QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Să vorbim despre SEX

Dicembre 9th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Imagini pentru sex

„Avraamismul este înspăimântat de puterea sexului și caută, de fapt, eradicarea oricăror semne vizibile ale acestuia. Se prezumă că sexul se desfășoară rușinos, în întuneric, în tăcere, într-un dormitor. Capitalismul, pe de altă parte, folosește în mod constant sex-appeal-ul și ispita pentru a vinde ceva societaţii de consum. Deci, oricine trăiește într-o societate capitalistă iudeo-creștină, este infectat cu o ambivalență sexuală periculoasă. Noi vedem Sexul ca o chestiune fabuloasă, dar în acelaşi timp și una periculoasă ce poate distruge viața noastră. Îl dorim şi simultan ne temem de el. Această ambivalenţă ne marchează atitudinea față de sex: avem tot timpul în cap mesaje contradictorii despre sex. Este “murdar”, dar dorim cât mai mult putem avea. Nu trebuie discutat despre sex și totuși nu dorim mai mult nimic altceva. Chiar și atunci când nu vorbim despre sex, suntem obsedaţi de el. E o “absenţă-prezenţă” în viaţa de zi cu zi.”

The Illuminated Pleb

Abrahamism is terrified of the power of sex and seeks, in effect, to
eradicate any visible signs of it. Sex is supposed to be carried out
shamefully, in the dark, in silence, in a bedroom. Capitalism, on the
other hand, constantly uses sex appeal and titillation to sell things to
the consumer society. So, anyone living in a Judaeo-Christian
capitalist society is infected with a dangerous sexual ambivalence. We
view it as a fabulous thrill, but also a dangerous temptation that can
wreck our life. We simultaneously lust after it and fear it. Doublethink
underlies our attitude to sex: we at all times hold in our heads
contradictory messages about it. It’s “dirty” yet we want as much of it
as we can get. It’s not to be talked about and yet we talk about nothing
else. Even when we’re not talking about it, we are. It’s an “absent
presence”.

„Sfintele” Scripturi

Novembre 13th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
Pentru cei care citează PARŢIAL Sfintele Scripturi:
 
Jake Martin
16 ore;
“De ce gnosticii credeau că Yahweh era un dumnezeu fals și rău?
Spre deosebire de poporul medieval supus teocrației Bisericii Catolice și care nu au reușit să citească singuri Biblia, intelectualii gnostici din primele secole ale erei creștine au avut acces la toate scripturile biblice și au fost capabili să le studieze liber. Ei știau că Biblia ebraică este plină de acte crude, genocide nemiloase, cereri de jertfe îngrozitoare, fapte barbare și comportamente tiranice atribuite lui Yahveh. Cu alte cuvinte, gnosticii știau că zeul biblic era un adevărat diavol și că religia lui era brutală, sângeroasă, misantropică și obscură. Adevărul este că Biblia în sine este mărturia amplă că presupusul tată iubitor al evreilor și creștinilor are o natură sadică și rea și numeroasele sale fapte documentate în așa-numitele Sacre Scripturi sunt atât de abominabile încât majoritatea oamenilor de astăzi ar putea pricepe că erau tipice unei entităţi demonice. După citirea obiectivă a Bibliei, este evident că zeul evreu Yahweh este un personaj războinic, ucigaș și depravat și este clar că are un mare resentiment pentru omenire. Textele biblice însele pun la îndoială moralitatea și bunăvoința zeității iudeo-creștine și nu fac altceva decât să confirme că Yahweh este adevăratul adversar al omenirii “.
……………………………
Susținătorii iudaismului cred că Domnul este drept, iar adepții creștinismului pretind că zeul lor este o ființă perfectă și infinit de binevoitoare și tatăl iubitor al omului. Pe pereții bisericilor creștine, este obișnuit să găsim semne de propagandă care spun “Dumnezeu este dragoste” sau “Domnul este milostiv”. Creștinii citează de obicei versete biblice, cum ar fi Ioan 3:16, care pretinde că Domnul iubește lumea atât de mult încât a jertfit pe singurul său fiu pentru mântuirea sa, sau ca în Ioan 4: 7-12, al cărui mesaj este că DOMNUL este sursa iubirii. Cu toate acestea, este evident că ei nu cunosc Biblia în totalitate, nu o citesc într-o manieră sinceră și obiectivă și cred doar orbește în afirmațiile înșelătoare ale preoților și pastorilor lor, bazate pe versuri selective. Biblia citită în totalitatea ei nu învață că DOMNUL este iubire! Aceasta este doar o minciună pioasă a teologiei creștine ortodoxe. Biblia expune în mod clar că Yahweh este un zeu mânios și intolerant (Psalmul 78), războinic și militarist (Exod 13: 3, Psalmul 2: 1-12, Deuteronom 7: 23-24), ucigaș (2 Împărați 2: 23-24 ), genocid (Exodul 32: 27-28; Deuteronom 20: 11-17), nemilos și crud (1 Samuel 15: 2-3), înșelător (Ezechiel 20: 25-26), infanticid (Psalms 135: 8; : 9; Exodul 12:29) și îmbătat de pofta sa pentru sacrificiu groaznic (Levitic 1: 5-9). “
 
Jake Martin
16 hrs ·
“Why did the Gnostics believe that Yahweh was a false and malevolent god? Unlike the medieval people who were subjected to the theocracy of the Catholic Church and were unable to read the Bible by themselves, the Gnostic intellectuals of the first centuries of the Christian Era did have access to all the biblical scriptures and were able to study them freely. They knew that the Hebrew Bible is chock-full of cruel acts of evil, ruthless genocides, demands of gruesome sacrifices, barbaric deeds and behaviors of tyranny attributed to Yahweh. In other words, the Gnostics knew that the biblical god was a real devil and his religions were brutal, bloodthirsty, misanthropic and obscurantist. The truth is that the Bible itself bears ample testimony that the supposed loving father of the Jews and Christians has a sadistic and evil nature and his numerous deeds documented in the so-called Sacred Scriptures are so abhorrent that most people today would believe that they were typical of a demonic entity. Upon reading the Bible objectively, it is evident that the Hebrew god Yahweh is a warlike, murderous and depraved character and it is clear that he has a great resentment for mankind. The biblical texts themselves put in doubt the morality and benevolence of the Judeo-Christian deity and do nothing more than confirm that Yahweh is the true adversary of humanity.”
………

The upholders of Judaism believe that Yahweh is righteous and the followers of Christianity typically claim that their god is a perfect and infinitely benevolent being and the loving father of man. On the walls of Christian churches, it is commonplace to find propaganda signs that say ‘God is love’ or ‘the Lord is merciful’. Christians typically quote biblical verses such as John 3:16 which claims that Yahweh loves the world so much that he sacrificed his only begotten son for its salvation and 1 John 4:7-12 whose message is that Yahweh is the source of love. However, it is evident that they don’t know the Bible in its totality, don’t read it in an honest and objective manner and only blindly believe in the deceptive claims of their priests and pastors based on selective verses. The Bible read in its totality doesn’t teach that Yahweh is love! That is just a pious lie of orthodox Christian theology. The Bible exposes clearly that Yahweh is a wrathful and intolerant god (Psalm 78), warlike and militaristic (Exodus 13:3; Psalm 2:1-12; Deuteronomy 7:23-24), murderous (2 Kings 2:23-24), genocidal (Exodus 32:27-28; Deuteronomy 20:11-17), unmerciful and cruel (1 Samuel 15:2-3), treacherous(Ezekiel 20:25-26), infanticidal (Psalms 135:8; 137:9; Exodus 12:29) and drunken with his lust for gruesome sacrifice (Leviticus 1:5-9).”

DE CE NU ARE SUCCES „MIŞCAREA DACIA”? (2)

Marzo 5th, 2017 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Să vedem cine sunt PRIZONIERII SISTEMULUI:

1. ABRAHAMICII

Marea majoritate a cetăţenilor se declară CREŞTINI de diverse confesiuni, fără a avea noţiuni elementare despre alte religii majore. Noi la MIŞCAREA DACIA avem acele noţiuni de bază şi putem afirma că toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt toxice fiind INSTRUMENTE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI SCLAVAGIST. Cu toate astea, nu negăm dreptul fiecărui individ de a CREDE în ce vrea. În acelaşi timp însă, considerăm că „LIBERTATEA UNUIA se termină unde începe LIBERTATEA ALTUIA”. Asta înseamnă că RELIGIILE pot fi acceptate în SPAŢIUL INDIVIDUAL, dar nu şi în SPAŢIUL PUBLIC. Principala consecinţă a unei astfel de abordări este
”Excluderea BISERICILOR din sfera ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SĂNĂTĂŢII, ECONOMIEI şi POLITICII. Această atitudine poate fi susţinută inclusiv de LIPSA DE COMPETENŢE SPECIFICE în domeniile respective.”
Primul pas este SECULARIZAREA AVERILOR BISERICEŞTI.
STATUL trebuie să favorizeze pentru cei interesaţi cunoaşterea TUTUROR RELIGIILOR, în aşa fel ca fiecare individ să poată decide la un moment dat, fără nicio CONSTRÂNGERE, pe baza LIBERULUI ARBITRU şi a CUNOAŞTERII, care i se pare mai valabilă şi dacă există aşa ceva!?
Bineînţeles că poziţia MIŞCĂRII DACIA în această privinţă, este respinsă de „majoritatea democratică”, dar noi nu renunţăm la promovarea CUNOAŞTERII, RAŢIUNII şi ADEVĂRULUI, de dragul POPULARITĂŢII!
Din punct de vedere Istoric, menţionăm că IUDEO-CREŞTINISMUL este o religie izvorâtă din arealul SEMITIC, iar noi suntem DUNĂRENI şi avem la ORIGINI alte RELIGII NEMATERIALISTE, motiv pentru care surâdem ironic apropos de „dacii creştini”, de „identitatea naţională creştină”, şamd…. o facem pe baza CUNOAŞTERII RELIGIILOR MAJORE, atâta cât ne e necesar pentru a proiecta O NOUĂ LUME eliberată de „cărţile sfinte” pe care le considerăm „satanice”. Cum pot fi altfel considerate, de dată ce toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt la baza nenumăratelor HOLOCAUSTURI de-a lungul mileniilor??? Nu este singurul MOTIV, iar celor interesaţi le putem furniza multe altele.
Toate CREDINŢELE şi TRADIŢIILE strămoşilor au fost DETURNATE şi DENATURATE de IUDEO-CREŞTINISM, conform STRATEGIEI SISTEMULUI ce se bazează pe DEZNAŢIONALIZARE. A venit vremea ca TEOLOGII să se întoarcă la RĂDĂCINI şi să adapteze vremurilor actuale o RELIGIE PROPRIE, în care OMUL să fie „parte din Dumnezeu”, ci nu SUPUS al acestuia!

„Când citim aceste cărți, atribuite lui Moise, Isus etc., că ei (Israeliții) au venit pe furiș asupra unor întregi popoare care, așa cum arată istoria, nu le-au adus nici un afront; că au trecut toate aceste națiuni prin sabie; că nu au cruțat nici bătrânii nici copiii, că pur și simplu au măcelărit bărbații, femeile și copiii; că nu au mai lăsat respirație nici unui suflet; fapte care sunt repetate mereu și mereu în aceste cărți și asta cu ferocitate exuberantă; suntem siguri că acestea sunt fapte reale? Suntem siguri că, Creatorul omului a comandat acestea să fie înfăptuite? Suntem siguri că aceste cărți au fost scrise sub autoritatea sa?”

Thomas Paine, The Age of Reason

CUNOAŞTEREA nu este accesibilă oricui în actuala PARADIGMĂ şi asta trebuie să înceteze!
CUNOAŞTEREA nu trebuie înţeleasă doar în domeniul RELIGIILOR, ci şi al FILOSOFIEI, PSIHOLOGIEI, MATEMATICII, FIZICII, CHIMIEI, BIOLOGIEI, şamd. adică tot ce ţine de LOGOS.
Astăzi, LOGOS este „sufocat” de MYTOS, rupându-se ECHILIBRUL NATURAL (HOMEOSTAZA) cu inevitabile GRAVE CONSECINŢE.
Trebuie să acordăm rapid OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU TOŢI COPIII, deoarece adulţii sunt PRIZONIERII SISTEMULUI SCLAVAGIST şi numai o foarte mică parte din ei ar fi capabili de ONESTITATE INTELECTUALĂ pentru a-şi schimba opiniile şi de a se ILUMINA pe baza CUNOAŞTERII şi RAŢIUNII.
Atâta timp cât vor trăi sub imperiul FRICII, CREDINŢEI OARBE, SPIRITULUI DE TURMĂ şi MATERIALISMULUI, promovate de RELIGIILE MAJORE, oamenii „vor bate pasul pe loc” şi nu vor deveni LIBERI în adevăratul sens al cuvântului. Ei vor rămâne afectaţi de SINDROMUL STOCKHOLM şi vor apăra inconştient un SISTEM OPRESIV!

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

M.Eminescu

PĂGÂNI???

Marzo 16th, 2014 No Comments   Posted in Attualità

Ca să nu mai zică cineva, că la Vatican nu ar exista NOUTĂŢI pentru rumâni!?

In un documento scritto, secondo alcuni scienziati, intorno agli anni 1313, scoperto nella Biblioteca Apostolica Vaticana e che è una variante di un testo di cronaca universale copiato nel 1394, viene precisato cosi :”(…) la settima prouincia si è Ungheria ( … )in quella medesima prouincia sono i Rumeni …e sono paghani.

TRADUCERE:

Într-un document scris după opinia unor cercetători, în anul 1313, descoperit în Biblioteca Apostolică Vaticană, care este o variantă a unei Cronici Unversale copiate în 1394, se precizează astfel: „ (…) a şaptea provincie e Ungaria (…) în acea provincie SUNT „RUMENII”… ŞI SUNT PĂGÂNI”.

Astăzi se explică termenul de PĂGÂN cu ORTODOX, dar eu am mari dubii!?!?!?
Pe de altă parte, din text rezultă NUMELE PROVINCIEI, dar şi OCUPANŢII acesteia… RUMÂNII, fără a se menţiona şi alte neamuri, care se subînţelege că dacă erau, erau… minoritare!!!
Apoi, este scris în text de A ŞAPTEA PROVINCIE… A CUI PROVINCIE???
Astăzi, termenul de PĂGÂN are un anumit sens în dogma iudeo-creştină, dar şi GALERIU era PĂGÂN în sec al IV-lea d.C. şi nu era un … SĂLBATIC!?!?… cred că trebuie meditat profund asupra acestui termen de PĂGÂN!… tot aşa cum trebuie să medităm asupra termenilor de ŢĂRAN şi CIOBAN care astăzi sunt TERMENI DISPREŢUITORI, când de fapt reflectă apartenenţa la BAZA SOCIETĂŢII, aceştia fiind PĂSTRĂTORII IDENTITĂŢII NAŢIONALE, ei fiind LUCRĂTORII TĂRÂNII şi OIERII PRIMORDIALI, care „duc în cârcă Neamul” de milenii!!!
Rumânii mai există ca atare, deoarece am fost „conservaţi” în CIVILIZAŢIA SĂTEASCĂ, o CIVILIZAŢIE ORALĂ şi poate pentru mult timp… PĂGÂNĂ!? Bineînţeles că adepţii CIVILIZAŢIEI ORĂŞENEŞTI vor să ne bage în cap „alte alea”, dar „OPINCA ŢĂRII” suntem noi şi suntem mai „căpoşi”  decât îşi pot imagina unii!?
Poate că proiectul nostru de la MIŞCAREA DACIA pentru o LUME NOUĂ, trebuie să se adape din altceva, decât din dogme şi ideologii STRĂINE NOUĂ!?!?

tarani-300x187

Unde s-au retras ţăranii, intrebăm din nou? Căci din istoria aceasta copleşită de valurile nihilismului şi ale anarhiei, este mai mult decat evident că ei s-au retras. O boicotează. Cine-ar putea să ignore, dacă vrea să nu se smintească, acest boicot ţărănesc al istoriei? Se inţelege, oare, ce fapt teribil este acesta? Ce efecte cumplite trebuie să decurgă din acest boicot? Alo! Este cineva la capătul firului ca să asculte acest strigăt de alarmă, această alarmă tarzie, poate prea tarzie? Lumea fără de ţărani ar fi o lume infricoşător de mediocră, o lume de manele, in care bunul simţ s-ar veşteji cu totul, cumpăna lumii s-ar deregla, osia lumii s-ar inţepeni, fiindcă nimic pe lume nu poate funcţiona fără de oamenii pămantului, cu tot cu inţelepciunile şi cu invăţăturile lor.”

Autor: Prof. Univ. Dr. Ilie Badescu

DEMITIZAREA IUDEO-CREŞTINISMULUI

Novembre 24th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Repet că „Mişcarea Dacia” îşi propune o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ!!!
Cine a citit cu atenţie DOCUMENTELE noastre (puţini!?), şi cei şi mai puţini care au priceput ce scrie acolo, şi-au dat poate seama CE ÎNSEAMNĂ asta !? Este foarte adevărat că eu nu sunt un scriitor şi poate nu reuşesc întotdeauna să fiu „convingător” !?
În postarea anterioară am tratat DEMITIZAREA ISTORIEI în contextul general al DEMITIZĂRII ACTUALEI PARADIGME, VECHE DE MII DE ANI.
Este evident că din aceasta, noi nu vom păstra ABSOLUT NIMIC „in toto”!
Când vorbim de VECHEA PARADIGMĂ, este evident că ne referim şi la RELIGII, CLER şi LĂCAŞURI DE CULT, toate fiind ORGANIC INCLUSE ÎN ACTUALUL SISTEM.
Nu există partid actual care să nu se afişeze ca mari CREŞTINI, MUSULMANI, INDUIŞTI, MOZAICI, etc. !?
„Mişcarea Dacia” spune din capul locului, că nu tratează chestiuni religioase, conform zicerii : „Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu, ce-i al lui Dumnezeu !”.
Asta nu înseamnă că nu respectăm CREDINŢELE tuturor, în conformitate cu RESPECTUL PENTRU FIINŢA UMANĂ care ne caracterizează !!!… dar noi ne ocupăm de ALTCEVA !
Nu suntem ca „turma” trecutelor şi prezentelor formaţiuni politice, care încearcă să facă CAPITAL POLITIC din RELIGIE , sau care şi mai grav, adoptă FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS ca principiu de bază !
Noi nu facem aşa ceva din mai multe motive fundamentale, care pot fi extrase din PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE noastre :

1. În „Mişcarea Dacia” avem şi vom accepta şi în viitor, pe oricine, indiferent de CREDUL RELIGIOS şi asta deoarece noi avem la bază un principiu de UNITATE, ci nu de DEZBINARE/GHETIZARE.
„UNIREA FACE PUTEREA !” se zice tot mai des, deci trebuie să sperăm şi într-o UNITATE SPIRITUALĂ.

2. RELIGIILE au fost , sunt şi vor fi (dacă nu se intervine radical pe această temă), SURSĂ DE RĂZBOAIE, CUCERIRI, CONVERTIRI FORŢATE,  MANIPULĂRI, şamd., ceea ce orice om „cu capul pe umeri” nu poate să nu fi priceput !? Aceasta este prima PROBĂ că ceva „e putred în Danemarca” !

3. Toate RELIGIILE sunt divizate fiecare în CURENTE INTERNE, ceea ce demonstrează INCOERENŢĂ şi crează impresia că NIMIC din ceea ce ne este prezentat pe toate latitudinile şi longitudinile ca fiind ADEVĂR ABSOLUT, nu răspunde cerinţelor elementare ale acestui concept.

4. Anumite concepturi religioase, cum ar fi „Crede şi nu cerceta”, sau „Dumnezeu a făcut omul STĂPÂN pe tot ce ne înconjoară”, sunt ABSURDE în contextul LEGILOR NATURII care ne încadrează ca PARTE A NATURII, ci nu în POZIŢIE DOMINANTĂ. Dumnezeu nu putea emite conceptul de STĂPÂN, care presupune conceptul de STĂPÂNIT/SCLAV ! Despre CERCETARE nu mai vorbesc, deoarece aşa cum frunzele caută soarele şi omul trebuie să caute LUMINA ! Această afirmaţie se potriveşte bine numai FORŢELOR OCULTE, care vor să ne ţină în ÎNTUNERIC !

5. Actuala paradigmă, ne situează forţat în epoca IUDEO-CREŞTINISMULUI, chiar dacă RĂDĂCINILE NOASTRE SPIRITUALE nu sunt în Palestina. Putem afirma cu tărie că omul nu a fost creat acum 7000 de ani, după cum putem afirma că IUDEO-CREŞTINISMUL a derivat din RELIGIILE ANTERIOARE (vezi postări apropos de MITRAISM).

6. IUDEO-CREŞTINISMUL  a fost IMPUS în spaţiul carpato-dunăreano-pontic de MIGRATORII din vest şi din sud-est, care s-au convertit la ROMA şi la CONSTANTINOPOL, pentru a subjuga POPULAŢIA AUTOHTONĂ. Părerea mea personală, este că aceşti autohtoni nu au fost creştini până acum vreo mie de ani (în actualul sens al cuvântului), ci doar la nivel de PRINCIPII.
Aceste PRINCIPII sunt ANTERIOARE însă apariţiei creştinismului, iar „însuşirea” lor de către CLERURI justifică opinia că „eram creştini înainte de Cristos”. În vremuri străvechi, pe vremea când ocupaţia noastră de bază era OIERITUL şi TRANSHUMANŢA, e greu de imaginat o BISERICĂ. Aceasta a apărut odată cu CIVILIZAŢIA ORĂŞENEASCĂ. Noi rumânii suntem ULTIMII care am ieşit din CIVILIZAŢIA SĂTEASCĂ-TRIBALĂ, după ce ROMANII au distrus MATERIAL ŞI SPIRITUAL CIVILIZAŢIA DACICĂ. În vremurile dinaintea CUCERIRII  ROMANE, religia strămoşilor noştri era „instituţionalizată” (Deceneu) şi avea la bază LEGILE BELAGINE, care au fost preluate CU MARI DENATURĂRI de către religiile ulterioare. Acestea „au adăugat şi au ignorat în funcţie de propiile convingeri religioase”, ALTERÂND SPIRITUL ORIGINAL, pe care mai ales BOR, are obligaţia morală de a-l DESTĂINUI !

Aş putea continua cu ARGUMENTELE, dar cred că e suficient.

Precizez totodată, că un principiu de bază al Mişcării Dacia este acela de A LUA CE-I BUN DE ORIUNDE şi de a IGNORA ceea ce nu merită preluat ! În acest sens, eu personal mă consider „creştin prin tradiţia înaintaşilor mei direcţi”, deci respect această tradiţie.
„Mişcarea Dacia” nu se defineşte deci din punctul meu de vedere „anti-religioasă”, ci „în afara sferei de COMPETENŢĂ” şi ca atare ne exprimăm doar PĂRERI şi LĂSĂM LIBERTATE DE CREZ !
Lumea va evolua curând şi multe CONCEPTURI şi REGULI se vor adapta timpurilor, inclusiv în domeniul religiilor.
Există chiar în sânul CLERULUI dezbateri aprinse, iar evoluţiile de la Vatican sunt un exemplu. Nu cred că vor avea capacitatea de a ieşi din „matcă”, dar asta e o părere personală în acest moment.
Să nu uităm că toţi rumânii se raportează la EMINESCU, iar „Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective care ar place GENIULUI NAŢIONAL !
Arătaţi-mi o forţă politică trecută sau prezentă, care să afirme aşa ceva, fără a putea fi acuzată de IPOCRIZIE !?
Unii vor sări în sus că e COMUNISM, dar ăştia nu au priceput încă faptul că COMUNISMUL înlocuieşte o religie cu alta, fiind de fapt O ALTĂ FAŢĂ A ACELUIAŞI SISTEM DE OPRESIUNE !!!
Recomand citirea integrală a poeziei şi extrapolarea cu PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE Mişcării Dacia !

ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR

de Mihai Eminescu

…………………………………………………………………..
Ah! – zise unul – spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră – iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă –
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi…
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea –
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.
…………………………………………………………………..

1874, 1 decembrie