Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Final Point (6)

Novembre 29th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă
 

Final Point (6)
(rom./eng.)

„Avenit timpul ca Oamenii Raţiunii să preia conducerea Omenirii”
– ILLUMINATI PITAGOREICI


Pornind de la această afirmaţie, să vedem cum NU întotdeauna se conformează illuminiştii de FAKEBOOK şi care ar fi SOLUŢIILE RAŢIONALE pentru punerea acesteia în practică.

Este un ADEVĂR de necontestat că Omenirea este la ora actuală o
SUPRAPOPULAŢIE de IGNAVI… de ZOMBI.
Cum se poate pune în PRACTICĂ o astfel de Răsturnare de Situaţie?
Cu vorba bună, sau
cu FORŢA?
Este absolut imposibil să poţi schimba MENTALITATEA unei Omeniri Grav Bolnave Psihic, altfel decât FORŢAT.
Gândiţi-vă la cum ar putea fi eradicat Islamul, sau altă religie majoră, „cu vorba bună”!? Gândiţi-vă cum s-ar putea ajunge la situaţia ca „majoritatea democratică” să citească şi mai ales să înţeleagă ”God Series”!?
Oricum, răsturnarea de situaţie va fi rodul unei Conspiraţii!
Situaţia actuală este foarte fluidă şi e clar că suntem în plin conflict între OWO şi NOW… cel puţin sper!?
Deja în ”Corona Tsunami” şi ” Chinese Drop”, am contemplat cele două variante de Scenariu Conspiraţionist care au ca punct comun… China. Nu e exclus ca Illuminati să fie deja în China!? Actualul curs al evenimentelor, ar fi destinat
în Scenariul Favorabil să delegitimeze în viitorul apropiat Media, Big Pharma, Politica şi Guvernele Liberale, inducându-se IMPLOZIA SISTEMULUI.
Chiar în ipoteza că sunt Illuminati cei care fac cărţile, asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm între noi despre ADEVĂR. Oricum audienţa noastră e restânsă şi nu putem influenţa cursul evenimentelor astfel.
Ceea ce ne interesează pe noi, este să ajungem la:


A venit timpul ca INTOLERANŢA să nu mai fie TOLERATĂ!
A venit timpul Interzicerii Tuturor Religiilor Majore!
A venit timpul ca IGNORANŢA să fie eradicată prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII!
A venit timpul ca RAŢIUNEA să prevaleze MYTHOSUL!
A venit timpul ca INTERESUL GENERAL al Omenirii să fie pus înaintea INTERESULUI INDIVIDUAL sau de GRUP!
A venit vremea să-l reactualizăm pe LICURGUS, evident adaptat la mileniul al 3-lea!
A venit timpul Generalilor Filosofi!

A venit
timpul ca pe CORABIA NEBUNILOR să fie smulsă CÂRMA din mâinile „reprezentanţilor majorităţii democratice” şi să fie dată celor MERITUOŞI, ALTRUIŞTI, care posedă CUNOAŞTEREA, chiar cu riscul de a arunca peste bord pe cei care s-ar opune violent la această acţiune. Desigur că această opoziţie violentă va fi pusă în act de Liderii OWO, ci nu de „majoritatea democratică” ce final, ca întotdeauna în Istorie, îi va urma pe Învingători, ei nefiind în stare să aibă Opinii, ci doar să Urmeze sau Să Se Dea La O Parte. O mare parte dintre IGNAVI care vor fi ademeniţi de OWO să o apere, se vor afunda odată cu aceasta. Forţele Represive, Politicienii şi alţi Colaboraţionişti se vor regăsi în faţa unui nou Nuremberg, deoarece scuza că „s-au îndeplinit Ordine Superioare” nu a contat după WW2 şi nu va conta cu atât mai mult în viitorul apropiat.
A venit timpul IACOBINILOR!
A venit timpul ca MINTEA/SUFLETUL să fie preocuparea de bază a Omenirii, ci nu CORPUL/MATERIA!
A venit timpul afirmării HiperUmanităţii!
A venit timpul ca „lucrătorii
Peace and Love” să fie marginalizaţi!
A venit timpul dărâmării Cultului Celebrităţilor!A venit timpul Eliminării sau Reducerii Drastice a tuturor Activităţilor Futile, adică Fără Real Aport Social!
A venit timpul eliminării Consumerismului!
A venit timpul Dezvoltării Sustenabile raportate la Resurse!
A venit timpul Descreşterii Fericite!
A venit timpul ca iluminiştii să producă PROIECTE DE ŢARĂ, pentru a prezenta „majorităţii democratice” un Program Soci
o-Politic Practic, care să înglobeze tot ce a fost scris mai sus!

Suntem noi iluminiştii
de fb pregătiţi pentru aşa ispravă?
Deocamdată, NU!?
Niciun grup iluminist şi nici chiar autorii AC nu contemplă în mod integrat, repet, INTEGRAT, toate aceste Obiective, în special pe cele din urmă, sau o fac insuficient!?
Noi am făcut un astfel de Proiect de Ţară, care să ţină cont de TOATE Obiectivele enunţate mai sus. Nu ne-am limitat numai la câteva, aşa cum fac alţi iluminişti, preocupaţi în a combate Efecte Izolate.Duşmanii Omenirii sunt doi: MAMMON şi YHWH&co
Nimeni în afară de noi nu a încercat să-şi imagineze CUM ar arăta Lumea Nouă, pentru a fi în maxima composibilă SINTONIE cu Principiile Iluministe!?
E adevărat că Proiectul nostru e o Creaţie 1.0 şi că desigur poate fi îmbunătăţit, dar asta implică DEZBATERE DIALECTICĂ, pe bază de ARGUMENTE, pe bază de CUNOAŞTERE, iar noi nu avem CU CINE s-o facem, pentru că altele sunt preocupările iluminiştilor de fb.

În schimb, OWO ne-a luat-o înainte şi are deja o AGENDĂ pentru a contracara NESUSTENABILITATEA ACTUALEI PARADIGME şi încet-încet, o pun în practică.
Evident că Saltul de Paradigmă avut în vedere de OWO este conceput în aşa fel ca să le menţină CONTROLUL
şi PRIVILEGIILE.
Culmea ridicolului este că există iluminişti care neagă existenţa unei AGENDE a OWO, ba chiar afirmă că reprezentanţii acesteia s-ar căca pe ei de frică!?!? Subestimarea Adversarului, este prima Cauză a Înfrângerii!!
Acest Adversar dispune de oameni diabolic de Inteligenţi, de excelenţi Psihologi, de Forţe de Control şi Represiune şi nimic din ceea ce se petrece azi nu e întâmplător, ci rod al
actualizării unei AGENDE. Nici măcar guvernanţii pe care-i contestăm azi în Piaţă, nu sunt conştienţi de PĂPUŞARII care-i MANIPULEAZĂ şi de faptul că vor fi cât de curând … Ţapi Ispăşitori!?
Iluminiştii de fb recomandă Masca, Distanţarea Socială, Izolarea, la unison cu Media, Big Pharma, Guvernele Liberale, dar şi cu…Lucrătorii Peace and Love!?
Au devenit foarte Iubitori a miliarde de Ignavi şi promovează Pacea cu Duşmanul!?Final Point (6)
(Rom./eng.)

“The time has come for the People of Reason to take over the leadership of Mankind”
– ILLUMINATI

Starting from this statement, let’s see how FAKEBOOK illuminists do NOT always comply and what would be the RATIONAL SOLUTIONS for putting it into practice.
It is an indisputable TRUTH that Mankind is currently an OVERPOPULATION of IGNAVI … of ZOMBIES.
How can such a reversal be put into practice?
With good words, or with FORCE?
It is absolutely impossible to change the MENTALITY of a Seriously Mentally Ill Humanity, other than FORCED. Think about how Islam, or another major religion, could be eradicated “with good words” !? Think about how the “democratic majority” might read and especially understand the “God Series” !?
Anyway, the upheaval will be the result of a Conspiracy!
The current situation is very fluid and it is clear that we are in a full conflict between OWO and NOW … at least I hope !?
Already in “Corona Tsunami” and “Chinese Drop”, I contemplated the two variants of the Conspiracy Scenario that have in common … China. Is not out of question that the Illuminati are already in China !? The current course of events would be destined in the Favorable Scenario to delegitimize in the near future Media, Big Pharma, Politics and Liberal Governments, inducing the IMPLOSION OF THE SYSTEM.
Even assuming that there are the Illuminati who ”make the cards”, this does not mean that we should not discuss the TRUTH among us. However, our audience is limited and we cannot influence the course of events in this way.
What interests us is to get to:
The time has come for INTOLERANCE not to be TOLERATED anymore!
The time has come for the Prohibition of All Major Religions!
The time has come for IGNORANCE to be eradicated through the SPREAD OF KNOWLEDGE!
The time has come for REASON to prevail MYTHOS!
The time has come for the GENERAL INTEREST of Mankind to be put before the INDIVIDUAL or GROUP INTEREST!
It’s time to update LICURGUS, obviously adapted to the 3rd millennium!
The time has come for the Military Philosophers!
The time has come for the RUDDER of the FOOLS SHIP to be snatched from the hands of the “representatives of the democratic majority” and to be given to the Meritous, Altruistics, who possess Knowledge, even at the risk of throwing overboard those who would violently oppose this action. . Of course, this violent opposition will be put in place by the OWO Leaders, but not by the “democratic majority”, the latter following in the end, as always in History, the Winners, they will not be able to have Opinions, but only to Follow or to Step Aside. Much of the IGNAVI that will be lured by the OWO to defend it will sink with it. Repressive Forces, Politicians and other Collaborators will find themselves in front of a new Nuremberg, because the excuse that “Higher Orders have been fulfilled” did not matter after WW2 and will not matter even more in the near future.
The time of the Jacobins has come!
The time has come for the MIND / SOUL to be the basic concern of Mankind, but not the BODY / MATTER!
The time has come to affirm HyperHumanity!
The time has come for the “Peace and Love workers” to be marginalized!
The time has come to tear down the Celebrity Cult!
The time has come for the Elimination or Drastic Reduction of all Futile Activities, ie Without Real Social Contribution!
The time has come to eliminate Consumerism!
It’s time for Sustainable Development in relation to Resources!
The time of Happy Degrowth has come!
The time has come for the Illuminists to produce COUNTRY PROJECTS, in order to present to the “democratic majority” a Practical Socio-Political Program, which will include EVERYTHING that has been written above!
Are we Illuminists prepared for such a feat?
Not yet!?
No illuminist group or even the authors of the AC, contemplate in an integrated way, I repeat, INTEGRATED, all these Objectives, especially the last ones, or do it insufficiently !?
We have made such a Country Project, which takes into account ALL the Objectives stated above. We have not limited ourselves to a few, as other illuminists do, concerned with combating Isolated Effects.
There are two enemies of Mankind: MAMMON and YHWH & co.
No one but us tried to imagine WHAT the New World would look like, in order to be in maximum composable TUNING with the Pythagorean Illuminism Principles !?
It is true that our Project is a Creation 1.0 and that of course it can be improved, but this involves DIALECTICAL DEBATE, based on ARGUMENTS, based on KNOWLEDGE, and we have NO ONE to do it with, because other are the concerns of fb illuminists.
Instead, OWO has taken the lead and already has an AGENDA to counteract the UNSUSTAINABILITY OF THE CURRENT PARADIGM and is slowly putting it into practice.
Obviously, the OWO Paradigm Shift is designed to keep them in CONTROL and maintain their PRIVILEGES.
The culmination of the ridiculousness is that there are illuminists who deny the existence of an OWO AGENDA, and even claim that its representatives would shit on them for fear!?!?
Underestimation of the Adversary, is the first Cause of Defeat !!
This Adversary has devilishly intelligent people, excellent Psychologists, Control and Repression Forces and nothing that is happening today is accidental, but the result of updating an AGENDA. Not even the rulers we challenge today in the Square are aware of the PUPPETEERS MANIPULATING them and the fact that they will soon be … Scapegoats !?
Fb illuminists recommends Mask, Social Distancing, Isolation, in unison with Media, Big Pharma, Liberal Governments, but also with … Peace and Love Workers !?
They have become Lovers of billions of Ignavi and promote Peace with the Enemy !?
Next, I’ll try to suggest HOW this Change could be made.


 

 
 

Final Point (5)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (5)
(rom./eng.)

Tuturor illuminiştilor de fb şi chiar şi autorilor AC
pretind că Teoriile Conspiraţioniste ar fi TOATE invenţii ale fanaticilor de extrema dreaptă.
Nimic mai greşit!!!
Este adevărat că unele sunt în această situaţie, dar nu TOATE.
CONSPIRAŢIA este veche de când lumea şi chiar şi noi avem ca punct de referinţă actual ARMAGEDONCONSPIRAC
(AC).
CONSPIRAŢIA este ocupaţia de bază a Societăţilor Secrete dintotdeauna.
Nimeni nu poate nega că JFK sau M.L King au murit în urma unor Conspiraţii.
Că se oferă o interpretare, sau alta, este irelevant.
După părerea multora, chiar în această perioadă suntem victimele unei Conspiraţii Globale a OWO.
MATEMATICA şi MEDICINA
NEALINIATĂ OWO demonstrează cu Argumente şi Voci Autorizate acest ADEVĂR.
Este RIDICOL că iluminiştii adoptă
în legătură cu Teoriile Conspiraţioniste aceeaşi poziţie cu Organele Mediatice ale Sistemului, cu Big Pharma şi guvernele liberale, în ciuda EVIDENŢEI.
Când Illuminati condamnă Teorii ale Conspiraţiei, ei se referă strict la cele care-i privesc pe ei, nicidecum generalizând.
Deocamdată, iluminiştii de fb sunt lăsaţi să se manifeste, dar nu au priceput că REGIMUL AUTORITAR ce se instalează încet-încet, „le va tăia curând macaroana”.
CENZURA se practică sistematic, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE sunt scoase din Arhive, TEROAREA este tot mai puternică, LIPSIREA DE DREPTURI CONSTITUŢIONALE devine tot mai accentuată, LIBERTATEA CUVÂNTULUI este călcată în picioare la fel ca toate Libertăţile cucerite cu mare preţ de sânge şamd.
Cine nu pricepe asta, nu pricepe REALITATEA.
Iluminiştii de fb susţin că Masca, Distanţarea Socială, Izolarea Forţată, închiderea Şcolilor, sunt măsuri necesare pentru protecţia celor din jur, deci în Interesul General!?!?
Nimic nu e mai FALS!!!
Situaţia din acest an nu este cu mult diferită de cea din anii trecuţi, şi asta e demonstrată de NUMERE.
Nimeni nu poate nega faptul că SUEDIA are mai puţini morţi decât ţările care au aplicat aceste „măsuri umanitare”.
Nimeni nu poate nega IMUNITATEA DE TURMĂ ce se studiază în universităţi.
Această IMUNITATE se obţine în două moduri:
1. Prin infectarea a peste 60% din populaţie,
2. Prin Vaccin
Evident că Big Pharma a împiedicat punctul 1 pentru a favoriza punctul 2, deşi au avut grijă să forţeze guvernele a nu-i trage la răspundere dacă vaccinurile lor ar avea EFECTE COLATERALE DEZASTROASE!?
Aceste efecte dezastroase au fost demonstrate ştiinţific de nenumărate ori în trecut. Cu atât mai mult, când se prevede pentru prima dată în istorie Alterarea ADN-ului, ar trebui să fim mai circumspecţi. Se pune problema de a deveni OMG !!!
Este adevărat că anul acesta Gripa este mai periculoasă, dar acest trend se va accelera în lipsa unor adevărate măsuri pentru întărirea Sistemului Imunitar.

Între timp, nimeni nu poate nega faptul că Sinuciderile, Violenţa Domestică, Violenţa Juvenilă, Afecţiunile Psihice, Consumul de Alcool şi Droguri, Lipsirea de Cure pentru Bolnavii Cronici ce nu pot beneficia de asistenţă în spitalele aglomerate de cei cărora le curge un muc, strănută, sau şi-au pierdut ca în fiecare an în acest sezon gustul şi mirosul din cauza GRIPEI STAGIONALE, au produs mai multe victime decât în anii trecuţi!?!?
Chiar crede cineva că OWO e grijulie faţă de pulime şi pizdime???
Dacă ar fi aşa, ar interce utilizarea Combustibililor Fosili, ar acţiona pentru reducerea cantităţii imense de Pulberi Fine şi altor poluanţi chimici, ar stimula Agricultura Biologică şi ar reduce consumul de carne, ar pune limite OGM-urilor şamd. Ce vedem în schimb? Reclame la SUV-uri, Publicitate Mincinoasă Consumeristă, Consum masiv de hârtie produsă din arbori şi alte acţiuni total cotrarii unei Dezvoltări Sustenabile. Se vorbeşte în mod cretin de Revenirea La Normal, când Normal pentru o Omenire Raţională, nu era înainte de „pandemie” absolut NIMIC!?
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite la televizor
sau că citească Jurnalele OWO şi să se lase spălaţi pe creiere???
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite în gura politicienilor liberali???
Chiar au ajuns să suporte MANIPULAREA Big Pharma şi a unor miliardari care şi-au construit prin FURT averea şi care acum au devenit „îngeri ai carităţii” ???
După opinia mea, avem de-a face cu o INFILTRARE din partea OWO, iar dacă această MANIPULARE va
fi demascată şi se va ajunge la REVOLUŢIE, aportul iluminiştilor este deja subminat.
S-a oferit INCONŞTIENT câmp de manifestare Dreptei Extreme şi nu exclud că totul a fost magistral proiectat chiar de ei
pentru delegitimarea Stângii Regresive Liberale!?
Este jenant că iluminiştii stau pe marginea marilor manifestaţii populare!!!
Nu domnilor, nu sunt manifestaţii ale Trumpanzeilor, ci ale unor oameni DEŞTEPTAŢI!!!
„Ne pierdem vremea discutând de sexul îngerilor şi turcii sunt sub ziduri!?”
Ne lăsăm manipulaţi cu Jumătăţi de Adevăr precum BLM, LGTB, Multiculturalism, Ziduri, Corectitudine Politică, Migraţie Necontrolată,
Negarea Suprapopulaţiei şamd. deşi cârţile illuminati sugerează contrariul!?
DA, noi avem tot interesul să vedem o ridicare a maselor, o realizare a unei Mase Critice Anti-Sistem, dar suntem siguri că ne orientăm către Obiectivele Juste şi nu cumva ignorăm tocmai pe aceia care sunt mai aproape de Ideile noastre?
Negăm sau ignorăm „Dezvoltarea Sustenabilă” şi „Descreşterea Fericită”,
deşi MATEMATICA ne-ar induce altfel !?
„Vedem paiul din ochii altora şi nu vedem parul din ochii noştri!?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpgFinal Point (5)

Almost all fb illuminists and even AC authors claim that Conspiracy Theories are ALL inventions of far-right fanatics.
Wrong !!!
It is true that some are in this situation, but not ALL.
THE CONSPIRACY is old since the world and even we have ARMAGEDONCONSPIRACY (AC) as our current reference point.
CONSPIRACY has always been the main occupation of Secret Societies.
No one can deny that JFK or M.L King died as a result of Conspiracies.
That one interpretation or another is offered is irrelevant.
In the opinion of many, even in this period we are the victims of an OWO Global Conspiracy.
It is RIDICULOUS that the illuminists takes the same position in connection with the Conspiracy Theories with the OWO Media, with Big Pharma and liberal governments, despite the EVIDENCE.
When the Illuminati condemn Conspiracy Theories, they refer strictly to those concerning them, by no means generalizing.
For now, the fb illuminists are allowed to show up, but they did not understand that the AUTHORITARIAN REGIME that is slowly being installed, “will soon cut their balls”.
CENSORSHIP is practiced systematically, SCIENTIFIC WORKS are removed from the Archives, TERROR is growing stronger, THE LACK OF CONSTITUTIONAL RIGHTS is becoming more pronounced, FREEDOM OF SPEECH is trampled on like all the hardly conquered Liberties.
Who does not understand this, does not understand REALITY.
The fb illuminists claim that the Mask, Social Distancing, Forced Isolation, Closure of Schools, are necessary measures for the protection of those around, so in the General Interest!?!?
Nothing more FALSE !!!
This year’s situation is not much different from previous years, and this is demonstrated by NUMBERS.
No one can deny that SWEDEN has fewer deaths than the countries that have implemented these “humanitarian measures”.
No one can deny the Herd Immunity that is studied in universities.
This HERD IMMUNITY is obtained in two ways:
1. By infecting over 60% of the population,
2. By Vaccine.
Obviously, Big Pharma is favoring the second, even though they were careful to force governments not to hold them accountable if their vaccines had disastrous SIDE EFFECTS !? These disastrous effects have been scientifically proven countless times in the past. Moreover, when DNA alteration is first predicted in history, we should be more cautious. The problem is to become GMO !!!
It is true that the flu is more dangerous this year, but this trend will accelerate in the absence of real measures to strengthen the Immune System.
Meanwhile, no one can deny that Suicides, Domestic Violence, Juvenile Violence, Mental Illness, Alcohol and Drug Use, Lack of Cure for the Chronically Ill who cannot receive care in crowded hospitals with sneezing people who have lost, as every year this season, the taste and smell due to the SEASONAL FLU, have produced more victims than in previous years!?!?
Does anyone really think that OWO is caring about people ???
If so, it would ban the use of Fossil Fuels, act to reduce the huge amount of Fine Powders and other chemical pollutants, stimulate Organic Agriculture and reduce meat consumption, put limits on GMOs and so on. What do we see instead? Advertisements for SUVs, Liar Consumeristic Advertising and other actions totally against a Sustainable Development. Is it stupid to talk about Returning to Normality, when Normal for a Rational Mankind was absolutely NOTHING before the “pandemic” !?
Did the illuminists realy end up watching TV or read the OWO Journals and be brainwashed ???
Did the illuminists really end up looking into the mouths of liberal politicians ???
Did they even end up supporting the MANIPULATION of Big Pharma and some billionaires who built their fortune through THEFT and who have now become “angels of charity” ???
In my opinion, we are dealing with an OWO INFILTRATION, and if this MANIPULATION is unmasked and a REVOLUTION iwill be, the contribution of the illuminists is already undermined.
An important field of manifestation was offered to the Extreme Right and I do not exclude that everything was masterfully designed by them for the delegitimization of the Liberal Regressive Left!
It is embarrassing that the illuminists stand on the edge of the great popular demonstrations !!!
No,, these are not manifestations of the Trumpanzes, but of some AWAKENED people !!!
“Are we wasting our time talking about the sex of angels and the Ottmans are under the walls !?”
We are manipulated with Halves of Truth such as BLM, LGBT, Multiculturalism, Walls, Political Correctness, Uncontrolled Migration, Denial of Overpopulation and so on. although illuminati books suggest otherwise !?
YES, we have every interest in seeing a rise of the masses, an achievement of an Anti-System Critical Mass, but are we sure that we are moving towards the Right Objectives and not ignoring those who are closer to our Ideas?
We deny or ignore “Sustainable Development” and “Happy Degrowth”, although MATHEMATICS would lead us otherwise !?
“Do we see the little straw in the eyes of others and don’t we see the pillar in our own eyes !?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpg


Final Point (4)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (4)
(rom./eng.)

Aşa cum am mai spus, „nimeni nu e perfect” şi că „trebuie luat ce-i Bun şi eliminat ce este Rău, de oriunde, Destructurând şi Recompunând Idei şi Fapte”. Asta, pentru a stimula Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.
De exemplu, Platon era convins de Geocentrism, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ignorăm în totalitate azi!?

Iată ce scrie Mike Hockney în a 12-a carte ”All the Rest is Propaganda”:


Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air.

E adevărat că anarhiştii greşesc în chestiunea Statului şi chiar şi a Religiilor, deşi asta din urmă mă lasă efectiv rece… noi trebuie să ne apropiem Ateii şi Agnosticii, că tot ni se umple gura de Nietzsche, nu!?
Este greşit a se spune că Economia Bazată Pe Resurse ar fi extrasă din
„Aer Subţire”.
NU, acest tip de economie, care este luat în consideraţie de mulţi economişti şi sociologi eminenţi, şi care este fundamental pentru The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, are BAZE MATEMATICE!!
Economia
Bazată Pe Bani se bazează deja pe Aer Subţire!
Azi am putea spune că se bazează pe Tastele Computerelor
Elitei Vechii Ordini Mondiale!!
Evident că acest curs va înlesni o Economie Bazată pe Resurse, fie că e vorba de a fi implementată de OWO, fie de NWO. Diferenţele dintre cele două alternative rezultă din Principiile fundamental diferite asupra cărora nu mai revin.
Ce este mai LOGIC? O Economie Bazată pe Bani de Tastieră, sau una bazată pe Resurse concrete???
Care poate fi legătura Economiei Bazate Pe Resurse cu Anarhia??? ZERO!!
Faptul că anarhicii împărtăşesc ideea unei astfel de Economii, nu înseamnă automat că Meritocraţia Iluministă nu poate face integrarea acestei tipologii!!

Este demonstrat MATEMATIC (mai bine zis ARITMETIC) faptul că în condiţiile actualului Sistem Economico-Financiar, avem nevoie de RESURSELE a 5 planete
pentru SUPRAVIEŢUIREA SPECIEI OMENEŞTI … 1+1=2. Deja Daunele Ecosistemului sunt atât de grave, că mulţi specialişti susţin că am trecut deja de Punctul De Neîntoarcere (Point Of No Return).
Trebuie deci, ca noi iluminiştii să luăm în consideraţie în mod serios SUSTENABILITATEA şi DESCREŞTEREA FERICITĂ, total IGNORATE chiar şi de Autorii Iluminişti, ca să nu mai vorbim de iluminiştii de FAKEBOOK, căzuţi în toate Capcanele Elitei Vechii Ordini Mondiale devenită azi LIBERAL GLOBALISTĂ (Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on):
Manipulare Mediatică, Corectitudine Politică, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Scientismul aservit, Vot, Emigraţie Sălbatică şi aşa mai departe).
Mulţi iluminişti de FAKEBOOK sar de pe scaune când eu vorbesc de SUPRAPOPULAŢIE, deşi în primul filmuleţ produs de Illuminati, Georgia Guidestones sunt pe fundal!?
Se ignoră faptul că „marea majoritate” a populaţiei globale este formată de IGNAVI care nu vor renunţa de bună voie la IGNORANŢA lor???
Illuminati fac referire clară la necesitatea ca Oamenii Raţionali să preia Puterea de la Oamenii Iraţionali!! Să elimine conceptul de Democraţie.
Mulţi aprobă Multiculturalismul, deşi Illuminati au o părere contrară.
Mulţi cad în capcana Oamenilor De Ştiinţă Colaboraţionişti cu OWO. Mulţi cad în capcana Organelor Mediatice Aservite. Mulţi cad în capcana Big Pharma şi aşa mai departe!?
A12-a carte a lui Mike Hockney e scrisă înainte de 2013, dar azi, în condiţiile actualei Crize, vedem că BANII vor dispare şi vor fi înlocuiţi cu BANII ELECTRONICI produşi de tastierele exclusive ale Elitei OWO… e ca şi cum NU AR MAI FI aceşti bani! OWO a implementat deja o Schimbare de Paradigmă în aşa fel ca să-şi menţină Puterea şi Privilegiile, pornind de la NESUSTENABILITATEA vech
ii paradigme. Se pare că din nou ne-au luat-o înainte în ÎNŢELEGEREA REALITĂŢII!?
În cart
ţile mele ”Corona Tsunami” şi ”Picătura Chinezească”, este detaliată probabila evoluţie a lumii în următorii puţini ani. Viitorul Apropiat va demonstra sau nu, valabilitatea viziunii mele.
Pe scurt, vor fi 4 Etape:

1. Controlul Populaţiei de către OWO pentru a produce „în linişte” un nou sistem economic, social şi politic.
Etapă în curs.

2. Asigurarea unui Venit Minim Garantat pentru SUPRAVIEŢUIRE. Vor dispare o grămadă de Activităţi Futile, astfel că o mare parte a populaţiei nu va mai fi activă socio-economic. Pe de altă parte Internetizarea, Robotizarea şi alte Noi Tehnologii vor concura deasemenea la disponibilizarea unei mari mase de oameni. Pentru a fi „ţinuţi calmi”, li se va da acest UBI, bineînţeles cu condiţia primă de a se lăsa Controlaţi. UBI va finaliza dispariţia Clasei Medii.
Etapă în proximă actuare.

3. Se tr
ece la REDUCEREA DRASTICĂ A POPULAŢIEI GLOBALE prin diverse metode, pentru a subţia numărul celor susţinuţi cu UBI… e o chestiune de ARITMETICĂ şi LOGICĂ.
Dacă această măsură va produce
Mişcări de Mase, se va alimenta Anarhia, care va accelera procesul prin efectele sale . Etapă prefigurată.

4 Cel mai probabil China va restabili Ordinea, fiind percepută de supravieţuitori ca Salvatorii Omenirii. Întrebarea la care nu pot răspunde încă, este dacă vor institui un scenariu „1984”, sau Meritocraţia Iluministă!? China l-a omorât pe YHWH&co, dar nu şi pe MAMMON, iar cum „Puterea Corupe”, nu aş fi aşa de optimist!?

Dacă vă place, puteţi lua aceste Previziuni ca Ficţiune, sau Teorie a Conspiraţiilor, că mie mi-e indiferent.


Aşa cum am mai spus, se pare că autorii iluminişti sunt foarte pricepuţi la Matematică, e drept esenţială în Cunoaştere, dar prea puţin în Medicină, Sociologie, Economie şi Geopolitică. Raportul este inversat atunci când vorbim de The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, iar noi va trebui să facem o Sinteză Superioară cu aceste mişcări, cu cele mai multe Puncte De Vedere Comune cu noi Iluminiştii.
De curând am combătut SOLARPUNK-ul promovat la The Zeitgeist Movement datorită Derivei Anarhiste a acestui Curent, dar nimeni nu m-a dat afară pentru asta. Nu acelaşi lucru pot să-l spun despre Hyperians când am propus Antiteze. Repet, Antitezele şi Gândirea Critică sunt esenţiale pentru Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpg

Final Point (4)

As I said before, “no one is perfect” and that “what is Good must be taken and what is Evil eliminated, from anywhere, Destructuring and Recomposing Ideas and Facts.” This is to stimulate the Dialectic Process that underlies Becoming.
For example, Plato was convinced of Geocentrism, but doesn’t that mean we have to ignore him completely today !?

Here is what Mike Hockney writes in the 12th book “All the Rest is Propaganda”:

Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air. ”

It is true that anarchists are wrong in the matter of the State and even of Religions, although the latter actually leaves me cold … we must approach Atheists and Agnostics, that our mouths are still filling with Nietzsche, right !?
It is wrong to say that the Resource-Based Economy is extracted from “Thin Air”.
NO, this type of economy, which is considered by many eminent economists and sociologists, and which is fundamental to The Zeitgeist Movement and The Venus Project, has MATHEMATICAL BASICS !!
The Money Based Economy is already based on Thin Air!
Today we could say that it is based on the Computer Keys of the Elite of the Old World Order !!
Obviously, this course will facilitate a Resource Based Economy, whether it is implemented by the OWO or the NWO. The differences between the two alternatives result from the fundamentally different Principles.
What is more LOGICAL? An Economy Based on Keyboard Money, or one based on Concrete Resources ???
What can be the connection of the Resource Economy with Anarchy ??? ZERO!!
The fact that the anarchists share the idea of ​​such an Economy does not automatically mean that the Illuminist Meritocracy cannot integrate this typology !!
It is demonstrated MATHEMATICALLY (better said ARITHMETIC) that in the conditions of the current Economic-Financial System, we need the RESOURCES of 5 planets for the SURVIVAL OF THE HUMAN SPECIES … 1 + 1 = 2. The damage to the ecosystem is already so severe that many experts say we have already passed the Point Of No Return.
So we illuminists must seriously consider SUSTAINABILITY and HAPPY DEGROWTH, totally IGNORED even by the illuminist Authors, not to mention the FAKEBOOK illuminists, who fell into all the traps of the Old World Order ( Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on): Media Manipulation, Political Correctness, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Slave Scientism, Voting, Emigration and so on).
Many FAKEBOOK illuminists jump out of their seats when I talk about OVERPOPULATION, although in the first Illuminati video, Georgia Guidestones are in the background !?
Is it ignored that the “democratic majority” of the global population is made up of IGNAVI who will not voluntarily give up their IGNORANCE ???
The Illuminati make clear reference to the need for Rational People to take over Power from Irrational People, to eliminate the concept of Dumbocracy.
Many support Multiculturalism, although the Illuminati disagree. Many fall into the trap of OWO Collaborative Scientists. Many fall into the trap of enslaved Media. Many fall into the Big Pharma trap and so on !?
Mike Hockney’s 12th book was written before 2013, but today, in the current crisis, we see that MONEY will disappear and be replaced by ELECTRONIC MONEY produced by the exclusive keyboards of the OWO Elite … it’s as if there is no MONEY at all!!
OWO has already implemented a Paradigm Shift in such a way as to maintain its Power and Privileges, starting from the UNSUSTAINABILITY of the old paradigm. It seems that they took us before us again in the UNDERSTANDING OF REALITY !?
In my books “CoronaTsunami” and “Chinese Drop”, the probable evolution of the world in the next few years is detailed. The Near Future will or will not prove the validity of my vision.

In short, there will be 4 Steps:

1. Population control by the OWO to produce “quietly” a new economic, social and political system. Stage in progress.

2. Ensuring a Universal Basic Income (UBI) for SURVIVAL. A lot of futile activities will disappear, so that a large part of the population will no longer be socio-economically active. On the other hand, Internet, Robotization and other New Technologies will also compete to make a large mass of people available. In order to be “kept calm”, they will be given this UBI, of course with the first condition of letting themselves be Controlled and Submissive. UBI will complete the disappearance of the Middle Class. Stage in the next actuation.

3. We move to the DRASTIC REDUCTION OF THE GLOBAL POPULATION by various methods, to thin the number of those subjects of UBI … it’s a matter of ARITHMETIC and LOGIC.

If this measure produces Mass Movements, Anarchy will be fed, which will accelerate the process through its effects. Prefigured stage.

4 Most likely China will restore Order, being perceived by survivors as the Saviors of Mankind. The question I can’t answer yet is whether they will set up a “1984” scenario, or the Illuminist Meritocracy !? China killed YHWH & co, but not MAMMON, and knowing that “Power Corrupts” I’m not so optimistic !?

If you like, you can take these Predictions as Fiction, or Conspiracy Theory, because I don’t care.
As I said, it seems that illuminist authors are very good at Mathematics, that is essential for Enlightment, but too little in Medicine, Sociology, Economics and Geopolitics. The relationship is reversed when we talk about The Zeitgeist Movement and The Venus Project, and we will have to make a Superior Synthesis with these movements, with the most Common Views with us Illuminists.
I recently fought the SOLARPUNK promoted at The Zeitgeist Movement due to the Anarchist Drift of this Current, but no one fired me for it. I can’t say the same about Hyperians when I proposed Antitheses. I repeat, Antitheses and Critical Thinking are essential to the Dialectic Process that underlies BECOMING.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpg


Final Point (3)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (3)
(rom./eng.)

Pune-ţi Masca, Stai în siguranţă,
Păstrează Distanţa Socială, Izolaţi-vă, aveţi Încredere în oamenii de ştiinţă (care? ăia vânduţi sistemului ?), sunt îndemnuri ale lui Morgue&co şi nimeni nu poate nega acest Fapt.
Este acelaşi mesaj pe care ni-l trimite OWO prin organele sale mediatice,
reţelele private de socializare, guvernele a aproape tuturor statelor, Big Pharma şi multimiliardarilor precum Gates şi Soros.
Nu vi se pare nimic SUSPECT în toate astea ???
Am aflat fără a fi surprins că hiperienii au fost infiltraţi de OWO inclusiv FIZIC, nu numai MENTAL.
Nu vă aşteptaţi la aşa ceva? Păi Illuminati ştiu asta de mii de ani!?
Pe profilul meu puteţi accesa informaţii contrarii
şi inedite pentru cei care NU SE INFORMEAZĂ UNDE ŞI CUM TREBUIE, cu semnături ale unor MERITUOŞI în domeniile Medicinei, Psihologiei, Infectologiei, Virusologiei, inclusiv Laureaţi ai Premiului Nobel şi alte COMPETENŢE emerite. Culmea este că aceste personalităţi sunt CENZURATE sistematic de reprezentanţii OWO citaţi mai sus. Nu e de mirare că eu sunt mai cenzurat decât Morgue&co !? CENZURĂ? Păi ăsta nu e FASCISM??? Pentru prima dată în Istorie vom avea un Fascism Liberal. Curând vor fi arse Cărţi, oamenii vor fi internaţi cu forţa pentru că le curge un muc şi aşa mai departe. Unde e DIALECTICA în cazul Gândirii Unice??
„Cazul Suedia” este ignorat cu desăvârşire,
deşi illuminiştii de fb susţin Matematica Ontologică, ignorând însă NUMERELE… ARITMETICA… şi nu e un caz izolat, deoarece în următoarele pagini ale acestei cărţi în progres, voi mai enumera şi altele.
Am din ce în ce mai multe dubii că Illuminati, adevăraţii Illuminati, au vreo legătură cu ceea ce vedem pe FAKEBOOK!?
Puţini iluminişti de fb ştiu că World Economic Forum a descris în amănunt situaţia de azi încă
de acum câţiva ani!?
Puţini văd „mâna” lui Gates, Rockefeller, Soros,
Bezos, Zuckerberg, Dorsey şi alte nume legate de Bilderberg, CFR, Skull and Bones, toţi eminenţi reprezentanţi ai OWO, în actuala situaţie!?
Să fie clar: în cartea ”Corona Tsunami” am detaliat actuala CONSPIRAŢIE, iar în „Cartea Neagră ”(a doua din cele 6) am arătat Viziunea Noastră Asupra Noii Lumi:
În numele SUSTE
NABILITĂŢII (ignorată de marea majoritate a iluminiştilor, inclusiv a autorilor din ultima vreme, dar contemplată azi şi de OWO), sunt total de acord că:
– Suntem Prea mulţi Şi Prea Proşti. (vezi Georgia Guidestones)
– Trebuie să ne schimbăm radical modul de trai.
– Trebuie să reducem MOBILITATEA (în aer, apă şi sol)
Trebuie să reducem astfel POLUAREA Aerului, Apei şi Solului.
– Trebu
ie să punem capăt folosirii Combustibililor Fosili şi să ne axăm pe Energiile Alternative şi pe Economia de Energie prin eliminarea Activităţilor Futile ce reprezintă azi 75% din totalul Activităţilor Omeneşti (Publicitate, Sport Profesionist, Sistemul Financiar-Bancar, Politica, Media, Producţia de Junk, Intermediariatul Comercial şi altele enumerate una câte una în Cartea Neagră scrisă acum 5 ani)
OWO e confuză în această direcţie, motiv pentru care de exemplu ne bombardează încă cu reclame de SUV-uri!?
– Trebuie să punem capăt CONSUMERISMULUI, OBSOLESCENŢEI PLANIFICATE, TURISMULUI SĂLBATIC şi aşa mai departe şi să stimulăm inclusiv Comerţul Electronic, dar nu pentru Bezos&co cum are în vedere OWO, ci prin
implicarea exclusivă a STATULUI PUTERNIC (noi vom Naţionaliza Amazon).
În cărţile amintite se găsesc Detalii în această chestiune.
Multe din aceste Obiective au fost însuşite de OWO, că şi ei trăiesc pe această planetă şi nu le e indiferent dacă suntem în preajma EXTINCŢIEI,
devenind şi ei sensibili la chestiunea SUSTENABILITĂŢII (repet, ignorată de iluminiştii de ultimă oră care neagă Economia Bazată Pe Resurse!?). Diferenţa între Noi şi Ei, e că noi nu mai vrem un sistem bazat pe Prvilegii Individuale Şi De Grup, ci avem ca Obiectiv Cultivarea Interesului General. Altă deosebire importantă, este că noi vrem să facem Trecerea în mod RAŢIONAL, TREPTAT, ci nu prin CONSTRÂNGERE, REGIM POLIŢIENESC, MINCIUNĂ şi MANIPULARE. Noi trebuie să dezvăluim CAUZELE actualei Crize şi să dăm SOLUŢII RAŢIONALE şi asta nu numai la Nivel Local, ci la Nivel Global, impunând ţărilor IRAŢIONALE mâsuri Restrictive Drastice cum ar fi Controlul Natalităţii şi Eliminarea Religiilor Majore. Pe aceste baze se poate acorda asistenţă sau nu, pe întreg cuprinsul globului terestru, în numele unei Libertăţi Pozitive.
Trăim
şi ne vom cufunda tot mai mult într-un scenariu combinat între „1984” şi „Brave New World”, chiar dacă cel care m-a făcut Senil, nu a priceput încă. Un exemplu de ultimă oră din Franţa: dacă faci un video de tipul aceluia cu uciderea lui George Floyd, rişti o amendă de 45.000 euro… şi suntem doar la început. Ne vor Obliga să devenim OGM prin vaccinare obligatorie ce ne modifică permanent ADN-ul, fără a se cunoaşte Efectele Secundare decât după mulţi ani, când totul ar putea fi compromis. Cine stă în spatele acestei măsuri? Big Pharma, Bill Gates, OMS şi… China… din nou China, care va avea anul acesta o creştere economică de 3%, în vreme ce statele occidentale vor avea între 10 şi 20% SCĂDERE. Această SCĂDERE nu va fi ceea ce promovăm noi: DESCREŞTEREA FERICITĂ, ci va fi dureroasă pentru „majoritatea democratică”, nu şi pentru ELITA OCULTĂ a cărei averi cresc imens în aceste zile.
Nu e asta o CONSPIRAŢIE?
Trebuie să fi orb să nu vezi!?
Scopul?
NIVELAREA ÎN JOS a occidentului,
care chiar şi aşa cum este, reprezintă Vârful Civilizaţiei Globale.
Acum, cât timp se face Jocul Sistemului, eşti în cel mai rău caz ignorat de către acesta, dar mâine multe Voci vor fi stinse
(Atenţie Iluminişti!) şi va fi prea târziu pentru a spera într-o Masă Critică Revoluţionară. CONTROLUL va fi TOTAL!!!

https://www.facebook.com/LiberiamoLItalia92/photos/a.111237647454385/127400582504758

Final Point (3)

Put on your Mask, Stay Safe, Keep Social Distance, Isolate Yourself, Trust the Scientists (Who? Those bought by the System?), These are Morgue & co’s exhortations, and no one can deny that.
It is the same message that OWO sends us through its Media, Private Social Networks, the Governments of almost every state, Big Pharma and Billionaires like Gates and Soros.
Doesn’t anything seem SUSPECTIVE in all this ???
I found out without surprise that the hyperians were infiltrated by OWO including PHYSICALLY, not only MENTALLY. Didn’t you expected that? Well, the Illuminati have known this for thousands of years !?
On my profile you can access contrary and unpublished by OWO’s Media, informations with the signatures of WORTHY scientists in the fields of Medicine, Psychology, Infectology, Virology, including Nobel Laureates and other emeritus COMPETENCES. The culmination is that these personalities are systematically CENSORED by the OWO representatives cited above. No wonder I’m more censored than Morgue & co !? CENSORSHIP? Well, isn’t this FASCISM ??? For the first time in history we will have a Liberal Fascism. Books will soon be burned, people will be forcibly hospitalized because a spout is flowing and so on. Where is DIALECTICS in the case of Unique Thinking ??
The “Sweden Case” is completely ignored, although the fb illuminists support Ontological Mathematics, but ignore the NUMBERS … ARITHMETICS … and it is not an isolated case, because in the following pages of this book in progress, I will list others.
I have more and more doubts that the Illuminati, the real Illuminati, have anything to do with what we see on FAKEBOOK !?
Few fb illuminists know that the World Economic Forum has described today’s situation in detail since a few years ago !?
Few see the “hand” of Gates, Rockefeller, Soros, Bezos, Zuckerberg, Dorsey and other names related to Bilderberg, CFR, Skull and Bones, all eminent representatives of the OWO, in the current situation !?
Let it be clear: in the book “Corona Tsunami” we detailed the current CONSPIRACY, and in the “Black Book” (the second of the 6) we showed Our Vision on the New World, based on the Illuminist Principles:
In the name of SUSTAINABILITY (ignored by the vast majority of illuminists, including recent authors, but also contemplated today by the OWO), I fully agree that:

– We’re Too Many And Too Stupid. (see Georgia Guidestones)

– We need to radically change our way of life.

– We need to reduce MOBILITY (in air, water and soil)

– We must thus reduce POLLUTION of Air, Water and Soil.

– We must end the use of Fossil Fuels and focus on Alternative Energies and Energy Saving by eliminating Futile Activities that today represent 75% of all Human Activities (Advertising, Professional Sports, Financial-Banking System, Politics, Media, Junk Production, Commercial Intermediary and others listed one by one in the Black Book written 5 years ago)
OWO is confused in this direction, which is why, for example, it still bombards us with SUV commercials !?

– We need to end or diminish CONSUMERISM, PLANNED OBSOLESCENCE, WILD TOURISM and so on and stimulate e-Commerce, but not for Bezos & co as OWO envisions, but through the exclusive involvement of the POWERFUL STATE (we will Nationalize Amazon).

Details of this issue can be found in the books mentioned.

Many of these Goals have been appropriated by the OWO, that they too live on this planet and they care too if we are on the verge of EXTINCTION, becoming sensitive to the issue of SUSTAINABILITY (I repeat, ignored by the last-minute Illuminists denying the Resource Based Economy !? What about The Zeitgeist Movement and The Venus Project??? There are people more than useful for the Illuminist Cause!!). The difference between Us and Them is that we no longer want a system based on Individual and Group Privileges, but have as Objective the Cultivation of the General Interest. Another important difference is that we want to make the Passage RATIONALLY, Gradually, but not by FORCING, POLICE REGIME, LIE and MANIPULATION. We must reveal the CAUSES of the current Crisis and give RATIONAL SOLUTIONS and this not only at the Local Level, but at the Global Level, imposing on IRRATIONAL countries Drastic Restrictive Measures such as Birth Control and Elimination of Major Religions. On this basis, assistance may or may not be provided throughout the globe in the name of Positive Freedom.
We live and will immerse ourselves more and more in a combined scenario between “1984” and “Brave New World”, even if the one who made me Senile didn’t understand yet. A last-minute example from France: if you make a video like that of George Floyd’s murder, you risk a 45,000 Euro fine … and we’re just getting started. They will force us to become GMOs through mandatory vaccination that permanently changes our DNA, without knowing the side effects until many years later, when everything could be compromised. Who is behind this measure? Big Pharma, Bill Gates, WHO and … China … again China, which will have 3% economic growth this year, while Western states will have between 10 and 20% DECREASE. This DECREASE will not be what we are promoting: HAPPY DEGROWTH, but it will be painful for the “democratic majority”, not for the HIDDEN ELITE whose fortunes are growing immensely these days.

Isn’t this a CONSPIRACY?

You must be blind not to see !?
The goal?
THE DOWN LEVELING of the West, which even as it is, represents the Peak of Global Civilization.
Now, while the System Game is being played, you are at worst ignored by it, but tomorrow many Voices will be extinguished (Attention illuminists !) And it will be too late to hope for a Revolutionary Critical Mass. THE CONTROL WILL BE TOTAL !!!

https://www.facebook.com/LiberiamoLItalia92/photos/a.111237647454385/127400582504758


Final Point (2)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (2)
(rom./eng.)

Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar lăsa să votăm”.
Mark Twain.

Am fost uimit de câți iluministi de fb au militat pentru votul în favoarea lui Biden, inclusiv Morgue & co, în loc de BOICOT! Nu voi intra în detalii despre trecutul lui Biden sau despre faptul că este atât de bătrân cî probabil nu își va termina mandatul, dar vă reamintesc că Trump a decis să retragă zeci de mii de soldați din lume. , nu a bombardat pe nimeni, spre deosebire de laureatul Nobel dinaintea sa, a tratat cu Coreea de Nord și și-a exprimat intenția de a face același lucru cu Iranul, are o atitudine mai rațională în ceea ce privește manipularea covid și a denunțat furturile electorale împotriva opiniilor tuturor organelor mediatice şi guvernelor Vechii Ordini Mondiale (OWO). Nu susțin că acest lucru îl face acceptabil pentru mine, dar pot spune fără îndoială că este la fel de rău ca adversarul său. America este futută în orice eventualitate !!
În legătură cu înșelăciunea corona, dacă sensul „Cazului Suediei” nu este înțeles, nu se înțelege nimic, deoarece „Jumătatea de Adevăr este Minciună”.
Este trist să vezi așa-numiții Illuminişti îmbrățișând Manipularea OWO!?
De ce mă ocup de acest caz? Pentru că văd că așa-numiții iluminați nu știu cum să DESTRUCTUREZE şi să RECOMPUNĂ IDEI și FAPTE, conform unui proces dialectic superior. Acest principiu este legat de asemenea și de Onestitatea Intelectuală.
Pentru ei, tot ce a făcut Trump este rău, iar tot ce va face Biden este bun, de ce altfel îl votați!?
Este aceeași greșeală ca atunci când comunismul este condamnat în totalitate, când de fapt este mult mai aproape de Meritocrația Iluministă decât de CRAPitalismul!
Oricum este paradoxal astăzi că mulți uită că China ESTE un stat comunist!?
Acest principiu de destructurare și recompunere îl aplic și la Morgue & co: susțin ceea ce mi se potrivește și neg ceea ce nu o face.
Apreciez ceea ce face Morgue, dar în opinia mea nu este suficient.
De asemenea, sunt de acord că el cere bani, pentru că își dedică tot timpul pentru Cauză și trebuie să supraviețuiască pentru asta.
Eu personal am fost anticomunist și astăzi sunt anticapitalist, pentru că nu am încetat niciodată să caut sinteze superioare.
Illuminati înșiși recomandă să nu-I CREZI, ci să CERCETEZI cu MINTEA ta și să CREAŢI ceva mai bun. S-ar putea să placă sau nu, dar ceea ce am scris este „pe hârtie”, SURSĂ GRATUITĂ, pentru descărcare și citire gratuită și este rezultatul unei experiențe și documentații îndelungate și nu accept că un „moccioso” să mă facă senil, troll al OWO, plagiator și așa mai departe.
Am răspândit Ideologia Illuminati și Adevărul despre ei în România cu cărțile noastre și avem mai mult de 8000 de persoane care ne-au accesat doar pe Academia.edu. Cine mai poate spune asta?
Ai grijă când cineva declară că este în posesia ADEVĂRULUI și îi judecă pe alții pe această bază !!

https://www.youtube.com/watch?v=uqD561UtvGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c_Cs76QOHN1EdopmsOpIXd3D_pE2HQaRfzZZWwYgws_zCTgiyZGx9IOI

Final Point (2)

“If our vote could change anything, no one would let us vote.”
Mark Twain.

I was amazed at how many fb illuminists campaigned for the vote in favor of Biden, including Morgue & co, instead of BOYCOTTING !? I’m not going to go into details about Biden’s past, or the fact that he’s an old man who probably won’t finish his term, but I’ll remind you that Trump has decided to withdraw tens of thousands of soldiers from around the world. , did not bomb anyone unlike the Nobel Laureate before him, dealt with North Korea and expressed his intention to do the same with Iran, has a more rational attitude on the issue of covid hoax and declares that he has denounced elections THEFT against the opinions of all OWO’s MEDIA and governments. I do not claim that this makes him acceptable to me, but I can say without a doubt that he is as bad as his opponent. America is fucked up in any eventuality !!
In connection with the corona hoax, if the meaning of the “Sweden Case” is not understood, nothing is understood, because “The Half-Truths Are Lies.”
It is sad to see so-called Illuminists embracing the OWO Manipulation !?
Why am I dealing with this case? Because I see that the so-called illuminists do not know how to DESTRUCTURE AND RECOMPOSE IDEAS and FACTS, according to a superior dialectical process. This Principle is linked to the Intellectual Honesty too.
For them, everything Trump did is bad, and everything Biden will do is good, why else do you vote for him !?
It is the same mistake as when Communism is fully condemned, when in fact is much closer to the Illuminist Meritocracy than CRAPitalism !?
Anyway it is paradoxical today that many forget that China IS a communist state !?
This principle of destructurate and recompose I’m applying to Morgue&co too: I support what fits me and deny what does not.
I do apreciate what Morgue is doing, but în my opinion is not enough.
I agree also that he is calling for money, because he is dedicating all his time for the Cause, and have to survive for that.
I personally was anti-communist and today I am anti-capitalist, because I never stopped looking for Superior Syntheses.
The Illuminati themselves recommend not to BELIEVE them, but to RESEARCH with your MIND and CREATE something better. Someone may like it or not, but what I wrote is “on paper”, FREE SOURCE, for free to download and read and is the result of a long experience and documentation and I do not accept that a moccioso makes me senile, troll of OWO, plagiarist and so on.
We’ve spread the Illuminati’s Ideology and the Truth about them în Romania with our books, and we have more than 8000 people who accessed us only on Academia.edu. Who else can say that ?
Take care when someone declares that he is în possession of the TRUTH and judge others on this bases !!

https://www.youtube.com/watch?v=uqD561UtvGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1c_Cs76QOHN1EdopmsOpIXd3D_pE2HQaRfzZZWwYgws_zCTgiyZGx9IOI