Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Proiect de Statut al Mişcării Dacia (open source)

Ottobre 21st, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

 

Mişcarea Dacia a demarat formalităţile pentru legalizarea mişcării, în vederea implicării în viaţa politică a României.
Prima etapă este stabilirea Statutului mişcării, ce se va realiza online conform conceptului OPEN SOURCE.

Situaţia azi 21.10.2012 :

Statutul Mişcării Dacia (proiect open source)

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.

Mişcarea Dacia este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei în materie şi ale prevederilor prezentului Statut.

Articolul 2

(a) Denumirea integrală a formaţiunii politice este Mişcarea Dacia, iar denumirea prescurtată este MD.

(b) Semnul permanent al partidului este un Dracones ce încolăceşte Coloana Infinită, într-un cerc albastru deschis, pe circumferinţa căruia este scris cu negru Mişcarea Dacia într-o bandă roşie.(c) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.

(d) Culorile mişcării sunt albastru şi roşu. Drapelul partidului este albastru închis, în centru fiind plasat semnul permanent.

(e) Reprezentarea grafică a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1)

(f) Sfatul Mişcării Dacia poate modifica, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.

(g) Sfatul Mişcării Dacia poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul mişcării.

Articolul 3

(a) Sediul Central al Mişcării Dacia este…

(b) Adresa Sediului Central poate fi schimbată numai prin hotărârea Sfatului Mişcării Dacia.

Articolul 4

(a) Statutul Mişcării Dacia conţine ansamblul de principii, norme şi prevederi prin care se determină obiectivele, structura şi modul de acţiune şi de organizare ale mişcării.

(b) Prevederile Statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii mişcării.

Articolul 5

(a) Imnul Mişcării Dacia este …

Articolul 6

(a) Sediul Central al Mişcării Dacia este în …

CAPITOLUL II – PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA

Articolul 7

Pornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, Mişcarea Dacia militează pentru :

(a) Completarea şi menţinerea UNITĂŢII NAŢIONALE cu accent deosebit pe ELIMINAREA CONSECINŢELOR PACTULUI NAZISTO-COMUNIST RIBBENTROP-MOLOTOV.

(b) Implementarea conceptului : MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI.(c) Implementarea conceptului : NICI O AVERE ILICITĂ, sau dobândită abuziv după 1989.

(d) Implementarea conceptului : ŞANSE EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE sub garanţia exclusivă a Statului.

(e) Implementarea conceptului de ETICĂ SOCIO-ECONOMICĂ, prin stabilirea unei GRILE DE SALARIZARE şi IMPOZITARE PROGRESIVĂ.

(f) Impostarea unor LARGI AUTONOMII LOCALE, pentru realizarea unui STAT PUTERNIC.

(g) Realizarea REGIONALIZĂRII pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice.

(h) Schimbarea STRATEGIEI NAŢIONALE DE APĂRARE prin întărirea rolului de APĂRARE CIVILĂ PENTRU CAZURI DE NECESITATE şi prin adaptarea la NOUA POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ DE PRIETENIE CU TOATE POPOARELE ŞI DE NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ALE ACESTORA.

(i) Implementarea unei NOI POLITICI REGIONALE în arealul centro-european, ca garanţie a echilibrului geo-strategic est-vest.

(j) Garantarea PROPRIETĂŢII PRIVATE cu subordonarea acesteia INTERESULUI NAŢIONAL.

(k) RECUPERAREA TUTUROR RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE ÎNSTRĂINATE.

(l) CONFLUENŢA TUTUROR BĂNCILOR într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.

(m) Realizarea DOCUMENTULUI UNIC PERSONAL.

(n) Implementarea unui nou concept de HABITAT (independenţă energetică, materiale ecologice, redimensionarea treptată a marilor aglomerări urbane, reducerea transportului pe cauciuc, stimularea transportului în comun, reducerea dependenţei de combustibilii fosili, stimularea comerţului electronic, internetizare generală pe bandă largă, etc.)

(o) Stimularea puternică a AGRICULTURII BIOLOGICE cu caracter naţional, independente de marile corporaţii chimico-alimentare.

(p) Descurajarea puternică a BUNURILOR şi SERVICIILOR FUTILE şi încurajarea DEZVOLTĂRII SUSTENABILE de bunuri cu durată îndelungată de folosinţă.

(r) Asigurarea INDEPENDENŢEI ALIMENTARE prin eliminarea importurilor de produse ce se pot procura din interior, în paralel cu un COMERŢ EXTERIOR conform conceptului de MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc) şi o PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ ECOLOGICĂ în stare să satisfacă toate necesităţile interne, numai excedentul urmând a fi pus în circulaţie pe pieţele externe.

(s) Reformarea CODURILOR JURIDICE şi a SISTEMULUI JUDICIAR pe baza „legilor pâmăntului”, pentru eliminarea ambiguităţilor şi timpilor lungi de judecată, ce sunt caracteristice actualului sistem.

(t) O nouă POLITICĂ A FAMILIEI, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze (inclusiv penal) PĂRINŢII… prea mulţi copii abandonaţi, subnutriţi, neşcolarizaţi, afectaţi de boli cândva eradicate, pradă a „vânzătorilor de carne”, etc. Ei sunt VIITORUL NAŢIEI şi merită ATENŢIE MAXIMĂ !!!

(u) Susţinerea acestor principii şi obiective în cadrul tuturor formelor de organizare suprastatală în care România este prezentă.

(v) Schimbarea sistemului electoral, pentru asigurarea REPREZENTĂRII COMPETENTE şi TERITORIALE şi pentru reducerea drastică a APARATULUI DE STAT.

(x) Promovarea în toate domeniile de activitate a SPIRITULUI OPEN SOURCE.

(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA şi schimbarea Imnului Naţional şi a celorlalte simboluri naţionale.

Articolul 8

Pentru promovarea principiilor şi obiectivelor sale, Mişcarea Dacia va organiza :

(a) Cursuri de formare politico-administrative.

(b) Mijloace de mediatizare.

(c) Manifestări cultural-artistice, sportive şi de recreere, sub propriul patronaj.

(d) Un contact strâns cu Societatea Civilă.

Articolul 9

Pentru implementarea principiilor şi obiectivelor sale, Mişcarea Dacia va participa la :

(a) Alegerile locale, naţionale şi europene, pentru asigurarea unei cât mai largi reprezentări parlamentare.

(b) Actul Guvernării la toate nivelurile, eventual în alianţă cu alte formaţiuni cu principii şi obiective asemănătoare.

CAPITOLUL III – MEMBRII MIŞCĂRII DACIA

Articolul 10

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru al Mişcării Dacia, fără nici o discriminare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) acceptă să adere la principiile şi obiectivele mişcării şi să le respecte;

b) nu este membru al unui alt partid politic;

c) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;

d) nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;

e) nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.

Articolul 11

Pornind de la VOCAŢIA TERITORIALĂ şi VIRTUALĂ a Mişcării Dacia, înscrierea în rândurile sale se face la organizaţiile locale, acolo unde există, sau via Internet la Sediul Central, pe baza Cererii conforme Anexei 2.

Articolul 12

Părăsirea Mişcării Dacia se produce prin aderarea la o altă forţă politică, demisie, excludere pentru incompatibilitate ideologică şi deces.

Articolul 13

Toţi membrii Mişcării Dacia au aceleaşi drepturi şi îndatoriri, ce sunt guvernate de principiile „democraţiei participative” şi cele ale „spiritului open source”.

CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA MIŞCĂRII DACIA

Articolul 14

Mişcarea Dacia este o formaţiune politică ce-şi desfăşoară activitatea preponderent online.

Pornind de la această premisă, există trei forme de organizare : locală, regională şi naţională.

În acest fel, se elimină toată birocraţia ce caracterizează actualul sistem partidic.

Implicarea în activităţile mişcării se face „de acasă”, pe baza „democraţiei participative” şi în spiritul conceptului de „open source” şi numai în cazuri excepţionale prin adunări publice.

Articolul 15

Cadrele de conducere ale Mişcării Dacia la nivel local, regional şi naţional se stabilesc strict în funcţie de COMPETENŢĂ şi COMPATIBILITATE prin dezbateri ale comunităţii respective, la care pot participa :

(a) La nivel local, toţi cetăţenii înscrişi în mişcare.

(b) La nivel regional, toate cadrele de conducere locală.

(c) La nivel naţional, toate cadrele de conducere regională

Această modalitate de desemnare a cadrelor mişcării, se regăseşte în modelul electoral pe care Mişcarea Dacia îşi propune să-l implementeze în toate domeniile de activitate, inclusiv pentru conducerea locală, regională şi naţională a statului.

Cadrele Mişcării Dacia se aleg la nivel local de către Congresul Local al Mişcării Dacia, formându-se Sfatul Local al Mişcării Dacia. Membrii acestuia vor participa la Congresul Regional, pentru desemnarea Sfatului Regional al Mişcării Dacia, ai căror membrii odată aleşi, vor participa la Congresul Naţional al Mişcării Dacia, pentru desemnarea Sfatului Naţional al Mişcării Dacia.

Articolul 16

Toate Sfaturile, la toate nivelele, vor fi organizate ca adevărate „guverne paralele”, având secţiuni dedicate.

Toate Sfaturile, la toate nivelele, vor avea un portal de interacţiune cu membrii (forum), precum şi detalierea tuturor iniţiativelor, cheltuielilor, activităţilor, etc.

CAPITOLUL V – PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA MIŞCĂRII DACIA

Articolul 17

Sursele de finanţare ale Mişcării Dacia provin din:

a) cotizaţiile membrilor partidului;
b) donaţii şi legate;
c) venituri provenite din activităţi proprii;
d) alte surse, potrivit legii.

Observaţi că Mişcarea Dacia nu va accesa fonduri statale pentru desfăşurarea propriei acivităţi, deci e logică militarea pentru implementarea acestei reguli tuturor partidelor !!!

Articolul 18

Mişcarea Dacia nu poate avea proprietăţi în afara sediilor locale, regionale, sau naţionale, şi asta numai în situaţiile în care nu se găseşte o colocaţie diversă.

Articolul 19

Cotizaţia este facultativă şi la discreţia membrilor în legătură cu entitatea.

Fiecare membru va avea înregistrată pe portalul corespunzător, suma cu care contribuie.