Dacia Iluministă » Blog Archive » SINGLETON
QR Code Business Card

SINGLETON

Dicembre 27th, 2021 Posted in Senza categoria

SINGLETON
(rom)

În Matematică, SINGLETON este „un set constând dintr-un singur element”.
Termenul a fost implementat de diverşi sociologi, economişti, analişti de geopolitică ş.a. în diverse teorii ce au ca
principal obiectiv o Nouă Ordine Mondială, bazată pe o Conducere Unică Globală. Majoritatea acestor teorii sunt de natură Materialist Empiricistă şi de aici putem concluziona deja că din punctul de vedere Iluminist Pitagoreic, sunt nişte teorii „cu picioare de lut”. Nu sunt altceva decât creaţii ale Vechii Ordini Mondiale, destinate a menţine CONTROLUL aceleiaşi ELITE PSIHOPATICE, în actualele condiţii ale NESUSTENABILITĂŢII SISTEMULUI.
Acest CONTROL urmează să fie implementat de BIG TECH în scopuri declarate TRANSUMANISTE,
bazându-se pe INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ.
Desigur că această „inteligenţă” poate fi pusă în slujba Omenirii şi noi iluminiştii pitagoreici nu negăm PROGRESUL / DEVENIREA, dar cum avem de-a face în prezent cu o Veche Ordine Mondială ce se află pe Puntea de Comandă a acestei Corăbii a Nebunilor, nu e greu de intuit urmarea. Asemenea SATANEI, ei vor să fie recunoscuţi ca NOII DUMNEZEI. Avem deja semnale importante ale unei NOI RELIGII: SCIENTISMUL MATERIALIST EMPIRICIST.
Un sumar al unor astfel de teorii se poate găsi aici:
https://destepti.ro/ipoteza-singleton-omenirea-incotro-se-indreapta-lumea-spre-punctul-omega?
Ceea ce se ignoră de autorii diverselor teorii citaţi în articol (cu excepţia lui Pierre Teilhard de Chardin), este că Omenirea se află în viziunea noastră, în cea de-a TREIA DENSITATE EVOLUTIVĂ de la ALFA la OMEGA, fiecare densitate fiind extinsă pe muuuulte secole şi muuulte Reîncarnări. Trebuie deci să ne mişcăm cu prudenţă, pentru a nu cădea victimă unei supraevaluări a Capacităţilor Reale ale Omenirii în această etapă. Din păcate, şi aceste teorii o demonstrează din plin, „sunt mulţi Napoleoni în acest Azil de Nebuni” !?

Numai nişte PSIHOPATICI îşi pot imagina că INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ va putea decide soarta omenirii în favoarea lor.. Dacă aşa ceva ar fi posibil, primul lucru pe care acesta l-ar face, ar fi să-i elimine pe cei care o pot scoate din priză (vezi Skynet), inclusiv pe ei !!!
DA, această IA poate fi de un real folos omenirii, dar numai până la un anumit punct limită, determinat de limitele PROGRAMATORULUI.
În filmul „I Am Mother”, MAŞINA
(IA) elimină inclusiv Vechea Ordine Mondială care luase iniţiativa unui BIG RESET, deoarece vârfurile acesteia nu corespundeau „idealului de Om” programat de oameni cu adevărat Inteligenţi. Se prevede deci dispariţia Vechii Ordini Mondiale, ce va cădea victimă propriei lor iniţiative.
O altă motivaţie a dispariţiei în scurt timp a Vechii Ordini Mondiale se poate deduce dacă vreţi, din cele Patru Legi ale Roboticii definite de ISAAC ASIMOV:

Legea 1
Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane, sau, prin neintervenție, să permită ca unei ființe omenești să i se facă un rău.
Legea 2
Un robot trebuie să se supună ordinelor date de către o ființă umană, atât timp cât ele nu intră în contradicție cu Legea 1.
Legea 3
Un robot trebuie să-și protejeze propria existență, atât timp cât acest lucru nu intră în contradicție cu Legea 1 sau Legea 2.
Legea supremă – Legea 0
Acțiunea din romanele sale a pricinuit apariția unei legi suplimentare, intitulată Legea 0 (zero):
Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității sau să permită prin neintervenție ca umanitatea să fie pusă în pericol.
Ca urmare a Legii 0, toate celelalte legi se modifică corespunzător, Legea 0 fiind legea supremă.

Este evident că cei care pun Omenirea în pericol prin RĂZBOAIE, POLITICI EUGENETICE, EXPERIENŢE GENETICE PE OAMENI fără studii care să asigure principiul NON NOCERE, prin încălcarea totală a CODULUI NUREMBERG, nu vor putea conta pe INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ pentru a-şi impune AGENDA CRIMINALĂ. Desigur că pot PROGRAMA o IA malefică, dar se va naşte automat „o forţă egală şi de sens contrar” pentru a restabili Echilibrul.

Numai nişte PSIHOPATICI IGNORANŢI nu ştiu că o MAŞINĂ nu poate avea SUFLET, şi nu se poate conecta la NeConştienţa Universală (Universal Unconsciousness), cu toate consecinţele de rigoare pentru PROCESUL DIALECTIC AL DEVENIRII OMENIRII. O MAŞINĂ e ca o DRONĂ care are întotdeauna nevoie de un PILOT, căci altfel e destinată a se prăbuşi (vezi ”The war of the Ghosts and Machines” by Mike Hockney).
Numai nişte PSIHOPATICI IGNORANŢI nu ştiu că Universul este MENTAL, iar ceea ce vedem noi nu este decât o „ILUZIE” A SIMŢURILOR noastre: o Interpretare Matematică Superficială / Limitată a Universului Real, corespunzător celei de-a treia Densităţi Evolutive.

Numai nişte PSIHOPAŢI pot spera într-un viitor de CUNOAŞTERE şi concomitent să cultive IDIOCRAŢIA. Coefcienţii de Inteligenţă sunt în cădere liberă la nivel global, ANALFABETISMUL FUNCŢIONAL fiind în creştere accelerată… ce să mai vorbim de ignorarea ONTOLOGIEI MATEMATICII !?!? Cum poţi tu să crezi că „idioţii de mâine” pe care OWO îi cultivă cu sârguinţă, vor face aşa Salturi Calitative ???

Unii se hazardează până acolo încât să ipotizeze IMORTALITATEA !?
Numai nişte PSIHOPATICI pot să elimine din ecuaţie ENTROPIA caracteristică Universului Dimensional şi să-şi imagineze IMORTALITATEA ce e caracteristică Universului Adimensional.

Multe ar mai fi de scris, dar o să rezum cu asta:„oamenii de ştiinţă” de azi sunt programaţi a fi EMPIRICIŞTI MATERIALIŞTI, iar viitorul este al IDEALIŞTILOR RAŢIONALIŞTI cum sunt Iluminiştii Pitagoreici. Iată de ce anumite „viziuni” pot fi Raţional Acceptate, iar majoritatea, NU.

Desigur că bine ar fi să avem un SINGLETON pe această planetă (să nu vorbim de Univers, că ne râd curcile !), dar ăsta ar trebui să fie o MASĂ ROTUNDĂ a celor mai MERITUOŞI (vezi Meritocraţia Iluministă şi modul de cuantificare a Meritului), pentru a se avea cel mai frumos JOC AL MĂRGELELOR DE STICLĂ (vezi Hermann Hesse).

Desigur ar fi bine să avem o Masă Rotundă care să decidă Soarta Omenirii, dar având în vedere strict INTERESUL GENERAL, ci nu pe cel INDIVIDUAL sau de GRUP al unei ELITE PSIHOPATICE preocupate de CONTROLUL „majorităţii democratice”.

Desigur că trebuie să fim TRANSUMANIŞTI, adică să trecem în Densităţile superioare, dar să nu uităm că există Transhumnismul Plus şi cel Minus, în funcţie de SCOPUL promotorilor: COMUNITARIAN sau INDIVIDUALIST.

Pierre Teilhard de Chardin e o excepţie printre aceşti NEBUNI citaţi în articol, deoarece atunci când el vorbeşte de ALFA şi OMEGA, o face de pe poziţii IDEALIST RAŢIONALISTE, ştiind el că de la a Treia Densitate la a Zecea care este PUNCTUL OMEGA („de-a dreapta Tatălui / Arhitectului”), nu se ajunge în doi timpi şi trei mişcări, căci, aşa cum spunea Marele Maestru Illuminati LEIBNIZ, „în Natură nu se fac Salturi”.SINGLETON

(eng)

In Mathematics, SINGLETON is “a set consisting of a single element.”

The term has been implemented by various sociologists, economists, geopolitical analysts, etc. in various theories whose main objective is a New World Order, based on a Single Global Leadership. Most of these theories are Materialist Empiricist in nature, and from this we can already conclude that from the Pythagorean Illuminism point of view, they are “clay-footed” theories. They are nothing but creations of the Old World Order, destined to maintain CONTROL of the same PSYCHOPATHIC ELITE, in the current conditions of UNSUSTAINABILITY OF THE SYSTEM.

This CONTROL is to be implemented by BIG TECH for purposes declared TRANSUMANISTS, based on ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Of course, this “intelligence” can be put at the service of Mankind, and we Pythagorean Illuminists do not deny PROGRESS / BECOMING, but as we are now dealing with an Old World Order on the Command Bridge of this Ship of Fools, it’s not hard to guess the consequence. Like SATAN, they want to be recognized as the NEW GODS. We already have important signals of a NEW RELIGION: EMPIRICIST MATERIALIST SCIENTISM.

A summary of such theories can be found here:

https://destepti.ro/ipoteza-singleton-omenirea-incotro-se-indreapta-lumea-spre-punctul-omega?

What is ignored by the authors of the various theories cited in the article (with the exception of Pierre Teilhard de Chardin), is that Humanity is in our vision, in the THIRD EVOLUTIONARY DENSITY from ALPHA to OMEGA, each density being extended to many centuries and many reincarnations. We must therefore move with caution, so as not to fall victim to an overestimation of the Real Capacity of Mankind at this stage. Unfortunately, these theories also fully prove that, “there are many Napoleons in this Asylum of the Mad” !?
Only psychopaths can imagine that ARTIFICIAL INTELLIGENCE will be able to decide the fate of mankind in their favor. (see Skynet) !!!

YES, this AI can be of real benefit to mankind, but only to a certain extent, determined by the limits of the PROGRAMMER.

In the movie “I Am Mother”, the MACHINE (AI) eliminates even the Old World Order that had taken the initiative of a BIG RESET, because its members did not correspond to the “human ideal” programmed by truly Intelligent people. The disappearance of the Old World Order is therefore foreseen, falling victim to their own initiative.

Another motivation for the disappearance of the Old World Order can be deduced, if you will, from the Four Laws of Robotics defined by ISAAC ASIMOV:

– Law 1

A robot is not allowed to cause harm to a human being, or, through non-intervention, to allow a human being to be harmed.

– Law 2

A robot must obey orders given by a human being, as long as they do not conflict with Law 1.

– Law 3

A robot must protect its own existence, as long as this does not conflict with Law 1 or Law 2.

– Law 0 – The Supreme Law:

A robot is not allowed to cause harm to humanity or to allow humanity to be endangered by non-intervention.

As a result of Law 0, all other laws are amended accordingly, Law 0 being the supreme law.

It is obvious that those who endanger Humanity through WAR, EUGENETIC POLICIES, GENETIC EXPERIENCES ON PEOPLE without studies to ensure the principle of NON-NOCERE, by total violation of the NUREMBERG CODE, will not be able to rely on ARTIFICIAL INTELLIGENCE to impose a CRIMINAL AGENDA.
Of course they can PROGRAM an evil AI, but an “equal and opposite force” will automatically be born to restore Equilibrium.

Only ignorant PSYCHOPATHS do not know that a MACHINE cannot have a SOUL, and cannot connect to Universal Unconsciousness, with all the necessary consequences for the DIALECTICAL PROCESS OF BECOMING. A MACHINE is like a DRONE that always needs a PILOT, otherwise it is destined to collapse (see ”The war of the Ghosts and Machines” by Mike Hockney).

Only some IGNORANT PSYCHOPATHS do not know that the Universe is MENTAL, and what we see is only an “ILLUSION” of our SENSES: a Superficial / Limited Mathematical Interpretation of the Real Universe, corresponding to the third Evolutionary Density.

Only psychopaths can hope for a future of KNOWLEDGE and at the same time cultivate IDIOCRACY. IQs are in free fall globally, FUNCTIONAL ILLITERACY is growing rapidly … what about ignoring MATHEMATICAL ONTOLOGY!?!? How can you believe that the “idiots of tomorrow” that OWO diligently cultivates will make such qualitative leaps ???

Some venture so far as to speculate on IMMORTALITY !?

Only some PSYCHOPATHS can eliminate from the equation the ENTROPY characteristic of the Dimensional Universe and imagine the IMORTALITY that is characteristic of the Dimensionless Universe.

There is much more to write, but I will summarize this: today’s “scientists” are programmed to be MATERIALIST EMPIRICISTS, and the future belongs to RATIONALIST IDEALISTS such as the Pythagorean Illuminists. This is why certain “visions” can be rationally accepted, and most are NOT.

Of course, it would be good to have a SINGLETON on this planet (not to mention the Universe, because our turkeys laugh!), But this should be a ROUND TABLE of the MOST MERITORIOUS (see Illuminist Meritocracy and how to quantify Merit) , to have the most beautiful GLASS BEAD GAME (see Hermann Hesse).

Of course, it would be good to have a Round Table to decide the Fate of Mankind, but strictly considering the GENERAL INTEREST, not the INDIVIDUAL or GROUP INTEREST of a PSYCHOPATHIC ELITE concerned with the control of the “democratic majority”.

Of course, we must be TRANSUMANISTS to move to the higher Densities, but let’s not forget that there is a Transhumanism Plus and a Minus one, depending on the PURPOSE of the promoters: COMMUNITARIAN or INDIVIDUALISTIC.

Pierre Teilhard de Chardin is an exception among these FOOLS quoted in the article, because when he talks about ALPHA and OMEGA, he does so from the position of RATIONAL IDEALISM, knowing that from the Third Density to the Tenth which is the OMEGA POINT (”at the right of the Father / Architect ”), cannot be reached in two times and in three movements, because, as Grand Master Illuminati LEIBNIZ said,“ no Jumps are made in Nature ”.Leave a Reply