Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Despre superioritatea intelectuală a Rasei Albe

Aprile 25th, 2023 No Comments   Posted in Senza categoriaNu, în rândurile ce urmează, nu este vorba despre Suprematismul Alb, ci despre
Logică și Rațiune. Principalul argument iluminist în sprijinirea superiorității Omului Alb în această fază a Evoluției Speciei Omenești este REÎNCARNAREA:

„SUFLETUL își poate alege corpul/ambientul în care să poată avea maxima DEVENIRE” – ”The Illuminati’s Secret Religion”, ”God Series” a lui Mike Hockney și alte zeci de cărți ale Illuminati Authors.
Asta înseamnă că Sufletul, cu cât e mai Evoluat, cu atât va alege pentru Reîncarnare un Corp/Ambient mai favorabil inclusiv SUPRAVIEȚUIRII în Lumea Materială.
Unde avem azi cele mai prielnice condiții de Supraviețuire pe Pământ ?
În jurul paralelei 45,
la diverse longitudini.
Ce populații trăiesc în această zonă?
Albă și Galbenă cu diverse nuanțe dictate de caracteristicile Climatice, de Sol, Altitudine,
Latitudine, de Radiația Cosmică și Terestră, de Relief, de Rezervele de Apă șamd.
Diferențe majore între Rase se pot demonstra cu ușurință și pe baza teoriei TRIUNE BRAIN: aptitudinile genetice sunt diferite din motive obiective dictate de poziționarea geografică. Ponderea Creierelor Reptilian, Limbic și Neocortexului este diferită în funcție de Condițiile de Supraviețuire.
De asemenea, distribuția Tipurilor de Personalitate MYERS – BRIGGS este diferită de la rasă la rasă în funcție de aceleași condiții.
Este adevărat că toți avem același Potențial, dar nu și aceeași Actualizare a acestuia.
Plecând de la aceste constatări, se pot desemna și modalitățile Logice și Raționale de reducere a decalajului intelectual dintre rase.
Soluțiile WOKE de MULTICULTURALISM, de sprijinire a MIGRAȚIEI ECONOMICE, de favorizare a MINORITĂȚILOR de tot felul,
Corectitudinea Politică șamd. sunt Ilogice și Iraționale.
Noi, iluminiștii pitagoreici avem ideile clare când milităm pentru OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI, dar în condițiile unei SUSTENABILITĂȚI SISTEMICE.
Vechea Ordine Mondială ne vrea concentrați în ORAȘE, pentru a ne CONTROLA și a ne face DEPENDENȚI de ei, pe când noi introducem în Ecuația Devenirii RAPORTUL OPTIM CU AMBIENTUL (
”Leave Place For Nature”). Asta înseamnă inclusiv calibrarea și distribuirea POPULAȚIEI în funcție de RESURSE.
În niciun caz nu trebuie să afectăm DIVERSITATEA BIOLOGICĂ prin „rasa comună euro-afro-asiatică” cum prevede KALERGI PLAN… așa ceva este CONTRO NATURA !!!
Reamintesc faptul că mă refer la actuala situație. În Trecutul Geologic al Pământului există dovezi că popoarele cele mai evoluate existau în jurul altor Paralele,
dar asta se datora Condițiilor Climatice sau de alt fel, diferite de cele de azi.
Bineînțeles că aceste rânduri nu sunt pe placul Adepților WOKE IDEOLOGY care sunt preocupați de EFECTE, ci nu de CAUZE… LOGICA și RAȚIUNEA nu îi caracterizează și asta îi scoate din Cursa pentru DEVENIRE.
În ceea ce privește Entitățile Superioare nouă, în această Scară Evolutivă sunt elemente interesante:
https://www.youtube.com/live/KRY-4WYCdNI?feature=share


………………….

On the intellectual superiority of the White Race

No, in the following lines, it is not about White Suprematism, but about Logic and Reason. The main Illuminist argument in support of the superiority of the White Man in this phase of the Evolution of the Human Species is REINCARNATION:

“The SOUL can choose its body/environment in which it can have maximum BECOME” – “The Illuminati’s Secret Religion”, Mike Hockney’s “God Series” and dozens of other books by Illuminati Authors.

This means that the Soul, the more Evolved, the more it will choose a more favorable Body/Environment for Reincarnation, including SURVIVAL in the Material World.

Where do we have the most favorable conditions for survival on Earth today?

Around the 45th parallel, at various longitudes.

What populations live in this area?

White and Yellow with various shades dictated by Climatic characteristics, Soil, Altitude, Latitude, Cosmic and Terrestrial Radiation, Relief, Water Reserves etc.

Major differences between Races can also be easily demonstrated based on the TRIUNE BRAIN theory: genetic aptitudes are different for objective reasons dictated by geographic positioning. The proportion of Reptilian Brain, Limbic one and Neocortex is different according to Survival Conditions.

Also, the distribution of MYERS-BRIGGS Personality Types is different from race to race under the same geographic conditions.

It is true that we all have the same Potential, but not the same Actualization of it.

Starting from these findings, we can also designate the Logical and Rational ways of reducing the intellectual gap between the races.

WOKE’s solutions for MULTICULTURALISM, supporting ECONOMIC MIGRATION, favoring MINORITIES of all kinds, Political Correctness etc. they are Illogical and Irrational.

We, the Pythagorean illuminists, have clear ideas when we campaign for EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL, but under the conditions of SYSTEMIC SUSTAINABILITY.

The Old World Order wants us concentrated in CITIES, to CONTROL and make us DEPENDENT on them, while we introduce the OPTIMAL RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT (“Leave Place For Nature”) into the Equation of Becoming. This means including the calibration and distribution of POPULATION according to RESOURCES.

Under no circumstances should we affect the BIOLOGICAL DIVERSITY by “Euro-Afro-Asiatic common race” as stipulated by the KALERGI PLAN… such a thing is AGAINST NATURE !!!

I remind you that I am referring to the current situation. In Earth’s Geological Past there is evidence that the most advanced peoples existed around other Parallels, but this was due to Climatic or other conditions different from today’s.

Of course, these lines are not to the liking of WOKE IDEOLOGY Adherents who are concerned with EFFECTS, not CAUSES… LOGIC and REASON do not characterize them and this takes them out of the Race for BECOMING.

As far as the Higher Entities are concerned, in this Evolutionary Scale there are interesting elements:

https://www.youtube.com/live/KRY-4WYCdNI?feature=share


Și dacă, totuși… ?

Aprile 25th, 2023 No Comments   Posted in Senza categoriaAceste rânduri sunt scrise pentru a analiza chestiunea:
„Ce-ar fi dacă Rusia și China optează în realitate pentru un Scenariu conform cu THE GRAND RESET ?”
Asta ar presupune că Putin
și XI „fac jocul psihopaților din World Economic Forum”… să nu uităm că atât el cât și Xi Jinping au participat la lucrările acestuia, iar viitoarea adunătură WEF se va petrece în… China !?
Evident că în acest caz am avea o punere în practică a scenariului
1984”, cu cele trei mari puteri dictatoriale ce-și vor împărți lumea implementând un CONTROL TOTAL AL OMENIRII. Se vede treaba că SUA nu mai poate controla Omenirea singură !?
Așa cum am mai scris, Omenirea se află la această dată în fața a două alternative: cea de mai sus asupra căreia avertizez de peste 10 ani, și cea pe care Mișcarea pentru Comunitarianism Meritocratic Iluminist din Dacia (pe scurt MIȘCAREA DACIA) a rezumat-o în Cartea Neagră („Republica Obștească Dacia (R.O.D.)– Ghid De Meritocrație Iluministă Practică”), încă de acum 7 ani.
Prima și cea mai periculoasă variantă, devine tot mai probabilă și consider că în scurt timp vom avea ceva clarificări asupra evoluțiilor viitoare. Întrebarea la ordinea zilei este:
Va fi Rusia o FORȚĂ REVOLUȚIONARĂ în viziunea noastră, sau NU ???
Va face China sinteza pe care noi o numim MERITOCRAȚIE ILUMINISTĂ, sau NU ???
În ce privește CHINA, vom vedea „de ce parte stă”, deși semnalele nu sunt deloc încurajatoare pentru noi, Oamenii Raționali.
China „joacă încă LA DOUĂ CAPETE” deocamdată și asta corespunde Filosofiei lor tradiționale: asistă la decăderea adversarilor și controlează deja strict propria populație, menținând un STAT PUTERNIC… chinezii sunt deja/încă în Scenariul „1984”.
În mod aparent paradoxal, pe de-o parte, Occidentul consideră China ca fiind Principala adversară pe termen lung, iar pe de alta, WORLD ECONOMIC FORUM a lui SCHWAB&Co o consideră un Model !? E vorba de o Confuzie, sau de o Abureală !?
Deocamdată, asistăm la o coalizare aparentă a Puterii Militare a Rusiei cu Puterea Economică a Chinei, dar o Creștere exponențială a celei de a doua ce se profilează azi, va conduce probabil la a treia Putere Globală conformă Scenariului TRIPOLAR din „1984” : Rusia PLUS Europa în opoziție simultană cu OCEANIA anglo-saxonă și ASIA rasei galbene, care își vor concentra eforturile pentru controlul restului lumii.
Avertizez că nu e vorba de o a mea Teorie a Conspirației, ci de un Scenariu deja scris : „1984” de George Orwell, fost membru al FABIAN SOCIETY, disociat spre finalul vieții sale de „Lupii Purtători De Blană De Oaie” (vezi scrierile anterioare pentru detalii).

Să analizăm RUSIA și CHINA în raport cu Agenda THE GRAND RESET:

PROPRIETATEA PRIVATĂ

Conform Agendei WEF, aceasta trebuie să dispară pentru populație, dar nu și pentru Elită.
Deocamdată Putin
și Xi nu s-au atins de Proprietatea Privată, din două motive:
Ar pierde popularitate, deși în țări cu Welfare scăzut, a avea puțin sau nimic, e cam același lucru. Trecutul Comunist al Rusiei și Chinei ar favoriza eliminarea practică a Proprietății Private pentru mase, fără mari riscuri sociale.
Pe de altă parte, Oligarhii nu pot fi afectați în actualul context, ceea ce corespunde Agendei WEF/OWO, care prevede supraviețuirea lor.
O măsură ce ar indica o abatere de la Agenda WEF ar fi NAȚIONALIZAREA
și renunțarea definitivă la PARADIGMA CAPITALISTĂ, dar deocamdată nu sunt semnale în această direcție, iar Elita și Capitalismul sunt încă „pe cai mari”, deși oarece semnale există: oligarhii sunt dirijați de Putere sau dispar dacă „rup rândurile”, atât în Rusia cât și în China. Cu cât presiunea occidentului asupra Rusiei și Chinei se va intensifica (așa cum se întâmplă azi), cu atât mai probabilă este „radicalizarea” lor, ce ar înlesni calea spre implementarea unei Noi Paradigme care să reprezinte o Sinteză Superioară între Teza Capitalism și Antiteza Comunism.
Deocamdată nu sunt semne bune în acest sens. Rusia și China, sprijinite de alte câteva Puteri Minore (BRICS), anunță doar MULTIPOLARISMUL, fără a pune în discuție în ansamblu ACTUALA PARADIGMĂ.
„Radicalizarea” menționată este deocamdată mai mult o Speranță a noastră, decât o Perspectivă reală.

RELIGIILE

Conform
Agendei WEF, acestea trebuiesc demolate și înlocuite de o Nouă Religie a Tehnologiei și Științei Materialist Empiriciste. Ca în orice Religie, tu, om de rând, chiar dacă ai Expertiză, „trebuie să Crezi și să nu Cercetezi”, Adevărul fiind apanajul exclusiv al Elitei acestor domenii, care își va însuși Instrumentele Sociale și Financiare în acest scop.
COHOAX a fost o experiență edificatoare în acest sens.
Desigur că avem de-a face cu o Elită Psihopatică
Materialistă ce se crede Dumnezeu Pe Pământ, în vreme ce sunt doar sub Efectul Dunning-Kruger !?
Poziția Iluminiștilor Pitagoreici față de această Elită este clară și am expus-o în toate scrierile mele anterioare, așa că nu o să mai revin acum. Amintesc doar că noi suntem
Idealiști Raționaliști și că e adevărat că combatem Religiile Majore, dar nu suntem Atei, ci fundamental Gnostici Moderni.
În prezent, Rusia își bazează Unitatea pe Religia Ortodoxă și Toleranța față de celelalte Religii Majore, fără de care existența Imperiului nu ar fi posibilă. Este adevărat că Ideologia WOKE a Vechii Ordini Mondiale face prozeliți și în Rusia Capitalistă, dar incidența este nesemnificativă deocamdată. Așa cum am mai scris, Unitatea Națională este baza unui Stat Puternic, iar Putin știe asta, după cum știe și Paris vaut bien une messe” (Henri IV). Bineînțeles că în condițiile implementării unui Control Total al Populației, așa cum se constată în China și se prefigurează azi și în Rusia, problema Religiei va fi rezolvată rapid.
Această Unitate a popoarelor Rusiei bazată pe Toleranța Religioasă, este principala cauză a agresiunii Occidentului WOKE ce o vrea Divizată („Divide Et Impera !”) și e în mod paradoxal pentru noi iluminiștii pitagoreici, principala speranță într-o Rusie Revoluționară conform viziunii noastre, Religia fiind un „Rău Minor” ce poate fi destructurat în timp printr-o Educație bazată pe Cunoaștere… scurta experiență a Comunismului a demonstrat acest lucru.
Deocamdată rușii pupă moaște contrar Spiritului Ateu al WEF și asta ne dă în mod paradoxal speranțe.
În ce privește China, problema Religiei este deja rezolvată cu Ideologia Comunistă și asta o apropie mai mult de THE GRAND RESET.

TRANSUMANISMUL

Psihopatica Elită Tehnocratică ce se consideră Dumnezeu Pe Pământ, a pus bazele unui Transumanism pe care noi îl definim ca NEGATIV. Pretenția de a crea o Omenire Evoluată prin diverse Intervenții Tehnologice în Corpul Material, este în contradicție fundamentală cu Principiul Iluminist Al Universului Mental. Așa cum am mai scris, Omenirea se găsește în A Treia Densitate din Zece pe Scara Evoluției spre Dumnezeire ( sau șapte în alte variante de grupare a caracteristicilor ), deci departe de a ne considera deja GOD !
Efectele Secundare ale Aberațiilor experimentate de actuala Tehnocrație pot fi catastrofale pentru Viitorul Omenirii, pur și simplu datorită ignorării
Legilor Naturii.
Așa cum am mai scris, și noi iluminiștii pitagoreici suntem Transumaniști, dar PLUS. Noi concepem Transumanismul bazat pe CUNOAȘTERE, ci nu pe IDIOCRAȚIA sponsorizată de Vechea Ordine Mondială ce teme DEȘTEPTAREA OMENIRII.
Și noi vrem o HYPERHUMANITY, dar care să fie asigurată de un STAT PUTERNIC fundamentat pe INTERESUL GENERAL, ci nu pe INTERESUL INDIVIDUAL cum prevede WEF. Direcționarea TRANSUMANISMULUI către ELITA OWO nu poate decât să înlesnească CONTROLULUI TOTAL.
CUNOAȘTEREA în cazul nostru se bazează pe IDEALISM RAȚIONALISM, spre deosebire de MATERIALISMUL EMPIRICIST al Vechii Ordini Mondiale.
Nu negăm efectele Științei și Tehnologiei în Evoluția Omenirii, dar le proiectăm sub imperativul INTERESULUI GENERAL și a RESPECTĂRII LEGILOR NATURII, pentru a evita pe cât posibil EFECTE COLATERALE PERICULOASE.
Atât Rusia cât și China, nu par azi a se delimita categoric de TRANSUMANISMUL NEGATIV. China mai ales, este în prima linie în domeniul folosirii Noilor Tehnologii, orice Deviație Transumanistă fiind mai mult decât probabilă.

SUPRAPOPULAȚIA

O chestiune larg dezbătută azi, este Suprapopulația.
Este
cert că „SUNTEM MULȚI ȘI TOT MAI PROȘTI”, asta datorându-se politicii de implementare a IDIOCRAȚIEI de către OWO, care azi nu mai are nevoie de atâția SCLAVI ca în trecut și ca atare, a accelerat toate procesele unei DEPOPULĂRI VIOLENTE.
Noi am afirmat de ani de zile că aceasta este o Problemă Reală ce necesită o Soluție Rațională bazată pe Conștientizarea Omenirii, care să ducă la Reducerea Netraumatică,
Conștientă și pe Termen Lung a populației.
Numai 1% din suprafața uscată a planetei poate fi cultivată azi, din care două treimi sunt destinate pășunilor (sursă Wikipedia). În condițiile actuale deja se moare de foame, iar acolo unde se cultivă și se cresc animale în mod INTENSIV, INDUSTRIALIZAT, se face abuz de hormoni, fertilizanți, insecticide, defoliante, îngrășăminte chimice și Organisme Modificate Genetic, toate cu efecte grave asupra Evoluției Omului. Deja de aici, putem suspecta Entități Ne-Omenești care sunt la Pupitru de Comandă, sau pur și simplu avem doar IDIOȚI MATERIALIȘTI.
Vechea Ordine Mondială acționează
în direcția DEPOPULĂRII de multe sute de ani cu Metode Violente, generații întregi fiind decimate prin Războaie,dar mai nou, o face și prin alte mijloace (alimentație, poluare, medicină șa.).
Ce poate fi mai pe placul OWO
de exemplu, decât decimarea Slavilor induși să se omoare între ei, așa cum s-a întâmplat în Iugoslavia și cum se întâmplă azi în Ucraina !? Se știe că acest Plan a fost elaborat de Naziști în preajma WWII și este reactualizat azi. Desigur că nu numai slavii sunt obiectul Depopulării programate de OWO, ci întreaga lume, inclusiv populația occidentală, deși aceasta din urmă se află deja de mulți ani într-un „proces natural de depopulare” (scăderea natalității).
Rusia pierde azi mii de tineri în Ucraina, iar Natalitatea este în cădere liberă, ca să nu mai vorbim de totalitatea victimelor civile, ambele slave.
E Rusia Victimă a Agendei, sau P
articipantă Benevolă ?
Din ce în ce mai multe Argumente pledează pentru cea din urmă posibilitate, chiar dacă rămân multe puncte în suspensie, după cum am văzut mai sus.
China a predat deja Indiei ștafeta suprapopulației, iar MAO deja demonstrase că se poate face mai mult.

BRICS

Deja Produsul Intern Brut al țărilor BRICS a depășit pe cel al țărilor din G7.
Principalele obiective declarate de BRICS sunt DEDOLARIZAREA și MULTIPOLARISMUL, ce reprezintă
PIERDEREA PUTERII UNIPOLARE de către Imperiul Anglo-Saxon.
DECĂDEREA TUTUROR IMPERIILOR este un Proces Ciclic și acesta nu va face excepție. Desigur că ideea de a se retrage în
tr-un teritoriu restrâns este excelentă pentru restul omenirii, asta însemnând și retragerea miilor de Baze Militare și Bănci, și odată cu asta, PIERDEREA UNOR RESURSE ce lipsesc americanilor și care au fost practic furate de-a lungul secolelor pe tot globul. Desigur că nu poporul american este principalul vinovat de asta, ci ELITA PSIHOPATICĂ ce conduce Occidentul și care acum ne-ar putea duce spre WWIII, deoarece nu e diferită soarta lor, fie că e vorba de GHILOTINĂ, fie de IRADIERE. Putin a spus : „noi vom muri ca martiri, iar restul ca proștii !” Nu-l credeți ? Nu cunoașteți mentalitatea slavilor ! Rușii au câștigat și WWII, iar americanii au intervenit târziu, pentru a-i împiedica să ajungă la Atlantic… și mai departe. Acum, a mai apărut și „picătura chinezească”. Deșteaptă-te Occident, sau vei decădea !
Spengler o spune
a acum aproape 100 de ani.
În vreme ce Occidentul e pradă IDIOCRAȚIEI, WOKE IDEOLOGY, MULTICULTURALISMULUI, CORECTITUDINII POLITICE, MILITARISMULUI, DROGURILOR, EMIGRAȚIEI SĂLBATICE și DIVIZĂRII INTERNE a populației, Rusia și China pun accentul pe
UNITATE, EDUCAȚIE și cât de cât, pe ECHITATE SOCIALĂ. Consecințele pe termen lung nu sunt greu de priceput.
În acest context, până și BRICS este foarte probabil să fie un Program nicidecum împotriva OWO, ci operă a lor. Între timp, noi combatem între noi, fără a pricepe SCENARIUL „1984” în care ne aflăm de fapt.

CONCLUZII

Ind
iferent de implicarea sau nu a Rusiei și Chinei în AGENDA WORLD ECONOMIC FORUM, un lucru e sigur:
OMENIREA ESTE MARE ÎN PERICOL !
Care sunt SEMNALELE ce
conduc la această concluzie ?
Ce E
NTITĂȚI sunt responsabile de acest Pericol ?
Vechea Ordine Mondială (OWO) acționează azi pe față, ignorând amplele mișcări de rezistență ale populației. Asta demonstrează Forța Elitei Oculte ce trage sforile și Siguranța în atingerea acestui Scop, dar și Confuzia maselor divizate de contradicții fabricate special pentru ele.
Realitatea este că trăim într-un PANOPTICON unde nu e nvoie de Gardieni, noi fiind în același timp și încarcerați și gardieni… cam cum era în PAPILLON. Acolo se evadează, dar avem de-a face doar cu o Poveste care să dea cititorului Amăgirea că poate fi posibil.
LEVIATHAN ne prezintă niște „umbre” pe care noi le luăm drept Realitate, exact ca în Caverna lui Platon.
Nu este exclus ca tot sau aproape tot din ceea ce noi credem a fi Realitate să fie MINCIUNĂ… iar MINCIUNA este ceva Contra Natura.
Iată de ce suntem destinați celei de șasea Extincții: am construit sau tolerat o societate bazată pe MINCIUNĂ și ne merităm Soarta !


CONSPIRACY THEORIES

Aprile 16th, 2023 No Comments   Posted in Senza categoria


Introducere


Se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre Teoriile Conspirației,
chiar și în ambientul iluminiștilor pitagoreici. Este în opinia mea una
dintre erorile majore comise chiar și de Autorii cărților atribuite
Organizației ILLUMINATI. Condamnarea tuturor Teoriilor
Conspiraționiste este cel puțin o abordare greșită, dacă nu chiar voită,
ce ridică multe semne de întrebare !?
În Tradiția orală a românilor se spune că „fără foc, nu iese fum !”.
Pe de altă parte, dacă cineva nu pricepe că Istoria Omenirii este un lung
șir de CONSPIRAȚII, ori e IGNORANT, ori e GATEKEEPER. Până și noi
iluminiștii pitagoreici suntem conspiraționiști prin definiție !!!
Eu încerc să mă încurajez cu speranța că atunci când Autorii PI
condamnă Teoriile Conspiraționiste, o fac exclusiv apropos de cele
care-i privesc direct, deși în opinia mea, sunt și derapări inadmisibile.
Am demonstrat deja că ADEVĂRAȚII ILLUMINATI sunt „plagiați” de Elita
Vechii Ordini Mondiale (OWO), care și-a însușit fraudulos numele,
tocmai pentru a confunda mințile oamenilor și a-i îndepărta de la Calea
Spre Adevăr. De exemplu, WOKE IDEOLOGY promovată de OWO „a
străpuns liniile de apărare iluministe” cu oarecare succes (vezi LGTB,
BLM, Feminismul Radical). Nu este exclus chiar ca ÎNTUNECAȚII să fi
infiltrat la un anumit moment dat grupurile iluministe, Morgue fiind un
exemplu concret în acest sens.
Este fără îndoială un mare Merit al Autorilor PI în destăinuirea unor
CUNOȘTINȚE esențiale menite a ne Deschide Ochii Spre ADEVĂR, dar
nici nu putem să nu admitem că ERRARE HUMANUM EST, principiu ce îi
poate afecta și pe ei. Ei înșiși ne invită „să nu credem tot ce spun ei și să
căutăm singuri Adevărul, multe din Căile Sugerate fiind Linii Moarte”.
Abordarea superficială a unor teme Medicale, Sociale, Economice,
Geopolitice, demonstrează că nu sunt Maeștrii în absolut toate
Domeniile, iar eu am subliniat acest lucru apropos de recente
Evenimente și Conjuncturi.
Asta se poate explica optimist cu Lipsa De Interes pentru Lumea
Materială, Evenimente Istorice și Emoții Geopolitice. Totuși, având noi
un impuls pentru REVOLUȚIE de la Ei, consider că nu putem ignora sau
trata superficial ceea ce o poate facilita.
Dacă ne referim strict la Teoriile Conspiraționiste, e suficientă oCăutare Google cu „conspiracy theories that turned out to be true”,
pentru a intra într-o lume necunoscută pentru Marea Majoritate a
populației. Desigur că nu totul este argumentat corespunzător, dar
multe TEORII s-au demonstrat deja ca fiind adevărate CONSPIRAȚII.
Eu o să abordez câteva, fără pretenția de a deține Adevărul Absolut, ci
cu intenția de a stimula cititorul pe Calea CUNOAȘTERII.
1. „Lumea e condusă de ILLUMINATI”
Așa cum am mai spus, marea majoritate a populației este indusă în
eroare de către Vechea Ordine Mondială, cum că ILLUMINATI ar fi o
organizație secretă din care fac parte diverși Regi și Regine, Moguli
Media, Mari Capitaliști, Bancheri, Militari de rang înalt șamd.
Fals !!!
Adevărații ILLUMINATI sunt exact Opozanții acestora și nu o să mai
revin asupra demonstrației, deoarece am epuizat deja argumentele în
cărțile și drafturile anterioare (vezi https://independent.academia.edu/GheorgheGiovanni%C5%A2eav
%C4%83 ).
Cei care stimulează Percepția Greșită și Manipulatoare, sunt definiți de
adevărații iluminiști ca fiind de fapt ÎNTUNECAȚII (ENDARKNED).
Celor care se îndoiesc de acest ADEVĂR, le aduc aminte că peste 200
de cărți scrise de AUTORII PI (Pythagorean Illuminati), îl confirmă în
totalitate, sau mai sigur, în proporție de 99,99 %, deoarece dpdv
teoretic, nu e total exclus să avem de-a face cu o MANIPULARE
colosală operată de Vechea Ordine Mondială, menită a deconspira pe
cei ce pot reprezenta un pericol pentru Elita Ocultă !?
Cert este un lucru:
TRĂIM ÎNTR-UN IMPERIU AL MINCIUNII și această fictivă alăturare a
Intunecaților cu Illuminati o demonstrează pe deplin !!!

2. ASELENIZAREA

În mod paradoxal, ni se spune azi că „tehnologia pentru aselenizare s-a
pierdut” și că după mai mult de 50 de ani de Progres Tehnologic, azi se
reiau pașii spre a duce un om pe Lună !?
Dacă cineva nu-și pune Semne De Întrebare, e desigur un IGNORANT !?
Chiar și Illuminati au căzut în opinia mea în CAPCANA OWO.
Am văzut un documentar despre „relicvele programului lunar” și nu pot
să-mi rețin uimirea apropos de „tehnologia” pe care s-a bazat acel „mic
pas pentru om, dar mare pentru omenire”.
Există de asemenea pe Internet o mulțime de video ce pun la îndoialăacel „mare pas” pe care-l putea face omenirea acum mai bine de 50 de
ani, dar nu-l mai poate face azi !?
Nu e deci exclus ca HOLLYWOOD să ne fi propus acel Pas !?
Cu tehnologiile de azi, e cu atât mai ușor de Manipulat Opinia Publică,
iar dacă acestea pot aduce un Avantaj pentru OWO, desigur că vor fi
puse în practică, deoarece e știut că suntem pe O CORABIE A
NEBUNILOR.
După opinia unor mari specialiști, argumentul principal CONTRA
ASELENIZARE rămâne CENTURA VAN ALLEN:
„Dintre acestea, centura internă de radiații se întinde între 1.000 și
6.000 km altitudine și este compusă în special din protoni de mare
energie (10—200 megaelectronvolți), iar centura externă de radiații se
întinde între 15.000 și 25.000 km ( N.A.- până la Lună sunt aproape
350.000 km.) și este compusă în special din electroni de mare energie
(1—200 kiloelectronvolți).
În afară de aceste două centuri, a fost descoperită, în 1963, o a treia
centură de radiații, compusă în special din electroni și situată la
altitudini de peste 7.000 km.”
Sursa –  https://ro.wikipedia.org/wiki/Centura_de_radia
%C8%9Bii_Van_Allen
Precizez că nu sunt specialist în domeniile implicate, așa că las la voi
judecarea chestiunii. Eu înclin să cred că în Centura Van Allen, cam
orice organism sau aparatură electronică, ajung într-o stare ce ne
amintește de POPCORN.
Eu nu dau cu parul !!!
LEIBNIZ spunea că „dacă ceva e posibil, sigur se va petrece !”.
Sunt deci posibile ambele atitudini față de ASELENIZARE.
Cert este, că dacă ASELENIZAREA a fost o capodoperă produsă de
HOLLYWOOD, Rusia și China au fost și sunt COMPLICI, ceea ce ridică
multe semne de întrebare asupra Geopoliticii actuale, dar și a Realității
în care trăim !?
Până una alta, cel puțin să ne amuzăm cu Conspiracy Music Guru și să ne
gândim că „nimic nu e imposibil când ai de-a face cu IMPERIUL
MINCIUNII” :
https://www.youtube.com/watch?
v=S1D65NMBfmo&list=PLwmPipduK2G-WWfhhNve3Zh-
yrCXXFi2O&index=1”Do You Still Believe We Went to the Moon?”
– Lyrics:
”A funny thing happened on the way to the moon
You can see astronauts hanging from wires
Proving that astronauts and NASA are liars
They analyse photos and highlight mistakes
With the moon landing missions they show it was faked
You can see ’em faking the photos of earth
They use a round window to fake the curve
Hmmmm
I watched another documentary called astronauts gone wild
Astronaut Buzz aldrin gets a little riled
All he was asked was to swear to god
That the he went to the moon but he would not
He was faced with a moon landing denier
Had a chance to show that he ain’t no liar
But buzz decided to punch that dude
Just for asking him to swear if he went to the moon
Hmmmm
Do you still believe we went to the moon
Do you still believe what they tellin you
Connect the dots and pretty soon
You’ll find out what I found out too
But I If you question this stuff you’ll be labelled a loon
You’ll be called a conspiracy theory buffoon
But I don’t care man, I’m stil gon’ make this tune
Coz I know that we didn’t go to the moon
And how bout the moon rocks They gave to museums
And thousands and thousands of people did see em
But one museum took a closer look
And soon realised that something’s afoot
The rock they were given turned out to be fake
Just a piece of old wood not a rock from space
When god made the moon he saw it was good
But apparently made it from petrified wood
Hmmm
In another museum sits an astronaut suit
Take a good look at the tread on the boot
It doesn’t match up with the prints on the moon
And y’all still believe what they’re telling you
Or how bout that phone call that Nixon made
To the moon that’s a quarter million miles awayWhen I can’t get a signal on my cell phone line
I guess phones were better in 69
Hmmm
Yeah you went straight through those van Allen belts
It wasn’t a problem right and nothing was felt
But now you say it’s a problem and you can’t get through
This problem needs to be solved according to you
But didn’t you solve that problem back in 69
You flew straight through em 5 more times
You wonder why I think it’s fake
When there are so many apollo mistakes
Like the telemetry data that’s all gone missing
13000 reels are you kidding
A giant leap for all of mankind
But you lost all the data
And no one can find
Hmmm
There’s no blast crater from the lunar module
Probably coz that thing was a model
Or the flag that flutters with no atmosphere
Don’t you think that’s a bit queer
Intersecting shadows means another light source
Do I think it’s fake, yeah of course
The whole thing was filmed on a Hollywood set
Directed by Kubrick is my best bet
The moons so cool we love to explore it
But we can’t get past low earth orbit
Do the research people I think you’ll find
Nasas admits that a bunch of times”
Și dacă tot suntem aici, amuzați-vă, sau cădeți pe gânduri, ascultând și
acest cântec :
https://www.youtube.com/watch?
v=BJZ9sqvH9dY&list=PLwmPipduK2G-WWfhhNve3Zh-
yrCXXFi2O&index=2
– Puppet Show Lyrics
”Let me tell you something bout the space station
It’s only really there in your imagination
That thing ain’t real it’s science fictionIt’s there to feed your space addiction
Those astronauts are not in space
It’s written all over their stupid face
I can spot a liar from a 100 miles
I can spot a fraud from the way they smile
Didn’t ya learn nothing from the fake moon mission
That puppet show from president Nixon
Well listen up they’re doing it again it seems
Check out the harnesses and green screens
You see I used to work a lot in film and TV
And I know a bit about the television trickery
To create the illusion that your somewhere your not
A green screen is what you’re gonna use a lot
Or if you wear a harness and attach it to the ceiling
The illussion that you’re floating is what they’ll be believing
Chorus
All you’re watching is a puppet show
Yeah the whole worlds a stage
Astronauts are actors of course
And yeah they all get paid
Look at me ma I’m floating in space
No your not your lying to the whole human race
So let me tell you little something bout a zero g plane
This thing flies up and then down again
Some weird stuff happens If you’re on the inside
You start to float as the plane takes a dive
Simply add an actor that’s trained to deceiveAnd you got yourself an astronaut or so you believe
Plane flies up that’s everyone’s cue
Then ACTION we got some deceiving to do
Plane flies down then everyone knows
To start the iss live show
Floating in a plane with zero g
But you only see astronauts on your tv!
Chorus
Another thing I noticed when I looked at these fools
They’re filming all the space walks in boyancy pools
NASAs gonna tell you that it’s just for training
To practice, for space station maintaing
Well I thought about that but if that’s the case
Then why the hell can I see bubbles in space
Take a hard look at the next space walk
And tell me if you can see bubbles at all
Open your eyes man, I’ll bet you a quarter
Those space walks are all filmed under water
I can see space bubbles everywhere
Hey NASA How the hell did those get there?
Chorus
So when you see an astronaut aboard the ISS
Take another look at your TV set
They’re pretty good at faking so you gotta look close
Pay some attention to the way the actor “floats”
If you ask me that ain’t zero gravityBut Hollywood effects that I see on my TV
Take a good look at the whole damn thing
These lying bastards are puppets on a string
It’s all a big science fiction puppet show
The games up assholes coz we all know
Thanks for the show NASA it’s been a blast
Now take your fake station and shove it up your *%#^

3. TURNURILE GEMENE

Nu se poate să nu te mire niște avioane deturnate și conduse de niște
novici, care centrează Turnurile Gemene și Pentagonul, în țara cea mai
avansată militar !? Ba mai se găsește un pașaport al unui terorist
printre ruinele turnurilor, unde se presupune pe de altă parte că și
metalul structurii de rezistență s-ar fi topit !?
Există sute de materiale video și scrise care aduc Argumente Serioase
împotriva Versiunii Oficiale !!!
Desigur că sunt posibile mai multe explicații asupra celor petrecute,
plecând de la implicarea directă a Serviciilor Secrete americane sau de
aiurea, sau numai „alimentarea și tolerarea” de către acestea a unei
astfel de acțiuni „spectaculoase”. Dacă totuși teroriștii au surprins
Serviciile și Apărarea, înseamnă că SUA este un „gigant cu picioare de
lut”, ceea ce nu este tocmai măgulitor.
Părerea mea este că este o acțiune de FALSE FLAG, așa cum Serviciile
au produs de multe ori în Istoria recentă în Vietnam, Irak, Libia,
Iugoslavia, Siria, deci nu avem o Teorie, ci o adevărată Conspirație, care
a dus la declanșarea unui așa-zis Război Împotriva Terorismului și la
Limitarea Drastică A Libertăților Individuale La Nivel Global (PATRIOT
ACT).
CUI BONO ?
Este inutil să sugerez un răspuns…
Din păcate, după părerea mea, chiar și Autorii PI au căzut în CAPCANA
OWO !?
Iată o confirmare de ultim moment :
https://www.rt.com/news/574490-cia-dirty-deeds-nine-eleven/

4. FLAT EARTH

Aceasta este o Teorie care are tot mai multă atenție în cercuri tot mai
largi de populație.
Mulți fac referiri la Scrieri Religioase și Antice, iar alții caută să
demonstreze „pe teren” această Teorie.
Eu o să reamintesc doar una din destăinuirile din Cărțile Autorilor PI,
cu oarecare legătură cu acest subiect: ceea ce este demonstrat de
Iluminiști și chiar și de eminenți oameni de știință (vezi de exemplu Max
Plank ), este că „Materia Nu Există Ca Atare”.
Dacă privim Pământul din acest punct de vedere, rezultă că e de fapt,
ca toate cele din Lumea Materială, o „Iluzie”, o „Interpretare A
Simțurilor Noastre”, care poate fi parțială sau greșită, datorită
limitelor noastre perceptive.
Nu știu de ce, dar în acest context mie îmi vine în gând și RIEMANN
SPHERE ( https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_sphere )… las pe alții
mai deștepți ca mine să stabilească dacă poate fi vreo legătură, sau nu.
Mai mult, dacă ne referim la MATRIX, un film des citat de Autorii PI,
existența unui ARHITECT care „programează omenirea”, poate
deschide noi căi de interpretare a Realității. Această Entitate
Superioară poate face chiar greșeli de programare și poate introduce
involuntar BUG-uri ( https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug ) ce
compromit întregul program și implică necesitatea unui DEBUGGING.
Suntem oare participanți inconștienți într-un Mare Joc al unor Entități
Superioare ? Păi și noi „ne jucăm” cu ființe inferioare, iar cum As Above
So Below, nu exclud 100% Ferma Animalelor numite OM… și mai e unul care a scris o carte cu acest titlu…
Suntem oare în proximitatea unui DEBUGGING ?
Să fie legat de THE GRAND RESET ?

CONCLUZII

Personal, nu mă pronunț în favoarea niciunei Teorii, fiind doar… Teorii,
iar competențele mele sunt limitate.
Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm să ne informăm din „surse
alternative”… nu se știe de unde sare iepurele !?
Desigur că anumite argumente sunt ridicole, dar altele, NU !
Tocmai faptul că tot mai mulți oameni pricep că Trăim Într-un IMPERIU
AL MINCIUNII, alimentează NEÎNCREDEREA tot mai mare în SISTEM și
tot ce acesta produce… și asta poate fi o cauză a necesității
DEBUGGING-ului unui eventual ARHITECT.


SHIP OF FOOLS ( english )

Aprile 1st, 2023 No Comments   Posted in Senza categoria

Motto: “The masters have been liquidated: the morality of the common man has triumphed” – Nietzsche

15

From the very beginning, I warn that these lines are not to the liking of the “democratic majority”, because for various reasons, its representatives will find themselves in total or partial disagreement with what I wrote.

I also mention that I do not write for my own popularity, or suffering from the opinions of the Herd, and I do not write for money either, being a follower of the FREE SOURCE SPIRIT.

Already some will revolt for my language, considering it an expression of CONTEMPT FOR THE MASSES, when in fact it is only an expression of a last desperate attempt to WAKE UP, not only of the Romanians, but of the entire Humanity in great danger of TOTAL EXTINCTION, or only PARTIAL.

Of course, the Defenders of Political Correctness and the Ignorants – Defenders of the Current System, will jump up their asses, not contemplating such an eventuality, while I consider it a CERTAINTY… and I will further argue WHY. They are exactly in the position of those who IGNORE MATERIAL DEATH, even though it is a CERTAINTY, and who only when they realize that they are on its threshold, WAKE UP TO THE REALITY.

Well, I believe that Humanity is in this situation and I hope that more and more people will understand this and take an Attitude, before it is too late… this is the Purpose of this book which is not the fruit of CONTEMPT, but of LOVE !!

I don’t consider myself to be the holder of the ABSOLUTE TRUTH by any means, but I think I’m much closer to it than the “democratic vast majority”. Almost everything I have written so far has come true, and that is because I have not stopped INFORMING myself from “alternative sources” to those of the Slave System designed by the Evil Elite to control and rule the World. They have imposed their own Narrative through all the immense means at its disposal, possible today thanks to the Technological Revolution in act. Whoever drinks exclusively from this Narrative, is nothing but a DRONE, an IGNAVO.

https://www.youtube.com/watch?v=SC5OOD6lrH4


PARADISE INC. – ”Function or Perish”

We are forced by rules and worth

16
Transformed to spinless whores
Blinded from consume and media
Outwardnesses and greed
A nightmare nicely wrapped in gold
Stuffed in our heads
And we just accept
In our human density
Bread and games modern
I call it enslavement
A mental enslavement
And you call it life!
We crawl lick asses all day
We steal adn we betray
We work and creep for more success
Painting for wastly richness
Envious
Envious of the one
Who’s got the biggest car
Who’s got the biggest gun
And of course biggest one!
We rush behind all trends
There is no time to spend
We would buy a heap of shit
If some trends demands it
At the expense of all others
We suck up all through this life
That is how we learned to be
That is all, all we can see
Run! Run for your life!
In the world cold and insane.
Totally insane!
Carve out your life!
In a world, where only the bastards survive.
Choke on your lies!
In a world so insensate.
Damn insensate!
Accept the truth!
Cause it is just like it is.
Function or perish!
We have to function or perish

17
We’re slaves of their world
And to stay alive…
We sold our souls!


DISCONNECT FROM THIS NARRATIVE !!!

Only in this way you will Disarm the Slave System !!!

I’ve been doing this for a long time, so it’s possible. Whoever does not fit into this Course, will pay the Policy sooner or later. I hope they will be as few as possible. A New World is possible provided a New Paradigm is implemented. Even the Occult Elite understood that Mankind is on the brink of a Great Revolution and that is why they are Desperate that they may lose CONTROL and act accordingly, but in a Chaotic and Irrational way.

For the “great democratic majority”, this Chaos successfully prevents the perception of the true Problems of Mankind, thus Disarming it for the eventuality of AWAKENING.

We live in times inundated by the Old World Order with countless Contradictions and Divisions in an attempt to divert humanity’s attention from the Revolution.

The system desperately opens more and more Overton Windows, which will soon be closed.

For the few who are Informed according to the requirements of Evolution, Chaos is nothing more than a Sign of Systemic Weakness, which can only lead to Revolution.

https://www.youtube.com/watch?v=7TpCt7rrOF8
Lazarus A.D. – Album: The Onslaught (2007)

Revolution

Mourn the dead of the revolution
They know not of what they’ve done
Unify for retaliation
None for all, and all for one
Three to live
One to kill
We’ve got body bags to fill
Lacerate this entire nation
It cannot be ignored
Send them down to die
Without a care

18

Betray the people’s trust with prayer
Honor the dead for determination
Spirits of unborn war
Dare to rise to the revolution
They know not what’s yet to come
Remains of men
Pave the roads to end
This disgrace we call our nation
In the end of the revolution
A new age has just begun
Unified
JustifiedNone for all
And all for one

Soon Occam’s Razor will naturally do its duty and all current Futility and Irrationality will disappear with the Old World Order’s loss of Control. THE PYTHAGOREIC ILLUMINISTS aim to demolish this Control and implement an Illuminist Meritocratic System that truly cultivates the General Interest. Personally, I applied the Illuminism Principles to a Communitarian System with deep roots in the Carpatho-Danube-Pontic Space (OBȘTI).

Unfortunately, most of the illuminists are absent from the Anti-System Battlefield today, thus lending a helping hand to the current Psychopathic Elite who oppose the Paradigm Shift by all means at their disposal!?
The Dialectic Process can be delayed, but not stopped !!!

A New Synthesis is about to be made on the ruins of Capitalism and Communism: ILLUMINIST MERITOCRATIC COMMUNITARIANISM.

REASON will finally defeat the PSYCHOPATHIC NARRATIVE of the Old World Order and we will have a New World Order, totally opposed to the conception circulated today by the PSYCHOPATHIC ELITE.

OWO is confused by the “democratic majority” with the ILLUMINATI which is totally FALSE and previous books detail this TRUTH.

As the main argument in support of this, I mention that the ILLUMINATI have produced over 200 books that represent the greatest DISCOVERY OF KNOWLEDGE in Human History, treating coherently and completely, at 360 degrees, all the fields of Math,


19
Philosophy, Psychology, Sociology, History , Quantum Physics,
Religions and others.

– What did the FALSE ILLUMINATI produce?

– EMPIRE OF LIES.

This is why we Pythagorean llluminists call them by their true name:

THE ENDARKNED.

Their basis is MYTH, DEVILISH NARRATIVE, LIE, INDIVIDUALISM.

They activate in humans the REPTILIAN BRAIN and the LIMBIC BRAIN, responsible for SENSES and EMOTIONS, while we activate the NEOCORTEX, responsible for REASON (see Triune Brain).

They fuel the illusions of the Lower Personality types concerned with Senses and Emotions and less with Reason (see Myers-Briggs Personality Tests).

THE ELITE OF THE OLD WORLD ORDER is at the helm of the
SHIP OF FOOLS (Plato) and they will sink it if it is not thrown overboard!

THE SHIP OF FOOLS is a HOLOMOVEMENT as all that is perceived as the Dimensional Universe and is in these times in the hands of FOOLS. QUANTUM PHYSICS clarifies this Holographic concept:

“MATTER as such does not exist”, it is only an Illusion of our Senses, being in fact a Creation of the MENTAL UNIVERSE, of the DIMENSIONLESS UNIVERSE, of the FREQUENCY DOMAIN.

Pythagorean Illuminism claims that the MATTER of the Dimensional Universe is by definition Evil, being Broken Light, as opposed to the Pure Light of the Dimensionless Universe. Religiously, the idea is that Matter is the creation of Satan (YHWH), and Pure Light, the Domain of Frequencies, the Dimensionless Universe, is the domain of Lucifer.

The synthesis of these domains is the domain of ABRAXAS. Thus, the Broken Light tends by BECOMING to recompose itself into Pure Light, after which the Cycle will resume due to the necessity of Eternal Evolution, producing a New Big Bang.

FOURIER TRANSFORMS are the mathematical expression of the relationship between the two components of the Universe, and the EULER FORMULA, not coincidentally called the GOD FORMULA, is the mathematical expression of all Frequencies that manifest in the Universe.

For details, read my previous books, or even better, at least the 32 books in the “GOD SERIES” by Mike Hockney.

Once the Pythagorean Illuminism is even partially understood, one can deduce WHY we are on a SHIP OF FOOLS and what its End will be.

20

Let’s begin to analyze WHY we are today on a veritable SHIP OF FOOLS, contemplating some of the IRRATIONALITIES promoted by the OLD WORLD ORDER (OWO), through its membership:

WORLD ECONOMIC FORUM

Everyone knows the existence of this Global Elitist Organization.

I will not be in the camp of those who criticize their attitudes regarding Religions, Democracy, Politicism, Sustainability, Environmentalism, except to the extent that they have a MANIPULATIVE and IRRATIONAL basis. Unlike them, we have other Solutions for a New World, even if we often identify the same Problems of the day. Our Principles are Clear and Rational, while they breed Confusion and Inconsistency leading to Irrationality.

Many “Gatekeepers”, people who are in Satan’s service knowingly or unknowingly, claim that WEF attendees are Neo-Marxists, which is totally FALSE. If one believes that Schwab, Soros, or King Charles and their entire Privileged Gang have gone mad on the Marxist Way, they can only be ridiculed and ignored. Their real ideological roots can be found in the FABIAN SOCIETY, supposed to be of Leftist orientation, but in reality Liberal-Globalist. In my previous books I have exposed these “wolves in sheep’s clothing”, so I will not repeat it.

The WEF AGENDA is insane and calls for DEPOPULATION OF THE PLANET THROUGH VIOLENT MEANS, while we propose NON-TRAUMATIC DEPOPULATION, in the long term, through AWARENESS OF THE PROBLEM by all of humanity. MATHEMATICS clearly tells us that we have to change our Way of Life and Number due to the UNSUSTAINABILITY in the RESOURCES – CONSUMPTION ratio.

DEPOPULATION was started many decades ago and today we already know some concrete measures of OWO in this direction:

Classic and Hybrid Wars are no longer enough today, the number of Slaves needed by the Occult Elite is getting smaller and smaller. Many GATEKEEPERS do not realize that even their elimination is foreseen, the Pyramid of Power to have only two components: THEM and US.

Today we are witnessing the proliferation of Weapons of Mass Destruction, Biological Weapons, Caused Pandemics, Tectonic Weapons, Chemical Weapons, Climate Weapons, we are witnessing the

21
vertiginous drop in the Intelligence Quotient of the masses, the Forced Reduction of Fertility (in men we have a 50% drop in the last 50 years), of Average Age, of Health, of School and University Education, of Food Quality.

THE GRAND RESET envisioned by the Psychopathic Occult Elite aims for a Right-Wing Meritocracy, where MERIT is given by WEALTH, not COMPETENCE.

They say “YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy”, not “WE’ll own nothing and WE’ll be happy”.

This explains why their CRAZY SOLUTIONS are applicable to the MASSES, but not to them.

– They want the Carbon Footprint Reduction, but not for them, who are the biggest consumers. There are Scientific Studies that clearly demonstrate that Mankind’s Influence on the Climate exists, but it is minuscule, so Draconian Measures regarding the Food Chain are not required. Gradual and Conscious Reduction of the Planetary Population would offset even this problem. IRRATIONALLY, the OWO Elite are propagating this Problem and at the same time, flying to DAVOS with hundreds of private jets. They also fill the sky with dozens of planes producing CHEMTRAILS, which are not surely Vitamins!?

Reducing the Carbon Footprint makes sense if we refer to the Unsustainability of the current System, but the measures required are different from many of those envisaged by OWO.

For example, Electric Transport as practiced today based on current technologies, is justified for Goods and Passengers, but not for Individual Transport. It is true that it must be drastically reduced and directed towards Shared Transport, but its ongoing electrification is Irrational precisely because of the paradoxical increase of the Carbon Footprint and the Consumption of Mineral Resources resulting.

– They want to eliminate PRIVATE PROPERTY, but only for the masses, not for themselves. And we want to eliminate private property, but for EVERYONE!!! That is why we promoted with the Dacia Movement the COMMUNITARIAN MERITOCRATIC ILLUMINISM.

COMMUNITARIAN PROPERTY combined with LARGE COMMUNITY AUTONOMY under the exclusive leadership of the Illuminist Meritocratic Powerfull State, is the Solution for the Future.


22

– They want to introduce Digitization, which can be useful to humanity, but they conceive it exclusively for the purpose of CONTROL of the global population through the contribution of BIG TECH, not for the cultivation of the General Interest.

Digitalization as designed by OWO leads to nothing but the expansion of IDIOCRACY and CONTROL.

China is very advanced in this field, but we do not yet know to what extent it is intended to serve the General Interest, since CAPITALISM and NEO-LIBERAL GLOBALISM have not been definitively eradicated. Only in a society like the one we the Pythagorean Illuminists are projecting, this General Interest can be guaranteed. And the Dacia Movement is considering such Digitization and we have been supporting it for over 12 years. The first condition that must be ensured is the Demolition of Capitalism and the implementation of the ILLUMINIST MERITOCRACY Synthesis.

– They want to introduce Artificial Intelligence (AI) in essential areas, but only to ensure their Control of the Masses. They do not have the Intellectual capacity to understand that its excessive use actually leads to the dramatic decline of Human Intelligence, paving the way for IDIOCRACY.

Many GATEKEEPERs don’t even realize the future that is in store for them
too!? Doctors, Police, Military, State Officials, Politicians, Educators, Scientists, Entrepreneurs from all fields and so on. they will disappear and be replaced by AI. This aspect can be viewed by the Ignorant with satisfaction, without understanding the Mental and Social Consequences on the level of all mankind.

HUMANITY’S PROGRESS can be ensured exclusively by HUMAN INTELLIGENCE !!! Artificial Intelligence can help us in the process of Becoming, but only if it is put at the service of the General Interest, not the Interest of the PSYCHOPATHIC ELITE as at present!

– They exclusively want ALLOPATHIC MEDICINE, but not NATURAL MEDICINE, because that is how BIG PHARMA‘s interests are cultivated. It has been known since the World, that “Mother Nature produces Cures for all Diseases”. Many of these Cures are now Patented by Big Pharma and only the FREE SOURCE SPIRIT can put an end to this ABUSE, as we have designed at the Dacia Movement.

23
We are flooded with BIG PHARMA’s most of the time Lying Advertising at every step: The Elite wants us SICK, not HEALTHY… anyone who didn’t understand this is an IGNORANT, a GATEKEEPER.

– They want a World Government, an Unipolar World, which is why they support, for example, Wars against those who want a Multipolar World. See Libya, Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, Syria, Ukraine etc.

Speaking of these Wars, we wonder how to reconcile Global Warming and Pollution, with tens of thousands of Bombings, Tanks, Planes, Missiles, while we are advised to “warm” and “pollute” less!?

For the sake of Unipolarism, the Coal Mines are reopened and the Liquefied Shale Gas transported în Europe with high energy consumption is intensively used, although it is known with certainty that its extraction seriously damages the Environment!?

Isn’t this proof of INSANITY???

– They want us to eat Insects because domestic animal farts affect the Carbon Footprint. It is true that Excess Meat, like all Excesses, harms us and the Environment, but why is there no proper EDUCATION and we still see Advertising from McDonald’s and other Multinationals that poison us with their filth?

Why is it ignored that Carbon (6-6-6) is the basis of the existence of Flora and therefore also of Fauna???

– They want us to eat
Artificial Meat, but on our risks as in the case of otherwise mandatory Vaccines. The madness starts from the idea that they consider themselves true Gods and that they can do what Nature has done in thousands of years!? In reality, they are only under the Dunning-Kruger Effect.

– They want to create a single half-breed race (see Kalergi Plan), while on the other hand they talk about Biological Diversity, which is a guarantee of Evolution.
Isn’t this proof of INSANITY?

– They want to force Materialistic Empiricist Science on us and behave like true Gods, when in fact they are only the Dark Side of it. Nanotechnologies applied to DNA, Geoengineering, Chemtrails, Genetically Modified Organisms, Tectonic Weapons, Intensive Chemization, Allopathic Medicine and more, are nothing more than the

24
work of FOOLS who ignore the NATURAL LAWS. It is certainly known, for example, about the existence of
CHEMTRAILS, and yet there are few who understand their HARMFULNESS. If there was anything for the benefit of mankind, the opportunity would not be missed to reveal it. The fact that it is Ignored, Ridiculed and considered only a Conspiracy Theory, clearly denotes their obscure character. I have personally seen three planes that for two hours simultaneously produced dozens of circles of CHEMTRAILS in the sky… of course no airliner does that for any reason.

Who is behind this massive consumption of Resources and WHY?

Why is atmospheric POLLUTION stimulated (and not only), when Greta&co is promoted by the System on a contrary directive?

Of course it’s about the PSYCHOPATHIC ELITE.

– They laid the foundations of IDIOCRACY hoping to “anesthetize” the Mind of Mankind and Control it easily, but they did not understand the Collateral Effects: the countries that refuse this approach, will have an Evolution, while the IDIOCRACY will produce INVOLUTION and therefore LOSS OF POWER . China and Russia are the outpost of such an approach.

While the new western generations are constantly being driven towards WOKE IDEOLOGY, Russia and China are manifesting for KNOWLEDGE. To confirm this course in the case of Romania and not only, it is enough to note the Descending Course of SCHOOL EDUCATION, even related to the Communist Regime.

The conclusion is that the Old World Order wants us STUPID, so that they can Control us more easily!

– In accordance with the requirements of
WOKE IDEOLOGY, OWO wants to implement a Paradigm according to which Minorities of all kinds must be assured not only Equality in Rights, but even Advantages. In this way, the Exceptions to the Rules Become the Norm, which is against the Natural Laws.

Wild Emigration, Egalitarian Feminism, Transgenderism, Homosexuality, are not only tolerated but encouraged.

I recently read about a scientific study on Rats, which demonstrates, including for Human Society, the certainty that EXTINCTION is lurking in the current social conditions. This explains the increasing magnitude of these DEVIATIONS FROM NORMALITY, which were observed in Rats.


25

Who else can have such an Agenda, but an Assembly of Fools?

– WEF unconditionally supports UNIPOLARISM as we see in the current Civil War in Ukraine.

This attitude is IRRATIONAL, because the Dialectical Process is interrupted by the enforced lack of an Antithesis. However, this Antithesis is created Naturally, thus the BRICS has emerged and is expanding.

More and more nations are “exiting the dominance of the dollar” for several reasons:

1. Switch to RESOURCE-based Currencies, not KEYBOARDS located in western capitals. The “rebellious” countries began to use their own national currencies among themselves, and the practical BARTER exchange, i.e. resources for resources, which the DACIA MOVEMENT envisioned many years ago as a fair way of commercial exchange, is becoming more and more favored .

2. The era of GLOBAL RESOURCE THEFT is over for the Old Colonialists and with it, the Standard of Living of the Western population is in free fall, creating the conditions for an INTERNAL and later GLOBAL REVOLUTION.

Russia, and especially China, are becoming the “new colonizers”, who are not only dealing with RESOURCE STEALING, but instead offer Investments in Infrastructures, Education, Health, etc. what the West is not able to do.

3. When it came to isolated countries such as Romania and the rest of the ex-communist countries, Libya, Iraq, Afghanistan, Syria, etc. it was simple for the West to smother the “centrifugal tendencies” one by one. Now we have two great Economic, Financial and Military powers around which more and more nations are gathering, which can no longer be tamed.

THE DECLINE OF THE WEST predicted since the beginning of the last century by Oswald Spengler is materializing today!!!

Of course, in their Desperation, the Western elites can stop this course by GENERAL or PARTIAL EXTINCTION, which is why it is absolutely necessary to WAKE UP ALL HUMANITY and THROW OVERBOARD THE

26

PSYCHOPA
THIC ELITE!!!

THE SHIP OF FOOLS is about to SINK!!!

https://www.youtube.com/watch?v=lsKFwKsxY70

PARADISE INC. -”This World – Lyrics


”Drown… again it’s all drowning in blood
The  creation’s crown is back at its work
Our  gods, our lies justify all our deeds
Yet we still call ourselves “homo sapiens”

Eye for an eye to the utmost
No  remorse and no repent
Lie  for a lie – never disclose
It goes on towards the bitter end

Hey!  We are the creation’s crown!
We kill and bring ourselves down!
At that time like today: eye for an eye!

Hey, let’s celebrate that success
By  our human progress!
At that time like today, we destroy… this world!
And we spread and we rise and devour this world
Like a cancerous cell – we destroy‚ ’til we fall
Our business is death and we’re doing it well
We are one, we are mankind and
We’re heading for Hell

Hey! We are the creation’s crown!
We kill and bring ourselves down!
At that time like today: eye for an eye!

Hey, let’s celebrate that success
By our human progress!
At that time like today, we destroy… this world!


27CORABIA NEBUNILOR

Aprile 1st, 2023 No Comments   Posted in Senza categoria

( română – engleză )


Motto :“Maeştrii au fost lichidați: moralitatea omului de rând a triumfat” – Nietzsche

Traducerea în engleză la adresa:
https://www.academia.edu/99450214/CORABIA_NEBUNILOR

1
De la bun început avertizez că aceste rânduri nu sunt pe placul „majorității democratice”, deoarece pentru diverse motive, reprezentanții acesteia se vor găsi în dezacord total sau parțial cu cele scrise de mine.
Menționez de asemenea că nu scriu pentru propria popularitate, durându-mă în c
ot de opiniile Turmei, și nu scriu nici pentru bani, fiind eu adeptul SPIRITULUI FREE SOURCE.
Deja unii se vor revolta pentru limbajul meu, considerându-l expresie a DISPREȚULUI PENTRU MASE, când de fapt e numai expresie a unei ultime încercări disperate de DEȘTEPTARE, nu numai a românilor, ci a întregii Omeniri aflată în mare pericol de EXTINCȚIE TOTALĂ, sau numai PARȚIALĂ.
Desigur că Apărătorii Corectitudinii Politice și Ignoranții – Apărători Ai Sistemului Actual, vor sări de cur în sus, necontemplând o astfel de eventualitate, în vreme ce eu o consider o CERTITUDINE… și o să argumentez în continuare DE CE. Aceștia sunt exact în postura celor care IGNORĂ MOARTEA MATERIALĂ, deși e o CERTITUDINE și care numai când pricep că sunt în pragul ei, se DEȘTEAPTĂ LA REALITATE.
Ei bine, eu consider că Omenirea este în această situație și sper ca tot mai muți să priceapă asta și să ia Atitudine, până nu va fi prea târziu… ăsta e Scopul acestei cărți care nu e rod al DISPREȚULUI, ci al IUBIRII, aș spune PĂRINTEȘTI !!!
Nu mă consider nicidecum un deținător al ADEVĂRULUI ABSOLUT, dar cred că sunt mult mai aproape de acesta decât „marea majoritate democratică”. Aproape tot ce am scris până acum s-a adeverit, și asta deoarece nu am încetat să mă INFORMEZ din „surse alternative” celor ale Sistemului Sclavagist concepute de Elita Diabolică pentru a controla și conduce Lumea. Aceasta a impus Propria Narativă prin toate mijloacele imense pe care le are la dispoziție, posibile azi datorită Revoluției Tehnologice în act. Cine se adapă exclusiv din această Narativă, nu este altceva decât o DRONĂ, un IGNAVO .

https://www.youtube.com/watch?v=SC5OOD6lrH4


PARADISE INC. – ”Function or Perish”

We are forced by rules and worth
Transformed to spinless whores

2
Blinded from consume and media
Outwardnesses and greed
A nightmare nicely wrapped in gold
Stuffed in our heads
And we just accept
In our human density
Bread and games modern
I call it enslavement
A mental enslavement
And you call it life!
We crawl lick asses all day
We steal adn we betray
We work and creep for more success
Painting for wastly richness
Envious
Envious of the one
Who’s got the biggest car
Who’s got the biggest gun
And of course biggest one!
We rush behind all trends
There is no time to spend
We would buy a heap of shit
If some trends demands it
At the expense of all others
We suck up all through this life
That is how we learned to be
That is all, all we can see
Run! Run for your life!
In the world cold and insane.
Totally insane!
Carve out your life!
In a world, where only the bastards survive.
Choke on your lies!
In a world so insensate.
Damn insensate!
Accept the truth!
Cause it is just like it is.
Function or perish!
We have to function or perish
We’re slaves of their world

3
And to stay alive…
We sold our souls!
Run! Run for your life!
In the world cold and insane.
Totally insane!
Carve out your life!
In a world, where only the bastards survive.
Choke on your lies!
In a world so insensate.
Damn insensate!
Accept the truth!
Cause it is just like it is.
Function or perish!

RUPEȚI CONEXIUNEA LA ACEASTĂ NARATIVĂ !!!
Numai Astfel Veți Dezarma Sistemul
Sclavagist !!!
Eu am făcut asta de mult timp, deci e posibil.
Cine nu se va încadra în acest Parcurs, va plăti Polița mai devreme sau mai târziu. Sper ca aceștia să fie tot mai puțini posibil. O Nouă Lume este posibilă cu condiția implementării unei Noi Paradigme. Până și Elita Ocultă a priceput că Omenirea este în pragul unei Mari Revoluții și de aceea e Disperată că poate pierde CONTROLUL și acționează în consecință, dar în mod Haotic și Irațional.
Pentru „marea majoritate democratică”, acest Haos împiedică cu succes percepția adevăratelor Probleme ale Omenirii, deci o Dezarmează pentru eventualitatea DEȘTEPTĂRII.
Trăim vremuri inundate de către Vechea Ordine Mondială cu nenumărate Contradicții și Divizări, în încercarea de a abate atenția omenirii de la Revoluție.
Sistemul deschide disperat tot mai multe Ferestre Overton, care curând vor fi închise.

Pentru cei puțini care sunt Informați corespunzător cerințelor Evoluției, Haosul nu este altceva decât Semn De Slăbiciune Sistemică, ce nu poate duce decât la
Revoluție.

https://www.youtube.com/watch?v=7TpCt7rrOF8
Lazarus A.D. – Album: The Onslaught (2007)

Revolution

Mourn the dead of the revolution
They know not of what they’ve done
4
Unify for retaliationNone for all, and all for on e
Three to live
One to kill
We’ve got body bags to fill
Lacerate this entire nation
It cannot be ignored
Send them down to die
Without a care
Betray the people’s trust with prayer
Honor the dead for determination
Spirits of unborn war
Dare to rise to the revolution
They know not what’s yet to come
Remains of men
Pave the roads to end
This disgrace we call our nation
In the end of the revolution
A new age has just begun
Unified
Justified
None for all
And all for one

Curând, Briciul Lui Occam își va face în mod natural datoria și toate Futilitățile și Iraționalitățile actuale vor dispare odată cu pierderea Controlului de către Vechea Ordine Mondială.
ILUMINIȘTII PITAGOREICI au ca scop demolarea acestui Control și implementarea unui Sistem Meritocratic Iluminist, care să cultive cu adevărat Interesul General.
Personal, am aplicat Principiile Iluministe
unui Sistem Comunitarian cu rădăcini profunde în Spațiul Carpato-Dunăreano-Pontic (OBȘTILE).
Din păcate, majoritatea iluminiștilor sunt absenți azi de pe Câmpul De Luptă Împotriva Sistemului, dând astfel o mână de ajutor actualei Elite Psihopatice ce se opune Schimbării De Paradigmă prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție !?
Procesul Dialectic poate fi întârziat, dar nu oprit !!!
O Nouă Sinteză este pe cale de a se face pe ruinele Capitalismului și

5
Comunismului: COMUNITARIANISMUL MERITOCRATIC ILUMINIST.
RAȚIUNEA va învinge în cele din urmă NARATIVA PSIHOPATICĂ a Vechii Ordini Mondiale și vom avea O Nouă Ordine Mondială, total opusă concepției vehiculate
azi de ELITA OCULTĂ PSIHOPATICĂ.
OWO este confundată de „majoritatea democratică” cu ILLUMINATI, ceea ce este total FALS, iar cărțile anterioare detaliază acest ADEVĂR.
Ca argument principal în susținerea acestuia, menționez că adevărații ILLUMINATI au produs peste 200 de cărți ce reprezintă cea mai mare DESTĂINUIRE DE CUNOAȘTERE din Istoria Omenirii, tratând coerent și complet, la 360 de grade, toate domeniile Matematici, Filosofiei, Psihologiei, Sociologiei, Istoriei, Fizicii Cuantice, Religiilor șamd.
– Ce au produs FALȘII ILLUMINATI ?
– IMPERIUL MINCIUNII.
Iată de ce noi iluminiștii pitagoreici îi numim cu adevăratul lor nume:
ÎNTUNECAȚII.
Baza lor este MITHOS, NARATIVA DIABOLICĂ, MINCIUNA, INDIVIDUALISMUL.
Ei activează la oameni CREIERUL REPTILIAN și cel LIMBIC, responsabile de SIMȚURI și EMOȚII, în vreme ce noi activăm NEOCORTEXUL, responsabil de RAȚIUNE
(vezi Triune Brain).
Ei alimentează iluziile tipurilor de Personalitate Inferioare preocupate de Simțuri și Emoții și mai deloc de Rațiune (vezi Testele de Personalitate Myers-Briggs).
ELITA VECHII ORDINI MONDIALE se află la cârma
CORABIEI NEBUNILOR (Platon) și o vor scufunda dacă nu e aruncată peste bord !
CORABIA NEBUNILOR este un HOLOMOVEMENT ca tot ceea ce este perceput ca Univers Dimensional și se află în aceste vremuri pe mâna NEBUNILOR. FIZICA CUANTICĂ lămurește acest concept Holografic:
„MATERIA ca atare nu există
, ci e doar o Iluzie a Simțurilor noastre, fiind de fapt o Creație a UNIVERSULUI MENTAL, a UNIVERSULUI ADIMENSIONAL, a DOMENIULUI FRECVENȚELOR.
Iluminismul Pitagoreic susține că MATERIA din Universul Dimensional este prin definiție Rea, fiind Lumină Ruptă, spre deosebire de Lumina Pură din Universul Adimensional . Dpdv Religios, se susține ideea că Materia este creația Satanei (YHWH), iar Lumina Pură, Domeniul Frecvențelor, Universul Adimensional, este domeniul lui Lucifer.
S
inteza acestor domenii este domeniul lui ABRAXAS. Astfel, Lumina Ruptă tinde prin BECOMING să se recompună în Lumină Pură, după care Ciclul se va relua din necesitatea Evoluției Eterne, producându-se un Nou Big Bang.

6
TRANSFORMATELE FOURIER sunt expresia matematică a Relației dintre cele două componente ale Universului, iar FORMULA EULER numită nu întâmplător GOD FORMULA, este expresia matematică a tuturor Frecvențelor ce se manifestă în Univers.
Pentru detalii, citiți cărțile mele anterioare, sau și mai bine, cel puțin cele 32 de cărți din
”GOD SERIES” de Mike Hockney.
Odată înțeles chiar și parțial Iluminismul Pitagoreic, se poate deduce DE CE suntem pe o CORABIE A NEBUNILOR și care va fi Sfârșitul acesteia.

Să începem să analizăm DE CE suntem azi pe o adevărată CORABIE A NEBUNILOR, contemplând câteva din IRAȚIONALITĂȚILE promovate de VECHEA ORDINE MONDIALĂ (OWO), prin Intermediul ultimei sale găselnițe:

WORLD ECONOMIC FORUM

Toată lumea cât de cât informată,
a aflat de existența acestei Organizații Elitiste Globale.
Nu o să mă situez în tabăra celor care îi reproșează atitudinile referitoare la Religii, Democrație, Politicianism, Sustenabilitate, Ambientalism, decât în măsura în care acestea au o bază MANIPULATOARE și IRAȚIONALĂ. Spre deosebire de Ei, noi avem alte Soluții pentru O Nouă Lume, chiar dacă identificăm
de multe ori aceleași Probleme la ordinea zilei. Principiile noastre sunt Clare și Raționale, în vreme ce ei seamănă Confuzia și Inconsecvența ce conduc la Iraționalitate.
Mulți
„Gatekeeper”, oameni care se află în slujba Satanei cu știință sau fără, afirmă că participanții la WEF ar fi Neo-marxiști, ceea ce este total FALS. Dacă cineva crede că Schwab, Soros, sau regele Charles și toată Gașca lor de Privilegiați au luat-o razna pe Calea Marxistă, nu poate fi decât ridiculizat și ignorat. Rădăcinile lor ideologice se regăsesc în FABIAN SOCIETY, presupus de orientare Stângistă, dar în realitate Liberal- Globalistă. În cărțile mele anterioare am demascat acești „lupi în blană de oaie”, deci nu o să revin.

AGENDA WEF este nebunească și prevede DEPOPULAREA PLANETEI PRIN MIJLOACE VIOLENTE, în vreme ce noi propunem o DEPOPULARE NETRAUMATICĂ, pe termen lung, prin CONȘTIENTIZAREA PROBLEMEI de către întreaga omenire. MATEMATICA ne spune clar că trebuie să ne

7
schimbăm Modul De Viață
și Numărul datorită NESUSTENABILITĂȚII în raportul RESURSE – CONSUM.

DEPOPULAREA este începută cu multe decenii în urmă și azi cunoaștem deja câteva măsuri concrete ale OWO în această direcție:
Războaiele Clasice și Hibride nu mai sunt suficiente azi, numărul Sclavilor necesari Elitei Oculte fiind tot mai mic. Mulți GATEKEEPERS nu realizează că se preconizează chiar și eliminarea lor, Piramida Puterii urmând a avea doar două componente: EI și NOI.
Asistăm azi la proliferarea Armelor De Distrugere În Masă, Armelor Biologice, Pandemiilor Provocate, Armelor Tectonice, Armelor Chimice, Armelor Climatice, asistăm la scăderea vertiginoasă a Coeficientului De Inteligență al maselor, la Reducerea Forțată a Fertilității (la bărbați avem o scădere de 50% în ultimii 50 de ani), a Vârstei Medii, a Stării De Sănătate, a Educației Școlare și Universitare, a Calității Hranei.

THE GRAND RESET imaginat de Elita Ocultă Psihopatică are ca Scop o Meritocrație De Dreapta, în care MERITUL e dat de AVERE, ci nu de COMPETENȚĂ.
Ei spun
”YOU’ll own nothing and YOU’ll be happy”, ci nu ”WE’ll own nothing and WE’ll be happy”.
Așa se explică de ce SOLUȚIILE lor NEBUNEȘTI sunt aplicabile MASEI, ci nu lor.

– Vor Reducerea
Amprentei De Carbon, dar nu și pentru ei, care sunt cei mai mari consumatori. Există Studii Științifice care demonstrează clar că Influența Omenirii asupra Climei există, dar este infimă, deci nu se impun Măsuri Draconice în privința Lanțului Alimentar. Reducerea Treptată și Conștientă a Populației Planetare ar compensa până și această problemă. În mod IRAȚIONAL, Elita OWO propagă această Problemă și concomitent, zboară la DAVOS cu sute de avioane private. Ba mai umplu și cerul cu zeci de avioane ce produc CHEMTRAILS, care numai Vitamine nu sunt !?
Reducerea Amprentei de Carbon are sens dacă ne raportăm la Nesustenabilitatea Sistemului actual, dar măsurile ce se impun, sunt altele decât multe din cele preconizate de OWO.
De exemplu, Transportul Electric așa cum se practică azi pe baza actualelor tehnologii, este justificat pentru Mărfuri și Călători, dar nu și pentru Transportul Individual. E drept că acesta trebuie redus drastic și direcționat spre Transportul În Comun, dar electrificarea acestuia care este în curs, este Irațională tocmai datorită creșterii paradoxale a

8
Amprentei de Carbon și a Consumului de Resurse Minerale pe care le comportă.


Vor să elimine PROPRIETATEA PRIVATĂ, dar numai pentru mase, ci nu și pentru ei. Și noi vrem să eliminăm proprietatea privată,dar pentru TOȚI !!! De aceea am promovat cu Mișcarea Dacia COMUNITARIANISMUL MERITOCRATIC ILUMINIST.
PROPRIETATEA INDIVIZĂ coroborată cu LARGILE AUTONOMII COMUNITARE sub conducerea exclusivă a Statului Puternic Meritocratic Iluminist, este Soluția pentru Viitor.

– Vor să introducă
Digitalizarea, ceea ce poate fi util omenirii, dar o concep exclusiv în scopul CONTROLULUI populației globale prin contribuția BIG TECH, ci nu pentru cultivarea Interesului General.
DIGITALIZAREA așa cum e proiectată de OWO, nu duce la altceva decât la expansiunea IDIOCRAȚIEI și a CONTROLULUI.
China este foarte avansată în acest domeniu, dar nu știm încă în ce măsură este destinată servirii Interesului General, de dată ce CAPITALISMUL și GLOBALISMUL NEO-LIBERAL nu au fost eradicate definitiv. Numai într-o societate precum o proiectăm noi iluminiștii pitagoreici, acest Interes General poate fi garantat. Și Mișcarea Dacia are în vedere o astfel de Digitalizare și o susținem de peste 12 ani. Prima condiție ce trebuie asigurată, este Demolarea Capitalismului și implementarea Sintezei MERITOCRAȚIA ILUMINISTĂ.

Vor să introducă Inteligența Artificială (AI) în domenii esențiale, dar numai pentru a-și asigura Controlul Maselor. Ei nu au capacitatea Intelectuală de a pricepe că folosirea excesivă a acesteia duce de fapt la scăderea dramatică a Inteligenței Omenești, pavând strada pentru IDIOCRACY.
Mulți GATEKEEPER nici nu pricep încă viitorul care li se pregătește !? Medicii, Polițiștii, Militarii, Funcționarii Statului, Politicienii, Educatorii, Oamenii de Știință, Întreprinzătorii din toate domeniile șamd. vor dispare și vor fi înlocuiți de AI. Acest aspect poate fi privit de Ignoranți cu satisfacție, fără a pricepe Consecințele Mentale și Sociale
la nivelul întregii omeniri.
PROGRESUL OMENIRII poate fi asigurat exclusiv de INTELIGENȚA UMANĂ !!!
Inteligența Artificială ne poate ajuta în procesul Devenirii, dar numai dacă e pusă în slujba Interesului General, ci nu a Interesului Elitei OWO,

9
ca în prezent !

– Vor exclusiv
MEDICINA ALOPATĂ, ci nu și pe cea NATURISTĂ, deoarece așa se cultivă interesele BIG PHARMA. Se știe de când Lumea, că „Mama Natură produce Leacuri pentru toate Bolile”. Multe din aceste Leacuri sunt azi Brevetate de Big Pharma și numai SPIRITUL FREE SOURCE poate pune capăt acestui ABUZ, după cum am proiectat noi la Mișcarea Dacia. Suntem inundați de Publicitatea de cele mai multe ori Mincinoasă a BIG PHARMA la tot pasul: Elita ne vrea BOLNAVI, ci nu SĂNĂTOȘI… cine nu a priceput asta, e un Ignorant, un GATEKEEPER.

– Vor un
Guvern Mondial, o Lume Monopolară, motiv pentru care susțin de exemplu Războaie împotriva celor care vor o Lume Multipolară. Vezi Libia, Irak, Yugoslavia, Afganistan, Siria, Ucraina șamd.
Apropos de aceste Războaie, ne întrebăm cum se împacă Încălzirea Globală
și Poluarea, cu zecile de mii de Bombardamente, Tancuri , Avioane, Rachete, în vreme ce nouă ni se recomandă să „încălzim” și să „poluăm” mai puțin !?
De dragul Monopolarismului, se redeschid minele de cărbuni și se folosește intensiv Gazul de Șist Lichefiat transportat cu mari consumuri energetice, deși se știe cu certitudine că extracția acestuia dăunează grav Ambientului !?
Nu e asta o dovadă de
NEBUNIE ???

– Vor ca noi să mâncăm
Insecte, deoarece bășinile animalelor domestice afectează Amprenta De Carbon. E adevărat că Excesul de Carne, ca toate Excesele, dăunează nouă și Ambientului, dar de ce nu se face o EDUCAȚIE corespunzătoare și încă vedem Publicitate de la McDonald și alte Multinaționale care ne otrăvesc cu scârboșeniile lor ?
De ce se ignoră că totuși Carbonul este baza existenței Florei și deci și a Faunei ???

Vor să mâncăm Carne Artificială, dar pe Răspunderea noastră ca și în cazul Vaccinurilor altfel obligatorii. Nebunia pornește de la ideea că se consideră adevărați Dumnezei și că pot face ceea ce Natura a făcut de-a lungul miilor de ani !? În realitate, nu sunt decât sub Efectul Dunning-Kruger.

Vor să creeze o Singură Rasă Metișă (vezi Kalergi Plan), în vreme ce

10
pe de altă parte
se vorbește de Diversitatea Biologică ce e o garanție a Evoluției. Nu e asta o dovadă de NEBUNIE ?

– Vor să ne impună cu forța
Știința Materialist Empiricistă și se comportă ca adevărați Dumnezei, când de fapt sunt numai Partea Întunecată a acestuia. Nanotehnologiile aplicate ADN-ului, Geoingineria, Chemtrails, Organismele Modificate Genetic, Armele Tectonice, Chimizarea Intensivă, Medicina Alopată șamd, nu sunt decât opera unor NEBUNI care ignoră LEGILE NATURALE. Se știe cu siguranță de exemplu, de existanța CHEMTRAILS și totuși sunt puțini cei care pricep NOCIVITATEA acestora. Dacă ar fi ceva în folosul omenirii, nu s-ar scăpa ocazia de a se dezvălui acest lucru. Faptul că se Ignoră, Ridiculizează și se consideră doar o Teorie a Conspirației, denotă clar caracterul obscur al acestora. Personal am văzut trei avioane care timp de două ore au produs concomitent zeci de cercuri de CHEMTRAILS pe cer… desigur că niciun avion de linie nu face așa ceva, pentru niciun motiv.
Cine se află în spatele acestui masiv consum de Resurse și DE CE ?
De ce se stimulează POLUAREA atmosferică (și nu numai), când Greta&co e promovată de Sistem pe o directivă contrarie ?
Desigur este vorba despre ELITA PSIHOPATICĂ.

Au pus bazele unei IDIOCRACY în speranța de a „anestezia” Mintea Omenirii și a o Controla cu ușurință, dar nu au priceput Efectele Colaterale: țările care refuză această abordare, vor avea o Evoluție, în vreme ce IDIOCRAȚIA va produce INVOLUȚIE și deci PIERDEREA PUTERII. China și Rusia sunt avanpostul unei astfel de abordări.
În vreme ce noile generații occidentale sunt conduse constant spre WOKE IDEOLOGY, Rusia și China se manifestă pentru CUNOAȘTERE. Pentru a confirma acest curs în cazul României și nu numai, e suficient să constatăm Cursul Descendent al EDUCAȚIEI ȘCOLARE, raportat chiar și la Regimul Comunist.
Concluzia este că Vechea Ordine Mondială ne vrea PROȘTI, ca să ne Controleze mai ușor !


În conformitate cu cerințele WOKE IDEOLOGY, OWO vrea să implementeze o Paradigmă potrivit căreia Minorităților de tot felul trebuie să li se asigure nu numai Egalitate În Drepturi, ci chiar și Avantaje. În acest mod, Excepțiile De La Reguli Devin Normă, ceea ce

11
este împotriva Legilor Naturale.
Emigrația Sălbatică, Feminismul Egalitarist, Transgenderismul, Homosexualitatea, sunt nu numai tolerate, ci stimulate.
De curând am citit despre un studiu științific asupra Șobolanilor, care demonstrează inclusiv pentru Societatea Omenească, certitudinea că ne pândește
EXTINCȚIA în actualele condiții sociale. Așa se explică și amploarea tot mai mare a acestor DEVIAȚII DE LA NORMALITATE, care s-au observat la Șobolani.
Cine altcineva poate avea o astfel de Agendă, decât o
Adunătură De Nebuni ?

WEF sprijină necondiționat MONOPOLARISMUL după cum vedem în cazul actualului Război Civil din Ucraina.
Această atitudine este IRAȚIONALĂ, deoarece
Procesul Dialectic este întrerupt din lipsa forțată a unei Antiteze. Această Antiteză se creează totuși în mod Natural, astfel că BRICS a apărut și e în expansiune.
Tot mai multe națiuni „ies din dominația dolarului” din mai multe motive:

1. Trec la
Monede bazate pe RESURSE, ci nu pe TASTE DE COMPUTERE aflate în capitalele occidentale. Țările „rebele” au început să folosească între ele propriile monede naționale și devine tot mai favorizat schimbul practic „în natură”, adică resurse contra resurse (TROCUL), pe care MIȘCAREA DACIA l-a prevăzut cu mulți ani în urmă ca modalitate echitabilă de schimb comercial.

2. Epoca FURTULUI GLOBAL DE RESURSE s-a terminat pentru Vechii Colonialiști și odată cu aceasta, Nivelul de Trai al populației occidentale este în cădere liberă, creându-se condițiile prielnice unei REVOLUȚII INTERNE și ulterior GLOBALE.
Rusia și mai ales China, devin „noii colonizatori”, care nu se ocupă doar cu FURTUL RESURSELOR, ci oferă în schimb Invertiții în Infrastructuri, Educație, Sănătate, șamd.
ceea ce Occidentul nu e capabil să facă.

3. Când a fost vorba de țări izolate precum România și restul țărilor ex-comuniste, Libia, Irak, Afganistan, Siria, șamd. a fost simplu pentru Occident să înăbușe în fașă, una câte una, „tendințele centrifuge”. Acum avem două mari puteri Economice, Financiare și Militare în jurul cărora se adună tot mai multe națiuni, care nu mai pot fi domolite.
DECĂDEREA OCCIDENTULUI preconizat încă de la începutul secolului

12
trecut de
Oswald Spengler se materializează azi !!!

Desigur că în Disperarea lor, elitele occidentale pot opri acest curs prin EXTINCȚIE GENERALĂ sau PARȚIALĂ, motiv pentru care e absolut necesară DEȘTEPTAREA ÎNTREGII OMENIRI și ARUNCAREA PESTE BORD A ELITEI PSIHOPARICE !!!
CORABIA NEBUNILOR este pe cale de SCUFUNDARE !!!

https://www.youtube.com/watch?v=lsKFwKsxY70

PARADISE INC. -”This World – Lyrics


”Drown… again it’s all drowning in blood
The  creation’s crown is back at its work

Our  gods, our lies justify all our deeds
Yet we still call ourselves “homo sapiens”

Eye for an eye to the utmost
No  remorse and no repent
Lie  for a lie – never disclose
It goes on towards the bitter end

Hey!  We are the creation’s crown!
We kill and bring ourselves down!
At that time like today: eye for an eye!

Hey, let’s celebrate that success
By  our human progress!
At that time like today, we destroy… this world!

And we spread and we rise and devour this world
Like a cancerous cell – we destroy‚ ’til we fall

Our business is death and we’re doing it well

13
We are one, we are mankind and
We’re heading for Hell

Hey! We are the creation’s crown!
We kill and bring ourselves down!
At that time like today: eye for an eye!

Hey, let’s celebrate that success
By our human progress!
At that time like today, we destroy… this world!