Dacia Iluministă
QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Final Point (2)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (2)
(rom./eng.)

Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar lăsa să votăm”.
Mark Twain.

Am fost uimit de câți iluministi de fb au militat pentru votul în favoarea lui Biden, inclusiv Morgue & co, în loc de BOICOT! Nu voi intra în detalii despre trecutul lui Biden sau despre faptul că este atât de bătrân cî probabil nu își va termina mandatul, dar vă reamintesc că Trump a decis să retragă zeci de mii de soldați din lume. , nu a bombardat pe nimeni, spre deosebire de laureatul Nobel dinaintea sa, a tratat cu Coreea de Nord și și-a exprimat intenția de a face același lucru cu Iranul, are o atitudine mai rațională în ceea ce privește manipularea covid și a denunțat furturile electorale împotriva opiniilor tuturor organelor mediatice şi guvernelor Vechii Ordini Mondiale (OWO). Nu susțin că acest lucru îl face acceptabil pentru mine, dar pot spune fără îndoială că este la fel de rău ca adversarul său. America este futută în orice eventualitate !!
În legătură cu înșelăciunea corona, dacă sensul „Cazului Suediei” nu este înțeles, nu se înțelege nimic, deoarece „Jumătatea de Adevăr este Minciună”.
Este trist să vezi așa-numiții Illuminişti îmbrățișând Manipularea OWO!?
De ce mă ocup de acest caz? Pentru că văd că așa-numiții iluminați nu știu cum să DESTRUCTUREZE şi să RECOMPUNĂ IDEI și FAPTE, conform unui proces dialectic superior. Acest principiu este legat de asemenea și de Onestitatea Intelectuală.
Pentru ei, tot ce a făcut Trump este rău, iar tot ce va face Biden este bun, de ce altfel îl votați!?
Este aceeași greșeală ca atunci când comunismul este condamnat în totalitate, când de fapt este mult mai aproape de Meritocrația Iluministă decât de CRAPitalismul!
Oricum este paradoxal astăzi că mulți uită că China ESTE un stat comunist!?
Acest principiu de destructurare și recompunere îl aplic și la Morgue & co: susțin ceea ce mi se potrivește și neg ceea ce nu o face.
Apreciez ceea ce face Morgue, dar în opinia mea nu este suficient.
De asemenea, sunt de acord că el cere bani, pentru că își dedică tot timpul pentru Cauză și trebuie să supraviețuiască pentru asta.
Eu personal am fost anticomunist și astăzi sunt anticapitalist, pentru că nu am încetat niciodată să caut sinteze superioare.
Illuminati înșiși recomandă să nu-I CREZI, ci să CERCETEZI cu MINTEA ta și să CREAŢI ceva mai bun. S-ar putea să placă sau nu, dar ceea ce am scris este „pe hârtie”, SURSĂ GRATUITĂ, pentru descărcare și citire gratuită și este rezultatul unei experiențe și documentații îndelungate și nu accept că un „moccioso” să mă facă senil, troll al OWO, plagiator și așa mai departe.
Am răspândit Ideologia Illuminati și Adevărul despre ei în România cu cărțile noastre și avem mai mult de 8000 de persoane care ne-au accesat doar pe Academia.edu. Cine mai poate spune asta?
Ai grijă când cineva declară că este în posesia ADEVĂRULUI și îi judecă pe alții pe această bază !!

https://www.youtube.com/watch?v=uqD561UtvGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c_Cs76QOHN1EdopmsOpIXd3D_pE2HQaRfzZZWwYgws_zCTgiyZGx9IOI

Final Point (2)

“If our vote could change anything, no one would let us vote.”
Mark Twain.

I was amazed at how many fb illuminists campaigned for the vote in favor of Biden, including Morgue & co, instead of BOYCOTTING !? I’m not going to go into details about Biden’s past, or the fact that he’s an old man who probably won’t finish his term, but I’ll remind you that Trump has decided to withdraw tens of thousands of soldiers from around the world. , did not bomb anyone unlike the Nobel Laureate before him, dealt with North Korea and expressed his intention to do the same with Iran, has a more rational attitude on the issue of covid hoax and declares that he has denounced elections THEFT against the opinions of all OWO’s MEDIA and governments. I do not claim that this makes him acceptable to me, but I can say without a doubt that he is as bad as his opponent. America is fucked up in any eventuality !!
In connection with the corona hoax, if the meaning of the “Sweden Case” is not understood, nothing is understood, because “The Half-Truths Are Lies.”
It is sad to see so-called Illuminists embracing the OWO Manipulation !?
Why am I dealing with this case? Because I see that the so-called illuminists do not know how to DESTRUCTURE AND RECOMPOSE IDEAS and FACTS, according to a superior dialectical process. This Principle is linked to the Intellectual Honesty too.
For them, everything Trump did is bad, and everything Biden will do is good, why else do you vote for him !?
It is the same mistake as when Communism is fully condemned, when in fact is much closer to the Illuminist Meritocracy than CRAPitalism !?
Anyway it is paradoxical today that many forget that China IS a communist state !?
This principle of destructurate and recompose I’m applying to Morgue&co too: I support what fits me and deny what does not.
I do apreciate what Morgue is doing, but în my opinion is not enough.
I agree also that he is calling for money, because he is dedicating all his time for the Cause, and have to survive for that.
I personally was anti-communist and today I am anti-capitalist, because I never stopped looking for Superior Syntheses.
The Illuminati themselves recommend not to BELIEVE them, but to RESEARCH with your MIND and CREATE something better. Someone may like it or not, but what I wrote is “on paper”, FREE SOURCE, for free to download and read and is the result of a long experience and documentation and I do not accept that a moccioso makes me senile, troll of OWO, plagiarist and so on.
We’ve spread the Illuminati’s Ideology and the Truth about them în Romania with our books, and we have more than 8000 people who accessed us only on Academia.edu. Who else can say that ?
Take care when someone declares that he is în possession of the TRUTH and judge others on this bases !!

https://www.youtube.com/watch?v=uqD561UtvGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c_Cs76QOHN1EdopmsOpIXd3D_pE2HQaRfzZZWwYgws_zCTgiyZGx9IOI


Final Point (1)

Novembre 27th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Final Point (1)
(rom./eng.)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Înainte de a mă retrage de pe FAKEBOOK fac următoarele precizări pentru puţinii mei prieteni cu care am avut o oarecare sintonie de vederi:

Un hiperian celebru care s-a ţinut scai de mine, mă acuză că sunt favorabil SPIRITULUI FREE SOURCE pe de-o parte, iar de alta elogiază China ca fiind Viitorul Omenirii.
Ţin să-i amintesc acestui fb hyperian, că China a ajuns unde a ajuns deoarece a impus întregii lumi Spiritul Free Source, chiar şi fără aprobarea cuiva:
A FURAT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A OCCIDENTULUI în complicitate cu ELITA OCULTĂ a OWO !!
Ca tânăr inginer în cea mai importantă platformă siderurgică din România, în 1985, deci acum numai 35 de ani, am însoţit o delegaţie de 30 de HOŢI care au copiat FRĂŢEŞTE un Laminor de Ţevi Stiefel importat de România în 1940 din Germania. La Şedinţa Frăţească ce a urmat, politrucul lor a afirmat că e orgolios să ne anunţe că Mao Tsedung a asigurat în sfârşit O MASĂ PE ZI cetăţenilor Chinei Comuniste.
UNDE sunt azi chinezii şi cu COMPLICITATEA CUI ?
Repet că îmi place China pentru ceea ce poate deveni, nu pentru ceea ce este astăzi. Astăzi face parte din OWO. Acest hyperian de fb pe care l-am menționat, susține că China NU face parte din OWO. Este prost sau ignorant!?
Este adevărat că China l-a ucis pe YHWH & co, dar trebuie să-l omoare și pe MAMMON pentru că să fie pe placul meu sau de un altui iluminist inteligent !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg

Final Point (1)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Before withdrawing from FAKEBOOK, I make the following clarifications for my few friends with whom I had some harmony of views:

A famous Fakebook hyperian who has held on to me, accusing me of being in favor of the FREE SOURCE SPIRIT on the one hand, and on the other praises China as the Future of Mankind.
I want to remind this Fakebook hyperian, that China has gotten where it is because has imposed the Free Source Spirit on the whole world, even without anyone’s approval:
They STOLE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE WEST in complicity with OWO’s HIDDEN ELITE !!
As a young engineer in the most important steel platform in Romania, in 1985, so only 35 years ago, I accompanied a delegation of 30 THIEVES who copied a Stiefel Pipe Liner imported in 1940 from Germany. At the Brotherhood Meeting that followed, their political leader stated that he was proud to announce that Mao Tsedung had finally provided A MEAL A DAY to the citizens of Communist China.
WHERE are the Chinese today, with whose COMPLICITY, and with what METHODS?
I repeat that I like China for what can become, not for what it is today. Today is part of the OWO. This fb hyperian that I’ve mentioned sustain that China is NOT part of the OWO. Is he stupid, or ignorant !?
It’s true that China killed YHWH&co, but they have to kill MAMMON too for being accepted by me or other Smart Illuminist !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg


The Four Horsemen

Ottobre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă


TZM

Ottobre 13th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă


This is what the fb illuminists and hyperians don’t know:


Interreflections – 2020

Ottobre 12th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Related Post