Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
NEMESIS

novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

I am Mike Hockney

„NEMESIS era zeița greacă a răzbunării divine. A pedepsit pe cei care au cedat mândriei excesive și narcisismului. În mitul lui Narcissus, ea pedepsește un tânăr egoist, făcându-l să cadă într-o dragoste disperată și necondiționată cu propria sa imagine. Ea este, de asemenea, pedepsitorul tuturor celor îndrăgostiți de natura iluzorie și tranzitorie a lumii materiale. Ea este cunoscută ca distribuitorul destinului, dând tuturor ceea ce merită în măsura potrivită. Orice perturbare a proporției corecte a evocat mânia dreaptă a zeiței.

Ce-ar fi dacă Nemesis ar fi o entitate reală? Ce ar face ea cu porcinele care se hrănesc cu bani pe WALL STREET? Cum ar trata lăcomia excesivă, piețele falsificate și sistemul nostru social bazat pe a face pe câțiva indivizi mai bogați în detrimentul tuturor celorlalți.

Nu avem nevoie de Nemesis astăzi, pentru a restabili echilibrul natural și a ne asigura că toată lumea primește ceea ce Merită???”

I am Mike Hockney:

Nemesis was the Greek goddess of divine retribution. She punished those who succumbed to excessive pride and narcissism. In the myth of Narcissus, she punishes a self-centered young man, making him fall in a desperate and unrequited love with his own image. She is thus also the punisher of all those in love with the illusory and transitory nature of the material world. She is known as the distributor of fate, giving everybody what they deserved in the appropriate measure. Any disturbance of the right proportion evoked the just anger of the goddess.

What if Nemesis were a real entity? What would she do to the money-hoarding pigs on the W. str.? How would she treat excessive greed, rigged markets and our social system based on making a few individuals richer at the expense of everybody else.

Aren’t we in dire need of a Nemesis today, to restore natural balance and ensure that everybody gets what they have worked for?

https://www.amazon.com/God-32-Book/dp/B0771LCTVQ

 

Religii

novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Cei 6000”

novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

BIBLIOGRAFIE ILLUMINATI

ottobre 22nd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Religiile Avraamice

ottobre 8th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

“Iudaismul însuși este Mitul suprem. Iudeii, un grup de tribali din deşert, nesemnificativi, patetici, s-au introdus în istorie prin a promova cele mai mari păcăleli din toate timpurile, având cele mai deranjate pretenții, cum că ar fi cea mai importantă, grandioasă , narcisistică, egomaniacă, megalomanică din istorie, care nu a pretins nimic mai mult decât că ei au fost poporul ales al creatorului întregului univers! Niciodată nu a existat o afirmație mai nebună: evreii sunt cea mai nebună rasă, a fost nebunia lor care ia permis diavolului să transforme această lume într-un azil mental și o colonie penală cosmică.

Apoi, creștinii au intrat în acțiune. O „păcătoasă” în vârstă de 14 ani, îngrozită de a fi ucisă cu pietre, a susținut că era de fapt o fecioară care fusese insămânţată de DUMNEZEU, Creatorul Universului, iar aceasta – cea mai mare minciună din istorie – se crede până astăzi, de două miliarde de oameni nebuni numiți catolici și protestanți.

Următorul a se alătura azilului de nebuni a fost Mohamed care a susținut că Îngerul Gabriel a venit la el într-o peșteră și a dictat Cuvântul perfect al lui Dumnezeu, iar Creatorul Universului a fost, desigur, un vorbitor arab !? Peste o jumătate de miliard de ființe umane mai subscriu la această minciună, a doua cea mai mare minciună din istorie.

Dar evreii rămân rasa Minciunilor Absolute. Evreii nu cred nici un singur lucru adevărat despre Existență. Și asta e un fapt.”
Mike Hockney – „God Series” (32 books)
Traducere (aproape) Google

“Judaism itself is the supreme Mythos. The Jews, a group of insignificant, pathetic, desert tribesman, inserted themselves into history by telling the biggest whoppers of all time, by making the most deranged claims, by being the most self-important, grandiose, narcissistic, egomaniacal, megalomaniacal race in history who claimed nothing less than that they were the Chosen People of the Creator of the Whole Universe! Never has there been a more insane claim. The Jews are the maddest race there has ever been, and it was their madness that allowed the Devil to make this world into a mental asylum and cosmic penal colony.

Then the Christians got in on the act. A 14-year-old fornicator, terrified of being stoned to death, claimed that she was, in fact, a virgin who had been impregnated by GOD, the Creator of the Universe, and this – the biggest single lie in history – is believed to this day by two billion insane people called Catholics and Protestants.

Next to join the lunatic asylum was Mohammed who claimed that the Angel Gabriel came to him in a cave and dictated the perfect Word of God to him, and the Creator of the Universe was, of course, an Arab speaker (natch). Over one and half billion human beings still subscribe to that lie, the second biggest single lie in history.

But the Jews remain the race of Absolute Lies. The Jews don’t believe one single true thing about existence. And that’s a fact.”
Mike Hockney – „God Series” (32 books)


QR Code Business Card