Dacia Iluministă » Blog Archive » FABIAN SOCIETY

FABIAN SOCIETY

Novembre 27th, 2021 Posted in Dacia Iluministă

FABIAN SOCIETY

(română)

În această perioadă se vorbeşte deschis despre TEHNOCRAŢIE, când în mod concret, cu a Patra Revoluţie Industrială, se urmăreşte de fapt instaurarea unei PLUTOCRAŢII TEHNOCRATE.
Noile Tehnologii vor fi puse în slujba aceleiaşi Elite Individualiste şi de Grup Privilegiat, care ar urma să instaureze CONTROLUL TOTAL AL MASELOR.
Se poate spune fără îndoială că am intrat în
EPOCA FABIANĂ.
Puţini cunosc detalii despre
FABIAN SOCIETY care „acţionează azi la lumina zilei” şi care promovează SOCIALISMUL LIBERAL.
Numele societăţii vine de la generalul roman Quintus Fabius Maximus Verrucosus, care a luptat cu succes cu Hannibal în sec. al III-lea î.e.n. Acesta e renumit pentru Tactica de Gherilă, de Hărţuială, pe care a aplicat-o în acele vremuri, devenind în cele din urmă … DICTATOR. Tot aşa şi Fabienii vor să se impună, ocupând rând pe rând Centrele De Putere, pentru „a lovi necruţător duşmanii” în cele din urmă. Se pare că azi au reuşit.
Nu degeaba aveau la începuturi ca simbol un Lup învelit cu o piele de Oaie.
Vechea Ordine Mondială se află azi „pe cai mari”, ştiindu-se că jubilează când MĂSURI NEPOPULARE sunt luate de … STÂNGA. Istoria „socialiştilor” nazişti şi fascişti se repetă, iar omenirea nu pricepe !?
Ideile fabiene se regăsesc îîn parte în societatea ezoterică THULE, care a avut o mare influenţă în afirmarea Nazismului. Nu sunt puţini istoricii care susţin „frăţia” dintre aceste societăţi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
„Şcoala De Cadre” a acestei Societăţi este LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, prin care au trecut într-un mod sau altul, toţi liderii actuali ai Occidentului… şi nu numai.
De exemplu, GEORGE SOROS a trecut pe la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, imediat după WW2.
În continuare
o să punctez pe scurt cele mai importante idei de pe Agenda lor şi poziţia noastră faţă de chestiune:

ELIMINAREA PROPRIETĂŢII PRIVATE PENTRU MASE.
Ei spun „TU nu o să posezi nimic şi o să fi fericit”
(vezi primul punct din Agenda OWO expimată la WORLD ECONOMIC FORUM) şi nu folosesc nicidecum cuvântul „NOI”.
De aici se deduce că nu se are în vedere INTERESUL GENERAL pe care-l promovăm noi Iluminiştii Pitagoreici, ci INTERESUL INDIVIDUAL ŞI DE GRUP al actualei elite definite de POSESIUNEA aproape totală a RESURSELOR PLANETARE.
Şi noi milităm pentru eliminarea Proprietăţii Private sub orice formă de manifestare, inclusiv Intelectuală, dar avem în vedere PROPRIETATEA OBŞTEASCĂ (COMUNITARĂ).
TAXA DE SUCCESIUNE DE 100% pe care o avem în vedere este primul pas către Proprietatea Obştească (Comunitară), aceasta asigurând fără îndoială Dispariţia actualei Elite Individualiste.

Cultivă DISPREŢUL PENTRU MASE şi promovează în acest context IDEI EUGENETICE RADICALE, FASCISTOIDE.
În prezent, datorită Robotizării, Internetizării şi altor Noi Tehnologii, necesarul de Forţă De Muncă Umană s-a redus considerabil şi va scădea în continuare accelerat, transformând o mare parte a Omenirii într-un BALAST ce trebuie redus ţinând cont de
SUSTENABILITATE, de Deficitul Resurselor Naturale (Natural Resources Scarcity), tot mai evident.
Şi noi ţinem cont de SUSTENABILITATE şi de EXCESUL DE OAMENI pe Planeta noastră, dar propunem o Reducere Conştientă şi Treptată, Netraumatică, a acestui exces. Trebuie să punem CALITATEA mai presus de CANTITATE, dar în limitele combinate ale Raţiunii şi Empatiei.
În acest context, DEMOCRAŢIA este considerată TOXICĂ atât de Fabieni, cât şi de noi, cu diferenţa că noi avem în vedere o ADEVĂRATĂ DEMOCRAŢIE, de dată ce vrem să instaurăm o adevărată COMUNITATE DE ZEI ŞI ZEIŢE.
Din punct de veder RELIGIOS, spre deosebire de Fabienii care vor o Omenire Sclavizată, Ignorantă şi Bolnavă, în sintonie cu Preceptele Avraamice, noi vrem o Lume bazată pe Libertatea Pozitivă, care să acceseze CUNOAŞTEREA şi să fie SĂNĂTOASĂ atât Material, cât mai ales MENTAL. Noi pornim de la Ideea că Dumnezeu ne vrea Deştepţi, de dată ce noi înşine suntem PARTE DIN DUMNEZEU, ca toate cele. Noi suntem Noii Gnostici şi nu ne raportăm la un Dumnezeu Exterior, Antopomorfizat, ideat în pustiuri, ci unuia Interior pe care să-l actualizăm până la Punctul Omega, când vom trece „de-a dreapta Tatălui”.
Părerea noastră, bazată pe REÎNCARNARE, este că în zilele noastre se reîncarnează MINŢI INFERIOARE tot mai multe şi că trebuie să „lăsăm loc” unora cât mai Evoluate.
„Decât Mult şi Prost, mai bine Puţin şi Bun!”, dar asta în limitele Raţiunii şi Empatiei.

Din punct de vedere Social, putem afirma că până în zilele noastre, EUGENETICA era aplicată în special prin RĂZBOAIE în care erau decimate generaţii întregi, ceea ce azi nu poate fi acceptat datorită apariţiei ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ şi a MULTIPOLARISMULUI MILITAR. Se apelează deci la RĂZBOAIE LOCALE încă posibile fără implicaţii nefaste pentru promotori şi mai ales la RĂZBOAIE HIBRIDE : Pandemii Provocate sau Imaginare, Fragmentarea Socială pentru împiedicarea creării unei Mase Critice Revoluţionare (vezi Feminismul, Rasismul, BLM, LGTB, Multiculturalismul, Corectitudinea Politică, Gândirea Unică), Slăbirea Sistemelor Sanitare şi alte Metode Subtile care conduc tot mai evident la scăderea FORŢATĂ a Speranţei de Viaţă şi mai ales, a Natalităţii la nivel global. De exemplu, în Italia cea recunoscută pentru longivitatea locuitorilor săi, Speranţa de Viaţă a scăzut în ultimul an cu 1,2 ani, ceea ce este enorm… şi această situaţie nu priveşte doar Italia !?

Din punct de vedere PSIHOLOGIC, trăim timpuri în care Sistemul „excită” numai Creierul Reptilian şi cel Limbic al oamenilor, nelăsând spaţiu Neocortexului (vezi TRIUNE BRAIN în cărţile noastre).
Prin Politica Violentă
şi Emoţională pe care o duc, Socialiştii Liberali duc la apogeu excitarea acestor Straturi Inferioare ale Creierului Uman.
Dacă ne referim la BICAMERALISM (vezi detalii în cărţile noastre), Veche Ordine Mondială (OWO) are ca Obiectiv activarea tot mai mult a Emisferei Celebrale Drepte a oamenilor, cea care e responsabilă de RECEPŢIONAREA ORDINELOR LUI DUMNEZEU… Dumnezeu fiind evident EI. Ordinele sunt transmise direct sau subliminal prin Media, Reţele Sociale, Guverne, Organizaţii Globaliste Suprastatale, Organizaţii Non Guvernative (ONG).
Vechea Ordine Mondială duce azi un RĂZBOI PSIHOLOGIC împotriva omenirii de o intensitate niciodată atinsă în trecut, având ei azi la dispoziţie TEHNOLOGIA şi MEDIA.
Ei încă nu realizează că tocmai TEHNOLOGIA îi va învinge,
deoarece aceasta este apanajul Minţilor cel mai Iluminate, care mai devreme sau mai târziu, se vor DEŞTEPTA.
Nu este o afirmaţie hazardată, ci una bazată pe DIALECTICA MASTER-SLAVE… când Sclavul ajunge să facă totul pentru Stăpân, acesta va Conştientiza asta şi se va debarasa de el (Hegel).
IDIOCRAŢIA pe care OWO o are în AGENDĂ se va întoarce împotriva lor
.

Din punct de vedere POLITIC, deşi se declară DE STÂNGA, cele mai multe şi fundamentate critici le vin tocmai de acolo, ci nu de la Dreapta !?
Fapt este, că se pot defini
azi ca fiind în realitate de … DREAPTA.
Să nu uităm că fascismul şi nazismul au avut rădăcini de … STÂNGA.

De exemplu, Tony Blayr a fost un Fabian şi nu am dubii că şi
Massimo D’Alema cu care a bombardat Belgradul, s-a adăpat pe la Fabieni. Roberto Speranza, în prezent ministrul Sănătăţii în Italia, a trecut şi el pe la London School Of Economics şi se vede: a instaurat o DICTATURĂ SANITARĂ alături de un altul ce se defineşte ca fiind SOCIALIST LIBERAL : Mario Draghi, primul ministru al Italiei şi „prezidenţiabil” cu sprijinul larg al Dreptei Italiene.
De unde D’Alema şi Speranza erau comunişti, „au deviat” evident către Dreapta, ca şi FABIAN SOCIETY…
mai ştim noi foşti comunişti „deviaţi” şi pe la „periferia Imperiului”.
Aşa se face că azi nu mai există practic o adevărată şi substanţială Forţă Politică De Stânga, nicăieri în lume. Am rămas noi, dar nu suntem „substanţiali”:
Dacă la începuturile Fabianismului existau personaje de talia lui G.B.Shaw şi George
Orwell, azi avem nişte „mici burghezi”, care au deviat puternic spre Dreapta. Nu întâmplător George Orwell s-a delimitat în ultima perioadă a vieţii de fabieni şi a scris ceea ce azi este un simbol al Luptei Împotriva Autoritarismului : „1984”.
Este deci evident că azi FABIAN SOCIETY este membră activă a Vechii Ordini Mondiale !


………………..

FABIAN SOCIETY

(english)

During this period, there is open talk about TECHNOCRACY, when concretely, with the Fourth Industrial Revolution, the aim is to establish a TECHNOCRATED PLUTOCRACY.

The new Technologies will be put at the service of the same Individualist and Privileged Elite, which would establish TOTAL CONTROL OF THE MASSES.

It can be said without a doubt that we have entered the FABIAN AGE.

Few know details about FABIAN SOCIETY which “acts in the light of day” and which promotes LIBERAL SOCIALISM.

The name of the company comes from the Roman general Quintus Fabius Maximus Verrucosus, who successfully fought with Hannibal in the third century BC. He is famous for the Guerrilla Tactics, of Harassment, which he applied in those times, finally becoming … DICTATOR. In the same way, the Fabians want to impose themselves, occupying the Power Centers one by one, in order to “hit the enemies relentlessly” in the end. Looks like they succeeded today.

It was not for nothing that in the beginning they had as a symbol a Wolf wrapped in a sheepskin.

The Old World Order is “on the big track” today, knowing that it rejoices when UNPOPULAR MEASURES are taken by … THE LEFT. The history of the Nazi and fascist “socialists” repeats itself, and humanity does not understand !?

Fabian ideas are found in part in the esoteric THULE society, which had a great influence on the assertion of Nazism. There are many historians who support the “brotherhood” between these societies.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

The “Executive School” of this Society is the LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, through which all the current leaders of the West have passed in one way or another.
For example, GEORGE SOROS is one who went to LONDON SCHOOL OF ECONOMICS immediately after WW2.

Below I will briefly point out the most important ideas on their Agenda and our position on the issue:

– ELIMINATION OF PRIVATE PROPERTY FOR MASSES.

They say “YOU will own nothing and YOU will be happy” (see the first item on the OWO Agenda expressed at the WORLD ECONOMIC FORUM) and do not use the word “WE” at all.

It follows that they do not take into account the GENERAL INTEREST that we Pythagorean Enlightenment promote, but the INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP INTEREST of the current elite defined by the almost total POSSESSION of PLANETARY RESOURCES.

We also militate for the elimination of Private Property in any form of manifestation, including Intellectual, but we have in mind the COMMUNITARIAN PROPERTY.

THE 100% SUCCESSION TAX we have in mind is the first step towards Public (Communitarian) Property, which undoubtedly ensures the disappearance of the current Individualist Elite.

– Cultivates CONTEMPT FOR THE MASS and promotes in this context the RADICAL EUGENETIC FASCISTOID IDEA.

Currently, due to Robotization, Internetization and other New Technologies, the need for Human Labor has decreased considerably and will continue to decrease rapidly, turning a large part of Humanity into a BALLAST that must be reduced taking into account SUSTAINABILITY, Natural Resources Deficit (Natural Resources Scarcity), more and more obvious.

We also take into account SUSTAINABILITY and the EXCESS OF PEOPLE on our Planet, but we propose a Conscious and Gradual Reduction, Non-Traumatic, of this excess. We must put QUALITY above QUANTITY, but within the combined limits of Reason and Empathy.

In this context, DEMOCRACY is considered TOXIC by both Fabians and us, with the difference that we have in mind a TRUE DEMOCRACY, since we want to establish a true COMMUNITY OF GODS AND GODDESSES.

From a RELIGIOUS point of view, unlike the Fabians who want a Slavery, Ignorant and Sick Mankind, in tune with the Abrahamic Precepts, we want a World based on Positive Freedom, which can access KNOWLEDGE and be HEALTHY both Material and especially MENTAL . We start from the idea that God wants us to be Smart, since we ourselves are PART OF GOD, like all things. We are the New Gnostics and we are not referring to an Outer, Anthropomorphized God, conceived in the wilderness, but to an Inner God to be updated to the Omega Point, when we pass “at the right hand of the Father.”

Our opinion, based on REINCARNATION, is that in our days INFERIOR MINDS are reincarnated more and more and that we must “leave room” for some as Evolved as possible.

“Better fewer and Intelligent than many and stupid “, but this is within the bounds of Reason and Empathy.

From a SOCIAL point of view, we can say that until today, EUGENETICS was applied especially through WARS in which whole generations were decimated, which today cannot be accepted due to the appearance of WEAPONS OF MASS DESTRUCTION and MILITARY MULTIPOLARISM. Thev OWO therefore resort to LOCAL WARS still possible without harmful implications for promoters and especially to HYBRID WARS: Provoked or Imaginated Pandemics, Social Fragmentation to prevent the creation of a Revolutionary Critical Mass (see Feminism, Racism, BLM, LGBT, Multiculturalism, Unique Thought, Politically Corectness), weakening of Sanitary Systems and other Subtle Methods that lead more and more obviously to the FORCED decrease of the Life Expectancy and especially, of the Birth rate globally. For example, in Italy, which is known for the longevity of its inhabitants, Life Expectancy has decreased by 1.2 years in the last year, which is enormous … and this situation does not concern only Italy !?

From a PSYCHOLOGICAL point of view, we live in times when the System “excites” only the Reptilian and Limbic Brain of humans, leaving no room for the Neocortex (see TRIUNE BRAIN in our books).

Through their Violent and Emotional Politics, the Liberal Socialists are at the height of the excitement of these Inferior Layers of the Human Brain.

If we refer to BICAMERALISM (see details in our books), the Old World Order (OWO) aims to activate more and more the Right Celebral Hemisphere of people, which is responsible for RECEIVING GOD’S ORDERS … God being obviously THEM. Orders are transmitted directly or subliminally through the Media, Social Networks, Governments, Superstate Globalist Organizations, Non-Governmental Organizations (NGOs).

Today, the Old World Order is waging a PSYCHOLOGICAL WAR against humanity of an intensity never reached in the past, with TECHNOLOGY and MEDIA at its disposal.

They still do not realize that it is precisely TECHNOLOGY that will defeat them, because this is the prerogative of the most Enlightened Minds, who will sooner or later wake up.

It is not a risky statement, but one based on the MASTER-SLAVE DIALECTICS … when the Slave gets to do everything for the Master, he will become aware of this and get rid of him (Hegel).

The IDIOCRACY that OWO has on the AGENDA will turn against them.

From a POLITICAL point of view, although they declare themselves LEFTISTS, most and well-founded criticisms come from there, but not from the Right !?

The fact is that they can be defined by the Center-Left.

For example, Tony BlaIr was a Fabian and I have no doubt that Massimo D’Alema, with whom he bombed Belgrade, also learned from Fabians. Roberto Speranza, currently the Minister of Health in Italy, also visited the London School Of Economics and it can be seen: he established a HEALTH DICTATORSHIP alongside another who defines himself as a LIBERAL SOCIALIST: Mario Draghi, Prime Minister of Italy and future president, with the broad support of Italian Right Wingers.

The fact is, they can be defined today as actually being … RIGHT.

Let’s not forget that fascism and Nazism had roots in … LEFT.
From where D’Alema and Speranza were communists, they “deviated” obviously to the Right, like FABIAN SOCIETY … we also know former communists “deviated” and on the “periphery of the Empire”.

This is why today there is practically no real and substantial Left Political Force, anywhere in the world. We are, but we are not “substantial”:

If at the beginning of Fabianism there were characters like G.B.Shaw and George Orwell, today we have some “petty bourgeois” who deviated strongly to the Right. It is no coincidence that the fabian George Orwell delimited himself in the last period of his life and wrote what is today a symbol of the Fight Against Authoritarianism: “1984”.

It is therefore obvious that today FABIAN SOCIETY is an active member of the Old World Order!Leave a Reply