Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
”DON’T LOOK UP !”

Dicembre 27th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria
DON’T LOOK UP !”

(rom)

Acest film apărut de Crăciunul acestui an (2021), a stârnit o nouă diviziune între oameni, deşi o să vedem în continuare că nu e vorba de altceva, decât de o departajare deja consacrată între „majoritatea democratică MYTOS” şi „minoritatea
LOGOS”, între cei dominaţi de SIMŢURI şi EMOŢII şi cei RAŢIONALI, între cei ce folosesc predominant Creierul Reptilian şi Limbic şi cei care folosesc (cât de cât) Neocortexul, între LAST MAN şi (cât de cât) SUPERMAN, între cei care sunt predispuşi NARATIVEI şi cei ce pricep SIMBOLISTICA.
Prima categorie este a celor care nu au înţeles că în acest film nu este vorba de o COMETĂ, ci despre IDIOCRAŢIA în care trăim,
demascată pe parcursul a peste 2 ore de vizionare.
Pentru OMUL MYTOS acţiunea filmului este plictisitoare, improbabilă,
absurdă, haotică şi mai ales tragică în final, ceea ce-l nemulţumeşte.
Pentru OMUL LOGOS,
este un film din categoria MATRIX, ce demască ceea ce el deja a priceput : IDIOCRAŢIA în care trăim.
COMETA este SIMBOLUL unui
FACTOR CATASTROFIC, ce poate produce chiar EXTINCŢIA OMENIRII în cazul în care se IGNORĂ măsurile necesare evitării „impactului”.
În zadar se străduiesc RAŢIONALII să DEŞTEPTE liderii societăţii şi „marea majoritate democratică” folosind argumente matematice, căci aceştia sunt „imuni” la aşa ceva, fiind cufundaţi în preocupări specifice actualei Paradigme: Cultul Celebrităţilor, Partidism, Divertisment, Profit cu orice preţ, Narcisism, Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Medicină Alopată, Cronism, Nepotism ş.a.
IDIOCRAŢIA este implementată de ELIT
A OLIGARHICĂ prin mijlocirea MEDIA şi cu sprijinul determinant al BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION şi BISERICILOR.
Cei care se opun acestui SISTEM, ori sunt anihilaţi sub o formă sau alta, ori devin „complici” pentru a rămâne în Zona de Confort. Chiar şi RENDAL (DiCaprio) se complace pentru puţin timp la Zona de Confort, explodând în cele din urmă într-un discurs înfocat Anti-Sistem
ce-l propulsează imediat în afara acesteia.
Filmul demască toate tarele acestui Sistem, iar finalul este deosebit de elocvent. Resturile planetei dezintegrate de Cometă defilează pe ecran: telefoane, maşini, case,
bani, ba chiar şi Taurul de pe Wall Street.
Un personal central al filmului este multimiliardarul PETER, liderul reprezentativ al BIG TECH (compania BASH), care este principalul contribuitor al Preşidenţiei pe care o controlează total. De asemenea rezultă fără umbră de dubii că el are acces la Datele Personale ale întregii populaţii.
Acestuia nu-i place să fie considerat om de afaceri, ci CRONOS, adică… un dumnezeu. El dictează de fapt acţiunile Preşidenţiei, inclusiv în domeniul geopolitic. Bineînţeles că este
preocupat exclusiv de PROFIT, imaginându-şi de a-l obţine chiar şi din Cometa ce ar fi după cunoştinţa sa bogată în RESURSE pe care China le deţine în proporţie de 80% pe planeta noastră. ALGORITMII săi sunt adesea prezentaţi de el ca fiind infailibili, chiar şi în determinarea modului în care certe persoane mor. În final se demonstrează parţial adevărat când e vorba de preşedinta (Meryl Streep) mâncată de Brontroc, dar total greşit în cazul lui Rendal, care nu moare singur, ci înconjurat de prietenii şi familia sa. Mulţi au identificat personajul cu ZUCCABERG, iar alţii cu „binefăcătorul” GATES.
Nici BIG PHARMA şi BIG DISTRIBUTION nu scapă de o critică subliminală în acest film. Sunt denunţate abuzurile de Medicamente, în special psihiatrice (cum altfel pe o Corabie a Nebunilor !?), precum şi Hrana nesănătoasă a Corporaţiilor Alimentare din BIG DISTRIBUTION.
Despre MEDIA ce să mai vorbim: se ocupă cu
Futilităţi, Frivolităţi, Manipularea Opiniei Publice şi ignoră cu desăvârşire Marile şi Adevăratele Probleme ale omenirii.
În preajma coliziunii, se formează în populaţie două tabere : ”Look Up” şi ”Don’t Look Up”. Numai denumirile şi ar trebui priceput Cine le compuneau: cei care privesc spre stele şi Turma ce priveşte în pământ.
MATERIALISMUL este bine reprezentat de Rugăciunea fiului preşedintei pentru … Bunuri, Lucruri şi nicidecum pentru Suflet.
Finalul filmului este dedicat ELITEI care îşi caută salvarea pe altă planetă (vezi
Elon Musk&co), acţiune la fel de ridicolă precum iniţiativele altor miliardari care speră să supravieţuiască în adăposturi subterane.
Oamenii de rând se mulţumesc în schimb cu adăposturi mai modeste care determină creşterea preţului unei cazmale la 99.99$ … unii nu au reuşit nici în ceasul al 12-lea să se descotorosească de mentalitatea ECONOMIEI DE PIAŢĂ !?
Evident că avem de-a face cu o CORABIE A NEBUNILOR.

După zeci de mii de ani,
„fugarii spaţiali”, adică reprezentanţii marilor Companii şi Centre de Putere, ajung pe o altă planetă locuibilă, dar sunt mâncaţi cu toţii de Brontroci … nu au folosit la nimic ALGORITMII liderului BASH.

În concluzie, filmul este o oglindă perfectă a Lumii de azi, când PERICOLUL EXTINCŢIEI este bagatelizat de o societate tot mai IDIOCRATICĂ. Ieşind din domeniul Fanteziei, nu putem să nu facem exemplul zilelor noastre, când Vestul stârneşte zâzania cu marile puteri nucleare Rusia şi China, cu consecinţe potenţial CATASTROFALE pentru întreaga omenire.
IDIOCRAŢII s-au axat pe un GRAND RESET bazat pe COHOAX, fără a pricepe că Rusia şi chiar şi China, nu vor participa la această MASCARADĂ, în ciuda aparenţelor.
Desigur că aceste ţări stau în aşteptarea IMPLOZIEI inevitabile a Vestului. Din păcate asta ar putea însemna şi EXTINCŢIA speciei umane, ţinând cont că suntem în mâna unei ELITE PSIHOPATICE conştientă că GHILOTINA AR FI ROŞIE DIN NOU !?


“DON’T LOOK UP!”

(eng)

This year’s Christmas film (2021) has created a new division among the people, although we will see that it is nothing more than an already established divide between the “MYTOS majority” and the “LOGOS minority”, between those dominated by SENSES and EMOTIONS and the RATIONAL ones, between those who predominantly use the Reptilian and Limbic Brain and those who use (somewhat) the Neocortex, between LAST MAN and (somewhat) SUPERMAN, between those who are prone to NARRATIVE and those understanding SYMBOLISTICS.

The first category is for those who did not understand that this film is not about a COMET, but about the IDIOCRACY in which we live, unmasked during over 2 hours of viewing.

For MYTOS people, the action of the film is boring, improbable, absurd, chaotic and especially tragic in the end, which displeases him.

For the LOGOS people, it’s a movie in the category of MATRIX that unveils what they already knows: the IDIOCRACY we live in.

The COMET is the SYmbol of a Catastrophic Factor, which can even produce the EXTINCTION of humanity if the necessary measures to avoid „Impact” are ignored.

In vain do the RATIONALS strive to AWAKEN the leaders of society and the “great democratic majority” using mathematical arguments, because they are “immune” to such a thing, being immersed in specific concerns of the current Paradigm: Cult of Celebrities, Partisanship, Entertainment, Profit at all costs, Narcissism , Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Allopathic Medicine, Chronism, Nepotism, etc.

IDIOCRACY is implemented by the OLIGARCHIC ELITE through MEDIA and with the decisive support of BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION and CHURCHES.

Those who oppose this SYSTEM are either annihilated in one form or another, or become “accomplices” to remain in the Comfort Zone. Even RENDAL (DiCaprio) indulges for a while in the Comfort Zone, finally exploding into a passionate Anti-System speech that immediately propels him out of it.

The film unveils all the weaknesses of this system, and the ending is particularly eloquent. The wreckage of the planet desintegrated by the Comet scrolls across the screen: phones, cars, houses, money, and even the Wall Street Bull.

A key figure in the film is billionaire PETER, the representative leader of BIG TECH (BASH), who is the main contributor to the presidency, which he controls in full. It is also clear that he has access to the personal data of the entire population.

He doesn’t like to be considered a businessman, but CRONOS, which means … a god. He is in fact dictating the actions of the Presidency, including in the geopolitical field. Of course, he is exclusively concerned with PROFIT, imagining that he can get it even from the Comet, which, according to his knowledge, is rich in RESOURCES that China owns 80% on our planet. His ALGORITHMS are often presented by him as infallible, even in determining how certain people die. In the end, it turns out to be partially true when it comes to the president (Meryl Streep) eaten by Brontroc, but totally wrong in the case of Rendal, who does not die alone, but surrounded by his friends and family. Many identified the character with ZUCCABERG, and others with the “benefactor” GATES.

BIG PHARMA and BIG DISTRIBUTION do not escape subliminal criticism in this film either. Drug abuse, especially psychiatric abuse (how else on a Fool’s Ship !?), as well as unhealthy products of the Food Corporations are reported.

Let’s talk about the MEDIA: it deals with Futility, Frivolity, Manipulation of Public Opinion and completely ignores the Great and True Problems of Mankind.

In the vicinity of the collision, two parties are formed in the population: “Look Up” and “Don’t Look Up”. Only the names and should be understood Who composed them: those who look at the stars and the herd looking down.

MATERIALISM is well represented by the President’s Son’s Prayer for … Goods, Things, and not for the Soul.

The end of the film is dedicated to the ELITE who seek salvation on another planet (see Elon Musk & co), an action as ridiculous as the initiatives of other billionaires who hope to survive in underground shelters.

Ordinary people, on the other hand, are content with more modest shelters that increase the price of a spade to $ 99.99 … some have not managed to get rid of the MARKET ECONOMY mentality in the last hour either !?

Obviously we’re dealing with a FOOL’s SHIP.

After tens of thousands of years, the “space fugitives”, that is, the representatives of the great Companies and Centers of Power, arrive on another habitable planet, but they are all eaten by Brontrocs … the ALGORITHMS of the BASH leader were not good enough.

In conclusion, the film is a perfect mirror of today’s world, when the DANGER OF EXTINCTION is trivialized by an increasingly IDIOCRATIC society. Going out of the realm of Fantasy, we cannot help but follow the example of our day, when the West is breaking the balls to the great nuclear powers Russia and China, with potentially catastrophic consequences for all mankind. IDIOCRACERS focused on a GRAND RESET based on COHOAX, without realizing that Russia and even China would not participate in this MASCARADE, despite appearances.

Of course, these countries are waiting for the inevitable implosion of the West. Unfortunately, this could also mean the EXTINCTION of the human species, considering that we are in the hands of a PSYCHOPATHIC ELITE aware that the GUILLOTINE WOULD BE RED AGAIN !?


SINGLETON

Dicembre 27th, 2021 No Comments   Posted in Senza categoria

SINGLETON
(rom)

În Matematică, SINGLETON este „un set constând dintr-un singur element”.
Termenul a fost implementat de diverşi sociologi, economişti, analişti de geopolitică ş.a. în diverse teorii ce au ca
principal obiectiv o Nouă Ordine Mondială, bazată pe o Conducere Unică Globală. Majoritatea acestor teorii sunt de natură Materialist Empiricistă şi de aici putem concluziona deja că din punctul de vedere Iluminist Pitagoreic, sunt nişte teorii „cu picioare de lut”. Nu sunt altceva decât creaţii ale Vechii Ordini Mondiale, destinate a menţine CONTROLUL aceleiaşi ELITE PSIHOPATICE, în actualele condiţii ale NESUSTENABILITĂŢII SISTEMULUI.
Acest CONTROL urmează să fie implementat de BIG TECH în scopuri declarate TRANSUMANISTE,
bazându-se pe INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ.
Desigur că această „inteligenţă” poate fi pusă în slujba Omenirii şi noi iluminiştii pitagoreici nu negăm PROGRESUL / DEVENIREA, dar cum avem de-a face în prezent cu o Veche Ordine Mondială ce se află pe Puntea de Comandă a acestei Corăbii a Nebunilor, nu e greu de intuit urmarea. Asemenea SATANEI, ei vor să fie recunoscuţi ca NOII DUMNEZEI. Avem deja semnale importante ale unei NOI RELIGII: SCIENTISMUL MATERIALIST EMPIRICIST.
Un sumar al unor astfel de teorii se poate găsi aici:
https://destepti.ro/ipoteza-singleton-omenirea-incotro-se-indreapta-lumea-spre-punctul-omega?
Ceea ce se ignoră de autorii diverselor teorii citaţi în articol (cu excepţia lui Pierre Teilhard de Chardin), este că Omenirea se află în viziunea noastră, în cea de-a TREIA DENSITATE EVOLUTIVĂ de la ALFA la OMEGA, fiecare densitate fiind extinsă pe muuuulte secole şi muuulte Reîncarnări. Trebuie deci să ne mişcăm cu prudenţă, pentru a nu cădea victimă unei supraevaluări a Capacităţilor Reale ale Omenirii în această etapă. Din păcate, şi aceste teorii o demonstrează din plin, „sunt mulţi Napoleoni în acest Azil de Nebuni” !?

Numai nişte PSIHOPATICI îşi pot imagina că INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ va putea decide soarta omenirii în favoarea lor.. Dacă aşa ceva ar fi posibil, primul lucru pe care acesta l-ar face, ar fi să-i elimine pe cei care o pot scoate din priză (vezi Skynet), inclusiv pe ei !!!
DA, această IA poate fi de un real folos omenirii, dar numai până la un anumit punct limită, determinat de limitele PROGRAMATORULUI.
În filmul „I Am Mother”, MAŞINA
(IA) elimină inclusiv Vechea Ordine Mondială care luase iniţiativa unui BIG RESET, deoarece vârfurile acesteia nu corespundeau „idealului de Om” programat de oameni cu adevărat Inteligenţi. Se prevede deci dispariţia Vechii Ordini Mondiale, ce va cădea victimă propriei lor iniţiative.
O altă motivaţie a dispariţiei în scurt timp a Vechii Ordini Mondiale se poate deduce dacă vreţi, din cele Patru Legi ale Roboticii definite de ISAAC ASIMOV:

Legea 1
Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane, sau, prin neintervenție, să permită ca unei ființe omenești să i se facă un rău.
Legea 2
Un robot trebuie să se supună ordinelor date de către o ființă umană, atât timp cât ele nu intră în contradicție cu Legea 1.
Legea 3
Un robot trebuie să-și protejeze propria existență, atât timp cât acest lucru nu intră în contradicție cu Legea 1 sau Legea 2.
Legea supremă – Legea 0
Acțiunea din romanele sale a pricinuit apariția unei legi suplimentare, intitulată Legea 0 (zero):
Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității sau să permită prin neintervenție ca umanitatea să fie pusă în pericol.
Ca urmare a Legii 0, toate celelalte legi se modifică corespunzător, Legea 0 fiind legea supremă.

Este evident că cei care pun Omenirea în pericol prin RĂZBOAIE, POLITICI EUGENETICE, EXPERIENŢE GENETICE PE OAMENI fără studii care să asigure principiul NON NOCERE, prin încălcarea totală a CODULUI NUREMBERG, nu vor putea conta pe INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ pentru a-şi impune AGENDA CRIMINALĂ. Desigur că pot PROGRAMA o IA malefică, dar se va naşte automat „o forţă egală şi de sens contrar” pentru a restabili Echilibrul.

Numai nişte PSIHOPATICI IGNORANŢI nu ştiu că o MAŞINĂ nu poate avea SUFLET, şi nu se poate conecta la NeConştienţa Universală (Universal Unconsciousness), cu toate consecinţele de rigoare pentru PROCESUL DIALECTIC AL DEVENIRII OMENIRII. O MAŞINĂ e ca o DRONĂ care are întotdeauna nevoie de un PILOT, căci altfel e destinată a se prăbuşi (vezi ”The war of the Ghosts and Machines” by Mike Hockney).
Numai nişte PSIHOPATICI IGNORANŢI nu ştiu că Universul este MENTAL, iar ceea ce vedem noi nu este decât o „ILUZIE” A SIMŢURILOR noastre: o Interpretare Matematică Superficială / Limitată a Universului Real, corespunzător celei de-a treia Densităţi Evolutive.

Numai nişte PSIHOPAŢI pot spera într-un viitor de CUNOAŞTERE şi concomitent să cultive IDIOCRAŢIA. Coefcienţii de Inteligenţă sunt în cădere liberă la nivel global, ANALFABETISMUL FUNCŢIONAL fiind în creştere accelerată… ce să mai vorbim de ignorarea ONTOLOGIEI MATEMATICII !?!? Cum poţi tu să crezi că „idioţii de mâine” pe care OWO îi cultivă cu sârguinţă, vor face aşa Salturi Calitative ???

Unii se hazardează până acolo încât să ipotizeze IMORTALITATEA !?
Numai nişte PSIHOPATICI pot să elimine din ecuaţie ENTROPIA caracteristică Universului Dimensional şi să-şi imagineze IMORTALITATEA ce e caracteristică Universului Adimensional.

Multe ar mai fi de scris, dar o să rezum cu asta:„oamenii de ştiinţă” de azi sunt programaţi a fi EMPIRICIŞTI MATERIALIŞTI, iar viitorul este al IDEALIŞTILOR RAŢIONALIŞTI cum sunt Iluminiştii Pitagoreici. Iată de ce anumite „viziuni” pot fi Raţional Acceptate, iar majoritatea, NU.

Desigur că bine ar fi să avem un SINGLETON pe această planetă (să nu vorbim de Univers, că ne râd curcile !), dar ăsta ar trebui să fie o MASĂ ROTUNDĂ a celor mai MERITUOŞI (vezi Meritocraţia Iluministă şi modul de cuantificare a Meritului), pentru a se avea cel mai frumos JOC AL MĂRGELELOR DE STICLĂ (vezi Hermann Hesse).

Desigur ar fi bine să avem o Masă Rotundă care să decidă Soarta Omenirii, dar având în vedere strict INTERESUL GENERAL, ci nu pe cel INDIVIDUAL sau de GRUP al unei ELITE PSIHOPATICE preocupate de CONTROLUL „majorităţii democratice”.

Desigur că trebuie să fim TRANSUMANIŞTI, adică să trecem în Densităţile superioare, dar să nu uităm că există Transhumnismul Plus şi cel Minus, în funcţie de SCOPUL promotorilor: COMUNITARIAN sau INDIVIDUALIST.

Pierre Teilhard de Chardin e o excepţie printre aceşti NEBUNI citaţi în articol, deoarece atunci când el vorbeşte de ALFA şi OMEGA, o face de pe poziţii IDEALIST RAŢIONALISTE, ştiind el că de la a Treia Densitate la a Zecea care este PUNCTUL OMEGA („de-a dreapta Tatălui / Arhitectului”), nu se ajunge în doi timpi şi trei mişcări, căci, aşa cum spunea Marele Maestru Illuminati LEIBNIZ, „în Natură nu se fac Salturi”.SINGLETON

(eng)

In Mathematics, SINGLETON is “a set consisting of a single element.”

The term has been implemented by various sociologists, economists, geopolitical analysts, etc. in various theories whose main objective is a New World Order, based on a Single Global Leadership. Most of these theories are Materialist Empiricist in nature, and from this we can already conclude that from the Pythagorean Illuminism point of view, they are “clay-footed” theories. They are nothing but creations of the Old World Order, destined to maintain CONTROL of the same PSYCHOPATHIC ELITE, in the current conditions of UNSUSTAINABILITY OF THE SYSTEM.

This CONTROL is to be implemented by BIG TECH for purposes declared TRANSUMANISTS, based on ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Of course, this “intelligence” can be put at the service of Mankind, and we Pythagorean Illuminists do not deny PROGRESS / BECOMING, but as we are now dealing with an Old World Order on the Command Bridge of this Ship of Fools, it’s not hard to guess the consequence. Like SATAN, they want to be recognized as the NEW GODS. We already have important signals of a NEW RELIGION: EMPIRICIST MATERIALIST SCIENTISM.

A summary of such theories can be found here:

https://destepti.ro/ipoteza-singleton-omenirea-incotro-se-indreapta-lumea-spre-punctul-omega?

What is ignored by the authors of the various theories cited in the article (with the exception of Pierre Teilhard de Chardin), is that Humanity is in our vision, in the THIRD EVOLUTIONARY DENSITY from ALPHA to OMEGA, each density being extended to many centuries and many reincarnations. We must therefore move with caution, so as not to fall victim to an overestimation of the Real Capacity of Mankind at this stage. Unfortunately, these theories also fully prove that, “there are many Napoleons in this Asylum of the Mad” !?
Only psychopaths can imagine that ARTIFICIAL INTELLIGENCE will be able to decide the fate of mankind in their favor. (see Skynet) !!!

YES, this AI can be of real benefit to mankind, but only to a certain extent, determined by the limits of the PROGRAMMER.

In the movie “I Am Mother”, the MACHINE (AI) eliminates even the Old World Order that had taken the initiative of a BIG RESET, because its members did not correspond to the “human ideal” programmed by truly Intelligent people. The disappearance of the Old World Order is therefore foreseen, falling victim to their own initiative.

Another motivation for the disappearance of the Old World Order can be deduced, if you will, from the Four Laws of Robotics defined by ISAAC ASIMOV:

– Law 1

A robot is not allowed to cause harm to a human being, or, through non-intervention, to allow a human being to be harmed.

– Law 2

A robot must obey orders given by a human being, as long as they do not conflict with Law 1.

– Law 3

A robot must protect its own existence, as long as this does not conflict with Law 1 or Law 2.

– Law 0 – The Supreme Law:

A robot is not allowed to cause harm to humanity or to allow humanity to be endangered by non-intervention.

As a result of Law 0, all other laws are amended accordingly, Law 0 being the supreme law.

It is obvious that those who endanger Humanity through WAR, EUGENETIC POLICIES, GENETIC EXPERIENCES ON PEOPLE without studies to ensure the principle of NON-NOCERE, by total violation of the NUREMBERG CODE, will not be able to rely on ARTIFICIAL INTELLIGENCE to impose a CRIMINAL AGENDA.
Of course they can PROGRAM an evil AI, but an “equal and opposite force” will automatically be born to restore Equilibrium.

Only ignorant PSYCHOPATHS do not know that a MACHINE cannot have a SOUL, and cannot connect to Universal Unconsciousness, with all the necessary consequences for the DIALECTICAL PROCESS OF BECOMING. A MACHINE is like a DRONE that always needs a PILOT, otherwise it is destined to collapse (see ”The war of the Ghosts and Machines” by Mike Hockney).

Only some IGNORANT PSYCHOPATHS do not know that the Universe is MENTAL, and what we see is only an “ILLUSION” of our SENSES: a Superficial / Limited Mathematical Interpretation of the Real Universe, corresponding to the third Evolutionary Density.

Only psychopaths can hope for a future of KNOWLEDGE and at the same time cultivate IDIOCRACY. IQs are in free fall globally, FUNCTIONAL ILLITERACY is growing rapidly … what about ignoring MATHEMATICAL ONTOLOGY!?!? How can you believe that the “idiots of tomorrow” that OWO diligently cultivates will make such qualitative leaps ???

Some venture so far as to speculate on IMMORTALITY !?

Only some PSYCHOPATHS can eliminate from the equation the ENTROPY characteristic of the Dimensional Universe and imagine the IMORTALITY that is characteristic of the Dimensionless Universe.

There is much more to write, but I will summarize this: today’s “scientists” are programmed to be MATERIALIST EMPIRICISTS, and the future belongs to RATIONALIST IDEALISTS such as the Pythagorean Illuminists. This is why certain “visions” can be rationally accepted, and most are NOT.

Of course, it would be good to have a SINGLETON on this planet (not to mention the Universe, because our turkeys laugh!), But this should be a ROUND TABLE of the MOST MERITORIOUS (see Illuminist Meritocracy and how to quantify Merit) , to have the most beautiful GLASS BEAD GAME (see Hermann Hesse).

Of course, it would be good to have a Round Table to decide the Fate of Mankind, but strictly considering the GENERAL INTEREST, not the INDIVIDUAL or GROUP INTEREST of a PSYCHOPATHIC ELITE concerned with the control of the “democratic majority”.

Of course, we must be TRANSUMANISTS to move to the higher Densities, but let’s not forget that there is a Transhumanism Plus and a Minus one, depending on the PURPOSE of the promoters: COMMUNITARIAN or INDIVIDUALISTIC.

Pierre Teilhard de Chardin is an exception among these FOOLS quoted in the article, because when he talks about ALPHA and OMEGA, he does so from the position of RATIONAL IDEALISM, knowing that from the Third Density to the Tenth which is the OMEGA POINT (”at the right of the Father / Architect ”), cannot be reached in two times and in three movements, because, as Grand Master Illuminati LEIBNIZ said,“ no Jumps are made in Nature ”.


MATEMATICA VĂ VA ÎNGROPA ! (rom.) ………… MATHEMATICS WILL BURY THEM ! (eng.)

Dicembre 17th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

  

MATEMATICA VĂ VA ÎNGROPA !
Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi text care spune „"All is number." -Pythagoras Notebook”

Motto: TOTUL ESTE NUMĂR
– PITAGORA


Desigur că în actuala paradigmă materialist empiricistă, MATEMATIC
A este considerată ca fiind o „creaţie a omului”, când în realitate este de natură DIVINĂ, după cum bine a priceput acum peste 2500 de ani, marele Pitagora. Totul este Număr, deci Matematică şi aceasta reprezintă singurul ADEVĂR ABSOLUT, după cum demonstrează şi faptul că 1 plus 1 face întotdeauna 2.
Matematica va îngropa Materialismul Empiricist, inclusiv în cazul DICTATURII SANITARE implementată azi de Veche Ordine Mondială.
În toate transmisiile televizate ale unor ORGANE MEDIATICE aflate în slujba Puterii mai mult sau mai puţin OCULTE,
se dau Numere din care rezultă eficacitatea unui TRATAMENT GENIC EXPERIMENTAL pentru care nimeni nu-şi asumă RESPONSABILITATEA.
Este evident pentru orice om RAŢIONAL că aceste numere sunt manipulate cu neruşinare, fiind luate în consideraţie doar acelea care susţin teza diabolică a Vechii Ordini Mondiale !
Ceea ce nu pricep actualii MANIPULATORI DE NUMERE, este că în Univers, „unei forţe i se opune întotdeauna o forţă egală şi de sens contrar”.
Există deci oameni care prelucrează şi alte NUMERE, ce dau o altă imagine a REALITĂŢII, mult mai cuprinzătoare
decât HIPERREALITATEA impusă de ELITA PSIHOPATICĂ.
De exemplu:

1. Nimeni nu prezintă date despre
creşterea alarmantă a NUMĂRULUI SINUCIDERILOR provocate de STAREA DE TENSIUNE indusă de DICTATURA SANITARĂ.

2. Nimeni nu vorbeşte de
NUMĂRUL BOLNAVILOR CRONICI MORŢI din lipsă de cure, tratamente şi analize, spitalele fiind rezervate exclusiv Răcelii Sezoniere.
Aceasta e cauza principală a creşterii numărului de decese în aceşti ani tulburi !!
În lume, decesurile datorate bolilor cardiovasculare, pulmonare, digestive, precum şi cele datorate Poluării, depăşesc cu mult decesele persoanelor „răcite”, fără ca această situaţie să presupună vreun fel de Măsuri Sanitare !? Demn de remarcat, este că GRIPA ce umplea spitalele până la COHOAX, a dispărut în mod miraculos !?
IPOCRIZIA GUVERNANŢILOR din ţările „civilizate”, atinge apogeul atunci când pe de o parte se manifestă îngrijorată de soarta omenirii, iar pe de alta promovează MILITARISMUL, ce este cel mai mare POLUANT şi consumator de RESURSE !?

3. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat Protocoalelor Medicale Absurde bazate pe „Tachipirină (Paracetamol) şi atentă aşteptare” impuse de ministerele de sănătate. Astfel, bolnavii ajungeau în spitale doar când Infecţiile Bacteriene deveneau mortale pentru cei mai sensibili dpdv imunologic. Tachipirina este doar un antipiretic ce trebuie folosit doar în cazuri de febră foarte mare, insuportabilă de organism. Pe de altă parte, febra este o reacţie de apărare imunologică, deci nu întotdeauna trebuie înlăturată, fiind de cele mai multe ori un semn de vivacitate a Sistemului Imunitar. Oricum, manifestarea virală se produce în primele 1-3 zile, după care bacteriile proliferează pe un teren deja şubrezit de atacul viruşilor. Deci cine moare CU COHOAX după „Tachipirină şi atentă aşteptare”, cu mare probabilitate, nu e omorât de viruşi, ci de bacterii. Pe aceste baze elementare de anamneză trebuie aplicată diferenţiat de la caz la caz, secvenţa de TRATAMENTE adecvate fiecărui pacient în parte. A aplica un PROTOCOL UNIC tuturor, aşa cum au prevăzut guvernanţii şi slugile lor, este deci CRIMINAL, iar asta se studiază la primele lecţii de microbiologie.
Numai o mică parte din „noii eroi sanitari” au îndrăznit să se abată de la acest protocol
absurd şi să trateze oamenii în mod diferenţiat după serioase anamneze, riscându-şi chiar carierele. Restul s-au constituit într-o TURMĂ SUPUSĂ, încălcând Jurământul lui Hipocrate din INTERES PERSONAL, sau şi mai grav, din IGNORANŢĂ. Aceştia au uitat de imperativul „NON NOCERE” chiar şi în prezenţa valului de efecte colaterale grave şi de decese provocate de VIESPE !?

4. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat LIPSEI INTEGRATORILOR şi MEDICAMENTELOR antivirale din spitale şi farmacii. Big Pharma are mare grijă să elimine, prin intermediarii lor bine plătiţi în acest scop, posibilitatea afirmării vreunui integrator sau medicament util pentru a preveni şi cura Răceala Stagională, deoarece asta ar face VIESPEA inutilă.
Nimeni nu vorbeşte de Integratorii dedicaţi întăririi Sistemului Imunitar, ba c
ei care se aventurează s-o facă, sunt desconsideraţi de doctorii care în loc să stea în spitale, au devenit invitaţi permanenţi în Media aservită.
Se ignoră total tot ce ar putea întări SISTEMUL IMUNITAR. Organismul omenesc este de o complexitate extraordinară, este DIVIN, motiv pentru care suntem fiinţele cele mai evoluate pe această planetă. Nimeni şi nimic nu va reuşi să atingă Perfecţiunea Naturii !!!
Cu toate astea, „oamenii de ştiinţă” ne îndoapă cu Organisme Modificate Genetic, cun produse hidroponice, cu radiaţii de tot felul, modificând pas cu pas ADN-ul nostru natural, cu consecinţe imprevizibile.

5. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL CRESCĂTOR AL ANALFABEŢILOR FUNCŢIONALI din rândul copiilor adolescenţilor şi tinerilor lipsiţi practic de Şcoală de mai bine de doi ani de Didactica La Distanţă. Deja Sistemul Educaţional producea pe scară largă ANALFABEŢI FUNCŢIONALI … nu e greu de imaginat ce produce azi !?

6. Nimeni nu vorbeşte de NUMĂRUL MORŢILOR datorat scăderii constante a disponibilităţilor şi a calităţii Asistenţei Sanitare, datorate micşorării alocaţiilor de la buget. Privatizarea în domeniul Sănătăţii şi nu numai, este o constantă pentru toate ţările „civilizate”, că deh, „cine poate, oase roade, cine nu, nici carne moale”. Trebuie abandonată ideea absurdă că „Small is Beautiful”, oriunde, nu numai în Sănătate. Chiar nu se pricepe ce se întâmplă în China ??
S-a ajuns la situaţii paradoxale, când Educatori şi Medici au fost concediaţi tocmai acum când e mai mare nevoie de ei, pentru faptul că au refuzat să se supună unui EXPERIMENT GENIC !? … apoi, PSIHOPAŢII vorbesc de „grija pentru sănătatea comunităţii” !?!?

7. Nimeni nu se gândeşte la NUMĂRUL DISCRIMINAŢILOR din toate domeniile de activitate esenţiale, privaţi de DREPTUL LA MUNCĂ consfinţit în toate Constituţiile ţărilor „civilizate”. Guvernanţilor şi lacheilor lor din diverse ONG-uri li se umple gura de DREPTURILE unor minorităţi, dar nu mişcă un deget când milioanelor de persoane li se reprimă DREPTUL la o VIAŢĂ DEMNĂ, ba chiar şi la VIAŢĂ !?
Lockdown-urile şi Paşapoartele Verzi naziste au produs deja adevărate tragedii familiare: sinucideri, violenţe domestice, tensiuni intrafamiliale, ură şi instalarea aproape generalizată a unei PSIHOZE COLECTIVE.

8. Niciun guvernant nu se gândeşte la NUMERELE DATORIEI SUVERANE (deja matematic nesustenabilă) sărită la stele pentru achiziţia VIESPILOR, care aduc profituri astronomice pentru Big Pharma şi coborârea simultană a Standardului de Viaţă al propriilor cetăţeni, care o vor plăti concret sub o formă sau alta !?

9.
Creşte NUMĂRUL IGNORANŢILOR cărora li se umple gura de ŞTIINŢĂ, fără a ştii ce zicea MAX PLANCK: „Ştiinţa este un lung şir de funeralii”… deci ceea ce azi e acceptat ca ADEVĂR, mâine poate deveni MINCIUNĂ.
Oare aceste SLUGI COVIDIOTE  îţi imaginează soarta lor dacă se va demonstra în final că au GREŞIT ??? CANALUL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ ar fi o joacă de copii.
S
a ajuns până acolo că „oameni de ştiinţă” servili Sistemului să introducă CENZURA opiniilor divergente ale altor oameni de ştiinţă, transformând ŞTIINŢA într-o RELIGIE în care ei sunt DUMNEZEUL în care trebuie să CREDEM !?
ADEVĂRAŢI PSIHOPAŢI, dar şi IGNORANŢI ai Metodei Ştiinţifice ce se bazează fundamental pe DIALECTICĂ !!!
Trebuie
să fi IDIOT să-i crezi, de dată ce azi susţin una, iar a doua zi alta !?
E suficient să rememorăm afirmaţiile lor „ştiinţifice” de-a lungul timpului, care mai decare mai diferite, ca să ne dăm seama de „ştiinţa” lor.
Variaţia NARATIVEI lor e semn de MYTOS şi nicidecum de LOGOS-ul adevăratei Ştiinţe.
Nu se ţine cont de NATURA DIVINĂ a Omului, existând „oameni de ştiinţă” care cred că pot face pe Dumnezeu. Tot „oameni de ştiinţă” erau şi cei care au produs Bomba Atomică sau Zyklon B, printre alte „minuni ştiinţifice” de acest gen.
Greşeala fundamentală a Ştiinţei Medicale Materialist Empiriciste, şi nu numai a celei medicale, este că nu se ţine cont de faptul că MINTEA e cea care determină CORPUL, şi nu invers. A căuta remedii pentru CORP ignorând MINTEA, este o abatere de la Legile Naturii, iar strămoşii noştri ştiau asta. Aşa cum am mai spus, e greşit a susţine MENS SANA IN CORPORE SANO, corect fiind CORPUS SANO CUM MENTE SANA.
Acţiunile Vechii Ordini Mondiale şi ale acoliţilor lor, sunt îndreptate exact împotriva MENTALULUI COLECTIV: Distanţarea Socială, Masca, Lockdown-ul, Înţepătura de Viespe, Paşaportul Verde, nu sunt altceva, decât ARME PSIHOLOGICE folosite pentru CONTROL, cu grave consecinţe pentru SISTEMUL IMUNITAR.

10. Se ignoră total NUMĂRUL INFECTĂRILOR ŞI DECESELOR din ţări unde VIESPEA nu a avut succes, numere care nu sunt substanţial diferite de ale noastre.
Avem oare de a face cu super oameni acolo, sau
cu IDIOŢI la noi ??

11. Se ştie cu certitudine că
ABUZUL DE ANTIBIOTICE duce la întărirea/mutarea patogenilor. Cât de CRETIN trebuie să fi să nu pricepi că şi ABUZUL DE VIESPI poate produce acelaşi EFECT COLATERAL ??
Sunt muţi oameni de ştiinţă care au avertizat de acest lucru, printre care şi laureatul NOBEL pentru Infecţiologie Luc Montagnier. S-a găsit bineînţeles o haită de VÂNDUŢI şi IGNORANŢI televizivi să-l declare RAMOLIT, deşi ei înşişi aveau aparenţele unor astfel de patologii.

12. Nimeni nu ia în consideraţie NUMĂRUL PROTESTANŢILOR ANTI-COHOAX. Asistăm la o altă MANIPULARE de numere din partea guvernanţilor şi a slugilor lor, care de astă dată ne prezintă rezultatele unei numărări din doi în doi, sau chiar mai rară. La manifestaţiile de protest participă tot mai mulţi oameni, inclusiv ÎNŢEPAŢII DE VIESPE, deoarece au priceput în sfârşit că au intrat într-un cerc vicios, care nu are nimic de-a face cu Sănătatea, ci cu CONTROLUL.

13. Se ignoră (cu bună ştiinţă ?) NUMERELE ECONOMIEI care indică un viitor dezastru pentru multe activităţi economice actuale. Desigur că există o legătură între această perspectivă şi direcţiile indicate de WORLD ECONOMIC FORUM cu al său BIG RESET. Rămân de văzut EFECTELE acestei AGENDE, în condiţiile când „totul se opreşte în occident”, dar nu şi în restul lumii, mai ales în China şi Rusia, care mai sunt şi întărâtate cu tot soiul de sancţiuni din categoria MASOCHISMULUI !?
Părerea mea este că Schwab, prinţul Charles
şi acoliţii lor, au deschis Cutia Pandorei şi au început ceva cu anumite idei în minte, dar vor fi copleşiţi curând de o altă AGENDĂ în care vor fi victime, ci nu beneficiari. Ei au prevăzut YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy”, dar vor avea parte de un „WE’ll own nothing and WE’ll be happy”. Evident că Schwab, prinţul Charles şi compania lor de PRIVILEGIAŢI care au elaborat această AGENDĂ, nu vor fi mulţumiţi de înlocuirea lui YOU cu WE !? … dar în viaţă e ca în proverbul românesc ce zice că „cine sapă groapa cuiva, poate cădea el însuşi în ea”

CONCLUZIE

Din parcurgerea acestor rânduri, rezultă clar că Vechia Ordine Mondială foloseşte
NUMERELE în mod selectiv în funcţie de INTERESUL lor, creând de fapt o SIMULARE DE REALITATE, o HIPERREALITATE.
O analiză complexivă a NUMERELOR,
aşa cum succint am prezentat până aici, ne pune în faţa unei REALITĂŢI total diferite, care să sperăm că va conduce drept spre un NUREMBERG 2.0, care ar conduce fără îndoială la un adevărat SALT DE PARADIGMĂ.
DA, va fi un GREAT RESET, dar nu ca cel imaginat de Vechea Ordine Mondială !!MATHEMATICS WILL BURY THEM!

Motto: EVERYTHING IS NUMBER

– PYTHAGORA

Of course, in the current materialist empiricist paradigm, MATHEMATICS is considered a “creation of man”, when in reality it is of a DIVINE nature, as the great Pythagoras well understood over 2,500 years ago. Everything is Number, so Mathematics, and this is the only ABSOLUTE TRUTH, as evidenced by the fact that 1 plus 1 always makes 2.

Mathematics will bury Empiricist Materialism, including in the case of the SANITARY DICTATORSHIP implemented today by the Old World Order.

In all the televised transmissions of some MEDIA in the service of the more or less HIDDEN Power, Numbers are given from which results the effectiveness of an EXPERIMENTAL GENIC TREATMENT for which no one assumes RESPONSIBILITY.

It is obvious to any RATIONAL man that these numbers are shamelessly manipulated, being considered only those that support the diabolical thesis of the Old World Order!

What current NUMBER MANIPULATORS do not understand is that in the Universe, “for every force there is always an equal and opposite force.”

So there are people who process other NUMBERS, which give a different image of REALITY, much more comprehensive than the HYPERREALITY imposed by the PSYCHOPATHIC ELITE.

E.g:

1. No one presents data on the alarming increase in the NUMBER of suicides caused by the STATE OF TENSION induced by the SANITARY DICTATORSHIP.

2. Nobody talks about the NUMBER OF DEATH OF CHRONICLY PATIENTS due to lack of cures, treatments and analyzes, the hospitals being reserved exclusively for ”Seasonal Colds”.

This is the main cause of the increase of the number of deaths in these troubled years !!

In the world, the deaths due to cardiovascular, lung, digestive diseases, as well as those due to Pollution, far exceed the deaths of “cold”, without this situation implying any Sanitary Measures !? It is noteworthy that the FLU that filled the hospitals up to COHOAX, has miraculously disappeared !?

THE HYPOCRISY OF GOVERNORS in “civilized” countries, reaches its peak when on the one hand it is concerned about the fate of humanity, and on the other hand it promotes MILITARISM, that is the biggest POLLUTANT and Resource consumer !?

3. No one is talking about the NUMBER OF DEATHS due to the Absurd Medical Protocols based on “Tachypyrin (Paracetamol) and careful waiting” imposed by the ministries of health. Thus, patients arrived in hospitals only when bacterial infections became deadly for the immunologically most deficient. Tachypyrin is just an antipyretic that should be used only in cases of very high fever, unbearable for the body. On the other hand, fever is an immune defense reaction, so it should not always be removed, often being a sign of vivacity of the immune system. However, the viral manifestation occurs in the first 1-3 days, after which the bacteria proliferate on a field already weakened by the attack of viruses. So whoever dies with COHOAX after “Tachypyrin and careful waiting” is most likely not killed by viruses, but by bacteria. On these basic bases of anamnesis must be applied differentiated from case to case, the sequence of TREATMENTS appropriate to each patient. Applying a UNIQUE PROTOCOL to all, as provided by the rulers and their servants, is therefore CRIMINAL, and this is studied in the first lessons of microbiology.

Only a small part of the “new health heroes” dared to deviate from this absurd protocol and treat people differently after serious anamnesis, even risking their careers. The rest constituted a SUBJECT HERD, violating the Hippocratic Oath in PERSONAL INTEREST, or worse, by IGNORANCE. They forgot about the imperative “NON NOCERE” even in the presence of the wave of serious side effects and deaths caused by the ”WASP” !?

4. Nobody talks about the NUMBER OF DEATHS due to LACK of INTEGRATORS and antiviral MEDICINES from hospitals and pharmacies. Big Pharma is very careful to eliminate, through their well-paid intermediaries, the possibility of claiming any supplement or medicine useful to prevent and cure Seasonal Cold, as this would make WASP useless.

No one is talking about Integrators dedicated to strengthening the Immune System, but those who venture to do so are disregarded by doctors who, instead of staying in hospitals, have become permanent guests in the enslaved Media.

Everything that could strengthen the IMMUNE SYSTEM is completely ignored. The human body is of extraordinary complexity, it is DIVINE, which is why we are the most evolved beings on this planet. No one and nothing will succeed in reaching the Perfection of Nature !!!

However, “scientists” are infusing us with Genetically Modified Organisms, hydroponic products, radiation of all kinds, step by step modifying our natural DNA, with unpredictable consequences.

5. Nobody talks about the INCREASING NUMBER OF FUNCTIONAL ILLITERATES among the children, adolescents and young people who have been practically absent from school for more than two years by Distance Teaching. The Education System was already producing FUNCTIONAL ILLITERATES on a large scale … isn’t it hard to imagine what it produces today !?

6. No one is talking about the NUMBER OF DEATHS due to the steady decline in the availability and quality of health care due to declining budget allocations. Privatization in the field of health and not only, is a constant for all “civilized” countries, because, “who can, eat bones, who does not, nor soft flesh”. The absurd idea that “Small is Beautiful” must be abandoned everywhere, not just in Health. Doesn’t we really understand what’s going on in China?

There were paradoxical situations when Educators and Doctors were fired right now when they are most needed, for refusing to undergo a GENIC EXPERIMENT !? … then, PSYCHOPATHS talk about “caring for the health of the community”!?!?

7. No one thinks of the NUMBER OF DISCRIMINATED in all the essential fields of activity, deprived of the RIGHT TO WORK enshrined in all the Constitutions of “civilized” countries. Governors and their lackeys from various NGOs fill their mouths with the RIGHTS of minorities, but don’t they move a finger when millions of people are deprived of the RIGHT to a LIFE in DIGNITY , even the RIGHT to LIFE !?

Lockdowns and „NAZI” Green Passports have already produced real family tragedies: suicides, domestic violence, domestic tensions, hatred and the almost widespread installation of a COLLECTIVE PSYCHOSIS.

8. No ruler thinks of the Sovereign Debt NUMBERS (already mathematically unsustainable) jumped to the stars for the acquisition of WASPS, which bring astronomical profits for Big Pharma and the simultaneous lowering of the Standard of Living of its own citizens, who will actually pay it in some form or another !?

9. The NUMBER of IGNORANTS whose mouths are filled with SCIENCE is growing, without knowing what MAX PLANCK said: “Science is a long line of funerals” … so what is accepted today as TRUTH, tomorrow can become a LIE.
Can these COVIDIOT SERVANTS imagine their fate if it is finally proven that they were WRONG ??? THE DANUBE – BLACK SEA CHANNEL would be child’s play.

It has come so far that the “scientists” servile to the System have introduced CENSORSHIP to the divergent views of other scientists, turning SCIENCE into a RELIGION in which they are the GOD in whom we must TRUST !?

They are true PSYCHOPATHS, but also IGNORANTS of the Scientific Method that is fundamentally based on DIALECTICS !!!

You must be an IDIOT to believe them, since today they support one idea, and the next day another !?

It is enough to remember their “scientific” statements over time, which are more and more different, to realize their “science”.

The variation of their NARRATIVE is a sign of MYTOS and not of the LOGOS of true Science.

The DIVINE NATURE of Man is not taken into account, as there are “scientists” who believe they can make God. Also “scientists” were those who produced the Atomic Bomb or Zyklon B, among other “scientific wonders” of this kind.

The fundamental mistake of Empirical Materialist Medical Science, and not only medical science, is that it is not taken into account that the MIND is what determines the BODY, and not the other way around. Seeking remedies for the BODY by ignoring the MIND is a violation of the Laws of Nature, and our ancestors knew it. As I said before, it is wrong to claim MENS SANA IN CORPORE SANO, CORPUS SANO CUM MENTE SANA is correct.

The actions of the Old World Order and their acolytes are directed exactly against the COLLECTIVE MIND: Social Distancing, Mask, Lockdown, Wasp Sting, Green Passport, are nothing but PSYCHOLOGICAL WEAPONS used for CONTROL, with serious consequences for the IMMUNE SYSTEM.

10. The NUMBER OF INFECTIONS and DEATHS in countries where the “WASP” has not been successful, are completely ignored, being numbers that are not substantially different from ours.

Are we dealing with super people there, or idiots in our country?

11. It is well known that ANTIBIOTIC ABUSE leads to the strengthening / mutation of pathogens. How stupid you must be to not understand that the ABUSE OF “WASPS” can produce the same SIDE EFFECT ??

There are many scientists who have warned of this, including NOBEL laureate in Infectious Diseases Luc Montagnier. Of course, a pack of IGNORANTS was found to declare him DECREPIT, although they themselves had the appearance of such pathologies.

12. No one considers the real NUMBER OF ANTI-COHOAX PROTESTANTS. We are witnessing another MANIPULATION of numbers by the rulers and their servants, which this time presents us with the results of a two-by-two count, or even rarer. More and more people are taking part in the protests, including vaccinated, because they have finally realized that they have entered a vicious circle, which has nothing to do with Health, but with CONTROL.

13. Ignoring (knowingly?) ECONOMY NUMBERS that indicate a future disaster for many current economic activities. Of course, there is a connection between this perspective and the directions indicated by the WORLD ECONOMIC FORUM with its BIG RESET. The EFFECTS of this AGENDA remain to be seen, given that “everything stops in the West”, but not in the rest of the world, especially in China and Russia, which are also hardened by all sorts of sanctions in the category of MASOCHISM !?

My opinion is that Schwab, Prince Charles and their acolytes, have opened the Pandora’s Box and started something with certain ideas in mind, but they will soon be overwhelmed by another AGENDA in which they will be victims, not beneficiaries. They said, “YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy,” but they’ll have a “WE’ll own nothing and WE’ll be happy.” Obviously, Schwab, Prince Charles and their PRIVILEGED company who drafted this AGENDA will not be happy to replace YOU with WE !? … but in life it’s like in the Romanian proverb that says “whoever digs someone’s pit, he can fall into it himself”

CONCLUSION

From these lines, it is clear that the Old World Order uses NUMBERS selectively according to their INTEREST, in fact creating a SIMULATION OF REALITY, a HYPERALITY.

A comprehensive analysis of the NUMBERS, as we have briefly presented so far, puts us in front of a totally different REALITY, which we hope will lead straight to a NUREMBERG 2.0, which would undoubtedly lead to a true PARADIGM SHIFT.

YES, it will be a GREAT RESET, but not like the one imagined by the Old World Order !!


HOLD-ON-Primum-Non-Nocere

Dicembre 7th, 2021 No Comments   Posted in Senza categoria

https://rumble.com/vq6655-hold-on-primun-non-nocere-romana.html


”CHANGE ALL VALUES !”

Dicembre 2nd, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă


”SCHIMBAŢI TOATE VALORILE !”
(română)

Despre mentalitatea de turmă… -

Un lucru e sigur : NIMIC nu va mai fi de acum încolo, aşa cum a fost până acum.
În zadar mai speră unii că ne vom întoarce la NORMALITATE, după cum era definită până azi.
Criteriul de SUSTENABILITATE se va aplica în practică, cu sau
fără voia noastră.
Vechea Ordine Mondială (OWO) are o AGENDĂ în această direcţie şi vedem azi primele acţiuni în vederea implementării acesteia prin FORŢĂ.
Evident că fiind PSIHOPATICĂ, Elita Globalistă ce a dictat această AGENDĂ, nu putea concepe altceva decât o PARADIGMĂ PSIHOPATICĂ.
Mai mult decât oricând în Istoria Cunoscută a Omenirii, azi putem spune că suntem pe o CORABIE A NEBUNILOR în care orice OM
care cultivă EMPATIA, RAŢIIUNEA şi LOGICA, este aruncat peste bord.
Ceea ce trebuie menţionat, este că, da, în „cabina de comandă” sunt nişte NEBUNI, dar nici „echipajul” nu e sănătos. Dacă ar fi, ar arunca peste bord acea mână de PSIHOPAŢI care poartă „corabia” spre scufundare, ci nu pe cei care avertizează că ne îndreptăm spre FURTUNA PERFECTĂ ce poate mătura puntea, ba chiar scufunda nava. Bineînţeles că cei de pe puntea de comandă, au pregătite bărcile de salvare doar pentru ei, că proşti nu sunt. Ei conduc nava în ape tulburi, agitate, deoarece astfel echipajul stă ferit sperând că totul va trece şi se va ajunge în ape calme. Ei sunt IGNAVI care nu au o OPINIE, sunt IGNORANŢI şi se încred în Puntea de Comandă. Ei nu au LIBERUL ARBITRU, nu au WILL TO POWER, sunt OI cărora le e frică de LUP, dar se lasă mâncaţi de PĂSTOR. În acest timp „megafoanele” PSIHOPAŢILOR transmit mesaje confortante cum că „Totul Va Fi Bine” şi DRONELE chiar cred, fiind ei în CAVERNA LUI PLATON şi afectaţi grav de SINDROMUL STOCHOLM.
DISONANŢA COGNITIVĂ loveşte chiar şi unii intelectuali, care speră în zadar să aibă şi ei un loc pe bărcile de salvare, mulţi dintre ei nepricepând că vor fi primele Victime Sacrificale.
Multe SLUGI actuale ale Sistemului nu pricep că într-o societate globalizată aflată sub control total HI-TECH, nu va mai fi nevoie de poliţişti, militari, avocaţi, magistraţi, publicitari, politicieni, jurnalişti şamd. Acum aceştia apără Sistemul, fără să priceapă ce-i aşteaptă !?

Lăsând la o parte metaforele, să analizăm desfăşurarea Evenimentelor în actualul context.
Vechea Ordine Mondială a început o campanie intensă în chestiunea SUSTENABILITĂŢII, „SCHIMBĂRILOR CLIMATICE” şi NOILOR TEHNOLOGII, aburind Mintea Oamenilor cu MINCIUNI după cum le este obiceiul, pentru a masca în realitate încercarea de menţinere a CONTROLULUI chiar şi în perspectiva unor Schimbări Majore de Paradigmă.
DRONELE, IGNAVII, IGNORANŢII, cei care utilizează numai Creierul Reptilian şi cel Limbic, chiar cred că „cineva acolo sus îi iubeşte” şi se încred tocmai în aceia care au condus la DEZASTRUL actual şi viitor.
În contextul COHOAX-ului, asistăm la Manifestaţii de Protest în toată „lumea civilizată” şi mulţi sunt convinşi că asta e calea pentru a demola SISTEMUL, fără a avea însă o VIZIUNE UNITARĂ şi RAŢIONALĂ asupra unei eventuale NOI LUMI !?
Cum poţi învinge un DUŞMAN, dacă nu-l recunoşti şi dacă nu ai o TACTICĂ şi STRATEGIE conform unui PROIECT ÎMPĂRTĂŞIT de o MASĂ CRITICĂ ?
Este un grav semnal de alarmă că la aceste manifestaţii participă un număr nesemnificativ de Intelectuali. E drept că aceste manifestaţii nu mişcă un fir din capul Sistemului, dar au singurul merit că sunt loc de întâlnire pentru diverşi oameni anti-sistem care-şi pot schimba opinii şi se pot informa între ei. Intelectualii şi oamenii de cultură ar trebui să participe în număr mare pentru că mulţi participanţi manifestează din motive greşite.
Unii manifestează ca să poată merge la restaurant, în excursii exotice, la biserică şi la pelerinaje,
la discoteci, cinema, sau la Mall-uri.
Tuturor le spun că ACESTE ACTIVITĂŢI vor fi drastic redimensionate, sau chiar eliminate, indiferent de CINE va prelua conducerea „corabiei” !!!
SUSTENABILITATEA va dicta cursul irevocabil, sau Mama Natura se va ocupa de Omenirea ce ignoră a fi CONTINGENTĂ !? UNIVERSUL poate evolua bine mersi şi fără noi, dacă nu ştim să ne adaptăm Legii sale Fundamentale: EVOLUŢIA.
A SCHIMBA TOATE VALORILE, înseamnă implicit, schimbarea radicală a MODULUI DE VIAŢĂ.
Câţi sunt pregătiţi pentru aşa ceva ?
Câţi sunt dispuşi să iasă din ZONA DE CONFORT ?
Câţi sunt capabili să priceapă că ORI SCHIMBĂM PARADIGMA, ori DISPĂREM, cel puţin parţial ?

MIŞCAREA DACIA a proiectat o astfel de Schimbare de Paradigmă:

Dacă azi primează INTERESUL INDIVIDUAL, mâine va prima
în viziunea noastră, INTERESUL GENERAL.

Dacă va prima INTERESUL GENERAL, va trebui eliminată ELITA INDIVIDUALISTĂ
care să fie înlocuită de o ELITĂ ALTRUISTĂ, desemnată conform Principiilor Idealist Raţionaliste ale MERITOCRAŢIEI ILUMINISTE, de exemplu.

Dacă azi Omul se consideră Stăpânul Planetei, mâine va trebui să pricepem că suntem
PARTE din Planetă, Univers şi … Dumnezeu.

Dacă azi promovăm CONSUMERISMUL, mâine va trebui să promovăm o ECONOMIE BAZATĂ PE RESURSE, ci nu pe PROFIT, că nu ne putem permite să consumăm mai mult decât Planeta poate regenera, cum IRAŢIONAL facem în prezent.


Dacă azi promovăm ŞTIINŢA MATERIALIST EMPIRICISTĂ, mâine va trebui să studiem
MATEMATICA ONTOLOGICĂ şi IDEALISMUL RAŢIONALIST.

Dacă azi omenirea se sprijină pe TREI OBELISCURI (Roma, Londra şi Washington), mâine vor trebui „demolate”.
1. Dacă azi omenirea este sclava unor RELIGII FUNDAMENTALISTE, mâine va trebui eliberată.
Toate Religiile au sâmburi de Adevăr, deci trebuiesc studiate toate şi selecţionat ceea ce e Raţional, pentru afirmarea eventuală a unei Noi Religii. De-a lungul Istoriei, „mulţi dumnezei au murit” … a venit vremea să moară şi cei încă slăviţi azi, în frunte cu YHWH, dumnezeul „poporului ales” !
2. Dacă azi omenirea se supune ECONOMIEI DE PIAŢĂ dedicată PROFITULUI INDIVIDUAL ŞI DE GRUP PRIVILEGIAT, mâine va trebui să trecem la o ECONOMIE CIRCULARĂ care să fie maxim composibil LA ZERO KILOMETRI, să răspundă cerinţelor de MAXIMĂ AUTONOMIE COMUNITARĂ, să aibă ca principal obiectiv RESPECTAREA AMBIENTULUI şi să fie subiectul unei PLANIFICĂRI CENTRALIZATE STATALE.
COMERŢUL INTERNAŢIONAL se va face prioritar MARFĂ CONTRA MARFĂ, fără intervenţia vreunei MONEDE ETALON.
3. PUTEREA MILITARĂ va trebui transferată din afara ţării în interiorul acesteia, ceea ce implică desfiinţarea tuturor ALIANŢELOR MILITARE INTERSTATALE.
Măsurile de Apărare se vor menţine atâta timp cât vor exista conflicte între state, dar vor fi axate pe APĂRAREA INTERNĂ, iar intervenţiile militare în afara teritoriului naţional vor fi interzise prin Legea Supremă. Apărarea Naţională se va defini în
sintonie cu LARGILE AUTONOMII LOCALE şi va îngloba toate activităţile militare, dar şi cele de protecţie a teritoriului şi ambientului.

CONCLUZIE

Pe calea DEVENIRII a venit vremea să decideţi de care parte sunteţi: a TURMEI, sau a EROILOR ? … a STĂPÂNILOR sau a SCLAVILOR ? … a IRAŢIONALILOR, sau a RAŢIONALILOR ? … a PSIHOPAŢILOR, sau a ILUMINAŢILOR PITAGOREICI ? … a INDIVIDUALIŞTILOR, sau a ALTRUIŞTILOR ? … a MATERIALISMULUI EMPIRICIST, sau a IDEALISMULUI RAŢIONALIST ? … a ÎNTUNERICULUI, sau a LUMINII ?


Efectul de turma - Adrian Tocaci


“CHANGE ALL VALUES!”
(english)

One thing is for sure: NOTHING will be the way it is from now on.

In vain some still hope that we will return to NORMALITY, as it was defined until today.

The SUSTAINABILITY criterion will be applied in practice, with or without our will.

The Old World Order (OWO) has an AGENDA in this direction and today we see the first actions to implement it by FORCE.

Obviously, being PSYCHOPATHIC, the Globalist Elite that dictated this AGENDA could not conceive of anything but a PSYCHOPATHIC PARADIGM.

More than ever in the Known History of Mankind, today we can say that we are on a FOOLS’ SHIP in which anyone who cultivates EMPATHY, REASON, and LOGIC, is thrown overboard.

What should be mentioned is that there are some CRAZY people on the command deck, but the “crew” is not healthy either. If it were, it would throw overboard that hand of PSYCHOPATHS carrying the “ship” for sinking, but not those who warn that we are heading to the PERFECT STORM that can sweep the deck, even sink the ship. Of course, those on the command deck prepared the lifeboats just for them, because they are not so stupids. They lead the ship in turbulent, choppy waters, as the crew stays safe, hoping that everything will pass and reach calm waters. They are IGNAVI who have no OPINION, are IGNORANT and trust the Bridge of Command. They do not have FREE WILL, they do not have WILL TO POWER, they are sheeps who are afraid of the WOLF, but they let themselves be eaten by the SHEPHERD. During this time, the “megaphones” of the PSYCHOPATHS send comforting messages that “Everything will be fine” and the DRONES really believe, because they are in PLATO’S CAVERN and severely affected by STOCHOLM SYNDROME.

COGNITIVE DISSONANCE strikes even some intellectuals, who hope in vain to have a place on lifeboats, many of them unaware that they will be the first Sacrificial Victims. Many current collaborators of the System do not understand that in a globalized society under total HI-TECH control, there will be no need for police, military, lawyers, magistrates, advertisers, politicians, journalists and so on. Now they are defending the System, without understanding what awaits them !?
Leaving aside the metaphors, let’s analyze the unfolding of the Events in the current context.

The Old World Order has launched an intense campaign on the issue of SUSTAINABILITY, “CLIMATE CHANGE” and NEW TECHNOLOGIES, steaming the minds of people with LIES as usual, to mask in reality the attempt to maintain CONTROL even in the perspective of a Maggior Paradigm Shift.

DRONES, IGNAVI, IGNORANTS, those who use only the Reptilian and Limbic Brain, really believe that “someone up there loves them” and trust those who led to the present and future DISASTER.

In the context of COHOAX, we are witnessing Protests in all the “civilized world” and many are convinced that this is the way to demolish the SYSTEM, without having a UNITARY and RATIONAL VISION on a possible NEW WORLD !?

How can you defeat an ENEMY if you do not recognize him and do not have a TACTICS and STRATEGY according to a PROJECT SHARED BY A CRITICAL MASS?

It is a serious alarm that an insignificant number of Intellectuals are participating in these events. It is true that these demonstrations do not move a thread in the head of the System, but they have the only merit that they are a meeting place for various anti-system people who can exchange opinions and inform each other. Intellectuals and people of culture should participate in large numbers because many participants manifest for the wrong reasons.

Some manifest to go to restaurants, exotic trips, church and pilgrimages, nightclubs, movies, or malls.

I tell everyone that THESE ACTIVITIES will be drastically resized, or even eliminated, regardless of WHO will take over the management of the “ship” !!!

SUSTAINABILITY will dictate the irrevocable course, or will Mother Nature take care of Humanity that ignores being CONTINGENT !? The UNIVERSE can evolve without us, if we do not know how to adapt to its Fundamental Law: EVOLUTION.

CHANGING ALL VALUES implicitly means a radical change in the WAY OF LIFE.

How many are ready for that?

How many are willing to leave the COMFORT ZONE?

How many are able to understand that we have to CHANGE the PARADIGM, or we shall DISAPPEAR, at least partially?

The DACIA MOVEMENT has designed such a Paradigm Shift:

If today the INDIVIDUAL INTEREST takes precedence, tomorrow it will take precedence in our vision, the GENERAL INTEREST.

If the GENERAL INTEREST is to prevail, the INDIVIDUALIST ELITE must be eliminated and replaced by an ALTRUIST ELITE, appointed according to the Rationalist Idealist Principles of the ILLUMINIST MERITOCRACY, for example.

If today Man considers himself the Master of the Planet, tomorrow we will have to understand that we are PART of the Planet, the Universe and … God.

If today we promote CONSUMERISM, tomorrow we will have to promote a RESOURCE-BASED ECONOMY, but not on PROFIT, because we cannot afford to consume more than the Planet can regenerate, as we are IRRATIONALLY doing now.

If today we promote EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE, tomorrow we will have to study ONTOLOGICAL MATHEMATICS and RATIONALIST IDEALISM.

If humanity today relies on THREE OBELISKS (Rome, London and Washington), tomorrow all three will have to be “demolished”.

1. If today humanity is the slave of FUNDAMENTALIST RELIGIONS, tomorrow it will have to be liberated.

All Religions have seeds of Truth, so all must be studied and what is Rational must be selected, for the eventual affirmation of a New Religion. Throughout history, “many gods have died” … the time has come for those who are still glorified to die today, led by YHWH, the god of the “chosen people”!

2. If today humanity submits to the MARKET ECONOMY dedicated to INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP PROFIT, tomorrow we will have to move to a CIRCULAR ECONOMY that is maximally composable AT ZERO KILOMETERS, to meet the requirements of MAXIMUM COMMUNITARIAN AUTONOMY, to respect the ENVIRONMENT and be the subject of a STATE CENTRALIZED PLANNING.

INTERNATIONAL TRADE will prioritize GOODS for GOODS, without the intervention of any STANDARD CURRENCY.

3. MILITARY POWER will have to be transferred from outside the country within it, which implies the abolition of all INTERSTATE MILITARY ALLIANCES.

Defense measures will be maintained as long as there are conflicts between states, but will be focused on INTERNAL DEFENSE, and military interventions outside the national territory will be prohibited by the Supreme Law. The National Defense will be defined in line with the LARGE LOCAL AUTONOMY and will include all military activities, but also those of protection of the territory and the environment.

CONCLUSION

On the way to BECOMING the time has come to decide which side you are on: of the HERD, or of the HEROES? … of MASTERS or SLAVES? … of the IRRATIONALS, or of the RATIONALS? … of PSYCHOPATHS, or PYTHAGOREAN ILLUMINISTS? … of INDIVIDUALS, or of ALTRUISTS? … of EMPIRICALIST MATERIALISM, or of RATIONALIST IDEALISM? … of DARKNESS, or of LIGHT?