Dacia Iluministă » Blog Archive » Despre superioritatea intelectuală a Rasei Albe

Despre superioritatea intelectuală a Rasei Albe

Aprile 25th, 2023 Posted in Senza categoriaNu, în rândurile ce urmează, nu este vorba despre Suprematismul Alb, ci despre
Logică și Rațiune. Principalul argument iluminist în sprijinirea superiorității Omului Alb în această fază a Evoluției Speciei Omenești este REÎNCARNAREA:

„SUFLETUL își poate alege corpul/ambientul în care să poată avea maxima DEVENIRE” – ”The Illuminati’s Secret Religion”, ”God Series” a lui Mike Hockney și alte zeci de cărți ale Illuminati Authors.
Asta înseamnă că Sufletul, cu cât e mai Evoluat, cu atât va alege pentru Reîncarnare un Corp/Ambient mai favorabil inclusiv SUPRAVIEȚUIRII în Lumea Materială.
Unde avem azi cele mai prielnice condiții de Supraviețuire pe Pământ ?
În jurul paralelei 45,
la diverse longitudini.
Ce populații trăiesc în această zonă?
Albă și Galbenă cu diverse nuanțe dictate de caracteristicile Climatice, de Sol, Altitudine,
Latitudine, de Radiația Cosmică și Terestră, de Relief, de Rezervele de Apă șamd.
Diferențe majore între Rase se pot demonstra cu ușurință și pe baza teoriei TRIUNE BRAIN: aptitudinile genetice sunt diferite din motive obiective dictate de poziționarea geografică. Ponderea Creierelor Reptilian, Limbic și Neocortexului este diferită în funcție de Condițiile de Supraviețuire.
De asemenea, distribuția Tipurilor de Personalitate MYERS – BRIGGS este diferită de la rasă la rasă în funcție de aceleași condiții.
Este adevărat că toți avem același Potențial, dar nu și aceeași Actualizare a acestuia.
Plecând de la aceste constatări, se pot desemna și modalitățile Logice și Raționale de reducere a decalajului intelectual dintre rase.
Soluțiile WOKE de MULTICULTURALISM, de sprijinire a MIGRAȚIEI ECONOMICE, de favorizare a MINORITĂȚILOR de tot felul,
Corectitudinea Politică șamd. sunt Ilogice și Iraționale.
Noi, iluminiștii pitagoreici avem ideile clare când milităm pentru OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI, dar în condițiile unei SUSTENABILITĂȚI SISTEMICE.
Vechea Ordine Mondială ne vrea concentrați în ORAȘE, pentru a ne CONTROLA și a ne face DEPENDENȚI de ei, pe când noi introducem în Ecuația Devenirii RAPORTUL OPTIM CU AMBIENTUL (
”Leave Place For Nature”). Asta înseamnă inclusiv calibrarea și distribuirea POPULAȚIEI în funcție de RESURSE.
În niciun caz nu trebuie să afectăm DIVERSITATEA BIOLOGICĂ prin „rasa comună euro-afro-asiatică” cum prevede KALERGI PLAN… așa ceva este CONTRO NATURA !!!
Reamintesc faptul că mă refer la actuala situație. În Trecutul Geologic al Pământului există dovezi că popoarele cele mai evoluate existau în jurul altor Paralele,
dar asta se datora Condițiilor Climatice sau de alt fel, diferite de cele de azi.
Bineînțeles că aceste rânduri nu sunt pe placul Adepților WOKE IDEOLOGY care sunt preocupați de EFECTE, ci nu de CAUZE… LOGICA și RAȚIUNEA nu îi caracterizează și asta îi scoate din Cursa pentru DEVENIRE.
În ceea ce privește Entitățile Superioare nouă, în această Scară Evolutivă sunt elemente interesante:
https://www.youtube.com/live/KRY-4WYCdNI?feature=share


………………….

On the intellectual superiority of the White Race

No, in the following lines, it is not about White Suprematism, but about Logic and Reason. The main Illuminist argument in support of the superiority of the White Man in this phase of the Evolution of the Human Species is REINCARNATION:

“The SOUL can choose its body/environment in which it can have maximum BECOME” – “The Illuminati’s Secret Religion”, Mike Hockney’s “God Series” and dozens of other books by Illuminati Authors.

This means that the Soul, the more Evolved, the more it will choose a more favorable Body/Environment for Reincarnation, including SURVIVAL in the Material World.

Where do we have the most favorable conditions for survival on Earth today?

Around the 45th parallel, at various longitudes.

What populations live in this area?

White and Yellow with various shades dictated by Climatic characteristics, Soil, Altitude, Latitude, Cosmic and Terrestrial Radiation, Relief, Water Reserves etc.

Major differences between Races can also be easily demonstrated based on the TRIUNE BRAIN theory: genetic aptitudes are different for objective reasons dictated by geographic positioning. The proportion of Reptilian Brain, Limbic one and Neocortex is different according to Survival Conditions.

Also, the distribution of MYERS-BRIGGS Personality Types is different from race to race under the same geographic conditions.

It is true that we all have the same Potential, but not the same Actualization of it.

Starting from these findings, we can also designate the Logical and Rational ways of reducing the intellectual gap between the races.

WOKE’s solutions for MULTICULTURALISM, supporting ECONOMIC MIGRATION, favoring MINORITIES of all kinds, Political Correctness etc. they are Illogical and Irrational.

We, the Pythagorean illuminists, have clear ideas when we campaign for EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL, but under the conditions of SYSTEMIC SUSTAINABILITY.

The Old World Order wants us concentrated in CITIES, to CONTROL and make us DEPENDENT on them, while we introduce the OPTIMAL RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT (“Leave Place For Nature”) into the Equation of Becoming. This means including the calibration and distribution of POPULATION according to RESOURCES.

Under no circumstances should we affect the BIOLOGICAL DIVERSITY by “Euro-Afro-Asiatic common race” as stipulated by the KALERGI PLAN… such a thing is AGAINST NATURE !!!

I remind you that I am referring to the current situation. In Earth’s Geological Past there is evidence that the most advanced peoples existed around other Parallels, but this was due to Climatic or other conditions different from today’s.

Of course, these lines are not to the liking of WOKE IDEOLOGY Adherents who are concerned with EFFECTS, not CAUSES… LOGIC and REASON do not characterize them and this takes them out of the Race for BECOMING.

As far as the Higher Entities are concerned, in this Evolutionary Scale there are interesting elements:

https://www.youtube.com/live/KRY-4WYCdNI?feature=shareLeave a Reply