QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Divide et Impera

Giugno 12th, 2021 No Comments   Posted in Senza categoria


Conspiracy Theories

Giugno 12th, 2021 No Comments   Posted in Senza categoria


What If ?

Dicembre 17th, 2020 No Comments   Posted in Senza categoria

Ce-ar fi dacă?

(rom.)

O să propun în continuare o ANTITEZĂ la ceea ce este azi acceptat ca ADEVĂR. Va stârni desigur reacţii diverse. Ceea ce e sigur, este că cei interesaţi pot coborî dacă vor, mai adânc In The Rabbit Hole.
Menţionez că acest Raţionament este o sinteză a mai multor materiale culese în internet, multe din acestea fiind postate pe profilul meu fb, sau direct indicate în continuare. Desigur că multe afirmaţii pe care le fac, se pot demonstra false şi sunt gata să accept Contraargumente valabile.

Ce-ar fi dacă Universul ar fi un TORUS INFINIT?

În imagine apare ca Finit, deci imaginaţi-l ca Infinit, în continuă MIŞCARE şi având „în centru” Omul, dar poate avea şi Pământul, sau orice este VIU.


Să vedem cum se acomodează acest MODEL GEOMETRIC FUNDAMENTAL cu alte Concepte:

Găuri Negre şi Găuri Albe

Dacă „tăiem” la „ecuator” torul, ne putem imagina o Gaură Albă la un
pol şi o Gaură Neagră la celălalt. Ele formează deci un TOT UNITAR. Mişcarea Fundamentală s-ar produce deci dinspre Gaura Albă spre Gaura Neagră pe exteriorul torului şi invers în interior. Punctul Central al Torului Universului este ZERO … Domeniul Frecvenţelor … Domeniul Luminii Pure … Universul Adimensional … sediul lui Abraxas … Domeniul Echilibrului Perfect … Pleroma … Nous.
Torul Universal este ETERN şi în continu
ă DEVENIRE: undele sinusoidale şi cele cosinusoidale ce rezultă din Spargerea Luminii Pure, se combină în timp până reajung în stare de ortogonalitate şi fază la terminarea Ciclului Materiei (Naştere, Dezvoltare şi Moarte), altfel spus Big Crunch, ciclu ce se va relua apoi pentru noi Experienţe în Domeniul Spaţiu-Timp, în condiţiile Teleologiei şi Entelehiei (Reîncarnare).
Din Torul Universal se „reîncarnează” prin Gaura Albă o infinitate de toruri individuale ce-şi vor continua DEVENIREA într-un nou ciclu, în strânsă legătură cu Torul Universal şi celelalte toruri individuale, prin Noi Experienţe … prin noi Conştientizări … prin Noi Rezolvări De Ecuaţii Complexe.
Noutatea pe care o propun prin acest Model, este că Big Bang începe din Gaura Albă şi Big Crunch se petrece în Gaura Neagră. Ambele Găuri precum şi Big Bang cât şi Big Crunch se situează în Centrul Torului, sau torurilor, adică în ZERO. Deci ZERO este ORIGINEA şi FINALUL.
O legătură interesantă apropos (şi) de Tor şi Gaura Neagră este aici:
( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Tot legat la Tor, se poate merge In The Rabbit Hole până la OURUBOROS
( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )Monada (M şi m)

Torul secţionat
la ecuator are imaginea în plan a Monadei lui Leibniz. Se poate imagina o Monadă Infinită formată dintr-o infinitate de monade, care au „la centru” Singularitatea Zero cu energie infinită. (vezi Infinitul Mic şi cel Mare în funcţie de monade, sau Monadă).
Aparenţa incongruenţă dintre Tor şi Sferă se rezolvă prin Certitudinea Matematică a Decăderii Torului în Sferă.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Torus )


Big Bang şi Big Crunch

G
aura Albă genereazăa Big Bang-ul, iar Gaura Neagră e locul Big Crunch-ului.
Deci, avem un continuum de o infinitate de B
ig Bang -uri şi Big Crunch-uri corespondente pentru fiecare Tor.
Materia formată la B
ig Bang-ul Universal se organizează instantaneu în alte Big Bang-uri Individuale şi toate se termină în Big Crunch-uri corespondente.

Universul Adimensional şi Universul Dimensional

Universul Adimensional ar fi „centrul” toroidului, iar ceea ce e cuprins între Singularity Horizons ale Găurilor Negre şi Găurilor Albe la exterioul Torului Universal, ar reprezenta Universul Dimensional.

Sufletul / Mintea (S)

Sufletul ar avea forma toroidală, deci nu ar fi numai G
aură Neagră, ci şi o Gaură Albă corespondentă. Aici se intră în parţial conflict cu „Black Holes are Souls” de Mike Hockney. Am zis „parţial”, deoarece în cărţile Illuminati se explorează şi Teoria Continuum-ului Big Bang – Big Crunch.

Reîncarnarea

Sufletul ar trece prin diverse Cicluri Big Bang – Big Crunch
(BECOMING), cu fiecare Nouă Experienţă ( BEING), conştientizându-se tot mai multe şi complexe Frecvenţe / Numere / Ecuaţii , conform procesului TELEOLOGIC ŞI ENTELEHIC de DEVENIRE. Aceste „voiaje în Domeniul Spaţiu-Timp” sunt diverse pentru fiecare Monadă / Suflet în parte.

Holos şi Nous

Nous ar avea sediul între Big Bang şi Big Crunch la „interiorulTorului Universal adică în ZERO, iar Holos la „exteriorulTorului Universal.

Hyperboreea

nimeni, nici pe pământ nici pe mare nu putea descoperi calea minunata care duce către jocurile hiperboreenilor” – Pindar

Mulţi au căutat Hyperboreea în Holos, când de fapt se găseşte în Nous.
Pământul este VIU şi conform „Aşa precum Sus, tot aşa şi Dedesubt”, se deduce că şi Pământul are un Nous şi produsul scestuia, Holos.
Atât Omul, cât şi Pământul au un Suflet / Monadă, ca rezultantă a Interacţiunii puternice a tuturor Sufletelor ce proiectează HOLOMOVEMENT-ul respectiv.

Chakras

În cazul particular OM, aceste Domenii de Frecvenţe ce generează „Iluzia” Materiei şi o diferenţiază, nu pot fi imaginate decât în Nous.
În cazul altor Monade / Entităţi, nu e imposibil să existe mai multe Centre Energetice, sau mai puţine, care sunt proiectate pe diverse Frecvenţe în Avatarele corespondente, diferenţiat în Spaţiu şi Timp („depinde de ce Lup este hrănit”)Psihicul Uman după Jung

Şi Psihicului i se poate asocia un Model Toroidal.
NeConştienţa este colocată în Nous, iar Conştienţa se manifestă în Holos.
Cu fiecare Reîncarnare, Sufletul / Mintea / Psihicul rezolvă ecuaţii tot mai complexe corespunzătoare unor Frecvenţe tot mai înalte, conştientizând tot mai mult din NeConştienţă (Horizon tot mai aproape de Sursă), urmând ca la Punctul Omega să devină Lumină Pură.
Luând în consideraţie Tipurile De Personalitate Myers – Briggs, se poate spune că accesarea şi conştientizarea NeConştientului se face diferenţiat în funcţie de Capacitatea de a accesa Frecvenţe tot mai înalte, de a rezolva ecuaţii tot mai complexe.

Lucifer, Satana şi Abraxas

Domeniul lui Lucifer este Nous, sediul Luminii Pure, „Ordinii”, iar domeniul lui Satana este Holos, care este „rău” prin definiţie şi asociat Materiei, Întunericului. „Haosului”.
Abraxas este
Sinteza lor.

Logos şi Mythos

Logos este
legat de Nous, iar Mythos este legat de Holos.
Lobul Drept al creierului uman e legat de Logos, iar cel stâng de Mythos.

Materialismul Empiricist şi Idealismul Raţionalist

Materialismul Empiricist este ancorat în Holos, iar Idealismul Raţionalist în Nous.
Tot aşa Ştiinţa Empiricistă, respectiv Matematica Ontologică.

Rai şi Iad

Raiul se atinge în Nous, iar Iadul este în Holos.
Se poate spune că Raiul se atinge numai după multe treceri prin Iad (Devenirea).

Dumnezeire

Dumnezeirea se atinge când singularitatea monada individuală se identifică cu Singularitatea Monada Universală.
În Creştinismul Ortodox se spune că „s-a trecut de-a dreapta Tatălui”.
Personal, mă frământă o idee cu multe implicaţii, şi anume că monadele individuale ar fi TRANSCENDENTALE (datorită constantei transcendentale PI), pe când Monada Universală („Dumnezeu”) ca Sumă a infinităţii de monade individuale, NU (vezi Infinitul Mic şi Infinitul Mare).


Atomul

Deşi ne poate conduce la acceptarea PANTEISMULUI în final, chiar şi ATOMUL poate fi
încadrat în acest Model Toroidal, componentele sale putând fi considerate VII, individual sau în grup, chiar dacă în Grade de Conştientizare Rudimentale. Entanglement-ul nu poate să excludă Atomul şi toate formele superioare de grupare a acestora. Atomul poate fi creat, se poate Transforma şi poate muri prin diverse Interacţiuni Energetice (vezi Fuziunea, Fisiunea, sau Decăderea masei de exemplu).

Cuvânt Final

Desigur că se poate continua sau dezvolta în continuare această ipoteză
din alte puncte de observaţie. Eu am pus doar o Sămânţă, urmând să vedem dacă e o floare sau o buruiană!?

………………………………………………………………………………………………


What if?

(eng.)

I will further propose an ANTITHESIS to what is accepted today as TRUTH. It will of course provoke various reactions. What is certain is that those interested can go down if they want, deeper into The Rabbit Hole.

I mention that this Reasoning is a synthesis of several materials collected on the internet, many of them being posted on my fb profile, or directly indicated below. Of course, many of the statements I make can be false and I am ready to accept valid counter-arguments.

What if the Universe were an INFINITE TORUS?

He appears as Finite in the image, so imagine him as Infinite, in continuous MOVEMENT and with Man “in the center”, but he can also have the Earth, or whatever is ALIVE.

 Let’s see how this FUNDAMENTAL GEOMETRIC PATTERN adapts to other Concepts:

Black Holes and White Holes

If we “cut” the torus at the “equator”, we can imagine a White Hole at one pole and a Black Hole at the other. They therefore form a UNITARY TOTAL. The Fundamental Movement would therefore occur from the White Hole to the Black Hole on the outside of the torus and vice versa on the inside. The Central Point of the Universal Torus is ZERO … The Domain of Frequencies … The Domain of Pure Light … The Adimensional Universe … the seat of Abraxas … The Domain of Perfect Balance … Pleroma … Nous.
The Universal Torus is ETERNAL and in continuous BECOMING: the sinusoidal and cosinusoidal waves resulting from the Breaking of Pure Light, combine in time until they reach a state of orthogonality and phase at the end of the Cycle of Matter (Birth, Development and Death), in other words Big Crunch, cycle that will then resume for new Experiences in the Space-Time Domain, in the conditions of Teleology and Entelechy (Reincarnation).
From the Universal Torus, an infinity of individual torus is “reincarnated” through the White Hole, which will continue to BECOME in a new cycle, in close connection with the Universal Torus and the other individual torus, through New Experiences … through new Awareness … through New Solutions of Complex Equations.
The novelty I propose through this Pattern is that the Big Bang starts from the White Hole and the Big Crunch takes place in the Black Hole. Both the Holes as well as the Big Bang and the Big Crunch are located in the Center of the Torus, or torus, meaning ZERO. So ZERO is the ORIGIN and the END.
An interesting link about Torus and the Black Hole is here:

( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Also connected to Torus, you can go In The Rabbit Hole to OURUBOROS

( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )

Monad (M and m)

The torus sectioned at the equator has the plan image of Leibniz’s Monad. One can imagine an Infinite Monad consisting of an infinity of monads, which have “at the center” the Zero Singularity with infinite energy. (see the Small Infinity and the Large one, according to monads, or Monad).
The apparent incongruity between the Torus and the Sphere is solved by the Mathematical Certainty of the Decay of the Torus in the Sphere.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Torus)

Big Bang and Big Crunch

The White Hole generated the Big Bang, and the Black Hole is the site of the Big Crunch.
So we have a continuum of an infinity of Big Bangs and corresponding Big Crunch for each Torus.
The Matter formed at the Universal Big Bang is instantly organized into other Individual Big Bangs and all ends in the corresponding Big Crunch.

The Dimensionless Universe and the Dimensional Universe

The Dimensionless Universe would be the “center” of the toroid, and what is between the Singularity Horizons of the Black Holes and the White Holes outside the Universal Torus would represent the Dimensional Universe.

Soul / Mind

The soul would have a toroidal shape, so it would be not only a Black Hole, but also a corresponding White Hole. This is partly in conflict with Mike Hockney’s “Black Holes are Souls.” I said “in part” because the Illuminati books also explore the Big Bang Continuum Theory.

Reincarnation

The Soul would go through various Big Bang – Big Crunch Cycles (BECOMING), with each New Experience (BEING), becoming aware of more and more complex Frequencies / Numbers / Equations, according to the TELEOLOGICAL and ENTHELLECHIC process of BECOMING. These “space-time journeys” are diverse for each Monad / Soul.

Holos and Nous

Nous would have its headquarters between the Big Bang and the Big Crunch at the “inside” of the Universal Torus, ie in ZERO, and Holos at the “outside” of the Universal Torus.

Hyperborea

No one, neither on land nor at sea, could discover the wonderful path that leads to the games of the Hyperboreans” – Pindar

Many have been looking for Hyperborea in Holos, when in fact it is found in Nous.
The Earth is ALIVE and according to “As Above, So Below”, it follows that the Earth has a Nous and its product, Holos.
Both Man and Earth have a Soul / Monad, as a result of the strong Interaction of all the Souls that project the respective HOLOMOVEMENT.

Chakras

In the particular case of humans, these Frequency Domains that generate the “Illusion” of Matter and differentiate it, can only be imagined in Nous.
In the case of other Monads / Entities, it is not impossible to have more or less Energy Centers, which are projected on different Frequencies in the corresponding Avatars, differentiated in Space and Time (“it depends on what Wolf is fed”)The Human Psyche after Jung

A Toroidal Model can also be associated with the Psyche.
Unconsciousness is placed in Nous, and Consciousness is manifested in Holos.
With each Reincarnation, the Soul / Mind / Psyche solves more and more complex equations corresponding to higher and higher Frequencies, becoming more and more aware of Unconsciousness (Horizon closer to the Source), becoming pure Light at the Omega Point.
Considering the Myers-Briggs Personality Types, it can be said that accessing and becoming aware of the Unconscious is differentiated according to the ability to access higher and higher frequencies, to solve more and more complex equations.


Lucifer, Satan and Abraxas

The realm of Lucifer is Nous, the realm of Pure Light, the “Order,” and the realm of Satan is Holos, which is “evil” by definition and associated with Matter, Darkness, “Chaos”.
Abraxas is the Synthesis of them.

Logos and Mythos

Logos is related to Nous, and Mythos is related to Holos.
The right lobe of the human brain is connected to the Logos, and the left to the Mythos.

Empiricist Materialism and Rationalist Idealism

Empiricist Materialism is anchored in Holos, and Rationalist Idealism in Nous.
Likewise Empiricist Science, respectively Ontological Mathematics.

Heaven and hell

Heaven is reached in Nous, and Hell is in Holos.
It can be said that Heaven is reached only after many passages through Hell (Becoming).

Godhead

Deity is reached when the singularity of the individual monad is identified with the Singularity of the Universal Monad.
In Orthodox Christianity it is said that “he/she has passed to the right hand of the Father.”
Personally, I am troubled by an idea with many implications, namely that individual monads would be TRANSCENDENT (due to the transcendental constant PI), while the Universal Monad (“God”) as the Sum of the infinity of individual monads, NO (see Small Infinity and Large Infinity ).


Atom

Although it may lead us to accept PANTHEISM in the end, even the ATOM can be included in this Toroidal Model, its components can be considered ALIVE, individually or in groups, even if in Rudimentary Awareness. Entanglement cannot exclude the Atom and all its higher forms of grouping. The atom can be created, transformed, and die through various Energy Interactions (see Fusion, Fission, or Mass Loss, for example).

Final word

Of course, this hypothesis can be continued or further developed from other points of view. I just put a Seed, let’s see if it’s a flower or a weed !?


Final Point (1)

Novembre 27th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Final Point (1)
(rom./eng.)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Înainte de a mă retrage de pe FAKEBOOK fac următoarele precizări pentru puţinii mei prieteni cu care am avut o oarecare sintonie de vederi:

Un hiperian celebru care s-a ţinut scai de mine, mă acuză că sunt favorabil SPIRITULUI FREE SOURCE pe de-o parte, iar de alta elogiază China ca fiind Viitorul Omenirii.
Ţin să-i amintesc acestui fb hyperian, că China a ajuns unde a ajuns deoarece a impus întregii lumi Spiritul Free Source, chiar şi fără aprobarea cuiva:
A FURAT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A OCCIDENTULUI în complicitate cu ELITA OCULTĂ a OWO !!
Ca tânăr inginer în cea mai importantă platformă siderurgică din România, în 1985, deci acum numai 35 de ani, am însoţit o delegaţie de 30 de HOŢI care au copiat FRĂŢEŞTE un Laminor de Ţevi Stiefel importat de România în 1940 din Germania. La Şedinţa Frăţească ce a urmat, politrucul lor a afirmat că e orgolios să ne anunţe că Mao Tsedung a asigurat în sfârşit O MASĂ PE ZI cetăţenilor Chinei Comuniste.
UNDE sunt azi chinezii şi cu COMPLICITATEA CUI ?
Repet că îmi place China pentru ceea ce poate deveni, nu pentru ceea ce este astăzi. Astăzi face parte din OWO. Acest hyperian de fb pe care l-am menționat, susține că China NU face parte din OWO. Este prost sau ignorant!?
Este adevărat că China l-a ucis pe YHWH & co, dar trebuie să-l omoare și pe MAMMON pentru că să fie pe placul meu sau de un altui iluminist inteligent !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg

Final Point (1)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Before withdrawing from FAKEBOOK, I make the following clarifications for my few friends with whom I had some harmony of views:

A famous Fakebook hyperian who has held on to me, accusing me of being in favor of the FREE SOURCE SPIRIT on the one hand, and on the other praises China as the Future of Mankind.
I want to remind this Fakebook hyperian, that China has gotten where it is because has imposed the Free Source Spirit on the whole world, even without anyone’s approval:
They STOLE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE WEST in complicity with OWO’s HIDDEN ELITE !!
As a young engineer in the most important steel platform in Romania, in 1985, so only 35 years ago, I accompanied a delegation of 30 THIEVES who copied a Stiefel Pipe Liner imported in 1940 from Germany. At the Brotherhood Meeting that followed, their political leader stated that he was proud to announce that Mao Tsedung had finally provided A MEAL A DAY to the citizens of Communist China.
WHERE are the Chinese today, with whose COMPLICITY, and with what METHODS?
I repeat that I like China for what can become, not for what it is today. Today is part of the OWO. This fb hyperian that I’ve mentioned sustain that China is NOT part of the OWO. Is he stupid, or ignorant !?
It’s true that China killed YHWH&co, but they have to kill MAMMON too for being accepted by me or other Smart Illuminist !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg


Interreflections – 2020

Ottobre 12th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria