QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
What If ?

Dicembre 17th, 2020 No Comments   Posted in Senza categoria

Ce-ar fi dacă?

(rom.)

O să propun în continuare o ANTITEZĂ la ceea ce este azi acceptat ca ADEVĂR. Va stârni desigur reacţii diverse. Ceea ce e sigur, este că cei interesaţi pot coborî dacă vor, mai adânc In The Rabbit Hole.
Menţionez că acest Raţionament este o sinteză a mai multor materiale culese în internet, multe din acestea fiind postate pe profilul meu fb, sau direct indicate în continuare. Desigur că multe afirmaţii pe care le fac, se pot demonstra false şi sunt gata să accept Contraargumente valabile.

Ce-ar fi dacă Universul ar fi un TORUS INFINIT?

În imagine apare ca Finit, deci imaginaţi-l ca Infinit, în continuă MIŞCARE şi având „în centru” Omul, dar poate avea şi Pământul, sau orice este VIU.


Să vedem cum se acomodează acest MODEL GEOMETRIC FUNDAMENTAL cu alte Concepte:

Găuri Negre şi Găuri Albe

Dacă „tăiem” la „ecuator” torul, ne putem imagina o Gaură Albă la un
pol şi o Gaură Neagră la celălalt. Ele formează deci un TOT UNITAR. Mişcarea Fundamentală s-ar produce deci dinspre Gaura Albă spre Gaura Neagră pe exteriorul torului şi invers în interior. Punctul Central al Torului Universului este ZERO … Domeniul Frecvenţelor … Domeniul Luminii Pure … Universul Adimensional … sediul lui Abraxas … Domeniul Echilibrului Perfect … Pleroma … Nous.
Torul Universal este ETERN şi în continu
ă DEVENIRE: undele sinusoidale şi cele cosinusoidale ce rezultă din Spargerea Luminii Pure, se combină în timp până reajung în stare de ortogonalitate şi fază la terminarea Ciclului Materiei (Naştere, Dezvoltare şi Moarte), altfel spus Big Crunch, ciclu ce se va relua apoi pentru noi Experienţe în Domeniul Spaţiu-Timp, în condiţiile Teleologiei şi Entelehiei (Reîncarnare).
Din Torul Universal se „reîncarnează” prin Gaura Albă o infinitate de toruri individuale ce-şi vor continua DEVENIREA într-un nou ciclu, în strânsă legătură cu Torul Universal şi celelalte toruri individuale, prin Noi Experienţe … prin noi Conştientizări … prin Noi Rezolvări De Ecuaţii Complexe.
Noutatea pe care o propun prin acest Model, este că Big Bang începe din Gaura Albă şi Big Crunch se petrece în Gaura Neagră. Ambele Găuri precum şi Big Bang cât şi Big Crunch se situează în Centrul Torului, sau torurilor, adică în ZERO. Deci ZERO este ORIGINEA şi FINALUL.
O legătură interesantă apropos (şi) de Tor şi Gaura Neagră este aici:
( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Tot legat la Tor, se poate merge In The Rabbit Hole până la OURUBOROS
( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )Monada (M şi m)

Torul secţionat
la ecuator are imaginea în plan a Monadei lui Leibniz. Se poate imagina o Monadă Infinită formată dintr-o infinitate de monade, care au „la centru” Singularitatea Zero cu energie infinită. (vezi Infinitul Mic şi cel Mare în funcţie de monade, sau Monadă).
Aparenţa incongruenţă dintre Tor şi Sferă se rezolvă prin Certitudinea Matematică a Decăderii Torului în Sferă.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Torus )


Big Bang şi Big Crunch

G
aura Albă genereazăa Big Bang-ul, iar Gaura Neagră e locul Big Crunch-ului.
Deci, avem un continuum de o infinitate de B
ig Bang -uri şi Big Crunch-uri corespondente pentru fiecare Tor.
Materia formată la B
ig Bang-ul Universal se organizează instantaneu în alte Big Bang-uri Individuale şi toate se termină în Big Crunch-uri corespondente.

Universul Adimensional şi Universul Dimensional

Universul Adimensional ar fi „centrul” toroidului, iar ceea ce e cuprins între Singularity Horizons ale Găurilor Negre şi Găurilor Albe la exterioul Torului Universal, ar reprezenta Universul Dimensional.

Sufletul / Mintea (S)

Sufletul ar avea forma toroidală, deci nu ar fi numai G
aură Neagră, ci şi o Gaură Albă corespondentă. Aici se intră în parţial conflict cu „Black Holes are Souls” de Mike Hockney. Am zis „parţial”, deoarece în cărţile Illuminati se explorează şi Teoria Continuum-ului Big Bang – Big Crunch.

Reîncarnarea

Sufletul ar trece prin diverse Cicluri Big Bang – Big Crunch
(BECOMING), cu fiecare Nouă Experienţă ( BEING), conştientizându-se tot mai multe şi complexe Frecvenţe / Numere / Ecuaţii , conform procesului TELEOLOGIC ŞI ENTELEHIC de DEVENIRE. Aceste „voiaje în Domeniul Spaţiu-Timp” sunt diverse pentru fiecare Monadă / Suflet în parte.

Holos şi Nous

Nous ar avea sediul între Big Bang şi Big Crunch la „interiorulTorului Universal adică în ZERO, iar Holos la „exteriorulTorului Universal.

Hyperboreea

nimeni, nici pe pământ nici pe mare nu putea descoperi calea minunata care duce către jocurile hiperboreenilor” – Pindar

Mulţi au căutat Hyperboreea în Holos, când de fapt se găseşte în Nous.
Pământul este VIU şi conform „Aşa precum Sus, tot aşa şi Dedesubt”, se deduce că şi Pământul are un Nous şi produsul scestuia, Holos.
Atât Omul, cât şi Pământul au un Suflet / Monadă, ca rezultantă a Interacţiunii puternice a tuturor Sufletelor ce proiectează HOLOMOVEMENT-ul respectiv.

Chakras

În cazul particular OM, aceste Domenii de Frecvenţe ce generează „Iluzia” Materiei şi o diferenţiază, nu pot fi imaginate decât în Nous.
În cazul altor Monade / Entităţi, nu e imposibil să existe mai multe Centre Energetice, sau mai puţine, care sunt proiectate pe diverse Frecvenţe în Avatarele corespondente, diferenţiat în Spaţiu şi Timp („depinde de ce Lup este hrănit”)Psihicul Uman după Jung

Şi Psihicului i se poate asocia un Model Toroidal.
NeConştienţa este colocată în Nous, iar Conştienţa se manifestă în Holos.
Cu fiecare Reîncarnare, Sufletul / Mintea / Psihicul rezolvă ecuaţii tot mai complexe corespunzătoare unor Frecvenţe tot mai înalte, conştientizând tot mai mult din NeConştienţă (Horizon tot mai aproape de Sursă), urmând ca la Punctul Omega să devină Lumină Pură.
Luând în consideraţie Tipurile De Personalitate Myers – Briggs, se poate spune că accesarea şi conştientizarea NeConştientului se face diferenţiat în funcţie de Capacitatea de a accesa Frecvenţe tot mai înalte, de a rezolva ecuaţii tot mai complexe.

Lucifer, Satana şi Abraxas

Domeniul lui Lucifer este Nous, sediul Luminii Pure, „Ordinii”, iar domeniul lui Satana este Holos, care este „rău” prin definiţie şi asociat Materiei, Întunericului. „Haosului”.
Abraxas este
Sinteza lor.

Logos şi Mythos

Logos este
legat de Nous, iar Mythos este legat de Holos.
Lobul Drept al creierului uman e legat de Logos, iar cel stâng de Mythos.

Materialismul Empiricist şi Idealismul Raţionalist

Materialismul Empiricist este ancorat în Holos, iar Idealismul Raţionalist în Nous.
Tot aşa Ştiinţa Empiricistă, respectiv Matematica Ontologică.

Rai şi Iad

Raiul se atinge în Nous, iar Iadul este în Holos.
Se poate spune că Raiul se atinge numai după multe treceri prin Iad (Devenirea).

Dumnezeire

Dumnezeirea se atinge când singularitatea monada individuală se identifică cu Singularitatea Monada Universală.
În Creştinismul Ortodox se spune că „s-a trecut de-a dreapta Tatălui”.
Personal, mă frământă o idee cu multe implicaţii, şi anume că monadele individuale ar fi TRANSCENDENTALE (datorită constantei transcendentale PI), pe când Monada Universală („Dumnezeu”) ca Sumă a infinităţii de monade individuale, NU (vezi Infinitul Mic şi Infinitul Mare).


Atomul

Deşi ne poate conduce la acceptarea PANTEISMULUI în final, chiar şi ATOMUL poate fi
încadrat în acest Model Toroidal, componentele sale putând fi considerate VII, individual sau în grup, chiar dacă în Grade de Conştientizare Rudimentale. Entanglement-ul nu poate să excludă Atomul şi toate formele superioare de grupare a acestora. Atomul poate fi creat, se poate Transforma şi poate muri prin diverse Interacţiuni Energetice (vezi Fuziunea, Fisiunea, sau Decăderea masei de exemplu).

Cuvânt Final

Desigur că se poate continua sau dezvolta în continuare această ipoteză
din alte puncte de observaţie. Eu am pus doar o Sămânţă, urmând să vedem dacă e o floare sau o buruiană!?

………………………………………………………………………………………………


What if?

(eng.)

I will further propose an ANTITHESIS to what is accepted today as TRUTH. It will of course provoke various reactions. What is certain is that those interested can go down if they want, deeper into The Rabbit Hole.

I mention that this Reasoning is a synthesis of several materials collected on the internet, many of them being posted on my fb profile, or directly indicated below. Of course, many of the statements I make can be false and I am ready to accept valid counter-arguments.

What if the Universe were an INFINITE TORUS?

He appears as Finite in the image, so imagine him as Infinite, in continuous MOVEMENT and with Man “in the center”, but he can also have the Earth, or whatever is ALIVE.

 Let’s see how this FUNDAMENTAL GEOMETRIC PATTERN adapts to other Concepts:

Black Holes and White Holes

If we “cut” the torus at the “equator”, we can imagine a White Hole at one pole and a Black Hole at the other. They therefore form a UNITARY TOTAL. The Fundamental Movement would therefore occur from the White Hole to the Black Hole on the outside of the torus and vice versa on the inside. The Central Point of the Universal Torus is ZERO … The Domain of Frequencies … The Domain of Pure Light … The Adimensional Universe … the seat of Abraxas … The Domain of Perfect Balance … Pleroma … Nous.
The Universal Torus is ETERNAL and in continuous BECOMING: the sinusoidal and cosinusoidal waves resulting from the Breaking of Pure Light, combine in time until they reach a state of orthogonality and phase at the end of the Cycle of Matter (Birth, Development and Death), in other words Big Crunch, cycle that will then resume for new Experiences in the Space-Time Domain, in the conditions of Teleology and Entelechy (Reincarnation).
From the Universal Torus, an infinity of individual torus is “reincarnated” through the White Hole, which will continue to BECOME in a new cycle, in close connection with the Universal Torus and the other individual torus, through New Experiences … through new Awareness … through New Solutions of Complex Equations.
The novelty I propose through this Pattern is that the Big Bang starts from the White Hole and the Big Crunch takes place in the Black Hole. Both the Holes as well as the Big Bang and the Big Crunch are located in the Center of the Torus, or torus, meaning ZERO. So ZERO is the ORIGIN and the END.
An interesting link about Torus and the Black Hole is here:

( https://www.youtube.com/watch?v=F5DtZaQqPPk&feature=share&fbclid=IwAR0fnNSw_xO40k4jk5kXv4y0jKFJvF78-sALV_OjLpWm-1EqgbOPmUitusg )

Also connected to Torus, you can go In The Rabbit Hole to OURUBOROS

( https://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros )

Monad (M and m)

The torus sectioned at the equator has the plan image of Leibniz’s Monad. One can imagine an Infinite Monad consisting of an infinity of monads, which have “at the center” the Zero Singularity with infinite energy. (see the Small Infinity and the Large one, according to monads, or Monad).
The apparent incongruity between the Torus and the Sphere is solved by the Mathematical Certainty of the Decay of the Torus in the Sphere.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Torus)

Big Bang and Big Crunch

The White Hole generated the Big Bang, and the Black Hole is the site of the Big Crunch.
So we have a continuum of an infinity of Big Bangs and corresponding Big Crunch for each Torus.
The Matter formed at the Universal Big Bang is instantly organized into other Individual Big Bangs and all ends in the corresponding Big Crunch.

The Dimensionless Universe and the Dimensional Universe

The Dimensionless Universe would be the “center” of the toroid, and what is between the Singularity Horizons of the Black Holes and the White Holes outside the Universal Torus would represent the Dimensional Universe.

Soul / Mind

The soul would have a toroidal shape, so it would be not only a Black Hole, but also a corresponding White Hole. This is partly in conflict with Mike Hockney’s “Black Holes are Souls.” I said “in part” because the Illuminati books also explore the Big Bang Continuum Theory.

Reincarnation

The Soul would go through various Big Bang – Big Crunch Cycles (BECOMING), with each New Experience (BEING), becoming aware of more and more complex Frequencies / Numbers / Equations, according to the TELEOLOGICAL and ENTHELLECHIC process of BECOMING. These “space-time journeys” are diverse for each Monad / Soul.

Holos and Nous

Nous would have its headquarters between the Big Bang and the Big Crunch at the “inside” of the Universal Torus, ie in ZERO, and Holos at the “outside” of the Universal Torus.

Hyperborea

No one, neither on land nor at sea, could discover the wonderful path that leads to the games of the Hyperboreans” – Pindar

Many have been looking for Hyperborea in Holos, when in fact it is found in Nous.
The Earth is ALIVE and according to “As Above, So Below”, it follows that the Earth has a Nous and its product, Holos.
Both Man and Earth have a Soul / Monad, as a result of the strong Interaction of all the Souls that project the respective HOLOMOVEMENT.

Chakras

In the particular case of humans, these Frequency Domains that generate the “Illusion” of Matter and differentiate it, can only be imagined in Nous.
In the case of other Monads / Entities, it is not impossible to have more or less Energy Centers, which are projected on different Frequencies in the corresponding Avatars, differentiated in Space and Time (“it depends on what Wolf is fed”)The Human Psyche after Jung

A Toroidal Model can also be associated with the Psyche.
Unconsciousness is placed in Nous, and Consciousness is manifested in Holos.
With each Reincarnation, the Soul / Mind / Psyche solves more and more complex equations corresponding to higher and higher Frequencies, becoming more and more aware of Unconsciousness (Horizon closer to the Source), becoming pure Light at the Omega Point.
Considering the Myers-Briggs Personality Types, it can be said that accessing and becoming aware of the Unconscious is differentiated according to the ability to access higher and higher frequencies, to solve more and more complex equations.


Lucifer, Satan and Abraxas

The realm of Lucifer is Nous, the realm of Pure Light, the “Order,” and the realm of Satan is Holos, which is “evil” by definition and associated with Matter, Darkness, “Chaos”.
Abraxas is the Synthesis of them.

Logos and Mythos

Logos is related to Nous, and Mythos is related to Holos.
The right lobe of the human brain is connected to the Logos, and the left to the Mythos.

Empiricist Materialism and Rationalist Idealism

Empiricist Materialism is anchored in Holos, and Rationalist Idealism in Nous.
Likewise Empiricist Science, respectively Ontological Mathematics.

Heaven and hell

Heaven is reached in Nous, and Hell is in Holos.
It can be said that Heaven is reached only after many passages through Hell (Becoming).

Godhead

Deity is reached when the singularity of the individual monad is identified with the Singularity of the Universal Monad.
In Orthodox Christianity it is said that “he/she has passed to the right hand of the Father.”
Personally, I am troubled by an idea with many implications, namely that individual monads would be TRANSCENDENT (due to the transcendental constant PI), while the Universal Monad (“God”) as the Sum of the infinity of individual monads, NO (see Small Infinity and Large Infinity ).


Atom

Although it may lead us to accept PANTHEISM in the end, even the ATOM can be included in this Toroidal Model, its components can be considered ALIVE, individually or in groups, even if in Rudimentary Awareness. Entanglement cannot exclude the Atom and all its higher forms of grouping. The atom can be created, transformed, and die through various Energy Interactions (see Fusion, Fission, or Mass Loss, for example).

Final word

Of course, this hypothesis can be continued or further developed from other points of view. I just put a Seed, let’s see if it’s a flower or a weed !?


Final Point (1)

Novembre 27th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Final Point (1)
(rom./eng.)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Înainte de a mă retrage de pe FAKEBOOK fac următoarele precizări pentru puţinii mei prieteni cu care am avut o oarecare sintonie de vederi:

Un hiperian celebru care s-a ţinut scai de mine, mă acuză că sunt favorabil SPIRITULUI FREE SOURCE pe de-o parte, iar de alta elogiază China ca fiind Viitorul Omenirii.
Ţin să-i amintesc acestui fb hyperian, că China a ajuns unde a ajuns deoarece a impus întregii lumi Spiritul Free Source, chiar şi fără aprobarea cuiva:
A FURAT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A OCCIDENTULUI în complicitate cu ELITA OCULTĂ a OWO !!
Ca tânăr inginer în cea mai importantă platformă siderurgică din România, în 1985, deci acum numai 35 de ani, am însoţit o delegaţie de 30 de HOŢI care au copiat FRĂŢEŞTE un Laminor de Ţevi Stiefel importat de România în 1940 din Germania. La Şedinţa Frăţească ce a urmat, politrucul lor a afirmat că e orgolios să ne anunţe că Mao Tsedung a asigurat în sfârşit O MASĂ PE ZI cetăţenilor Chinei Comuniste.
UNDE sunt azi chinezii şi cu COMPLICITATEA CUI ?
Repet că îmi place China pentru ceea ce poate deveni, nu pentru ceea ce este astăzi. Astăzi face parte din OWO. Acest hyperian de fb pe care l-am menționat, susține că China NU face parte din OWO. Este prost sau ignorant!?
Este adevărat că China l-a ucis pe YHWH & co, dar trebuie să-l omoare și pe MAMMON pentru că să fie pe placul meu sau de un altui iluminist inteligent !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg

Final Point (1)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Before withdrawing from FAKEBOOK, I make the following clarifications for my few friends with whom I had some harmony of views:

A famous Fakebook hyperian who has held on to me, accusing me of being in favor of the FREE SOURCE SPIRIT on the one hand, and on the other praises China as the Future of Mankind.
I want to remind this Fakebook hyperian, that China has gotten where it is because has imposed the Free Source Spirit on the whole world, even without anyone’s approval:
They STOLE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE WEST in complicity with OWO’s HIDDEN ELITE !!
As a young engineer in the most important steel platform in Romania, in 1985, so only 35 years ago, I accompanied a delegation of 30 THIEVES who copied a Stiefel Pipe Liner imported in 1940 from Germany. At the Brotherhood Meeting that followed, their political leader stated that he was proud to announce that Mao Tsedung had finally provided A MEAL A DAY to the citizens of Communist China.
WHERE are the Chinese today, with whose COMPLICITY, and with what METHODS?
I repeat that I like China for what can become, not for what it is today. Today is part of the OWO. This fb hyperian that I’ve mentioned sustain that China is NOT part of the OWO. Is he stupid, or ignorant !?
It’s true that China killed YHWH&co, but they have to kill MAMMON too for being accepted by me or other Smart Illuminist !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg


Interreflections – 2020

Ottobre 12th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Hyperian History Of The World (19th Century, Part 1)

Ottobre 4th, 2019 No Comments   Posted in Senza categoria

Hyperian History Of The World (19th Century, Part 1)

After the tumultuous events of the end of the 18th century, the old powers of the church and the European monarchies were forever diminished. Nonetheless, these old powers were still very much in control, just no longer in such an overt and obvious way. The French Revolution had failed, yet it had a tremendous effect on the world. Napoleon attempted to spread revolutionary ideals around Europe, yet proclaimed himself as Emperor and became a new form of tyranny. The old powers quickly seized on this new tyranny and presented themselves as heroic liberators in their war against Napoleon. Eventually, Napoleon was brought down and the old powers restored, albeit in a diluted way.

Following these events, the world was beginning to feel very much more modern. Science was progressing and spreading, well on its way to replacing religion as the dominant influence on the thought of ordinary people, and the industrial revolution saw the massive spread of new technologies across the world.

If science and engineering were growing, philosophy, on the other hand, was waning. The industrial revolution was creating lots of wealth and was driven by science and engineering. As such, these disciplines grew. Philosophy, by comparison, began to seem old fashioned and without any real purpose, merely an academic curiosity. People no longer seemed to care about understanding the true nature of their existence, preferring rather to merely indulge in the petty pleasures of a purposeless existence.

Nonetheless, in Germany in the 19th century, there were still a number of great philosophers. In the previous century, Immanuel Kant had produced a philosophical system which separated the universe into the noumenal and the phenomenal, the former being the true reality and the latter being the way in which we experience it. This was a new kind of dualism which concluded by saying that we can never have any knowledge of the true reality of existence. This idea seemed to kill off idealism and pave the way for the dominance of materialism which we see today. However, there was one philosopher who resisted, and in fact took idealism to its most extreme, to absolute idealism, the great Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Hegel refused to accept that we can never know the true reality of the universe. Hegel saw that, if the universe is nothing but minds, then there is nothing which minds cannot know. Yet we are, for the most part, currently in a state of ignorance about the true nature of our reality. Hegel realised that the universe was one of a constant evolution towards complete knowledge of reality. We are currently alienated from the truth of existence, and all the things we don’t yet understand thus appear foreign and ‘other’ to us. Yet, as we progress, we slowly come to understand and have complete knowledge of the full content of our minds.

To explain the evolution of our minds, Hegel went back to the ideas of Heraclitus. Heraclitus had said that the universe changes due to the conflict and resolution of opposite forces. Hegel took this idea and added to it greater philosophical rigour and formed it into the idea known as the dialectic. The dialectic works as follows. Everything that exists, every idea we can have, can be called a thesis. The existence of a thesis automatically requires the existence of the idea which is the very opposite of the thesis, the antithesis. Things are defined by what they are not, therefore nothing can exist without the thing that it is not (its opposite) also existing. The thesis and the antithesis interact and conflict arises. This conflict is eventually resolved by a new thing arising out of the conflict, the synthesis, which takes what is good from both the thesis and the antithesis. This higher synthesis then becomes a new thesis, the existence of which requires the existence of its antithesis causing conflict and resolution into a new, higher synthesis, which becomes a new thesis etc.

This dialectical progression occurs everywhere in the universe to everything in the universe. This is how minds evolve towards their perfect state. Hegel backed up this idea by providing a philosophical reason why this should occur. Hegel defined the basic substance of the universe as Geist, meaning mind or spirit. This was equivalent to the collection of monads in the Leibnizian system, or God in Spinoza’s system. Geist originally exists in a purely unconscious state and strives to become fully conscious. By being split into infinite mids, Geist can begin to become conscious of itself, as the individual minds can reflect upon one another in order to become aware of themselves.

Thus Hegel shows that the existence of many minds is rationally necessary in order for the universe to evolve towards its final state of full consciousness of itself. The one had to become many in order for the many to all reflect upon one another and begin the process of actualising their potential and becoming perfect, a process which follows the logic of the dialectic of thesis, antithesis and synthesis.

Hegel also saw that this was not merely an internal process within our minds, yet was also manifesting itself outside in the physical world around us. The progress of the history of our society also develops in the same way, in accordance with the dialectic. The progress of society, and all of the conflict which arises, is simply a phenomenal manifestation of the internal progress within our minds. Eventually, Hegel realised, the world will arrive at a society in which every mind is free to express itself and actualise all of its potential.

Hegel had an enormous impact on subsequent philosophers, although more frequently this amounted to his philosophy being dismissed by those who failed to understand it. This is somewhat understandable however, given that, in his writings, Hegel buried his philosophy beneath layers and layers of dense academic language rendering it all but impenetrable to the average reader. Hegel retains the reputation as the most difficult to read philosopher to this day.

One subsequent philosopher inspired by Hegel would have a major impact on world events however. This was Karl Marx. Unfortunately, Marx seemed not to have a complete understanding of Hegel’s philosophy. Whereas Hegel’s system was one of dialectical idealism, Marx developed a philosophy of dialectical materialism. Hegel’s system explored the development of mind and the effects this development had on the world around us. Marx, however, ignored the minds of individuals and focused entirely on the development of society, from a materialist perspective.

Marx had witnessed the rise of capitalism following the industrial revolution. He saw how it had clearly shown the division of society into the ruling classes and the working classes, locked in an ongoing struggle. Under capitalism, the ruling classes control the means of production whilst the working class enable these means by selling their labour for wages. Using Hegel’s dialectical logic, Marx foresaw that the struggle between the classes would lead to the development of a class consciousness amongst the working class, which would see them demand more and more political power, eventually culminating in the development of a classless, communist society, in which the means of production are controlled by everyone and everyone is equal.

Marx didn’t merely describe this system, he actually called for the workers to rise up in revolution against the ruling classes in order to bring about communism sooner rather than later. This didn’t happen until the next century however, and Marx remained just a theorist. Whilst Marx’s critique of capitalism is excellent, showing exactly how it is an insidious system which benefits the rulers to the massive detriment of the workers, his alternative solution was not as well thought out. This problem derives ultimately from his materialist rejection of Hegel’s focus on the mind. The truth is that people who have lived under capitalism for so long simply aren’t psychologically ready for communism. There has to be psychological development of the people alongside the social development. Whilst communism is an ultimate end point for the social development, it cannot be enforced upon a people who are not psychologically ready for it. Events in the 20th century would show all too clearly the dangers of communism being forced upon people without the relevant psychological development.

Marx showed just how capitalism is a psychologically damaging system, yet communism, when enforced, proved to be just as damaging. To solve the problem, we simply have to return to Hegel’s dialectic. If capitalism is the thesis, and communism is the antithesis, what we require is a synthesis. Hyperianism aims to provide this synthesis. Whilst we must bring down the form of wildly unregulated capitalism which we currently have, we do not aim to completely remove capitalism as a whole. Rather, we advocate a form of state controlled capitalism in which competition is encouraged, but never allowed to get out of control, being directed at all times by logic and reason and an enlightened government. This enlightened government will actively promote a meritocratic system in which every citizen is given true equal opportunity to reach their full potential. The state will actively engage in the psychological development of each individual and, eventually, this system will have created a society of highly enlightened Hyperians. At that point, a classless society of pure equality will simply occur by itself, without having to be forced, as a natural, rational consequence of the Hyperian system.


Tags: ,

The Principle of Sufficient Reason – PSR

Luglio 16th, 2019 No Comments   Posted in Senza categoria

The first key principle that every Illuminist should become familiar with is the Principle of Sufficient Reason (PSR). The PSR states that for every fact there is a reason why it is so and not otherwise. So everything must have a sufficient reason for its existence and why it is so. The PSR should be applied to any idea you come across. Test if what is being said stands up to the PSR. The video below gives a good explanation of the PSR. It may seem obvious that everything has a sufficient reason for being so, but this philosophical thinking can often be overlooked (such as in empiricist materialist science). Sometimes the given reason for the Universe’s existence is that there are random quantum fluctuations. But what is the sufficient reason for this being so and not otherwise? Does this really explain anything at all? All these problems can be looked at in far greater detail.

In short, ALL theories and ideas should pass the test of the PSR!

 


Tags: