Dacia Iluministă » Blog Archive » „Mişcarea Dacia” – Principii şi Obiective
QR Code Business Card

„Mişcarea Dacia” – Principii şi Obiective

Aprile 1st, 2012 Posted in Politica romena

„Mişcarea Dacia” are ca obiectiv încă de la apariţia sa în „lumea virtuală”, CONVERGENŢA reprezentanţilor tuturor FORŢELOR RESPONSABILE ale Naţiei, într-un grup care să aibă ca misiune DEFINIREA UNEI NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, fiind evidentă profunda CRIZA SISTEMICĂ actuală !

„Mişcarea Dacia” respinge cu putere IPOCRIZIA PARTIDICĂ, manifestată prin vehicularea obsesivă a unor „concepturi azi golite de conţinut”, precum Democraţia şi Libertatea şi militează pentru ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII de către o elită naţională selecţionată pe principiul COMPETENŢEI şi MORALITĂŢII, capabilă să asigure BINELE COMUN.

În acest scop, este URGENTĂ o REDEFINIRE A VALORILOR CARDINALE şi implementarea lor în societate.

Noi am chemat acest proces : DICTATURA BUNULUI SIMŢ !

S-a încercat agregarea grupurilor prezente pe Internet, dar rezultatul a fost egal cu zero ! Şi aceste grupuri suferă de tarele societăţii din ziua de azi, puţini fiind capabili să priceapă ESENŢA, URGENŢA şi NECESITATEA unui astfel de demers !

În această situaţie, Mişcarea Dacia va extinde APELUL către toate formele organizate, inclusiv către actualele partide, unde există desigur mulţi oameni conştienţi de necesitatea unei MARI SCHIMBĂRI !!!

O să facem în aşa fel ca mesajul nostru să ajungă LA TOŢI, aici un rol important revenind şi TUTUROR ADERENŢILOR la Mişcarea Dacia, care au obligaţia morală de a da „o mână de ajutor” !

„Mişcarea Dacia” nu-şi rezervă niciun rol special în cadrul (să zicem) CONSILIULUI ANALIZEI PARADIGMALE (CAP), în afară de acela de promotoare a iniţiativei !!!

Astfel, invităm toate partidele şi grupurile politice organizate, să-şi desemneze reprezentanţii, dintre acele cadre DISPUSE , dar mai ales COMPETENTE, să se aşeze la masa DEZBATERILOR DIALECTICE.

Se subînţelege că DIALECTICA este o „luptă constructivă” şi este radical diferită de CONFRUNTAREA ce caracterizează ambientul politic actual şi care este o „luptă distructivă”, ce are ca efect SLĂBIREA UNITĂŢII NAŢIONALE, tocmai într-un moment de EXACERBARE A GLOBALIZĂRII şi deci a … DEZNAŢIONALIZĂRII !

„Divide et impera” trebuie să dispară din mentalitatea noastră, urmând să punem bazele UNITĂŢII NAŢIONALE, chiar şi „în diversitate”.

Cine va răspunde APELULUI nostru, va demonstra simţ de RESPONSABILITATE în faţa GRAVELOR PROBLEME ale României şi ale întregii Lumi !

Cine NU, este liber să caute „să dreagă busuiocul Sistemului”, fiind destinaţi după părerea noastră să „plătească oalele sparte” !

Acest APEL este ULTIMA ÎNCERCARE de a canaliza eforturile tuturor, fără niciun fel de discriminare, pentru a ieşi din „mocirla” actuală !!!

Alternativa este perpetuarea unui SISTEM MURIBUND, destinat nu numai „arhivierii”, ci şi oprobriului generaţiilor viitoare !

„REFRACTARII” la această iniţiativă, vor continua să folosească „limbajul de lemn” al Democraţiei, Libertăţii, Creşterii, Globalizării, Profitului, etc. ignorând concepturi ca Dezvoltarea Sustenabilă şi Economia Etică.

„Fiecare pasăre pre limba ei piere !” zice o zicătoare românească !

În acest context, „Mişcarea Dacia” propune propriile Principii şi Obiective, pentru a fi DEZBĂTUTE :

În primul rând să vedem : DE CE DACIA ?

A. DACIA este vechiul nume al organizării statale din Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic, pe vremea când eram TEMUŢI şi RESPECTAŢI, şi cum nu permitem nimănui să se îndoiască de CONTINUITATEA NOASTRĂ în acest spaţiu, milităm pentru revenirea la această denumire, mai ales că o concepem şi ca pe un „stimulent” pentru REÎNTREGIREA celor două state româneşti, într-o FEDERAŢIE cu acest nume !!!

Noi nu milităm pentru „puritatea dacică”, deoarece etnogeneza şi-a făcut cursul său de-a lungul secolelor, dar fără a contamina „fondul nostru multimilenar” ! Eu am mai spus cu alte ocazii, că până şi populaţiile de alte etnii, azi conlocuitoare, ar trebui să se mândrească cu apartenenţa la acest SPAŢIU PRIMORDIAL, ei „mâncând şi respirând daci” de sute de ani !!!

B. DACIA, deoarece Principiile şi Obiectivele noastre au ca un fir roşu, elemente consacrate ca având origine DACICĂ :

a. Ne inspirăm din LEGILE BELAGINE, sau Legile Frumoase, sau Legea Pământului, care au ca principiu de bază faptul că SUNTEM PARTE INTEGRANTĂ A NATURII, deci ne supunem legilor sale, ci nu STÂPĂNI ai acesteia cum se vehiculează în actuala paradigmă.

Cineva m-a întrebat despre provenienţa acestor Legi, iar eu răspund că circulă în limba română şi nu mă interesează altceva, aşa cum nu mă interesează cine a scris (?) Mioriţa, convins fiind că „esenţa” este aia, chiar dacă are … variante !!! Important pentru noi trebuie să fie MESAJUL , ci nu CINE l-a transmis !!!

b. SUNTEM STABILI ŞI CONTINUATIVI în acest Spaţiu şi ca atare : – zicem un NU hotărât cuceririi şi asupririi altora, corespunzător principiilor vechilor DACI care nu cunoşteau SCLAVIA !

nu suntem SLABI cum susţin alţii, deoarece altfel nu am fi „o insulă latină într-o mare slavă” !

În apărarea IDENTITĂŢII NAŢIONALE şi a CONTINUITĂŢII, un rol hotărâtor l-a avut NATURA ÎNCONJURĂTOARE (munţi păduri nesfârşite, câmpii mănoase, ape tumultoase, etc… o adevărată CETATE DE APĂRARE !!!). În acest context, MIGRATORII VREMELNICI, nu puteau rezista, decât în măsura în care s-au lăsat asimilaţi. A vorbi despre „dispariţia traco-geto-dacilor”, este ridicol, deoarece se vorbeşte despre „poporul cel mai numeros după inzi” şi despre „cei mai viteji şi cinstiţi dintre traci” !!!

– avem o puternică IDENTITATE NAŢIONALĂ, formată pe durata mai multor milenii, elemente ale acesteia regăsindu-se până şi în Creştinism, o formă derivată a Zalmoxianismului, prima religie monoteistă a lumii cunoscute.

De aceea respingem cu tărie GLOBALIZAREA, ca formă mascată a … DEZNAŢIONALIZĂRII !

C. „NE MULŢUMIM CU PUŢIN” este o dovadă a „bunului simţ”, motiv pentru care milităm pentru DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ, care să ne asigure confortul necesar, fără a neglija : EPUIZABILITATEA RESURSELOR, COMBATEREA FUTILULUI, RESPECTAREA NATURII ÎNCONJURĂTOARE. Spunem un NU hotărât CONCURENŢEI, şi DA SOLIDARITĂŢII SOCIALE, deoarece nimeni nu poate fi fericit, pe seama fericirii altora !!!

D. „AVEM RĂDĂCINI SPIRITUALE PUTERNICE”, cunoscută fiind „credinţa în Nemurire” a dacilor, de unde rezultă PRIMORDIALITATEA SPIRITULUI ASUPRA MATERIALULUI, reflectată inclusiv de RELIGIOZITATEA poporului român.

E. „OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT” este un vechi proverb românesc, ce a determinat opţiunea noastră de a promova exclusiv … COMPETENŢA în deciderea soartei Naţiei !

Pe baza acestor 5 argumente, Mişcarea Dacia a elaborat o STRATEGIE pentru GUVERNARE, de implementat pe parcursul a câtorva zeci de ani, paşnic, treptat, netraumatic, în strânsă corelare cu CONTEXTUL INTERN ŞI EXTERN. Astfel noi propunem o serie de măsuri de implementat, după cum urmează :

I. OBIECTIVE ALE POLITICII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Pe plan extern, promovăm realizarea unei NOI POLITICI REGIONALE, de agregare a statelor mici şi mijlocii din zona centro-est europeană, într-o formă de PARTENERIAT STRATEGIC, care să anuleze „presiunile politice est-vest”. Motivaţia principală a acestei iniţiative, o constituie locaţia comună în spaţiul originar traco-geto-dacic, toate aceste popoare având o astfel de descendenţă (mai mare sau mai mică).

În ceea ce priveşte Basarabia, al doilea stat românesc, propunem realizarea unei FEDERAŢII, cu toate consecinţele ce rezultă de aici, implicând în acest proces TOATE FORŢELE POLITICE LOCALE, precum şi ţările vecine, cărora trebuie să li se dea garanţii, dar care trebuie să şi priceapă DETERMINAREA NOASTRĂ DE A NE REÎNTREGI !!!

În ceea ce priveşte ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR, vom promova o politică de SUSŢINERE A IDENTITĂŢII LOR NAŢIONALE, cu respectarea suveranităţii tuturor statelor în cauză.

Un alt salt calitativ se va realiza în domeniul TACTICII şi STRATEGIEI de APĂRARE şi PROTECŢIE A TERITORIULUI, CETĂŢENILOR ŞI BUNURILOR în cadrul căreia se va insista pe APĂRAREA CIVILĂ a cetăţenilor şi bunurilor în CAZURI DE NECESITATE.

Tot în acest domeniu se va reaşeza „doctrina militară”, ce va exclude folosirea forţelor armate în afara teritoriului naţional, deoarece aşa impun Principiile noastre.

Pe plan intern, milităm pentru realizarea unei largi UNITĂŢI NAŢIONALE, deci pentru reducerea zâzaniei produsă de partidele politice, animate numai de INTERESE PERSONALE ale liderilor, IDEOLOGII demonstrate ineficiente dacă nu dăunătoare şi chiar de INTERESE STRĂINE, opuse celor naţionale.

În acest sens, propunem SCHIMBAREA MODELULUI ELECTORAL, pe baza principiului că „fiecare trebuie să-şi dea cu părerea în propriul teritoriu şi domeniu de competenţă”, pentru a se ajunge la o REPREZENTANŢĂ, în care să primeze TERITORIALITATEA şi COMPETENŢA.

În acest fel, trebuie să se ajungă la desemnarea pentru un interval de 10 ani a organului legislativ unicameral cu numele de SFATUL ŢĂRII (max. 50 de personalităţi), care să numească un DOMNITOR din rândurile sale pentru un unic mandat de 10 ani şi să numească DREGĂTORII pentru administrarea treburilor statului.

În ceea ce priveşte TERITORIALITATEA, milităm pentru LARGI AUTONOMII LOCALE în toate domeniile vieţii socio-economice.

Tot pentru o mai bună administrare a teritoriului, concepem o REGIONALIZARE care să se realizeze pe baza INTERESELOR COMUNE TERITORIALE (ape, munţi, resurse, ramuri economice, etc.).

Cum unul din principiile fundamentale ale STRATEGIEI noastre este DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ce implică o PROGRAMARE ŞTIINŢIFICĂ CENTRALIZATĂ, milităm pentru un STAT PUTERNIC.

În acest scop, conceptul de PROPRIETATE PRIVATĂ va fi redefinit, fiind subordonat INTERESULUI NAŢIONAL.

Toate aceste REFORME vor fi propuse unui REFERENDUM NAŢIONAL, după o corectă informare a populaţiei.

II. OBIECTIVE SOCIALE

A. SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE GRATUITE, EGALE ŞI STATALE, deoarece a avea un popor educat şi sănătos este un OBIECTIV STRATEGIC AL NAŢIEI.

B. IMPOZITARE PROGRESIVĂ şi GRILĂ DE SALARIZARE

C. ELIMINAREA BANILOR DE HÂRTIE şi înlocuirea lor cu BANI ELECTRONICI, pentru evitarea oricăror forme de câştig fără muncă, sau a celor disproporţionate.

D. MUNCĂ PENTRU TOŢI ŞI… MAI PUŢINĂ, fiecare angajator urmând să facă noi încadrări raportate la Rata Şomajului, cu diminuarea corespunzătoare a salariilor.

Această MĂSURĂ DE SOLIDARITATE SOCIALĂ, nu va afecta eficienţa economică a intreprinderilor şi va elimina AJUTORUL DE STAT acordat azi cu multă uşurinţă, de cele mai multe ori unor persoane neîndreptăţite. Ajutorul de Stat va rămâne, dar va fi acordat pe baza unor alte criterii şi numai celor ce au motive serioase (copii, bătrâni, handicap, cataclisme).

Munca „mai puţină” se va realiza mai ales prin ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR FUTILE, care în momentul actual reprezintă 70% din total (bunuri de lux, bunuri supradimensionate, ambalaje nerefolosibile, bunuri cu durată redusă de exerciţiu, sport pe bani, jocuri de noroc, asigurări private, bănci private, comerţul „la scară mică”, producţia de mijloace de transport ce folosesc combustibili fosili, ediliţie supradimensionată şi nerespectoasă pentru Ambient, infrastructuri supradimensionate determinate de o dezvoltare nesustenabilă, organe media „multe dar proaste”, servicii futile pentru populaţie, etc.).

Noi detestăm lozinci precum „ora et labora”, deoarece munca trebuie să fie numai o modalitate de SATISFACERE A NECESITĂŢILOR VITALE, ci nu o SURSĂ DE CÂŞTIG PENTRU ALŢII DECÂT CEI CE O PRACTICĂ.

MUNCA este „un rău necesar” şi de aceea trebuie să fie PUŢINĂ, EGAL DISTRIBUITĂ, ETIC RETRIBUITĂ ŞI … PENTRU TOŢI !

MUNCA trebuie să fie singura modalitate de asigurare a celor necesare traiului şi cu cât va fi „mai puţină”, cu atât vom avea mai mult timp la dispoziţie pentru educaţie, cultură, familie, spirit, natură, divertisment, etc.

În acest sens, robotizarea, internetizarea, noile tehnologii avansate şi eco-compatibile, etc., au un mare rol în diminuarea ulterioară a timpului dedicat muncii.

E. ADMINISTRAREA TERITORIULUI trebuie delegată la nivel local, punându-se bazele unei LARGI AUTONOMII LOCALE în toate domeniile de activitate (economie, educaţie, sănătate, justiţie, apărare şi protecţie civilă, etc.), reglementate sub o COORDONARE CENTRALIZATĂ practicată de un STAT PUTERNIC. Este ceea ce noi numim TRIBALISM.

Se vor constitui adevărate GUVERNE LOCALE, coordonate de GUVERNE REGIONALE, care la rândul lor sunt coordonate de GUVERNUL NAŢIONAL.

F. JUSTIŢIA va fi reformată fundamental prin SIMPLIFICAREA şi ADAPTAREA CODURILOR la legile străbune (LEGILE BELAGINE), precum şi prin delegarea ACŢIUNII JUDECĂTOREŞTI şi a GESTIONĂRII EXECUTĂRII PEDEPSELOR… AUTORITĂŢILOR LOCALE (cu excepţia cazurilor de interes naţional).

G. ORGANELE MEDIA vor fi organizate pe DOMENII (informaţie, cultură, educaţie, ştiinţă, divertisment, etc.) şi reduse la un număr cât mai mic cu putinţă, punându-se accentul pe CALITATE, MORALITATE şi OBIECTIVITATE.

H. HABITAT este un concept ce trebuie adaptat unei DEZVOLTĂRI SUSTENABILE şi trebuie să aibă ca prim obiectiv IMPACTUL ZERO ASUPRA AMBIENTULUI şi INDEPENDENŢA ENERGETICĂ.

I. APĂRAREA TERITORIULUI, CETĂŢENILOR ŞI BUNURILOR, în orice CAZ DE NECESITATE (militar, geologic, climatologic, tectonic, nuclear, chimic, biologic, etc.), se va delega AUTORITĂŢILOR LOCALE, sub coordonarea forului imediat superior (regional-naţional), asigurându-se însă AUTOSUFICIENŢA şi posibilitatea unor ACŢIUNI INDEPENDENTE. Pregătirea specifică necesară acestor activităţi, va fi asigurată de FORŢELE ARMATE ŞI DE PROTECŢIE CIVILĂ NAŢIONALE, care vor asigura şi LOGISTICA şi MATERIALELE necesare, neidentificate în teritoriu.

J. VERIFICAREA AVERILOR, pentru a se confisca cele ILICITE.

K. O NOUĂ LEGE A FAMILIEI, care să cosfinţească DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI şi să asigure ECHILIBRUL DEMOGRAFIC.

L. Stimularea revenirii din Diaspora a COMPETENŢELOR emigrate.

III. OBIECTIVE ÎN PLAN ECONOMICO-FINANCIAR

În plan ECONOMIC, milităm pentru o DEZVOLTARE SUSTENABILĂ, care să ţină cont de :

– epuizabilitatea resurselor materiale

– protejarea AMBIENTULUI NATURAL

– redobândirea RESURSELOR NAŢIONALE MATERIALE ŞI UMANE.

– redistribuirea forţei de muncă în teritoriu în funcţie de CERINŢE şi OPORTUNITĂŢI.

– promovarea COMERŢULUI ELECTRONIC şi a MARILOR CENTRE DE DISTRIBUŢIE.

– reducerea TRAFICULUI RUTIER şi dezvoltarea în paralel a TRANSPORTULUI ECOLOGIC ÎN COMUN.

– promovarea EDILIŢIEI ECO-COMPATIBILE conform unui nou concept de HABITAT.

– stimularea INDUSTRIEI ECO-COMPATIBILE, pentru producerea de BUNURI DE ÎNDELUNGATĂ FOLOSINŢĂ.

– stimularea AGRICULTURII BIOLOGICE cu respingerea categorică a ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC.

– reducerea drastică a dependenţei de RESURSE EXTERNE.

– promovarea SURSELOR ENERGETICE ALTERNATIVE ŞI CURATE. Un NU hotărât nuclearului şi combustibilului fosil.

– reducerea cheltuielilor militare şi alocarea de fonduri suplimentare PROTECŢIEI CIVILE a persoanelor şi bunurilor.

– asumarea CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE de către Stat.

– comerţ internaţional MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc).

– un NU hotărât MULTINAŢIONALELOR şi GLOBALIZĂRII promovate de acestea.

În plan FINANCIAR, milităm pentru :

– anularea DATORIILOR tuturor ţărilor şi punerea bazelor unui nou sistem de colaborare internaţională, bazat pe AUTODETERMINAREA STATELOR, pornind de la zero, din situaţia actuală.

– desfiinţarea BĂNCILOR PRIVATE şi naşterea unei UNICE BĂNCI NAŢIONALE.

– eliminarea circulaţiei „banilor de hârtie” şi înlocuirea lor cu BANI ELECTRONICI.

– eliminarea CONVERTIBILITĂŢII FLUCTUANTE a monedelor naţionale

Desigur că această NOUĂ PARADIGMĂ nu va fi implementată de pe o zi pe alta, ci vor trebui să treacă zeci de ani, pentru o schimbare radicală, ţinând cont de conjuncturi şi aspecte noi care vor apărea pe parcurs. De aceea noi spunem că este un PROCES ELASTIC.

Această MARE SCHIMBARE comportă o EVOLUŢIE în primul rând… SPIRITUALĂ, care ne poate pune în situaţia de a ne recupera… DEMNITATEA pierdută de aproape 2000 de ani !!!

Related PostLeave a Reply