Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Credinţa

Dicembre 31st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Joe Broome
„Nu cred că a existat ISUS. Ei bine, nu ca fiu al unui Zeu … poate un tip foarte inteligent pentru timpul său, care a impresionat o mulțime de oameni. Da, avem Liberul Arbitru. Oamenii răi fac rău pentru că doresc asta. Sau sunt bolnavi psihic. Oamenii buni fac lucruri bune pentru că doresc asta. Religia încearcă, cu un succes limitat, să ne facă pe toți să ne comportăm ca și băieți buni. Din păcate, aceasta se face prin FRICĂ mai mult decât ÎNCURAJARE. Religie, zei, profeți … toate Creațiile Fricii omului. În esență, TEAMA DE MOARTE. Toate religiile oferă ceva după Moarte … pentru că este FRICA UNIVERSALĂ. Dumnezeu este alegerea simplă, pur și simplu deoarece CREDINŢA îndepărtează Responsabilitatea … zeii vor îndruma totul magic… și elimină FRICA pentru că ne promite să urcăm în cer, așa-numitul „loc mai bun”.

Joe Broome
I do not believe Jesus existed. Well, not as the son of a god…maybe a very smart guy for his time who impressed a lot of people. Yes, we have free will. Evil people do evil because they want to. Or are mentally ill. Good people do good things because they want to. Religion tries, with limited success, to make us all behave like the good guys. Sadly it does it through fear more than encouragement. Religion, gods, prophets…all creations of man’s fear. Essentially the fear of death. All religions offer something after death…because it is the universal fear. God is the easy choice simply because belief removes responsibility… gods will magically guide everything…and removes fear because we ascend to heaven, the so-called “better place.”


Taxa de moștenire de 100%.

Dicembre 29th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Taxa de moștenire de 100%. Cei precum Bezos și Regina Elisabeta ar trebui să aibă acest lucru în minte. MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ este sistemul politic ce le va zdrobi PRIVILEGIILE peste noapte. Pentru prima dată în Istorie, bogăția va fi distribuită adevăraților proprietari, poporului optimizat al Meritocrației Iluministe.
Răspândiți mesajul.”
– Mdu Ncube – Hyperian

Jos Monarhia!

Dicembre 27th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

ILLUMINATI prevăd ca punct de plecare al REVOLUŢIEI… Marea Britanie!?

„Într-o astfel de situaţie de criză , oricine a sfătuit-o pe regină să-și transmită Mesajul de Crăciun anul acesta într-o cameră plină de aur, este fie un deghizat revoluționar, intenționat să aprindă Scânteia, fie servitorul loial al unei monarhii detașate de realitatea trăită de milioane de oameni, ceea ce este atât de evident încât face ca Bourbonii să pară nişte reformatori sociali în comparație. Dacă, așa cum se spune, revoluțiile nu sunt făcute de săraci, ci de cei bogați – cu cei săraci finalizând doar ceea ce încep bogații – Austeritatea în Marea Britanie la sfârșitul anului 2018, care se prelungeşte şi în 2019, REVOLUŢIA nu a fost niciodată mai coaptă. Sunetul pe care îl auziți în depărtare este sunetul unor multiple Furtuni.”
https://medium.com/@JohnWight1/never-mind-brexit-britain-is-fast-becoming-ripe-for-revolution-f43eed97af5e?fbclid=IwAR3TRw1hRtKjaS9wSK6xn2xUl8wSfcnYMtDZlsua0XbcwaqM9FTv1JwQqtI

„Sămânţa Auto-Distrugerii”

Dicembre 26th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Să reflectăm asupra faptului că ne situăm ÎN EST!!!

“Capitaliștii de Piață liberă vor merge oriunde în Lume, unde își vor maximiza Profiturile, nu au loialitate față de America și nici nu au interes pentru poporul american. Predarea Puterii unui Sistem Economic căruia nu-i pasă de bunăstarea ta – cum Americanii au făcut – va duce la Dezastru, care se apropie. În schimb, este capitalismul pieței libere, nu America, ce guvernează lumea. Nodurile au ajuns la Pieptene. Americanii, fiind cea mai puternică Naţiune Capitalistă, au crezut că Economia De Piaţă Liberă le va permite să controleze Lumea. În schimb, America este doar un nod al unui sistem globalist, iar capitaliștii de guvernământ nu au niciun interes deosebit în afară de PROFITUL IMEDIAT.. Dacă China, Brazilia, India, Rusia și națiunile din Africa oferă randamente mai mari decât America, atunci capitaliștii își vor investi banii, indiferent de ce înseamnă asta pentru America. America, prin cea mai mare comoară (capitalismul), s-a auto-distrus, deşi asta a fost întotdeauna Logica inerentă a Capitalismului Pieței Libere. Numai o națiune degenerată nu poate vedea când consumă otravă.O parte din opiniile lui Oswald Spengler („Apusul Occidentului”) a fost că Occidentul a epuizat mai mult sau mai puțin, tot ceea ce era implicit în valorile sale culturale. În această Paradigmă Occidentală nu au mai fost multe de realizat. Pentru ca lumea să meargă mai departe, era nevoie de O Nouă Paradigmă și asta ar veni, gândea Spengler, din Est (Atenţie, că şi România e „din Est”, numai să avem o DEŞTEPTARE la nivel naţional, ceea ce pare puţin probabil în ciuda eforturilor noastre!? – N.T.). Occidentul ar cădea în uitare, înainte de a fi înviat în viitor, cu o Paradigmă Radical Nouă care s-o separe de ceea ce fusese înainte în Occident. Suntem exact în această poziție acum? Vestul a eșuat, iar Steaua Estului (în special China) se ridică rapid. Occidentul, în cel mai bun caz, va aluneca încet în Umbră, dar un Cataclism pare la fel de probabil. ”
Mike Hockney

The Illuminated Pleb

7 ore

Jake Martin
1 hr ·
“Free-market capitalists will go anywhere in the world where they can maximize their profits. They have no loyalty to America and no interest in the American people. To surrender power to an economic system that doesn’t care about your welfare – as the Americans have eagerly done – is to court inevitable disaster. That disaster is now arriving. The chickens have well and truly come home to roost. Americans thought that free-market capitalism would allow them, as the most powerful capitalist nation, to rule the world. Instead, it’s free-market capitalism itself, not America, that rules the world.

America is just one node of a globalist system and the ruling capitalists have no particular interest in it. If China, Brazil, India, Russia and the nations of Africa offer higher returns than America then that’s where the capitalists will invest their money, regardless of what that means for America. America, through its greatest treasure (capitalism) has destroyed itself, and, moreover, that was always the inherent logic of free-market capitalism. Only a degenerate nation cannot see when it’s drinking poison.

Part of Spengler’s point was that the West had more or less accomplished everything implicit in its cultural values. There was little more to achieve within this Western paradigm. For the world to move on, a new paradigm was needed and it would come, Spengler thought, from the East. The West would slip away into oblivion, before being resurrected in the future, with a radically new paradigm separating it from what had gone before in the West. Are we in that precise position now? The West has failed and the star of the East (especially China) is rising rapidly. The West, at best, will slip slowly into the shadows, but now a cataclysm looks just as likely.” MH

PLAGA FAMILIEI

Dicembre 24th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Motivul pentru care trăim într-o astfel de lume de căcat, este că fiecare familie se ocupă de ea însăşi, deasupra tuturor celorlalte lucruri. În mod natural, aceasta generează practic o mentalitate de Om Al Cavernelor în cadrul societății, unde cei din afara (adică membrii non-familiali) sunt tratați cu suspiciune în cel mai bun caz și cu dispreț și nemulțumire în cel mai rău caz. Cel mai bizar lucru, desigur, este că acest lucru este considerat Drept și Bun de aproape toți. Nu contează cât de tare este familia lor, oamenii vor muri pentru a şi-o apăra. Chiar și cei care recunosc faptul că familia lor nu este cea mai bună și că le-ar fi fost mai utilă formarea într-o o școală-internat publică de către genii care le-ar fi recunoscut și cultivat Talentele lor, nu le pasă. Ei ar fi mai degrabă determinaţi să rămână la modelul eșuat al Familiei, decât să ia în considerare și să încerce Viața Comunitară. Acest lucru nu se datorează doar „legăturilor” pe care oamenii le simt cu familiile lor, ci și datorită spălării creierului de către Elita Bogată și de păpușarii din mass-media. În multe cărți și filme, motivația eroului de a săvârşi o faptă eroică, este pentru că vrea să-și salveze Familia. Oamenii consideră asta și cred că este ceea ce este necesar să fie făcut de un Erou (adică cei care PRIVILEGIAZĂ familiile lor sunt eroici!?). Nu puteai să-ţi imaginezi o mentalitate mai falsă şi mai toxică de insuflat în Mintea Societății pe care o conduci – cu excepția cazului în care, bineînțeles, scopul este acela de a o menține pe vecie în jug (ceea ce vrea să facă Elita Bogată). Dacă puneți întâi familia, declarați ipso facto că puneți societatea și comunitatea în plan secundar. Ori una, ori alta. Nu puteți servi doi maeștri. Conservatorii în special, se îngrijesc mult mai mult de familiile lor, motiv pentru care mulți dintre ei sunt psihopați libertarieni. Ei vor doar să se închidă în cartierele lor numai de familii „bune”, iar restul societății poate să se ducă dracului. În cazul în care încrucișarea între rude apropiate nu a fost ilegală în multe locuri, cei de dreapta (Right Wingers) ar fi înclinați a se căsători cu surorile și verișorii (de fapt, mulți dintre ei probabil o fac, ceea ce ar explica IQ-ul lor scăzut și natura psihopatică). Suntem Radicali de Stânga (Left Wingers). Aceasta înseamnă că punem Comunitatea mai presus de toate și că aspirăm să aducem la cele mai bune rezultate fiecare persoană. Vrem chiar să-i salvăm pe psihopați, ceea ce este într-adevăr o sarcină dificilă. Atâta timp cât oamenii păstrează această mentalitate nereușită de „familie”, această lume va suferi. Dacă cineva vă întreabă de ce lumea este într-o stare atît de dezgustătoare, explicaţi-le asta și vedeți răspunsul lor. Mai mult decât probabil, ei o vor respinge și ar contempla ALTE lucruri ca pe Probleme mai importante. O societate construită pe temeliile nesigure ale Nucleului Familiar, nu va construi niciodată Turnul Babel și nu va ajunge niciodată la Ceruri. Ei vor continua să trăiască în colibele primitive, negând în același timp că este vorba despre mentalitatea lor de „familia în primul rând” care-i reține acolo.
Aşa funcţionează Sistemul!”

THE FAMILY PLAGUE

The reason we live in such a shitty world is because each family looks out for itself above all other things. Naturally, this breeds a practically caveman mentality within society, where outsiders (ie, non-family members) are treated with suspicion at best, and outright contempt and loathing at worst.

The most bizarre thing, of course, is that this is deemed “right and good” by virtually everybody. No matter how fucked their family is, people will die to defend it. Even those who admit that their family is not the best and that they would rather have been raised at a public boarding school by geniuses who would recognise and nurture their talents don’t care. They would STILL rather stick to the failed model of the nuclear family than even consider giving communal living a try.

This isn’t just because of the “bonds” people feel with their families, it is also due to the brainwashing by the rich elite and their media puppets.

In many books and movies, the hero’s motivations for going out to do a heroic deed is because he wants to save his family. People look at that and think that’s what is required to be a hero (ie, those who look out for their families are heroic). You couldn’t envision a falser, more toxic mentality to instill into the minds of the society you govern – unless of course, the goal is to keep them subdued forever (which is exactly what the rich elite aim to do).

If you put family first, you are ipso facto declaring that you put society and community last. It’s one or the other. You cannot serve two masters.

Conservatives in particular care much more for their families, which is why so many of them are libertarian psychopaths. They just want to seclude themselves in their family-only neighbourhoods and the rest of society can go to hell. If inbreeding wasn’t illegal in many places, right-wingers would be lining up to marry their own sisters and cousins (in fact, many of them probably do, which would explain their low IQ’s and psychopathic nature).

We are radical left-wingers. This means we put community above all else, and we aspire to bring out the best in each individual. We even aim to save the psychopaths from themselves, which is a difficult task indeed.

As long as people keep with this failed “family first” mentality, this world will suffer. Anytime anyone asks you why the world is in such an abhorrent state, bring this up with them and see their response. They will more than likely reject it and look at ANYTHING else as a bigger problem.

A society built on the shaky foundations of the nuclear family will never build the Tower of Babel and reach the skies. They will continue to live in primitive huts while denying that it’s their “family first” mentality which keeps them there.

So it goes!