Dacia Iluministă
QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Final Point (8)

Dicembre 10th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (8)
(rom.)

Puţini iluminişti de fb
tratează corespunzător problema SUSTENABILITĂŢII, ba chiar o consideră ca o manifestare ANARHICĂ (vezi autorul recent AC semnat Mike Hockney)!?
Realitatea este că SUSTENABILITATEA poate fi
integrată dialectic cu ILUMINISMUL şi pot afirma fără îndoială că sunt singurul iluminist pitagoreic ce contemplă această Sinteză de mulţi ani. A doua carte a noastră („Cartea Neagră), sprijină pe deplin această afirmaţie.
În puţine cuvinte, noi am integrat Iluminismul Pitagoreic şi idei din The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, dar şi cu Tradiţii specific româneşti sau de pe alte meleaguri (ex. Kibbutz). Pe aceste baze am introdus pentru prima oară conceptul de COMMUNITARIANISM ILUMINIST. Aşa cum am mai spus, am luat ce-i BUN de oriunde, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici şi voi elimina tot ce e RĂU, inclusiv de la Illuminati Pitagoreici… pentru că există şi aşa ceva din păcate.
De exemplu, în ultimul timp preocuparea de bază a iluminiştilor este exclusiv Trump, dar se ignoră în mod paradoxal Alegerile din Venezuela câştigate confortabil de Chaviştii Socialişti!?… şi nu e un eveniment singular, deoarece niciunde nu am citit despre Cuba lui
Castro, Bolivia lui Morales, africanul Thomas Sankara şi mulţi alţi Socialişti!?
Oh ragazzi, chiar sunteţi IACOBINI???
Eu sunt şi mă delimitez de toţi cei care NU SUNT!!!

În continuare voi rememora
câteva din SOLUŢIILE noastre pentru O Nouă Lume, ca Alternativă la actuala REALITATE, totul având la bază Principiile Iluministe Fundamentale.
Nu am pretenţia unui Plan Definitiv, ci doar a unui pionierat în domeniu…
o TEZĂ.
Teza pe care o propun va fi urmată desigur de Antiteze, pentru realizarea unor Sinteze Superioare… apoi totul o va lua de la capăt, noua Sinteză devenind Teză.
Deci, invit pe cei interesaţi să „facă mai bine” decât am făcut noi, făcând Sinteze mai bune, fără a ne asuma niciun „drept de prorpietate intelectuală”, fiind noi adepţii Spiritului FREE SOURCE.

În continuare, prezint principalele situaţii pe care le avem azi şi alternativele pe care le propunem, urmând ca cei interesaţi să citească DETALIILE din cărţile noastre:

1.
Azi avem PROPRIETATEA PRIVATĂ, iar noi propunem PROPRIETATEA COMUNITARĂ.
Azi avem PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, iar noi avem SPIRITUL FREE SOURCE.
2. Azi avem CAPITALISMUL PRĂDĂTOR, iar noi propunem MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ… respingem ideea de Capitalism Social, care este „aceeaşi Mărie cu altă pălărie” de dată ce se menţin Capitalul şi Proprietatea Privată şi se preconizează de către toţi iluminiştii cunoscuţi, un Raport de Redistribuire a Resurselor exagerat după părerea noastră şi anume de 1:20. Noi milităm pentru maxim 1:10 pentru început, ca apoi să tindem spre egalizare, deoarece şi cei care strâng căcatul sau cultivă hrana, au un rol în afirmarea Geniilor!!! Nu se poate concepe o viitoare Comunitate de Dumnezei în care unii Dumnezei să fie mai Dumnezei ca ceilalţi, mai ales că nu suntem altceva decât AVATARURI cu acelaşi POTENŢIAL!!!
3. Azi avem STATUL SLAB iar noi vrem un STAT PUTERNIC, condus de o MASĂ ROTUNDĂ a celor mai MERITUOŞI, în stare să se ocupe de TOATE problemele cetăţenilor, fără intervenţia PRIVAŢILOR. Ţara va fi organizată în COMUNITĂŢII maxim composibil AUTONOME, aflate cocncomitent şi armonic sub o conducere iluminată ce va PLANIFICA CENTRALIZAT evoluţia socio-economică.
4. Azi avem state Tolerante cu Religii Intolerante, iar noi nu acceptăm aşa ceva. Religiile vor fi scoase din Spaţiul Public, rămânând o Chestiune De Interes Individual, evident că Autogestionată de către adepţi.
5. Azi avem o SUPRAPOPULAŢIE, în mare parte IGNORANTĂ, iar noi vrem o Politică Pe Termen Lung De Conştientizare a PRINCIPIILOR SUSTENABILITĂŢII, care comportă o reducere drastică în această direcţie: avem doar o planetă la dispoziţie, nu 5, deci trebuie să ne întoarcem la Respectul pentru Mama Terra, din toate punctele de vedere. Suntem azi ca nişte Viruşi, ADEVĂRAŢI VIRUŞI, pentru această planetă, iar dacă nu se CONŞTIENTIZĂ asta, vom dispare ca specie!! A se vedea ultimile cuvinte de pe Pietrele Ghid din Georgia.
6. Azi avem o Ştiinţă Pusă În Slujba Profitului Individual Şi De Grup, şi mai ales, condiţionată de MATERIALISMUL EMPIRICIST. Noi vom schimba macazul spre IDEALISMUL RAŢIONALIST, începând de la primii ani de Şcoală. Toată Cercetarea Ştiinţifică va fi atribuţia exclusivă a STATULUI PUTERNIC MERITOCRATIC ILUMINIST (SPMI). Avem în minte comunități de Oameni de Ştiință, de Studenți, Industrie, Agricultură, Servicii Sănătate și așa mai departe.
7. Azi avem Educaţia şi Sănătatea diferenţiate în funcţie de Statutul Economic şi Social, iar noi vom asigura Egalitate de Oportunităţi tuturor şi GRATUITATEA acestor domenii gestionate exclusiv de SPMI.
8. Azi avem Activităţi Economice şi Sociale FUTILE în proporţie de cca. 75%, iar noi le vom elimina sau reduce drastic în numele DEZVOLTĂRII SUSTENABILE. Cuvântul de ordine va fi HAPPY DEGROWTH şi AUTONOMIA MAXIM COMPOSIBILĂ în toate domeniile.
Azi primează CANTITATEA, iar noi vom pune pe primul plan CALITATEA în toate domeniile.
9. Azi avem un Sistem Partidic ce va fi înlocuit de Masa Rotundă, deci vom trece practic de la DIVIZIUNE la UNITATE.
10. Azi avem GLOBALISMUL, iar noi vrem POPOARE SUVERANE pe o planetă în care să se conformeze Principiului UNITATE ÎN DIVERSITATE… popoarele care vor adera la aceste Principii enunţate până aici, vor putea lua în consideraţie o Masă Rotundă a celor mai Merituoşi exponenţi ai acestora, ca formă de Guvernare Globală.

Repet:
Nu vă place?
Faceţi ceva mai bun!!!


Final Point (8)
(eng.)

Few fb illuminists properly treat the issue of SUSTAINABILITY, some of them considering it an ANARCHIC manifestation (see the recent AC author signed Mike Hockney) !?
The reality is that SUSTAINABILITY can be dialectically integrated with the Pythagorean Illuminism and I can say without a doubt that I am the only one working at this Synthesis for many years. Our second book (the Black Book) fully supports this statement.
In short, we have integrated the Pythagorean Illuminism and ideas from The Zeitgeist Movement and The Venus Project, but also with specifically Romanian Traditions or from other countries (eg Kibbutz). On this basis I introduced for the first time the concept of ILLUMINIST COMMUNITARIANISM. As I said before, I have taken the GOOD from everywhere, including from the Pythagorean Illuminati, and I will eliminate all that is EVIL, including few ideas from the Pythagorean Illuminati’s books … because there are such things, unfortunately.
For example, lately the main concern of the fb illuminists is exclusively Trump, but paradoxically ignoring the Venezuelan elections comfortably won by the Socialist Chavistas!? … and it is not a singular event, because nowhere have I read about Castro’s Cuba , Morales’ Bolivia, the african Thomas Sankara and many other Socialists !?
Oh guys, are you really Jacobins ???
I am and I delimit myself from all those who ARE NOT !!!
In the following I will recall some of our SOLUTIONS for a New World, as an Alternative to the current REALITY, all based on the Fundamental Pythagorean Illuminism Principles.
I do not claim a Definitive Plan, but only a Seed in the field … a THESIS.
The thesis I propose will of course be followed by Antitheses, for the realization of some Superior Syntheses … then everything will start from the beginning, the new Synthesis becoming Thesis.
So, I invite those interested to “do better” than we did, making better Syntheses, without assuming any “intellectual property rights”, being we followers of the FREE SOURCE Spirit.
Below, I present the main situations we have today and the alternatives we propose. Those interested to have more DETAILS I recommend our books:

1. Today we have PRIVATE PROPERTY, and we propose COMMUNITARIAN PROPERTY.
Today we have INTELLECTUAL PROPERTY, and we have the FREE SOURCE SPIRIT.

2. Today we have PREDATORY CAPITALISM, and we propose the ILLUMINIST MERITOCRACY … we reject the idea of ​​Social Capitalism, which is “the same Mary with another hat” since Capital and Private Property are maintained and is expected by all known illuminists, a Report of Redistribution of Resources exaggerated in our opinion, namely 1:20. We militate for a maximum of 1:10 for the beginning, and then we tend to equalize, because even those who collect shit or cultivate food, have a role in asserting the Geniuses !!! One cannot conceive of a future Community of Gods in which some Gods are more Gods than others, especially since we are nothing but AVATARS with the same POTENTIAL !!!

3. Today we have the WEAK STATE and we want a STRONG STATE, led by a ROUND TABLE of the MOST WORTHY, able to deal with ALL the problems of the citizens, without the intervention of the PRIVATE. The country will be organized in the maximum compossible AUTONOMOUS COMMUNITIES, being concomitantly and harmoniously under an enlightened leadership that will CENTRALLY PLAN the socio-economic evolution.

4. Today we have Tolerant States with Intolerant Religions, and we do not accept such a thing. Religions will be removed from the Public Space, remaining a Matter of Individual Interest, obviously Self-managed by the followers.

5. Today we have an Overpopulation, largely IGNORANT, and we want a Long-Term Policy of Awareness of the PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY, which involves a drastic reduction in this direction: we have only one planet at our disposal, not five, so we must return to Respect for Mother Earth, from all points of view (see the double Final Point at Georgia Guidestones). Today we are like Viruses, TRUE VIRUSES, for this planet, and if this is not understood, we will disappear as a species !!

6. Today we have a Science put at the Service of Individual and Group Profit, and especially, conditioned by EMPIRICIST MATERIALISM. We will change the turn towards RATIONALIST IDEALISM, starting from the first years of School. All Scientific Research will be the exclusive attribution of the POWERFUL MERITOCRATIC ILUMINIST STATE (SPMI). We have în mind communities of scientist, aș well aș of students, industry, agriculture, services, health care and so on.

7. Today we have Education and Health
Care differentiated according to the Economic and Social Status, and we will ensure Equal Opportunities for all and FREE of charge in these areas managed exclusively by the State.

8. Today we have FUTILE Economic and Social Activities in a proportion of approx. 75%, and we will eliminate or drastically reduce them in the name of SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The watchword will be HAPPY DEGROWTH and MAXIMUM COMPOSSIBLE AUTONOMY in all areas.
Today, QUANTITY prevails, and we will put QUALITY first in all areas.

9. Today we have a Party System that will be replaced by the Round Table, so we will practically move from DIVISION to UNITY.

10. Today we have GLOBALISM, and we want SOVEREIGN COUNTRIES on a planet to conform to the UNITY IN DIVERSITY Principle … the countries adhering to these Principles enunciated so far, will be able to consider a Round Table of the Most Meritorious Exponents, as a form of Global Governance.

I repeat:
You do not like it?
Do something better !!!

A New Spin on Kibbutz Volunteering · Giving Compass


Final Point (7)

Dicembre 4th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (7)
(rom. / eng.)

De multe ori putem nota contradicţii importante, chiar şi în cărţile autorilor AC şi asta este normal dacă luăm în consideraţie Punctul de Vedere. Ceea ce este acceptabil prin prisma Principiilor Iluministe dintr-un Punct de Vedere, poate fi inacceptabil dintr-un altul. Este precum un Proces Dialectic. Important este să faci Sinteza justă şi să nu cazi în greşeala de a emite judecăţi unilaterale şi să accepţi
integral sau în mare parte doar Teza, sau Antiteza.
O să dau câteva exemple:

Pe de-o parte, negăm Tradition Directedness, iar pe de alta
promovăm Statul Puternic, Monocultural, acesta din urmă fiind strâns legat de Tradiţia Culturală, Filosofică, Ştiinţifică şamd. Nu poţi avea deci un Stat Puternic, fără a fi ancorat în Tradiţiile proprii, evident cele Pozitive, conforme Principiilor Iluministe. A renunţa la propriile Tradiţii în numele Multiculturalismului şi a Corectitudinii Politice, este un act Masochist. În cazul Europei Liberale, se riscă Islamizarea continentului, islamicii fiind puternic Tradition Directed, găsesc aici o Balegă Moale. Acţionând EMOŢIONAL, zeci de „Binefăcători” (ONG-uri, Filantropi miliardari) fac în realitate un Trafic de Emigranţi Economici spre coastele europene cu consecinţe economice, sociale şi culturale importante. Migranţii sunt destinaţi a forma o adevărată Armată Proletară De Rezervă de noi Sclavi, care să ducă inexorabil la o Nivelare În Jos a societăţii din toate punctele de vedere.
Logic ar fi ca
„ONG-urile Soroşiste” şi miliardarii filantropi să folosească Resursele Financiare pe care le au la dispoziţie şi altele ce trebuiesc furnizate de statele occidentale, inclusiv ca Răscumpărare a Greşelilor Trecute, ca să-i ajute pe aceşti emigranţi acasă la ei. Să protesteze „binefăcătorii” împotriva Războaielor Neocoloniale, împotriva Capitalismului Prădător, împotriva Monopolulilor care fură Resurse din aceste ţări de emigraţie, Împotriva Privilegiaţilor de tip Gates, Bezos, Soros, Rotschild şamd.
Ar trebui să se priceapă RAŢIONAL că golirea acestor ţări de Forţa de Muncă Tânără şi Şcolarizată, va avea efecte grave pentru cei rămaşi, şi pe termen lung, chiar şi pentru Occident. Acelaşi Raţionament e valabil şi în celelalte regiuni ale planetei.
Ceea ce fac aceste ONG-uri, este asemenea Pomenii la semafoare, sau din faţa Bisericilor Avraamice.
Cineva spunea:
„nu trebuie să dai Peşti unui sărman, ci să-l ajuţi să Pescuiască!”
Asta e o formă RAŢIONALĂ a SOLIDARITĂŢII.
Conform acestei Logici, sunt contrar şi
Venitului de Bază Universal (UBI): prefer că să „muncească toţi şi mai puţin”, numai astfel se poate împiedica apariţia Armatei Proletare De Rezervă!!!

Am scris despre Tradition Directedness, dar aş putea să scriu şi despre Inner Directedness în acelaşi mod, dar vă las pe voi să Gândiţi asupra Dualităţii caracteristicilor psihologice.

O altă Contradicţie des întâlnită inclusiv în cărţile AC este preponderenţa Tezei Capitalism în raport cu Antiteza Comunism.
Se promovează Capitalismul Social şi se contemplă prea puţin Comunismul ca Antiteză pentru o Sinteză Superioară, insistându-se pe „înfrângerea definitivă a Comunismului”.


Să ne gândim la Testele de Personalitate Myers-Briggs.

Introversion (I) vs. Extraversion (E)
Intuiti
on (N) vs. Sensing (S)
Thinking (T) vs. Feeling (F)
Jud
ging (J) vs. Perceiving (P)

Fiecare din noi are o Amprentă
Psihică Unică datorată procentelor diferenţiate în cele 4 dihotomii. O Minte Abraxiană, este o Minte care atinge Echilibrul Perfect în toate dihotomiile. Omenirea se află sub imperiul „părţii drepte” şi că e imperios necesară o evoluţie spre stânga pentru realizarea HOMEOSTAZEI PSIHICE a Omenirii.

În acest context, promovarea Capitalismului Social, cu menţinerea Proprietăţii şi Iniţiativei Private, inclusiv a Proprietăţii Intelectuale, şi cu un raport exagerat de redistribuire a Resurselor de 1:20, este după opinia mea o „deplasare spre stânga” insuficientă pentru o stare de Echilibru. Mult mai RAŢIONAL ar fi Spiritul Free Source şi înlocuirea Proprietăţii Private cu Proprietatea Comună (Comunitarianism Iluminist) ce ar garanta afirmarea unui adevărat Stat Puternic.
În Cărţile noastre sunt prezentate „profetic” încă dinaintea crizei Corona Hoax, CUM ar arăta un astfel de stat bazat pe Prorpietatea Comunitariană. Mai mult, am anticipat actualul curs de DESCREŞTERE aflat pe Agenda OWO. Deosebirea dintre scenariul OWO şi cel promovat de noi este că OWO are în vedere o DESCREŞTERE NEFERICITĂ, pe când noi prefigurăm o DESCREŞTERE FERICITĂ. Ambele scenarii au în comun NESUSTENABILITATEA actualei Paradigme socio-economice.
În
capitolele ce vor urma, voi detalia această diferenţă substanţială.
Repet cu regret că SUSTENABILITATEA este ignorată de iluminiştii de fb şi de autorii AC.

Revenind la tema Echilibrului, trebuie remarcat că toţi iluminiştii de fb elogiază China, uitând că e un stat condus de un Partid Unic Comunist!? Păi atunci de ce să nu numim Noua Paradigmă pentru O Nouă Lume, Comunism Meritocratic Iluminist??? Eu vă vorbesc de pe poziţia unuia care Comunismul l-a trăit, ci nu l-a cunoscut din Media, sau de pe băncile şcolilor capitaliste. Eu ŞTIU ce nu era Bun în Comunism şi vă asigur că era mult mai mult decât se poate „împrumuta” din Capitalism. Cu toate astea, o Sinteză Superioară trebuie să abandoneze definitiv ŞI referirea la Comunism: pur şi simplu, propun conceptul de Meritocraţie Iluministă, care ar fi mult mai probabil acceptat de China, decât cel de Capitalism Social. E adevărat că azi China este un stat ce promovează „forme de Capitalsm”, dar este numai o „inducere în eroare a OWO”, ce se va termina odată cu eliminarea Globalizării din Ecuaţie. Chinezii îl vor „ucide” şi pe Mammon cât de curând, YHWH fiind deja „mort”. Primul pas va fi desfiinţarea Unicului Partid şi „înlocuirea” sa cu NICIUN PARTID şi cu o Masă Rotundă Meritocratică, punând astfel de-o parte IDEOLOGIA COMUNISTĂ şi DIVIZIUNEA hrănită de Democraţie şi evoluând spre UNITATEA în jurul unor Valori Iluministe Meritocratice… cel puţin, sper asta!?
Se vehiculează ideea parţial greşită că dispariţia Comunismului ar fi datorată exclusiv lipsei de cointeresare a populaţiei pe fondul unei Ideologii egalitaliste. Ţin să precizez că România se declara ca şi celelalte ţări est europene ca fiind SOCIALISTĂ pe CALEA COMUNISMULUI. Decăderea ţărilor socialiste s-a datorat Greşelii de a se încadra într-o Economie De Piaţă!!! Dacă aceste ţări s-ar fi detaşat de aceasta, ar fi putut coexista cu ţările dezvoltate, ca Grup Autonom, ba chiar le-ar fi depăşit în timp datorită Educaţiei superioare şi gratuite, Disciplinei, Anti-Avraamismului, Sănătăţii garantate gratis pentru toţi şamd.
România era Suverană, deţinea TOATE RESURSELE materiale şi umane şi le administra RAŢIONAL, nu avea DATORII EXTERNE, era independentă de Rusia încă din 1969, avea o Industrie şi Agricultură performanțe şi suficiente pentru a-şi susţine AUTONOMIA, YHWH şi MAMMON fuseseră „omorâţi”şamd.
Azi am pierdut TOT de când Capitalismul a fost reinstaurat.
Desigur că nu totul era Perfect, dar era cu siguranţă o situaţie mult mai apropiată de MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ!!

Ceea ce a minat cu succes aceste ţări
socialiste au fost Propaganda OWO şi Trădarea Nomenclaturii ce nu se mai mulţumea cu o rată de distribuţie a Resurselor de 1:6, ci voia mai mult, aşa cum le oferea Capitalismul.
Aşa cum spune un proverb românesc, „Tot Răul Spre Bine!”
Azi cunoaştem li Capitalismul,
vedem China de azi, deci suntem cei mai indicaţi pentru a face o Sinteză Superioară.


Why Homeostasis Is Important? | Examples of Homeostasis


Final Point (7)
(rom. / eng.)

We can often note important contradictions, even in the books of AC authors, and this is normal if we consider the Point of View. What is acceptable in the light of the Illuminist Principles from one point of view may be unacceptable from another. It’s like a dialectical process. It is important to make a Superior Synthesis and not to make the mistake of issuing unilateral judgments and to accept in whole or in great part only the Thesis, or the Antithesis.
I will give some examples:

On the one hand, we deny Tradition Directedness, and on the other hand we promote the Strong, Monocultural State, the latter being closely linked to the Cultural, Philosophical, Scientific Tradition and so on. So you cannot have a Powerful State without being anchored in your own Traditions, obviously the Positive ones, according to the Illuminist Principles. Giving up one’s own Traditions in the name of Multiculturalism and Political Correctness is a Masochistic act. In the case of the Liberal Europe, there is a risk of Islamization of the continent, the Islamists being strongly Tradition Directed, they find here a Soft Manure. Acting EMOTIONALLY, dozens of “Benefactors” (NGOs, billionaire philanthropists) are actually trafficking Economic Emigrants to European coasts with important economic, social and cultural consequences. The migrants are destined to form a true Proletarian Reserve Army of new Slaves, which will inexorably lead to a Downward Leveling of society from all points of view.
It would be logical for “Sorosist NGOs” and philanthropic billionaires to use the financial resources they have at their disposal, and others that need to be provided by Western states, including as a ransom for past mistakes, to help the potential emigrants în their own countries. They should protest against the Neocolonial Wars, against Predatory Capitalism, against the Monopolies that steal Resources from these countries of emigration, against the Privileged like Gates, Bezos, Soros, Rothschild and so on. They should rationally understand that emptying these countries of the Young and Educated Labor Force will have serious effects for those who remain, and in the long run, even for the West. The same reasoning applies to other parts of the world.
What these NGOs do is like alms at traffic lights, or in front of the Abrahamic Churches.
Someone was saying, “You don’t have to give Pisces to a poor man, but you have to help him fish!”
This is a RATIONAL form of SOLIDARITY.

According to this Logic, I am also opposed to the Universal Basic Income (UBI): I prefer that “everyone works less”, only in this way can the emergence of the Proletarian Reserve Army be prevented !!!

I wrote about Tradition Directedness, but I could write about Inner Directedness in the same way, but I leave it to you to Think about the Duality of Psychological Characteristics.

Another contradiction often encountered even in AC books is the preponderance of the Thesis Capitalism in relation to the Antithesis of Communism.
Social Capitalism is promoted and Communism is too little contemplated as Antithesis for a Superior Synthesis, insisting on the “final defeat of Communism.”

Consider the Myers-Briggs Personality Tests.
Introversion (I) vs. Extraversion (E)
Intuition (N) vs. Sensing (S)
Thinking (T) vs. Feeling (F)
Judging (J) vs. Perceiving (P)

Each of us has a Unique Psychic Fingerprint due to the differentiated percentages in the 4 dichotomies. An Abraxian Mind is a Mind that achieves Perfect Balance in all dichotomies. Humanity is under the rule of the “right side” and that it is imperative to evolve to the left to achieve the PSYCHOLOGICAL HOMEOSTASIS of Humanity.

In this context, the promotion of Social Capitalism, with the maintenance of Private Property and Initiative, including Intellectual Property, and with an exaggerated ratio of redistribution of Resources of 1:20, is in my opinion an insufficient “shift to the left” for a state of Equilibrium. . Much RATIONAL would be the Spirit of Free Source and the replacement of Private Property with Common Property (Illuminist Communitarianism) which would guarantee the assertion of a true Powerful State.
In our books are presented “prophetically” even before the Corona Hoax crisis, HOW such a state based on Communitarian Property would look like. Moreover, we anticipated the current DEGROWTH course on the OWO Agenda. The difference between the OWO scenario and the one we promoted is that OWO is considering an UNHAPPY DEGROWTH, while we foreshadow a HAPPY DEGROWTH. Both scenarios have in common the UNSUSTAINABILITY of the current socio-economic paradigm.
In the following chapters, I will detail this substantial difference.

Returning to the theme of Equilibrium, it should be noted that all fb illuminists praise China, forgetting that it is a state led by a Single Communist Party !? Well then why not call the New Paradigm for a New World, Illuminist Meritocratic Communism ??? I am speaking to you from the position of one who lived Communism, who did not know it from the Media, or from the benches of capitalist schools. I KNOW what was not Good in Communism and I assure you that it was much more than can be “borrowed” from Capitalism. However, a Higher Synthesis must also abandon the reference to Communism: I simply propose the concept of Illuminist Meritocracy, which would be more likely to be accepted by China than that of Social Capitalism. It is true that today China is a state that promotes “forms of capitalism,” but it is only a “misleading of the OWO,” which will end with the elimination of globalization from the equation. The Chinese will “kill” Mammon soon, as YHWH is already “dead.” The first step will be the abolition of the One Party and its “replacement” with NO PARTY and a Meritocratic Round Table, thus setting aside COMMUNIST IDEOLOGY and DIVISION fueled by Democracy and evolving towards UNITY around Meritocratic Illuministt Values ​​… at least , I hope so!?
The partially wrong idea is circulating that the disappearance of Communism in the Eastern Europe would be due exclusively to the lack of interest of the population on the background of an egalitarian ideology. I would like to mention that Romania declared itself, like the other Eastern European countries, as a SOCIALIST on the Path of COMMUNISM. The decline of the socialist countries was due to the mistake of being part of a Market Economy !!! If these countries had detached themselves from it, they could have coexisted with the developed countries, as an Autonomous Group, and even surpassed them in time due to higher and free Education, Discipline, Anti-Abrahamism, Free Guaranteed Health for all and so on.
Romania was Sovereign, owned ALL material and human RESOURCES and administered them RATIONALLY, had no EXTERNAL DEBTS, was independent of Russia since 1969, had an enaugh performant Industry and Agriculture sufficient to support its AUTONOMY, YHWH and MAMMON had been “killed” and so on.

Today we have lost EVERYTHING since Capitalism was restored.

Of course, not everything was Perfect, but it was certainly a situation much closer to the ILLUMINIST MERITOCRACY !!
What successfully undermined these
socialist countries were OWO Propaganda and the Betrayal of Nomenclature, which was no longer content with a 1: 6 resource distribution rate, but wanted more, as Capitalism offered them.
As a Romanian proverb says, “All Evil is For Good” …
today we know Capitalism too, we see today’s China, so we are best placed to make a Superior Synthesis.

 


Final Point (6)

Novembre 29th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă
 

Final Point (6)
(rom./eng.)

„Avenit timpul ca Oamenii Raţiunii să preia conducerea Omenirii”
– ILLUMINATI PITAGOREICI


Pornind de la această afirmaţie, să vedem cum NU întotdeauna se conformează illuminiştii de FAKEBOOK şi care ar fi SOLUŢIILE RAŢIONALE pentru punerea acesteia în practică.

Este un ADEVĂR de necontestat că Omenirea este la ora actuală o
SUPRAPOPULAŢIE de IGNAVI… de ZOMBI.
Cum se poate pune în PRACTICĂ o astfel de Răsturnare de Situaţie?
Cu vorba bună, sau
cu FORŢA?
Este absolut imposibil să poţi schimba MENTALITATEA unei Omeniri Grav Bolnave Psihic, altfel decât FORŢAT.
Gândiţi-vă la cum ar putea fi eradicat Islamul, sau altă religie majoră, „cu vorba bună”!? Gândiţi-vă cum s-ar putea ajunge la situaţia ca „majoritatea democratică” să citească şi mai ales să înţeleagă ”God Series”!?
Oricum, răsturnarea de situaţie va fi rodul unei Conspiraţii!
Situaţia actuală este foarte fluidă şi e clar că suntem în plin conflict între OWO şi NOW… cel puţin sper!?
Deja în ”Corona Tsunami” şi ” Chinese Drop”, am contemplat cele două variante de Scenariu Conspiraţionist care au ca punct comun… China. Nu e exclus ca Illuminati să fie deja în China!? Actualul curs al evenimentelor, ar fi destinat
în Scenariul Favorabil să delegitimeze în viitorul apropiat Media, Big Pharma, Politica şi Guvernele Liberale, inducându-se IMPLOZIA SISTEMULUI.
Chiar în ipoteza că sunt Illuminati cei care fac cărţile, asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm între noi despre ADEVĂR. Oricum audienţa noastră e restânsă şi nu putem influenţa cursul evenimentelor astfel.
Ceea ce ne interesează pe noi, este să ajungem la:


A venit timpul ca INTOLERANŢA să nu mai fie TOLERATĂ!
A venit timpul Interzicerii Tuturor Religiilor Majore!
A venit timpul ca IGNORANŢA să fie eradicată prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII!
A venit timpul ca RAŢIUNEA să prevaleze MYTHOSUL!
A venit timpul ca INTERESUL GENERAL al Omenirii să fie pus înaintea INTERESULUI INDIVIDUAL sau de GRUP!
A venit vremea să-l reactualizăm pe LICURGUS, evident adaptat la mileniul al 3-lea!
A venit timpul Generalilor Filosofi!

A venit
timpul ca pe CORABIA NEBUNILOR să fie smulsă CÂRMA din mâinile „reprezentanţilor majorităţii democratice” şi să fie dată celor MERITUOŞI, ALTRUIŞTI, care posedă CUNOAŞTEREA, chiar cu riscul de a arunca peste bord pe cei care s-ar opune violent la această acţiune. Desigur că această opoziţie violentă va fi pusă în act de Liderii OWO, ci nu de „majoritatea democratică” ce final, ca întotdeauna în Istorie, îi va urma pe Învingători, ei nefiind în stare să aibă Opinii, ci doar să Urmeze sau Să Se Dea La O Parte. O mare parte dintre IGNAVI care vor fi ademeniţi de OWO să o apere, se vor afunda odată cu aceasta. Forţele Represive, Politicienii şi alţi Colaboraţionişti se vor regăsi în faţa unui nou Nuremberg, deoarece scuza că „s-au îndeplinit Ordine Superioare” nu a contat după WW2 şi nu va conta cu atât mai mult în viitorul apropiat.
A venit timpul IACOBINILOR!
A venit timpul ca MINTEA/SUFLETUL să fie preocuparea de bază a Omenirii, ci nu CORPUL/MATERIA!
A venit timpul afirmării HiperUmanităţii!
A venit timpul ca „lucrătorii
Peace and Love” să fie marginalizaţi!
A venit timpul dărâmării Cultului Celebrităţilor!A venit timpul Eliminării sau Reducerii Drastice a tuturor Activităţilor Futile, adică Fără Real Aport Social!
A venit timpul eliminării Consumerismului!
A venit timpul Dezvoltării Sustenabile raportate la Resurse!
A venit timpul Descreşterii Fericite!
A venit timpul ca iluminiştii să producă PROIECTE DE ŢARĂ, pentru a prezenta „majorităţii democratice” un Program Soci
o-Politic Practic, care să înglobeze tot ce a fost scris mai sus!

Suntem noi iluminiştii
de fb pregătiţi pentru aşa ispravă?
Deocamdată, NU!?
Niciun grup iluminist şi nici chiar autorii AC nu contemplă în mod integrat, repet, INTEGRAT, toate aceste Obiective, în special pe cele din urmă, sau o fac insuficient!?
Noi am făcut un astfel de Proiect de Ţară, care să ţină cont de TOATE Obiectivele enunţate mai sus. Nu ne-am limitat numai la câteva, aşa cum fac alţi iluminişti, preocupaţi în a combate Efecte Izolate.Duşmanii Omenirii sunt doi: MAMMON şi YHWH&co
Nimeni în afară de noi nu a încercat să-şi imagineze CUM ar arăta Lumea Nouă, pentru a fi în maxima composibilă SINTONIE cu Principiile Iluministe!?
E adevărat că Proiectul nostru e o Creaţie 1.0 şi că desigur poate fi îmbunătăţit, dar asta implică DEZBATERE DIALECTICĂ, pe bază de ARGUMENTE, pe bază de CUNOAŞTERE, iar noi nu avem CU CINE s-o facem, pentru că altele sunt preocupările iluminiştilor de fb.

În schimb, OWO ne-a luat-o înainte şi are deja o AGENDĂ pentru a contracara NESUSTENABILITATEA ACTUALEI PARADIGME şi încet-încet, o pun în practică.
Evident că Saltul de Paradigmă avut în vedere de OWO este conceput în aşa fel ca să le menţină CONTROLUL
şi PRIVILEGIILE.
Culmea ridicolului este că există iluminişti care neagă existenţa unei AGENDE a OWO, ba chiar afirmă că reprezentanţii acesteia s-ar căca pe ei de frică!?!? Subestimarea Adversarului, este prima Cauză a Înfrângerii!!
Acest Adversar dispune de oameni diabolic de Inteligenţi, de excelenţi Psihologi, de Forţe de Control şi Represiune şi nimic din ceea ce se petrece azi nu e întâmplător, ci rod al
actualizării unei AGENDE. Nici măcar guvernanţii pe care-i contestăm azi în Piaţă, nu sunt conştienţi de PĂPUŞARII care-i MANIPULEAZĂ şi de faptul că vor fi cât de curând … Ţapi Ispăşitori!?
Iluminiştii de fb recomandă Masca, Distanţarea Socială, Izolarea, la unison cu Media, Big Pharma, Guvernele Liberale, dar şi cu…Lucrătorii Peace and Love!?
Au devenit foarte Iubitori a miliarde de Ignavi şi promovează Pacea cu Duşmanul!?Final Point (6)
(Rom./eng.)

“The time has come for the People of Reason to take over the leadership of Mankind”
– ILLUMINATI

Starting from this statement, let’s see how FAKEBOOK illuminists do NOT always comply and what would be the RATIONAL SOLUTIONS for putting it into practice.
It is an indisputable TRUTH that Mankind is currently an OVERPOPULATION of IGNAVI … of ZOMBIES.
How can such a reversal be put into practice?
With good words, or with FORCE?
It is absolutely impossible to change the MENTALITY of a Seriously Mentally Ill Humanity, other than FORCED. Think about how Islam, or another major religion, could be eradicated “with good words” !? Think about how the “democratic majority” might read and especially understand the “God Series” !?
Anyway, the upheaval will be the result of a Conspiracy!
The current situation is very fluid and it is clear that we are in a full conflict between OWO and NOW … at least I hope !?
Already in “Corona Tsunami” and “Chinese Drop”, I contemplated the two variants of the Conspiracy Scenario that have in common … China. Is not out of question that the Illuminati are already in China !? The current course of events would be destined in the Favorable Scenario to delegitimize in the near future Media, Big Pharma, Politics and Liberal Governments, inducing the IMPLOSION OF THE SYSTEM.
Even assuming that there are the Illuminati who ”make the cards”, this does not mean that we should not discuss the TRUTH among us. However, our audience is limited and we cannot influence the course of events in this way.
What interests us is to get to:
The time has come for INTOLERANCE not to be TOLERATED anymore!
The time has come for the Prohibition of All Major Religions!
The time has come for IGNORANCE to be eradicated through the SPREAD OF KNOWLEDGE!
The time has come for REASON to prevail MYTHOS!
The time has come for the GENERAL INTEREST of Mankind to be put before the INDIVIDUAL or GROUP INTEREST!
It’s time to update LICURGUS, obviously adapted to the 3rd millennium!
The time has come for the Military Philosophers!
The time has come for the RUDDER of the FOOLS SHIP to be snatched from the hands of the “representatives of the democratic majority” and to be given to the Meritous, Altruistics, who possess Knowledge, even at the risk of throwing overboard those who would violently oppose this action. . Of course, this violent opposition will be put in place by the OWO Leaders, but not by the “democratic majority”, the latter following in the end, as always in History, the Winners, they will not be able to have Opinions, but only to Follow or to Step Aside. Much of the IGNAVI that will be lured by the OWO to defend it will sink with it. Repressive Forces, Politicians and other Collaborators will find themselves in front of a new Nuremberg, because the excuse that “Higher Orders have been fulfilled” did not matter after WW2 and will not matter even more in the near future.
The time of the Jacobins has come!
The time has come for the MIND / SOUL to be the basic concern of Mankind, but not the BODY / MATTER!
The time has come to affirm HyperHumanity!
The time has come for the “Peace and Love workers” to be marginalized!
The time has come to tear down the Celebrity Cult!
The time has come for the Elimination or Drastic Reduction of all Futile Activities, ie Without Real Social Contribution!
The time has come to eliminate Consumerism!
It’s time for Sustainable Development in relation to Resources!
The time of Happy Degrowth has come!
The time has come for the Illuminists to produce COUNTRY PROJECTS, in order to present to the “democratic majority” a Practical Socio-Political Program, which will include EVERYTHING that has been written above!
Are we Illuminists prepared for such a feat?
Not yet!?
No illuminist group or even the authors of the AC, contemplate in an integrated way, I repeat, INTEGRATED, all these Objectives, especially the last ones, or do it insufficiently !?
We have made such a Country Project, which takes into account ALL the Objectives stated above. We have not limited ourselves to a few, as other illuminists do, concerned with combating Isolated Effects.
There are two enemies of Mankind: MAMMON and YHWH & co.
No one but us tried to imagine WHAT the New World would look like, in order to be in maximum composable TUNING with the Pythagorean Illuminism Principles !?
It is true that our Project is a Creation 1.0 and that of course it can be improved, but this involves DIALECTICAL DEBATE, based on ARGUMENTS, based on KNOWLEDGE, and we have NO ONE to do it with, because other are the concerns of fb illuminists.
Instead, OWO has taken the lead and already has an AGENDA to counteract the UNSUSTAINABILITY OF THE CURRENT PARADIGM and is slowly putting it into practice.
Obviously, the OWO Paradigm Shift is designed to keep them in CONTROL and maintain their PRIVILEGES.
The culmination of the ridiculousness is that there are illuminists who deny the existence of an OWO AGENDA, and even claim that its representatives would shit on them for fear!?!?
Underestimation of the Adversary, is the first Cause of Defeat !!
This Adversary has devilishly intelligent people, excellent Psychologists, Control and Repression Forces and nothing that is happening today is accidental, but the result of updating an AGENDA. Not even the rulers we challenge today in the Square are aware of the PUPPETEERS MANIPULATING them and the fact that they will soon be … Scapegoats !?
Fb illuminists recommends Mask, Social Distancing, Isolation, in unison with Media, Big Pharma, Liberal Governments, but also with … Peace and Love Workers !?
They have become Lovers of billions of Ignavi and promote Peace with the Enemy !?
Next, I’ll try to suggest HOW this Change could be made.


 

 
 


Final Point (5)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (5)
(rom./eng.)

Tuturor illuminiştilor de fb şi chiar şi autorilor AC
pretind că Teoriile Conspiraţioniste ar fi TOATE invenţii ale fanaticilor de extrema dreaptă.
Nimic mai greşit!!!
Este adevărat că unele sunt în această situaţie, dar nu TOATE.
CONSPIRAŢIA este veche de când lumea şi chiar şi noi avem ca punct de referinţă actual ARMAGEDONCONSPIRAC
(AC).
CONSPIRAŢIA este ocupaţia de bază a Societăţilor Secrete dintotdeauna.
Nimeni nu poate nega că JFK sau M.L King au murit în urma unor Conspiraţii.
Că se oferă o interpretare, sau alta, este irelevant.
După părerea multora, chiar în această perioadă suntem victimele unei Conspiraţii Globale a OWO.
MATEMATICA şi MEDICINA
NEALINIATĂ OWO demonstrează cu Argumente şi Voci Autorizate acest ADEVĂR.
Este RIDICOL că iluminiştii adoptă
în legătură cu Teoriile Conspiraţioniste aceeaşi poziţie cu Organele Mediatice ale Sistemului, cu Big Pharma şi guvernele liberale, în ciuda EVIDENŢEI.
Când Illuminati condamnă Teorii ale Conspiraţiei, ei se referă strict la cele care-i privesc pe ei, nicidecum generalizând.
Deocamdată, iluminiştii de fb sunt lăsaţi să se manifeste, dar nu au priceput că REGIMUL AUTORITAR ce se instalează încet-încet, „le va tăia curând macaroana”.
CENZURA se practică sistematic, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE sunt scoase din Arhive, TEROAREA este tot mai puternică, LIPSIREA DE DREPTURI CONSTITUŢIONALE devine tot mai accentuată, LIBERTATEA CUVÂNTULUI este călcată în picioare la fel ca toate Libertăţile cucerite cu mare preţ de sânge şamd.
Cine nu pricepe asta, nu pricepe REALITATEA.
Iluminiştii de fb susţin că Masca, Distanţarea Socială, Izolarea Forţată, închiderea Şcolilor, sunt măsuri necesare pentru protecţia celor din jur, deci în Interesul General!?!?
Nimic nu e mai FALS!!!
Situaţia din acest an nu este cu mult diferită de cea din anii trecuţi, şi asta e demonstrată de NUMERE.
Nimeni nu poate nega faptul că SUEDIA are mai puţini morţi decât ţările care au aplicat aceste „măsuri umanitare”.
Nimeni nu poate nega IMUNITATEA DE TURMĂ ce se studiază în universităţi.
Această IMUNITATE se obţine în două moduri:
1. Prin infectarea a peste 60% din populaţie,
2. Prin Vaccin
Evident că Big Pharma a împiedicat punctul 1 pentru a favoriza punctul 2, deşi au avut grijă să forţeze guvernele a nu-i trage la răspundere dacă vaccinurile lor ar avea EFECTE COLATERALE DEZASTROASE!?
Aceste efecte dezastroase au fost demonstrate ştiinţific de nenumărate ori în trecut. Cu atât mai mult, când se prevede pentru prima dată în istorie Alterarea ADN-ului, ar trebui să fim mai circumspecţi. Se pune problema de a deveni OMG !!!
Este adevărat că anul acesta Gripa este mai periculoasă, dar acest trend se va accelera în lipsa unor adevărate măsuri pentru întărirea Sistemului Imunitar.

Între timp, nimeni nu poate nega faptul că Sinuciderile, Violenţa Domestică, Violenţa Juvenilă, Afecţiunile Psihice, Consumul de Alcool şi Droguri, Lipsirea de Cure pentru Bolnavii Cronici ce nu pot beneficia de asistenţă în spitalele aglomerate de cei cărora le curge un muc, strănută, sau şi-au pierdut ca în fiecare an în acest sezon gustul şi mirosul din cauza GRIPEI STAGIONALE, au produs mai multe victime decât în anii trecuţi!?!?
Chiar crede cineva că OWO e grijulie faţă de pulime şi pizdime???
Dacă ar fi aşa, ar interce utilizarea Combustibililor Fosili, ar acţiona pentru reducerea cantităţii imense de Pulberi Fine şi altor poluanţi chimici, ar stimula Agricultura Biologică şi ar reduce consumul de carne, ar pune limite OGM-urilor şamd. Ce vedem în schimb? Reclame la SUV-uri, Publicitate Mincinoasă Consumeristă, Consum masiv de hârtie produsă din arbori şi alte acţiuni total cotrarii unei Dezvoltări Sustenabile. Se vorbeşte în mod cretin de Revenirea La Normal, când Normal pentru o Omenire Raţională, nu era înainte de „pandemie” absolut NIMIC!?
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite la televizor
sau că citească Jurnalele OWO şi să se lase spălaţi pe creiere???
Chiar au ajuns iluminiştii să se uite în gura politicienilor liberali???
Chiar au ajuns să suporte MANIPULAREA Big Pharma şi a unor miliardari care şi-au construit prin FURT averea şi care acum au devenit „îngeri ai carităţii” ???
După opinia mea, avem de-a face cu o INFILTRARE din partea OWO, iar dacă această MANIPULARE va
fi demascată şi se va ajunge la REVOLUŢIE, aportul iluminiştilor este deja subminat.
S-a oferit INCONŞTIENT câmp de manifestare Dreptei Extreme şi nu exclud că totul a fost magistral proiectat chiar de ei
pentru delegitimarea Stângii Regresive Liberale!?
Este jenant că iluminiştii stau pe marginea marilor manifestaţii populare!!!
Nu domnilor, nu sunt manifestaţii ale Trumpanzeilor, ci ale unor oameni DEŞTEPTAŢI!!!
„Ne pierdem vremea discutând de sexul îngerilor şi turcii sunt sub ziduri!?”
Ne lăsăm manipulaţi cu Jumătăţi de Adevăr precum BLM, LGTB, Multiculturalism, Ziduri, Corectitudine Politică, Migraţie Necontrolată,
Negarea Suprapopulaţiei şamd. deşi cârţile illuminati sugerează contrariul!?
DA, noi avem tot interesul să vedem o ridicare a maselor, o realizare a unei Mase Critice Anti-Sistem, dar suntem siguri că ne orientăm către Obiectivele Juste şi nu cumva ignorăm tocmai pe aceia care sunt mai aproape de Ideile noastre?
Negăm sau ignorăm „Dezvoltarea Sustenabilă” şi „Descreşterea Fericită”,
deşi MATEMATICA ne-ar induce altfel !?
„Vedem paiul din ochii altora şi nu vedem parul din ochii noştri!?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpgFinal Point (5)

Almost all fb illuminists and even AC authors claim that Conspiracy Theories are ALL inventions of far-right fanatics.
Wrong !!!
It is true that some are in this situation, but not ALL.
THE CONSPIRACY is old since the world and even we have ARMAGEDONCONSPIRACY (AC) as our current reference point.
CONSPIRACY has always been the main occupation of Secret Societies.
No one can deny that JFK or M.L King died as a result of Conspiracies.
That one interpretation or another is offered is irrelevant.
In the opinion of many, even in this period we are the victims of an OWO Global Conspiracy.
It is RIDICULOUS that the illuminists takes the same position in connection with the Conspiracy Theories with the OWO Media, with Big Pharma and liberal governments, despite the EVIDENCE.
When the Illuminati condemn Conspiracy Theories, they refer strictly to those concerning them, by no means generalizing.
For now, the fb illuminists are allowed to show up, but they did not understand that the AUTHORITARIAN REGIME that is slowly being installed, “will soon cut their balls”.
CENSORSHIP is practiced systematically, SCIENTIFIC WORKS are removed from the Archives, TERROR is growing stronger, THE LACK OF CONSTITUTIONAL RIGHTS is becoming more pronounced, FREEDOM OF SPEECH is trampled on like all the hardly conquered Liberties.
Who does not understand this, does not understand REALITY.
The fb illuminists claim that the Mask, Social Distancing, Forced Isolation, Closure of Schools, are necessary measures for the protection of those around, so in the General Interest!?!?
Nothing more FALSE !!!
This year’s situation is not much different from previous years, and this is demonstrated by NUMBERS.
No one can deny that SWEDEN has fewer deaths than the countries that have implemented these “humanitarian measures”.
No one can deny the Herd Immunity that is studied in universities.
This HERD IMMUNITY is obtained in two ways:
1. By infecting over 60% of the population,
2. By Vaccine.
Obviously, Big Pharma is favoring the second, even though they were careful to force governments not to hold them accountable if their vaccines had disastrous SIDE EFFECTS !? These disastrous effects have been scientifically proven countless times in the past. Moreover, when DNA alteration is first predicted in history, we should be more cautious. The problem is to become GMO !!!
It is true that the flu is more dangerous this year, but this trend will accelerate in the absence of real measures to strengthen the Immune System.
Meanwhile, no one can deny that Suicides, Domestic Violence, Juvenile Violence, Mental Illness, Alcohol and Drug Use, Lack of Cure for the Chronically Ill who cannot receive care in crowded hospitals with sneezing people who have lost, as every year this season, the taste and smell due to the SEASONAL FLU, have produced more victims than in previous years!?!?
Does anyone really think that OWO is caring about people ???
If so, it would ban the use of Fossil Fuels, act to reduce the huge amount of Fine Powders and other chemical pollutants, stimulate Organic Agriculture and reduce meat consumption, put limits on GMOs and so on. What do we see instead? Advertisements for SUVs, Liar Consumeristic Advertising and other actions totally against a Sustainable Development. Is it stupid to talk about Returning to Normality, when Normal for a Rational Mankind was absolutely NOTHING before the “pandemic” !?
Did the illuminists realy end up watching TV or read the OWO Journals and be brainwashed ???
Did the illuminists really end up looking into the mouths of liberal politicians ???
Did they even end up supporting the MANIPULATION of Big Pharma and some billionaires who built their fortune through THEFT and who have now become “angels of charity” ???
In my opinion, we are dealing with an OWO INFILTRATION, and if this MANIPULATION is unmasked and a REVOLUTION iwill be, the contribution of the illuminists is already undermined.
An important field of manifestation was offered to the Extreme Right and I do not exclude that everything was masterfully designed by them for the delegitimization of the Liberal Regressive Left!
It is embarrassing that the illuminists stand on the edge of the great popular demonstrations !!!
No,, these are not manifestations of the Trumpanzes, but of some AWAKENED people !!!
“Are we wasting our time talking about the sex of angels and the Ottmans are under the walls !?”
We are manipulated with Halves of Truth such as BLM, LGBT, Multiculturalism, Walls, Political Correctness, Uncontrolled Migration, Denial of Overpopulation and so on. although illuminati books suggest otherwise !?
YES, we have every interest in seeing a rise of the masses, an achievement of an Anti-System Critical Mass, but are we sure that we are moving towards the Right Objectives and not ignoring those who are closer to our Ideas?
We deny or ignore “Sustainable Development” and “Happy Degrowth”, although MATHEMATICS would lead us otherwise !?
“Do we see the little straw in the eyes of others and don’t we see the pillar in our own eyes !?”

https://static.dw.com/image/53468776_303.jpg


Final Point (4)

Novembre 28th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Final Point (4)
(rom./eng.)

Aşa cum am mai spus, „nimeni nu e perfect” şi că „trebuie luat ce-i Bun şi eliminat ce este Rău, de oriunde, Destructurând şi Recompunând Idei şi Fapte”. Asta, pentru a stimula Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.
De exemplu, Platon era convins de Geocentrism, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ignorăm în totalitate azi!?

Iată ce scrie Mike Hockney în a 12-a carte ”All the Rest is Propaganda”:


Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air.

E adevărat că anarhiştii greşesc în chestiunea Statului şi chiar şi a Religiilor, deşi asta din urmă mă lasă efectiv rece… noi trebuie să ne apropiem Ateii şi Agnosticii, că tot ni se umple gura de Nietzsche, nu!?
Este greşit a se spune că Economia Bazată Pe Resurse ar fi extrasă din
„Aer Subţire”.
NU, acest tip de economie, care este luat în consideraţie de mulţi economişti şi sociologi eminenţi, şi care este fundamental pentru The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, are BAZE MATEMATICE!!
Economia
Bazată Pe Bani se bazează deja pe Aer Subţire!
Azi am putea spune că se bazează pe Tastele Computerelor
Elitei Vechii Ordini Mondiale!!
Evident că acest curs va înlesni o Economie Bazată pe Resurse, fie că e vorba de a fi implementată de OWO, fie de NWO. Diferenţele dintre cele două alternative rezultă din Principiile fundamental diferite asupra cărora nu mai revin.
Ce este mai LOGIC? O Economie Bazată pe Bani de Tastieră, sau una bazată pe Resurse concrete???
Care poate fi legătura Economiei Bazate Pe Resurse cu Anarhia??? ZERO!!
Faptul că anarhicii împărtăşesc ideea unei astfel de Economii, nu înseamnă automat că Meritocraţia Iluministă nu poate face integrarea acestei tipologii!!

Este demonstrat MATEMATIC (mai bine zis ARITMETIC) faptul că în condiţiile actualului Sistem Economico-Financiar, avem nevoie de RESURSELE a 5 planete
pentru SUPRAVIEŢUIREA SPECIEI OMENEŞTI … 1+1=2. Deja Daunele Ecosistemului sunt atât de grave, că mulţi specialişti susţin că am trecut deja de Punctul De Neîntoarcere (Point Of No Return).
Trebuie deci, ca noi iluminiştii să luăm în consideraţie în mod serios SUSTENABILITATEA şi DESCREŞTEREA FERICITĂ, total IGNORATE chiar şi de Autorii Iluminişti, ca să nu mai vorbim de iluminiştii de FAKEBOOK, căzuţi în toate Capcanele Elitei Vechii Ordini Mondiale devenită azi LIBERAL GLOBALISTĂ (Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on):
Manipulare Mediatică, Corectitudine Politică, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Scientismul aservit, Vot, Emigraţie Sălbatică şi aşa mai departe).
Mulţi iluminişti de FAKEBOOK sar de pe scaune când eu vorbesc de SUPRAPOPULAŢIE, deşi în primul filmuleţ produs de Illuminati, Georgia Guidestones sunt pe fundal!?
Se ignoră faptul că „marea majoritate” a populaţiei globale este formată de IGNAVI care nu vor renunţa de bună voie la IGNORANŢA lor???
Illuminati fac referire clară la necesitatea ca Oamenii Raţionali să preia Puterea de la Oamenii Iraţionali!! Să elimine conceptul de Democraţie.
Mulţi aprobă Multiculturalismul, deşi Illuminati au o părere contrară.
Mulţi cad în capcana Oamenilor De Ştiinţă Colaboraţionişti cu OWO. Mulţi cad în capcana Organelor Mediatice Aservite. Mulţi cad în capcana Big Pharma şi aşa mai departe!?
A12-a carte a lui Mike Hockney e scrisă înainte de 2013, dar azi, în condiţiile actualei Crize, vedem că BANII vor dispare şi vor fi înlocuiţi cu BANII ELECTRONICI produşi de tastierele exclusive ale Elitei OWO… e ca şi cum NU AR MAI FI aceşti bani! OWO a implementat deja o Schimbare de Paradigmă în aşa fel ca să-şi menţină Puterea şi Privilegiile, pornind de la NESUSTENABILITATEA vech
ii paradigme. Se pare că din nou ne-au luat-o înainte în ÎNŢELEGEREA REALITĂŢII!?
În cart
ţile mele ”Corona Tsunami” şi ”Picătura Chinezească”, este detaliată probabila evoluţie a lumii în următorii puţini ani. Viitorul Apropiat va demonstra sau nu, valabilitatea viziunii mele.
Pe scurt, vor fi 4 Etape:

1. Controlul Populaţiei de către OWO pentru a produce „în linişte” un nou sistem economic, social şi politic.
Etapă în curs.

2. Asigurarea unui Venit Minim Garantat pentru SUPRAVIEŢUIRE. Vor dispare o grămadă de Activităţi Futile, astfel că o mare parte a populaţiei nu va mai fi activă socio-economic. Pe de altă parte Internetizarea, Robotizarea şi alte Noi Tehnologii vor concura deasemenea la disponibilizarea unei mari mase de oameni. Pentru a fi „ţinuţi calmi”, li se va da acest UBI, bineînţeles cu condiţia primă de a se lăsa Controlaţi. UBI va finaliza dispariţia Clasei Medii.
Etapă în proximă actuare.

3. Se tr
ece la REDUCEREA DRASTICĂ A POPULAŢIEI GLOBALE prin diverse metode, pentru a subţia numărul celor susţinuţi cu UBI… e o chestiune de ARITMETICĂ şi LOGICĂ.
Dacă această măsură va produce
Mişcări de Mase, se va alimenta Anarhia, care va accelera procesul prin efectele sale . Etapă prefigurată.

4 Cel mai probabil China va restabili Ordinea, fiind percepută de supravieţuitori ca Salvatorii Omenirii. Întrebarea la care nu pot răspunde încă, este dacă vor institui un scenariu „1984”, sau Meritocraţia Iluministă!? China l-a omorât pe YHWH&co, dar nu şi pe MAMMON, iar cum „Puterea Corupe”, nu aş fi aşa de optimist!?

Dacă vă place, puteţi lua aceste Previziuni ca Ficţiune, sau Teorie a Conspiraţiilor, că mie mi-e indiferent.


Aşa cum am mai spus, se pare că autorii iluminişti sunt foarte pricepuţi la Matematică, e drept esenţială în Cunoaştere, dar prea puţin în Medicină, Sociologie, Economie şi Geopolitică. Raportul este inversat atunci când vorbim de The Zeitgeist Movement şi The Venus Project, iar noi va trebui să facem o Sinteză Superioară cu aceste mişcări, cu cele mai multe Puncte De Vedere Comune cu noi Iluminiştii.
De curând am combătut SOLARPUNK-ul promovat la The Zeitgeist Movement datorită Derivei Anarhiste a acestui Curent, dar nimeni nu m-a dat afară pentru asta. Nu acelaşi lucru pot să-l spun despre Hyperians când am propus Antiteze. Repet, Antitezele şi Gândirea Critică sunt esenţiale pentru Procesul Dialectic ce stă la baza Devenirii.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpg

Final Point (4)

As I said before, “no one is perfect” and that “what is Good must be taken and what is Evil eliminated, from anywhere, Destructuring and Recomposing Ideas and Facts.” This is to stimulate the Dialectic Process that underlies Becoming.
For example, Plato was convinced of Geocentrism, but doesn’t that mean we have to ignore him completely today !?

Here is what Mike Hockney writes in the 12th book “All the Rest is Propaganda”:

Left-wing anarchists are the most deluded people in the world. Their ideas are ludicrous. Their idiocy is dangerous. They believe that a “resource based economy” of total abundance can be pulled out of thin air. ”

It is true that anarchists are wrong in the matter of the State and even of Religions, although the latter actually leaves me cold … we must approach Atheists and Agnostics, that our mouths are still filling with Nietzsche, right !?
It is wrong to say that the Resource-Based Economy is extracted from “Thin Air”.
NO, this type of economy, which is considered by many eminent economists and sociologists, and which is fundamental to The Zeitgeist Movement and The Venus Project, has MATHEMATICAL BASICS !!
The Money Based Economy is already based on Thin Air!
Today we could say that it is based on the Computer Keys of the Elite of the Old World Order !!
Obviously, this course will facilitate a Resource Based Economy, whether it is implemented by the OWO or the NWO. The differences between the two alternatives result from the fundamentally different Principles.
What is more LOGICAL? An Economy Based on Keyboard Money, or one based on Concrete Resources ???
What can be the connection of the Resource Economy with Anarchy ??? ZERO!!
The fact that the anarchists share the idea of ​​such an Economy does not automatically mean that the Illuminist Meritocracy cannot integrate this typology !!
It is demonstrated MATHEMATICALLY (better said ARITHMETIC) that in the conditions of the current Economic-Financial System, we need the RESOURCES of 5 planets for the SURVIVAL OF THE HUMAN SPECIES … 1 + 1 = 2. The damage to the ecosystem is already so severe that many experts say we have already passed the Point Of No Return.
So we illuminists must seriously consider SUSTAINABILITY and HAPPY DEGROWTH, totally IGNORED even by the illuminist Authors, not to mention the FAKEBOOK illuminists, who fell into all the traps of the Old World Order ( Gates, Soros, Rockefeller, Big Pharma and so on): Media Manipulation, Political Correctness, BLM, LGTBIAPK, Multiculturalism, Slave Scientism, Voting, Emigration and so on).
Many FAKEBOOK illuminists jump out of their seats when I talk about OVERPOPULATION, although in the first Illuminati video, Georgia Guidestones are in the background !?
Is it ignored that the “democratic majority” of the global population is made up of IGNAVI who will not voluntarily give up their IGNORANCE ???
The Illuminati make clear reference to the need for Rational People to take over Power from Irrational People, to eliminate the concept of Dumbocracy.
Many support Multiculturalism, although the Illuminati disagree. Many fall into the trap of OWO Collaborative Scientists. Many fall into the trap of enslaved Media. Many fall into the Big Pharma trap and so on !?
Mike Hockney’s 12th book was written before 2013, but today, in the current crisis, we see that MONEY will disappear and be replaced by ELECTRONIC MONEY produced by the exclusive keyboards of the OWO Elite … it’s as if there is no MONEY at all!!
OWO has already implemented a Paradigm Shift in such a way as to maintain its Power and Privileges, starting from the UNSUSTAINABILITY of the old paradigm. It seems that they took us before us again in the UNDERSTANDING OF REALITY !?
In my books “CoronaTsunami” and “Chinese Drop”, the probable evolution of the world in the next few years is detailed. The Near Future will or will not prove the validity of my vision.

In short, there will be 4 Steps:

1. Population control by the OWO to produce “quietly” a new economic, social and political system. Stage in progress.

2. Ensuring a Universal Basic Income (UBI) for SURVIVAL. A lot of futile activities will disappear, so that a large part of the population will no longer be socio-economically active. On the other hand, Internet, Robotization and other New Technologies will also compete to make a large mass of people available. In order to be “kept calm”, they will be given this UBI, of course with the first condition of letting themselves be Controlled and Submissive. UBI will complete the disappearance of the Middle Class. Stage in the next actuation.

3. We move to the DRASTIC REDUCTION OF THE GLOBAL POPULATION by various methods, to thin the number of those subjects of UBI … it’s a matter of ARITHMETIC and LOGIC.

If this measure produces Mass Movements, Anarchy will be fed, which will accelerate the process through its effects. Prefigured stage.

4 Most likely China will restore Order, being perceived by survivors as the Saviors of Mankind. The question I can’t answer yet is whether they will set up a “1984” scenario, or the Illuminist Meritocracy !? China killed YHWH & co, but not MAMMON, and knowing that “Power Corrupts” I’m not so optimistic !?

If you like, you can take these Predictions as Fiction, or Conspiracy Theory, because I don’t care.
As I said, it seems that illuminist authors are very good at Mathematics, that is essential for Enlightment, but too little in Medicine, Sociology, Economics and Geopolitics. The relationship is reversed when we talk about The Zeitgeist Movement and The Venus Project, and we will have to make a Superior Synthesis with these movements, with the most Common Views with us Illuminists.
I recently fought the SOLARPUNK promoted at The Zeitgeist Movement due to the Anarchist Drift of this Current, but no one fired me for it. I can’t say the same about Hyperians when I proposed Antitheses. I repeat, Antitheses and Critical Thinking are essential to the Dialectic Process that underlies BECOMING.

https://i.ytimg.com/vi/_EkMjTnWk14/sddefault.jpg