Dacia Iluministă » Blog Archive » ”DON’T LOOK UP !”

”DON’T LOOK UP !”

Dicembre 27th, 2021 Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria
DON’T LOOK UP !”

(rom)

Acest film apărut de Crăciunul acestui an (2021), a stârnit o nouă diviziune între oameni, deşi o să vedem în continuare că nu e vorba de altceva, decât de o departajare deja consacrată între „majoritatea democratică MYTOS” şi „minoritatea
LOGOS”, între cei dominaţi de SIMŢURI şi EMOŢII şi cei RAŢIONALI, între cei ce folosesc predominant Creierul Reptilian şi Limbic şi cei care folosesc (cât de cât) Neocortexul, între LAST MAN şi (cât de cât) SUPERMAN, între cei care sunt predispuşi NARATIVEI şi cei ce pricep SIMBOLISTICA.
Prima categorie este a celor care nu au înţeles că în acest film nu este vorba de o COMETĂ, ci despre IDIOCRAŢIA în care trăim,
demascată pe parcursul a peste 2 ore de vizionare.
Pentru OMUL MYTOS acţiunea filmului este plictisitoare, improbabilă,
absurdă, haotică şi mai ales tragică în final, ceea ce-l nemulţumeşte.
Pentru OMUL LOGOS,
este un film din categoria MATRIX, ce demască ceea ce el deja a priceput : IDIOCRAŢIA în care trăim.
COMETA este SIMBOLUL unui
FACTOR CATASTROFIC, ce poate produce chiar EXTINCŢIA OMENIRII în cazul în care se IGNORĂ măsurile necesare evitării „impactului”.
În zadar se străduiesc RAŢIONALII să DEŞTEPTE liderii societăţii şi „marea majoritate democratică” folosind argumente matematice, căci aceştia sunt „imuni” la aşa ceva, fiind cufundaţi în preocupări specifice actualei Paradigme: Cultul Celebrităţilor, Partidism, Divertisment, Profit cu orice preţ, Narcisism, Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Medicină Alopată, Cronism, Nepotism ş.a.
IDIOCRAŢIA este implementată de ELIT
A OLIGARHICĂ prin mijlocirea MEDIA şi cu sprijinul determinant al BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION şi BISERICILOR.
Cei care se opun acestui SISTEM, ori sunt anihilaţi sub o formă sau alta, ori devin „complici” pentru a rămâne în Zona de Confort. Chiar şi RENDAL (DiCaprio) se complace pentru puţin timp la Zona de Confort, explodând în cele din urmă într-un discurs înfocat Anti-Sistem
ce-l propulsează imediat în afara acesteia.
Filmul demască toate tarele acestui Sistem, iar finalul este deosebit de elocvent. Resturile planetei dezintegrate de Cometă defilează pe ecran: telefoane, maşini, case,
bani, ba chiar şi Taurul de pe Wall Street.
Un personal central al filmului este multimiliardarul PETER, liderul reprezentativ al BIG TECH (compania BASH), care este principalul contribuitor al Preşidenţiei pe care o controlează total. De asemenea rezultă fără umbră de dubii că el are acces la Datele Personale ale întregii populaţii.
Acestuia nu-i place să fie considerat om de afaceri, ci CRONOS, adică… un dumnezeu. El dictează de fapt acţiunile Preşidenţiei, inclusiv în domeniul geopolitic. Bineînţeles că este
preocupat exclusiv de PROFIT, imaginându-şi de a-l obţine chiar şi din Cometa ce ar fi după cunoştinţa sa bogată în RESURSE pe care China le deţine în proporţie de 80% pe planeta noastră. ALGORITMII săi sunt adesea prezentaţi de el ca fiind infailibili, chiar şi în determinarea modului în care certe persoane mor. În final se demonstrează parţial adevărat când e vorba de preşedinta (Meryl Streep) mâncată de Brontroc, dar total greşit în cazul lui Rendal, care nu moare singur, ci înconjurat de prietenii şi familia sa. Mulţi au identificat personajul cu ZUCCABERG, iar alţii cu „binefăcătorul” GATES.
Nici BIG PHARMA şi BIG DISTRIBUTION nu scapă de o critică subliminală în acest film. Sunt denunţate abuzurile de Medicamente, în special psihiatrice (cum altfel pe o Corabie a Nebunilor !?), precum şi Hrana nesănătoasă a Corporaţiilor Alimentare din BIG DISTRIBUTION.
Despre MEDIA ce să mai vorbim: se ocupă cu
Futilităţi, Frivolităţi, Manipularea Opiniei Publice şi ignoră cu desăvârşire Marile şi Adevăratele Probleme ale omenirii.
În preajma coliziunii, se formează în populaţie două tabere : ”Look Up” şi ”Don’t Look Up”. Numai denumirile şi ar trebui priceput Cine le compuneau: cei care privesc spre stele şi Turma ce priveşte în pământ.
MATERIALISMUL este bine reprezentat de Rugăciunea fiului preşedintei pentru … Bunuri, Lucruri şi nicidecum pentru Suflet.
Finalul filmului este dedicat ELITEI care îşi caută salvarea pe altă planetă (vezi
Elon Musk&co), acţiune la fel de ridicolă precum iniţiativele altor miliardari care speră să supravieţuiască în adăposturi subterane.
Oamenii de rând se mulţumesc în schimb cu adăposturi mai modeste care determină creşterea preţului unei cazmale la 99.99$ … unii nu au reuşit nici în ceasul al 12-lea să se descotorosească de mentalitatea ECONOMIEI DE PIAŢĂ !?
Evident că avem de-a face cu o CORABIE A NEBUNILOR.

După zeci de mii de ani,
„fugarii spaţiali”, adică reprezentanţii marilor Companii şi Centre de Putere, ajung pe o altă planetă locuibilă, dar sunt mâncaţi cu toţii de Brontroci … nu au folosit la nimic ALGORITMII liderului BASH.

În concluzie, filmul este o oglindă perfectă a Lumii de azi, când PERICOLUL EXTINCŢIEI este bagatelizat de o societate tot mai IDIOCRATICĂ. Ieşind din domeniul Fanteziei, nu putem să nu facem exemplul zilelor noastre, când Vestul stârneşte zâzania cu marile puteri nucleare Rusia şi China, cu consecinţe potenţial CATASTROFALE pentru întreaga omenire.
IDIOCRAŢII s-au axat pe un GRAND RESET bazat pe COHOAX, fără a pricepe că Rusia şi chiar şi China, nu vor participa la această MASCARADĂ, în ciuda aparenţelor.
Desigur că aceste ţări stau în aşteptarea IMPLOZIEI inevitabile a Vestului. Din păcate asta ar putea însemna şi EXTINCŢIA speciei umane, ţinând cont că suntem în mâna unei ELITE PSIHOPATICE conştientă că GHILOTINA AR FI ROŞIE DIN NOU !?


“DON’T LOOK UP!”

(eng)

This year’s Christmas film (2021) has created a new division among the people, although we will see that it is nothing more than an already established divide between the “MYTOS majority” and the “LOGOS minority”, between those dominated by SENSES and EMOTIONS and the RATIONAL ones, between those who predominantly use the Reptilian and Limbic Brain and those who use (somewhat) the Neocortex, between LAST MAN and (somewhat) SUPERMAN, between those who are prone to NARRATIVE and those understanding SYMBOLISTICS.

The first category is for those who did not understand that this film is not about a COMET, but about the IDIOCRACY in which we live, unmasked during over 2 hours of viewing.

For MYTOS people, the action of the film is boring, improbable, absurd, chaotic and especially tragic in the end, which displeases him.

For the LOGOS people, it’s a movie in the category of MATRIX that unveils what they already knows: the IDIOCRACY we live in.

The COMET is the SYmbol of a Catastrophic Factor, which can even produce the EXTINCTION of humanity if the necessary measures to avoid „Impact” are ignored.

In vain do the RATIONALS strive to AWAKEN the leaders of society and the “great democratic majority” using mathematical arguments, because they are “immune” to such a thing, being immersed in specific concerns of the current Paradigm: Cult of Celebrities, Partisanship, Entertainment, Profit at all costs, Narcissism , Consumerism, Individualism, Protagonism, Scientism, Allopathic Medicine, Chronism, Nepotism, etc.

IDIOCRACY is implemented by the OLIGARCHIC ELITE through MEDIA and with the decisive support of BIG TECH, BIG PHARMA, BIG DISTRIBUTION and CHURCHES.

Those who oppose this SYSTEM are either annihilated in one form or another, or become “accomplices” to remain in the Comfort Zone. Even RENDAL (DiCaprio) indulges for a while in the Comfort Zone, finally exploding into a passionate Anti-System speech that immediately propels him out of it.

The film unveils all the weaknesses of this system, and the ending is particularly eloquent. The wreckage of the planet desintegrated by the Comet scrolls across the screen: phones, cars, houses, money, and even the Wall Street Bull.

A key figure in the film is billionaire PETER, the representative leader of BIG TECH (BASH), who is the main contributor to the presidency, which he controls in full. It is also clear that he has access to the personal data of the entire population.

He doesn’t like to be considered a businessman, but CRONOS, which means … a god. He is in fact dictating the actions of the Presidency, including in the geopolitical field. Of course, he is exclusively concerned with PROFIT, imagining that he can get it even from the Comet, which, according to his knowledge, is rich in RESOURCES that China owns 80% on our planet. His ALGORITHMS are often presented by him as infallible, even in determining how certain people die. In the end, it turns out to be partially true when it comes to the president (Meryl Streep) eaten by Brontroc, but totally wrong in the case of Rendal, who does not die alone, but surrounded by his friends and family. Many identified the character with ZUCCABERG, and others with the “benefactor” GATES.

BIG PHARMA and BIG DISTRIBUTION do not escape subliminal criticism in this film either. Drug abuse, especially psychiatric abuse (how else on a Fool’s Ship !?), as well as unhealthy products of the Food Corporations are reported.

Let’s talk about the MEDIA: it deals with Futility, Frivolity, Manipulation of Public Opinion and completely ignores the Great and True Problems of Mankind.

In the vicinity of the collision, two parties are formed in the population: “Look Up” and “Don’t Look Up”. Only the names and should be understood Who composed them: those who look at the stars and the herd looking down.

MATERIALISM is well represented by the President’s Son’s Prayer for … Goods, Things, and not for the Soul.

The end of the film is dedicated to the ELITE who seek salvation on another planet (see Elon Musk & co), an action as ridiculous as the initiatives of other billionaires who hope to survive in underground shelters.

Ordinary people, on the other hand, are content with more modest shelters that increase the price of a spade to $ 99.99 … some have not managed to get rid of the MARKET ECONOMY mentality in the last hour either !?

Obviously we’re dealing with a FOOL’s SHIP.

After tens of thousands of years, the “space fugitives”, that is, the representatives of the great Companies and Centers of Power, arrive on another habitable planet, but they are all eaten by Brontrocs … the ALGORITHMS of the BASH leader were not good enough.

In conclusion, the film is a perfect mirror of today’s world, when the DANGER OF EXTINCTION is trivialized by an increasingly IDIOCRATIC society. Going out of the realm of Fantasy, we cannot help but follow the example of our day, when the West is breaking the balls to the great nuclear powers Russia and China, with potentially catastrophic consequences for all mankind. IDIOCRACERS focused on a GRAND RESET based on COHOAX, without realizing that Russia and even China would not participate in this MASCARADE, despite appearances.

Of course, these countries are waiting for the inevitable implosion of the West. Unfortunately, this could also mean the EXTINCTION of the human species, considering that we are in the hands of a PSYCHOPATHIC ELITE aware that the GUILLOTINE WOULD BE RED AGAIN !?Leave a Reply