Dacia Iluministă » Blog Archive » Final Point (9)
QR Code Business Card

Final Point (9)

Dicembre 14th, 2020 Posted in Dacia Iluministă

Final Point (9)
(rom.)

Chestiunea SUSTENABILITĂŢII a ajuns şi pe AGENDA OWO după cum se poate deduce din acţiunile acestor timpuri. Detalii despre această AGENDĂ, care există în ciuda ignorării ei inclusiv de iluminiştii care neagă aşa ceva, se regăsesc în cărţile noastre „Corona Tsunami” şi „Picătura Chinezească”, dar şi în primele 4 cărţi scrise începând din 2015.
Puţini ştiu detalii ale actualei AGENDE, deşi mijloacele de informare vorbesc de exemplu despre Obiectivul Reducerii Amprentei de CO2
cu 55% până în 2030, despre Schimbarea Modului De Trai în diverse Conferinţe Internaţionale. OWO a scos-o în faţă pe Greta Thunberg, au inventat Lockdown-ul şi Distanţarea Socială, au redus drastic Activităţi Neesenţiale, au stimulat Home-Working ul, au luat diverse măsuri pentru REDUCEREA MOBILITĂŢII pe sol, aer şi apă.
Ceea ce nu veţi găsi în mijloacele de informaţie, este chestiunea SUPRAPOPULAŢIEI, deoarece fiind toţi politicienii şi slugile lor Mediatice Corecţi Politic şi Toleranţi cu Intoleranţii sau pur şi simplu IGNORANŢI, nu se vrea atingerea „sensibilităţii”Religiilor Majore, că doar deh, suntem în Democraţie şi pierdem sprijinul pulimii şi pizdimii globale.

Din capul locului, precizez că aceste MĂSURI sunt NECESARE dacă vrem să mai existăm ca Specie şi că toate, ba chiar şi unele măsuri necontemplate încă, sunt descrise cu ani de anticipaţie în cărţile noastre, ca fiind inevitabile indiferent de cine e şi va fi la cârma Omenirii. Punctul de plecare este NESUSTENABILITATEA SISTEMULUI actual. În episoadele următoare voi prezenta pe scurt SCENARIUL posibil pentru depăşirea actualei Crize, deşi în cărţile noastre deja am făcut-o şi deja avem semnale că s-a trecut la actualizarea a multe dintre ele.

Iluminiştii de fb nu contemplă deloc această evoluţie viitoare, ba chiar cad în CAPCANE ale OWO cum ar fi BLM, LGTB, Migraţie Necontrolată, DMT, Vise Lucide, Sexul Îngerilor, ONG-ism Soroşist, Globalism, Multiculturalism, Dezinformare Mediatică cu MANIPULAREA de rigoare, Încrederea în Oamenii de Ştiinţă ai OWO, Încrederea în „Răul Minor” şamd.
De curând, Lo
cust Party m-a bannat, pentru că am denunţat toate astea. Deci, nu admite Opinii Antitetice ie refuză DIALECTICA în ciuda ARGUMENTELOR MATEMATICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE aduse de mine!? Evident că persoana care se află în spatele acestei pagini, unul care scrie postări aşa de lungi şi repetitive, este un IGNORANT în aceste domenii, aflat deci sub Efectul Dunning Kruger.
El pretinde că Supunerea la Regimul Terorist Mediatic,
„Ştiinţific”, şi Politic implementat de STATUL CAPITALIST PRĂDĂTOR LIBERAL, este o LIBERTATE NEGATIVĂ!?!? Adică, noi trebuie să ne supunem acestui stat, în numele Libertăţii Pozitive!?!?
Locust
Party, când fundamentaliştii Libertăţii Negative invocă o Libertate Pozitivă, „produsul” lor este o Libertate Negativă!!!
Pentru mine, este evident că deşi spune şi lucruri juste,
cel care se prezintă ca Locust Party nu are niciun fel de COMPETENŢĂ în alte domenii ce trebuiesc cunoscute pentru a avea o viziune cât mai completă, făcând în final JOCUL OWO, intenţionat, sau din IGNORANŢĂ!? Ei produc un INCOMPLET şi URÂT JOC AL MĂRGELELOR DE STICLĂ.
Dacă Locust
Party crede că Entităţile enumerate mai sus acţionează în INTERESUL GENERAL, ori e Prost, ori INFILTRAT!?
Tot ceea ce de BUN face, este astfel DEMOLAT aducând grave daune pe termen lung CAUZEI
ILUMINISMULUI PITAGOREIC… este mai periculos decât reprezentanţii OWO, deoarece tulbură Minţile celor care le au Deschise în mare măsură!!!
Nu Locust
Party, MASCARADA e o MANIPULARE ordinară iar NUMERELE arată deja clar că anul acesta nu au murit mai mulţi oameni ca în anii trecuţi. Vor muri sigur mai mulţi anii viitori, datorită EFECTELOR NEGATIVE ale DICTATURII SANITARE a OWO:
Bolnavi Cronici lipsiţi de Cure şi Analize, Fonduri Financiare imense aruncate aiurea pentru Big Pharma, Grave Afecţiuni Psihiatrice triplicate într-o Lume deja grav afectată şi în trecut, Educaţia Tinerilor pusă pe butuci şi aşa mai departe, totul bazându-se pe Teste PCR Înşelătoare în proporţie impresionantă, deoarece Factorul De Multiplicare de 37-40% relevă Pozitivitate şi în Coca-Cola, Papaia şi alte fructe, ca să nu mai vorbim de apele pluviale din Milano, sau Biberoanele chinezeşti!? De asemenea este sigur că ASIMPTOMATICII nu sunt INFECŢIOŞI. Numai un IGNORANT nu pricepe ceea ce însuşi inventatorul acestui test a specificat: Testul PCR nu este de DIAGNOZĂ, ci de PREZENŢĂ. În statisticile OMS nu mai apare GRIPA SEZONIERĂ, ci COVID, care este acelaşi lucru. Cine nu vede cele 35 de miliarde de euro de Profit ale componentelor Big Pharma în urma acestor vaccinuri, care se vor dovedi INUTILE şi care vor fi refuzate de mare parte din populaţia INFORMATĂ, nu merită altceva decât DISPREŢ!!!
Cine nu vede MANIPULAREA OWO intenţionată a instaura CONTROLUL TOTAL („1984”) al populaţiei ţărilor cât de cât civilizate, este ORB!!!
Cine ia de BUN ceea ce ORGANELE MEDIATICE
şi OAMENII DE ŞTIINŢĂ VÂNDUŢI în întregime OWO, este total afară din rândul IACOBINILOR!!!
Cine nu pricepe că TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ şi că trebuiesc SCHIMBATE TOATE VALORILE ce ni se propun de Sistem, e afară din ILUMINISMUL PITAGOREIC!!!
Cine „vorbeşte” ca Media, Big Pharma, Politicienii OWO şi Wall Street nu are ce căuta în construcţia unei NOI LUMI!!!
Cine e în această categorie este ceea ce a fost Restauraţia pentru Revoluţia Iacobină!!!
Cine IGNORĂ milioanele de oameni ieşiţi în Piaţa Publică pentru a denunţa MASCARADA, ignoră mare parte din omenirea CONŞTIENTĂ. E adevărat totuşi şi mulţi Conservatori ies în Piaţă şi o fac pentru Motive Iraţionale. Cu toate astea, ei au avut vizibilitate iar NUMERELE le vor da dreptate curând, ceea ce le va consolida Poziţiile tocmai în Dauna noastră!?
Nu spun toate astea ca să delegitimez ILUMINISMUL, ci iluminiştii de fb IGNORANŢI, care fac Jocul Conservatorilor.
Cine a citit şi înţeles
cât de cât „The Illuminati’s Secret Religion” nu poate fi MANIPULAT!!!
Atenţionez că Hiperienii NU SUNT ILLUMINATI, ci doar acceptaţi de aceştia în măsura în care transmit mesaje juste. În ultimul timp iluminiştii de fb transmit şi mesaje aiurea şi sper ca în curând să apară luări de poziţie mai profunde ale adevăraţilor Illuminati pentru a se evita un alt 2009!?
Sper ca în rândul societăţii secrete să fie şi MEDICI care să ILUMINEZE minţile tulburate de PROPAGANDA OWO!?
Curând mă voi retrage de pe FAKEBOOK deoarece am tot mai puţini prieteni cu care să fiu în Sintonie de Idei. Acelora puţini în această situaţie, le mulţumesc pentru atenţie.Final Point (9)
(eng.)


The issue of SUSTAINABILITY has also reached the OWO AGENDA, as can be deduced from the actions of these times. Details about this AGENDA, which exist despite the ignorance of the fb illuminists who deny such a thing, can be found in our books “Corona Tsunami” and “Chinese Drop”, but also in the first 4 books written since 2015.
Few know the details of the current AGENDA, although the media talk for example about the CO2 Reduction Target by 55% by 2030, about Changing the Way of Life in various International Conferences. OWO brought Greta Thunberg to the fore, invented Lockdown and Social Distancing, drastically reduced Non-Essential Activities, stimulated Home-Working, took various measures to REDUCE MOBILITY on land, air and water, but introduced too the CENSOSHIP.
What you will not find in the Media, is the issue of OVERPOPULATION, because being all politicians and their servant Media, Politically Correct and Tolerant with Intolerance, or simply IGNORANT, they do not want to touch the “sensitivity” of Major Religions, because we are in Democracy isn’t it, and they should loose the support of the IGNAVI.
From the outset, I specify that these MEASURES are NECESSARY if we want to exist as a Species and that all, even some measures not yet contemplated, are described years of anticipation in our books, as inevitable no matter who is and will be the rudder of Mankind. The starting point is the UNSUSTAINABILITY of the current SYSTEM. In the following episodes I will briefly present the possible SCENARIO for overcoming the current Crisis, although in our books we have already done so and we already have signals that many of them have been already implemented..
Fb illuminists does not contemplate this Future Evolution at all, they even fall into the traps of OWO such as BLM, LGBT, Uncontrolled Migration, DMT, Lucid Dreams, Sex of Angels, Sorosist NGO -ism, Globalism, Multiculturalism, , Trust in OWO Scientists, Trust in “Minor Evil” and so on.
Recently, the Locust Party banned me because I denounced all this.
So, don’t you admit Antithetical Opinions and refuse DIALECTICS despite the MATHEMATICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ARGUMENTS I brought !?Obviously, the person behind this page,
a person writing such long and repetitive posts, is an IGNORANT in these area, and under the Dunning Kruger Effect. On my fb profile I posted dozens of SCIENTIFIC ARGUMENTS, many of them CENSORED by chronic ignorant people everywhere, including the gang of Zuckerberg.
The Locust Party claims that NOT Submiting to the Terrorist Regime of the Media , “Scientists”, and Politicians implemented by the LIBERAL PREDATOR CAPITALIST STATE, is a NEGATIVE LIBERTY!?!? You mean that we have to obey this Zombie State, in the name of Positive Liberty!?!?
Locust Party, when the fundamentalists of Negative Liberty invoke a Positive Liberty, their “product” is a Negative Liberty !!!
For me, it is obvious that even if he says the right things, the one who presents himself as a Locust Party has no COMPETENCE in other areas that must be known in order to have a complete vision, finally making the OWO’s GAME, intentionally, or by IGNORANCE!?
If the Locust Party believes that the Entities listed above act in the GENERAL INTEREST, is it either Stupid or INFILTRATED !?
Everything that is GOOD is thus DEMOLISHED, bringing serious long-term damage to THE CAUSE OF THE PYTHAGOREIC ILLUMINISM … it is more dangerous than the representatives of OWO, because it disturbs the Open Minds.

No, Locust Party, the MASKARADE is an ordinary MANIPULATION and the NUMBERS already show clearly that this year no more people died than in previous years. They will surely die for years to come due to the NEGATIVE EFFECTS of the OWO’s HEALTH DICTATORSHIP:
Chronic Patients Lacking Cure and Analysis, Huge Financial Funds Tossed for Big Pharma, Serious Psychiatric Disorders Tripled in an Already Severely Affected World, Youth Education Stuck and so on, all Based on Misleading PCR Tests in an impressive proportion, because the Multiplication Factor of 37-40% reveals Positivity in Coca-Cola, Papaya and other fruits, not to mention the pluvial waters of Milan !? Only an IGNORANT does not understand what the inventor of this test himself specified: The PCR test is not for DIAGNOSIS, but for PRESENCE. Also, those without simthoms are not infective. The WHO statistics no longer show the SEASONAL FLU, but COVID, which is the same thing. Who does not see the 35 billion Euros of Profit of the Big Pharma components as a result of these vaccines, which will prove USELESS and which will be rejected by most of the INFORMED population, deserves nothing but contempt !!!

Who does not see the OWO MANIPULATION intended to establish TOTAL CONTROL of the population of somewhat civilized countries, is BLIND !!!

Who takes for granted what the MEDIA and OWO’s “SCIENTISTS” say, is totally out of the ranks of the JACOBINES !!!

Whoever does not understand that WE LIVE IN A LIE and that ALL THE VALUES proposed to us by the System must be CHANGED, is out of the PYTHAGOREIC ILLUMINISM !!!

Whoever “talks” like Media, Big Pharma, OWO Politicians and Wall Street has nothing to look for in building a NEW WORLD !!!

Who is in this category is what was the Restoration for the Jacobin Revolution !!!

Whoever IGNORES the millions of people who go out in the Public Square to denounce the MASKARADE, ignores much of the CONSCIOUS humanity. It is true, however, that many Conservatives also are going there and do so for Irrational Reasons. However, they had visibility and the NUMBERS will soon prove them right, which will strengthen their positions precisely to our detriment !?

I am not saying all this to delegitimize the ILLUMINISM, but the IGNORANT fb illuminists, who are playing the Conservatives’ Game.
They are producing an INCOMPLETE and BAD GLASS BEAD GAME.

Whoever has read and understood “The Illuminati’s Secret Religion” cannot be MANIPULATED !!!

I warn that the Hyperians are NOT ILLUMINATI, but only accepted by them insofar as they send fair messages. Lately, the fb illuminists are also sending nonsensical messages and I hope that deeper positions of the real Illuminati will appear soon in order to avoid another 2009 !?

I hope that among the secret society there will also be DOCTORS who ENLIGHTEN the minds disturbed by the OWO PROPAGANDA !?

I’ll be retiring from FAKEBOOK soon anyway, because I have fewer and fewer interlocutors. whom I thank for their attention.
Next
and last posts will be UTOPIA… my vision of the FUTURE.
Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „World Hypocrisy Organization The" philanthropic' gaslighting operation of the criminal Big pHARMa Cartel. It's NOT about health, it's about MONEY, POWER, & CONTROL!”Leave a Reply