QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Cioran

Settembre 21st, 2019 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Oamenii sănătoși, normali, mediocri nu pot experimenta nici agonie, nici moarte. Trăiesc ca și cum viața ar avea un caracter definitiv. Este o parte integrantă a echilibrului superficial al oamenilor normali pentru a lua viața independent de moarte și a considera moartea ca o realitate care transcende viața. De aceea, ei percep moartea ca venind din afară, nu ca o fatalitate interioară a vieții în sine. Una dintre cele mai mari amăgiri ale omului obișnuit este să uiți că viața este prizonierul morții. Revelațiile metafizice încep numai atunci când echilibrul superficial al unuia începe să se dezlănțuie și o luptă dureroasă este înlocuită de spontaneitatea naivă. Presimțirea morții este atât de rară la oamenii obișnuiți, încât practic se poate spune că nu există. Faptul că presimţirea morții apare numai atunci când viața este zgâlţăitătă
din temeliile sale, dovedește dincolo de îndoială, imanența morții în viață. O perspectivă asupra acestor adâncimi ne arată cât de iluzorie este credința în integritatea vieții și cât de bine a întemeiat credința într-un substrat metafizic al demonismului.

Extras din On The Heights of Dispair de E. M. Cioran

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
The New Atlantis

Healthy, normal, mediocre people cannot experience either agony or death. They live as if life had a definitive character. It is an integral part of normal people’s superficial equilibrium to take life as absolutely independent from death and to objectify death as a reality transcending life. That’s why they perceive death as coming from the outside, not as an inner fatality of life itself. One of the greatest delusions of the average man is to forget that life is death’s prisoner. Metaphysical revelations begin only when one’s superficial equilibrium starts to totter and a painful struggle is substituted for naive spontaneity. The premonition of death is so rare in average people that one can practically say that it does not exist. The fact that the presentiment of death appears only when life is shaken to its foundations proves beyond doubt the immanence of death in life. An insight into these depths shows us how illusory is the belief in life’s integrity and how well founded the belief in a metaphysical substratum of demonism.

Excerpt from On The Heights of Despair by E. M. Cioran

Artwork by Eric Lacombe

Credinţa

Dicembre 31st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Joe Broome
„Nu cred că a existat ISUS. Ei bine, nu ca fiu al unui Zeu … poate un tip foarte inteligent pentru timpul său, care a impresionat o mulțime de oameni. Da, avem Liberul Arbitru. Oamenii răi fac rău pentru că doresc asta. Sau sunt bolnavi psihic. Oamenii buni fac lucruri bune pentru că doresc asta. Religia încearcă, cu un succes limitat, să ne facă pe toți să ne comportăm ca și băieți buni. Din păcate, aceasta se face prin FRICĂ mai mult decât ÎNCURAJARE. Religie, zei, profeți … toate Creațiile Fricii omului. În esență, TEAMA DE MOARTE. Toate religiile oferă ceva după Moarte … pentru că este FRICA UNIVERSALĂ. Dumnezeu este alegerea simplă, pur și simplu deoarece CREDINŢA îndepărtează Responsabilitatea … zeii vor îndruma totul magic… și elimină FRICA pentru că ne promite să urcăm în cer, așa-numitul „loc mai bun”.

Joe Broome
I do not believe Jesus existed. Well, not as the son of a god…maybe a very smart guy for his time who impressed a lot of people. Yes, we have free will. Evil people do evil because they want to. Or are mentally ill. Good people do good things because they want to. Religion tries, with limited success, to make us all behave like the good guys. Sadly it does it through fear more than encouragement. Religion, gods, prophets…all creations of man’s fear. Essentially the fear of death. All religions offer something after death…because it is the universal fear. God is the easy choice simply because belief removes responsibility… gods will magically guide everything…and removes fear because we ascend to heaven, the so-called “better place.”


Videoconferinţa Mişcării Dacia din 21.11.2018

Novembre 21st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia