRE!

How can you believe that those who created and supported the System are able to change it?

How can you be a Pythagorean Illuminist and condemn the SPIRIT FREE SOURCE and thus defend the INTELLECTUAL PROPERTY that underlies the PROFIT OF MULTINATIONALS?

Either you are INFILTRATED, or IGNORANT and far from becoming GOD !?

About the “scientists” that proliferate on the screens of the Media, what more can we say !? They are all BUYED SERVANTS OF THE SYSTEM!

SCIENCE has become through their contribution and that of the Fact Checkers, a NEW RELIGION, which like the Abrahamic one, preaches BELIEVE AND DO NOT RESEARCH !?

Like the Major Religions, they induce FEAR in Mankind.
Materialistic empiricist scientists have no idea
WHAT we are, WHERE we are and WHY we are here. Only RATIONALIST IDEALISTS like us, the Pythagorean Illuminists, can answer these questions from RATIONAL positions.

Those who do not align with SINGLE THOUGHT, even if they are eminent in their fields of research, are marginalized, mocked, and even physically eliminated !?

Instead, journalists, influencers, pseudo scientists, politicians and IGNORANT artists fill TV screens with OWO Messages !? This is a clear sign of IDIOCRACY !!!

“Tell me who you’re with and I’ll tell you who you are” they say.

Few illuminists are able to understand the Messages of the Pythagorean ILLUMINATI in favor of Homeopathic Medicine. They all fell into the trap of Allopathic Medicine.

Much of the Advertising in the Media is occupied (among other nonsense) by the promotion of MEDICINES, when “Nature offers Cures for all diseases.”

Nobody talks about the TRUE CAUSES of diseases: Overpopulation, Ignorance, Air, Water and Soil Pollution, Allopathic Materialist Empiricist Medicine, Genetically Modified Unhealthy Food on the run after PROFIT without in-depth studies, Stress caused to Humanities by the Predatory Capitalist System. Everything is subject to the Market Economy, where the Economy is (according to DAVID SUZUKI) a form of PSYCHOPATHY. How can it be categorized differently, since over 75% of the current Economic Activities are FUTILE, without REAL SOCIAL CONTRIBUTION, but only CONSUMERS OF RESOURCES and SOURCE OF PROFIT for a PSYCHOPATHIC ELITE !?

Many scientists who would have the potential to understand the scientific argument of other honest scientists, show COGNITIVE DISSONANCE, for convenience and the desire not to leave the Comfort Zone.
Intelligentsia was almost entirely PURCHASED by the System !!!

The Scientist SOLD TO THE SYSTEM is a Mr. Hyde capable of producing biological, chemical and nuclear weapons, fertilizers and herbicides harmful to the Environment and Humankind, control technologies in the service of totalitarian regimes, genetically modified organisms without in-depth studies on their harmfulness, drugs that do more bad than good, because the Big Pharma doesn’t need healthy people, and so on.

However, I conclude on an optimistic note.

A handful of determined people who care, can change the world. They always did ” said anthropologist Margaret Mead.

It is not the “democratic majority” that will form the CRITICAL MASS that will give the final push to the System that is in the process of IMPLOSING.

HEROES are few in number and remain in History, while IGNAVI will haunt forever in LIMBO.
They will not go through the other Circles of Hell and will never reach the LIGHT !!!Leave a Reply